Vårdnadshavare

Bild: Brändö gymnasium

Kommunikationen med grupphandledaren sköts bäst via programmet Wilma eller per e-post. Alla vårdnadshavare får användarkoder till Wilma tillsammans med instruktioner. Wilma-systemet(Länk leder till extern tjänst)

Stöd för studerande - kontaktuppgifter till studerandevårdspersonalen

Blanketter

Information om studentexamen(Länk leder till extern tjänst)

Viktiga dagar

  • åk 20-21 23.8 kl. 18.00
  • åk 23 6.9 kl. 18.00
  • åk 22 25.10 kl. 18.00

Vi träffas personligen i skolan. Mera info kommer via Wilma senare.

Höstterminen 10.8.2023-22.12.2023 

Höstlovet 16.10.2023-20.10.2023 

Jullovet 23.12.2023-7.1.2024 

Vårterminen 8.1.2024-1.6.2024 

Sportlovet 19.2.2024-23.2.2024

 

Period I: 10.08.2023 - 3.10.2023                  
Period II: 4.10.2023 - 30.11.2023                  
Period III: 1.12.2023 - 6.02.2024                  
Period IV: 7.02.2023 - 9.04.2024                  
Period V: 10.04.2023 - 1.06.2024  

Direktionen och protokollen

Gymnasiets direktion består av representanter för föräldrar, personal och myndiga studerande. Minderåriga representanter för studerandena kan ha närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en studerande vid gymnasiet för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft och besluta huruvida en studerande vid gymnasiet som är part i en förundersökning och misstänkt för brott har rätt att delta i undervisningen.

Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade. De nyaste protokollen hittas nedan, vid behov av äldre protokoll kan ni kontakta kansliet.

Direktionsledamöterna

Helsingfors stad 

Brändö gymnasium

Direktionen

Protokoll 1/2023

Närvarande:

Jouni Salokivi, ordf.

Lotta von Troil, viceorf.

Ann-Mari Haga

Patrick Ikäheimonen

Jenny Mertaniemi

Susanne Jalas

Niko Partanen

Ärenden:

1. Mötets öppnande och lagenlighet

Mötet öppnades kl. 18.03 och konstaterades lagenlig sammankallat och beslutfört

2. Val av protokolljusterare

Beslut Ann-Mari Haga och Jenny Mertaniemi

3. Fastställande av föredragningslistan

Beslut Föredragningslistan fastställdes

4. Fastställande av Brändö gymnasiums användningsplan för budgeten för år 2023.

Stadsstyrelsen har gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga gymnasieutbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen.

Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen har beslutat, i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten, om ramarna för enskilda skolorna.

Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2023. Målen är bindande för gymnasieutbildningen.

Budgetramen för Brändö gymnasium är sammanlagt 3 473 004€. Som bilaga till protokollet finns budgeten som helhet per verksamhetsområde.

Beslut: Direktionen för Brändö gymnasium beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag. Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.

5. Övriga ärenden

· Direktionen fick information och diskuterade utrymmesfrågan (bristen), resurs, planeringsläget inför läsåret 2023-2024 och lärarsituationen inför det nya läsåret.

6. Följande möte

Följande möte hålls 13.6.2023 kl. 18.00

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.58

Jouni Salokivi                   Mikael Nyholm

ordförande                        Sekreterare

Justerat: ___/___.2023

Ann-Mari Haga Jenny Mertaniemi

Tähän pöytäkirjan teksti

Pöytäkirjan teksti

Pöytkirjan teksti