Fastigheternas renoveringar och tillfälliga lokaler

Staden har varje år hundratals pågående byggnadsprojekt i olika storlekar. På den här sidan hittar du information om hur byggnadsprojekten fortskrider samt tillfälliga lokaler.

På den här sidan

Så här framskrider byggnadsprojekt

Planeringsskedet för en vanlig renovering tar cirka tre år och för byggandet reserveras cirka 1,5 år. 

 1. Renoveringsprojektet inleds med undersökningar

  Ombyggnader och renoveringar börjar med en konditionsundersökning, som utförs av professionella inom olika branscher. Under undersökningarna får man fram vad som behöver renoveras. Samtidigt utreder vi om det finns andra lokaler i området som behöver repareras eller byggas, samt hur mycket utrymme som behövs. Ofta lönar det sig att kombinera projekt. 

  Eftersom lokalerna används, måste undersökningarna förläggas så att de stör användarna så lite som möjligt. En del av strukturerna kan inte öppnas förrän renoveringsarbetet inleds, när användaren har lämnat lokalerna. (Det kan leda till att man hittar nya renoveringsbehov, som påverkar hur länge byggandet tar.) 

  Konditionsundersökningsrapporter och meddelanden finns i tjänsten Talotiedot.

 2. Konkurrensutsättning av planerare

  Därnäst konkurrensutsätter man och väljer ut planerare. 

 3. Planeringen startar

  Man gör upp en plan för den renoveringsmetod som ska genomföras. Utifrån planen räknar man ut ett preliminärt pris. Utvärderingarna av åtgärdernas omfattning och pris samlas i projektplanen, om projektet inte är väldigt litet.

 4. Flytt till tillfälliga lokaler

  I regel flyttar man in i tillfälliga lokaler under den tid renoveringen pågår och i specialfall redan tidigare. De tillfälliga lokalerna väljs under planeringen av renoveringen.

  Läs mer om tillfälliga lokaler längre ner på sidan.

 5. Renoveringsprojektet inleds

  Efter beredningen börjar renoveringen och byggandet av byggnaden.  

Följ projekten via beslutsfattandet

Ett enskilt byggnadsprojekt innehåller flera beslut, som går igenom stadens beslutsfattande. 

Detaljplanen beskriver vad man kan bygga på tomten. Vid utbyggnads- eller ändringsprojekt för byggnader kan man behöva göra ändringar i detaljplanen.

Bekanta dig med de planer som du nu kan ta ställning till.

Vid nybyggnads- och utbyggnadsprojekt samt funktionella ändringar behövs ett behovsbeslut. Behovsbeslut godkänns vid lokalanvändarens nämnd, till exempel godkänns skolors och daghems behovsbeslut av nämnden för fostran och utbildning.  

Nämnden för fostran och utbildning (Länk leder till extern tjänst)  

Stadsmiljönämnden (Länk leder till extern tjänst) 

Kultur- och fritidsnämnden (Länk leder till extern tjänst) 

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden (Länk leder till extern tjänst) 

Projektets pris påverkar var projektplanen godkänns. När projektets pris är 

I projektplaneringen inkluderas representanter för användarna av lokalerna, så att lokalerna ska betjäna användarnas behov på bästa möjliga sätt. Exempelvis deltar lärarna i planeringen av skolor och representanter för sjukskötarna i planeringen av sjukhus. 

Nybyggnads- och renoveringsprojekt kräver bygglov. Ibland beviljas även rätt att påbörja byggandet direkt när beslutet har delgivits i samband med att bygglovet beviljas. 

Beslut om bygglov för alla nya offentliga servicebyggnader fattas av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion.  (Länk leder till extern tjänst) 

Innan beslutet om bygglov fattas, hör man grannarna om planerna. Grannarna består i allmänhet om ägarna av fastigheten bredvid eller mittemot, exempelvis bostadsaktiebolag i bostadshöghus. 

Tillfälliga lokaler 

Verksamheten flyttas till tillfälliga lokaler före stora renoveringsprojekt. Vid planerade och tidsplanerade renoveringsprojekt är man i god tid medveten om behovet av tillfälliga lokaler. Ibland kan man bli tvungen att flytta till tillfälliga lokaler med kort varsel om det inte är möjligt att fortsätta driva verksamheten i lokalerna till exempel på grund av en vattenskada.  

Vi letar efter ersättande lokaler för verksamheten även när omfattande renoveringar som behövs på basis av konditionsundersökningar drar ut på tiden och snabbt vidtagna åtgärder inte underlättar situationen tillräckligt mycket.  

Det kan ta allt från några veckor till några månader att hitta tillfälliga lokaler, beroende på om verksamheten flyttas helt och hållet eller endast delvis. På tidsplanen inverkar även huruvida lämpliga lokaler redan finns tillgängliga. 

I första hand utreds möjligheten att flytta verksamheten till en annan lokal inne i byggnaden eller alternativt till ett annat verksamhetsställe. Som ett andra alternativ utreds stadens egna lämpliga lokaler som står tomma. Om inga lämpliga lokaler hittas, kartläggs andra tillfälliga hyreslokaler än de som staden äger. Om inte heller några sådana hittas utreds möjligheten att använda en paviljongbyggnad. Vid partiella renoveringar kan det även bli aktuellt med en så kallad torr paviljongbyggnad, som inte har några vattenpunkter eller toaletter.  

I allmänhet finns det inga färdiga tillfälliga lokaler, utan de måste planeras och renoveras för att bli lämpliga. Paviljonger beställs av en extern leverantör. Tidskrävande faser i paviljongprojekt är till exempel att hitta en lämplig plats, en eventuell process för ansökan om undantagstillstånd i anknytning till planläggningen, konkurrensutsättning av byggandet, ansökan om bygglov, markarbeten samt ordnandet av vatten, avlopp och elanslutningar.