Bekanta dig och sök

Brändö gymnasium är ett gymnasium med ca 420 studerande. Hos oss kan du studera på den allmänna linjen eller på idrottslinjen. I vår skola får du en bred allmänbildning i en trygg, trivsam och öppen miljö.

Vi profilerar oss som Det välmående gymnasiet med Träning för livet - sett ur ett vidare perspektiv - som vår slogan. Alla, både lärare och studerande samt personal, respekteras för dem de är och vi strävar efter att ge alla studerande möjlighet att växa både psykiskt och fysiskt. Vi skapar intellektuella lärmiljöer, där studerandena ökar sin kunskap och samtidigt känner att de är  en del i ett viktigt socialt sammanhang. 

Alla våra studerande uppmuntras att vara delaktiga i vår verksamhet, bland annat genom att föra en aktiv och öppen kommunikation. Vi hoppas att alla tar ansvar för sina studier, samtidigt som vi alla tar oss an nya utmaningar med både nyfikenhet och glädje.  

Verksamhetskulturen i Brändö bygger på alla ämnens lika värde, kunskap och innehåll — själens bildning, öppet diskussionsklimat och öppen dialog och respekt för olikheter.

Vi värnar om Brändöandan och betonar som sagt delaktighet, ansvar, nyfikenhet och glädje i hela vår verksamhet: i vår undervisning, i ämnesintegrerade kurser, i olika projekt och andra evenemang, i samband med traditioner och festligheter, under idrottsturneringar och i studerandekårs- och tutorverksamhet samt i våra lärar- och studerandeteam. Vi strävar efter att vara en del av samhället och på olika sätt försöka utveckla skolan hela tiden.

Vi vill stärka våra studerandes välbefinnande genom att stöda dem i att planera och styra upp sin vardag på ett systematiskt sätt. Inom ramen för School to Belong-programmet jobbar vi på olika sätt med inkludering och samhörighet. Vi jobbar hela tiden med att utveckla hela vår verksamhet likasom vår idrottslinje.

Textning kommer snart.

Läs mer om vår skola

Vi tycker att du ska få en bra start på dina gymnasiestudier och att du genast ska känna dig hemma i vår skola.

Gymnasiestudier är ganska annorlunda än de studier du varit van vid i grundskolan. Du gör studier som antingen är obligatoriska för alla, nationella valfria (främst i de ämnen som du vill fördjupa dig i) och skolans egna specifika studier. Om du vill kolla in våra kurser, så hittar du mera information i vår studieguide som heter Brändöguiden(Länk leder till extern tjänst).

Du kan välja att gå gymnasiet mellan två till fyra år. Det vanligaste är att gå gymnasiet på tre år. Då läser du ca 60 studiepoäng under ditt första år, 60 sp under ditt andra år och sedan ca 30 sp under det sista året, som avslutas med studentskrivningar. Du ska alltså få ihop minst 150 sp. 

Om du har frågor om vår skola eller om studierna i gymnasiet och kursval eller något annat, så kontakta oss gärna.

Du får bäst tag på våra studiehandledare per e-post, men du kan också ringa.

Om du har frågor om idrottslinjen, så kontakta gärna patrick.ikaheimonen(at)edu.hel.fi 

Vår skola har många olika samarbetspartner och varje läsår ordnas varierande kurser, projekt och studieresor i samarbete med bl.a. skolor, olika universitet och högskolor, muséer, teatrar, tidningshus och andra institutioner både i landet och utomlands. Vi samarbetar med Tölö gymnasium och Gymnasiet Lärkan, Kulosaaren yhteiskoulu, kvällslinjen vid Tölö gymnasium och Vasa aftonläroverk samt Eiran aikuislukio. Inom idrotten samarbetar vi intensivt med Mäkelänrinteen lukio, huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea, Prakticum och Arcada.

Vi samarbetar inom ämnen

Våra ivriga och kompetenta lärare ordar en hel del intressanta skolspecifika kurser. I finska ordnas t.ex. skriftliga och muntliga kurser, som är gemensamma för både dem som har a-finska och modersmålsinriktad finska. I modersmål ordnas en kurs som heter ”Norden och vi” som avslutas med en resa till något nordiskt land.

Vi samarbetar över ämnesgränser

Ämnesintegrerade kurser ger möjlighet till bredare helheter och större projekt. Vi har t.ex. en samarbetskurs i engelska, fysik och kemi där de studerande får bekanta sig med vetenskapliga texter, forska och bekanta sig även med kultur och miljö. Kursdeltagarna åker även på en studieresa till de högt ansedda vetenskapsfestivaler som ordnas årligen i England. Andra samarbetskurser är bl.a. kursen “Välmående i fokus”, som kopplar ihop både psykologi och hälsokunskap. Filosofi, historia och matematik reser till Florens.

Vi samarbetar över skolgränserna, tillsammans med andra skolor

Vi samarbetar med hela gemensamma kurser med t.ex. Tölö gymnasium i historia, religion och psykologi i form av kursen “Makt och ondska”. Vårt samarbete med det finskspråkiga idrottsgymnasiet, Mäkelänrinteen lukio, är vi också väldigt stolta och glada över. Vår tutorutbildning får en extra fin tvist, då vi varje år åker med våra och Märskys tutorer på en gemensam tutorlägerskola, som hålls av studiehandledarna på Brändö och två lärare från Märsky. Det här samarbetet har varat i ca 15 år. Inom tutorverksamheten har vi också samarbete med både Tölö gymnasium och gymnasiet Lärkan. Inom gymnastiken och skolidrotten samarbetar vi med alla huvudstadsregionens gymnasier och många föreningar, idrottsinrättningar för att möjliggöra och förverkliga en bred och mångsidig skolvardag med idrott.

Vi samarbetar inom toppidrotten med Mäkelänrinteen lukio och de andra idrottsskolorna

Inom idrotten har vi ett nära samarbete med Mäkelänrinteen lukio i form av både träning och kurser. Våra idrottare tränar i samma träningsgrupper med Märskys studerande. De går också kurser i idrottspsykologi och kan genomföra kurser under sommaren. Vi hör till ett idrottsgymnasienätverk och samarbetar med dem nationellt, både för att planera och utveckla verksamheten. Inom Helsingfors har vi mest samarbete med Märsky, Pohjois-Haagan yhteiskoulu och Prakticum. Urhea har en stor roll i vår verksamhet och våra studerande får använda Urheas tjänster och stödtjänster, tex. fysioterapi och internatboende i studiebostäder. 

Vi samarbetar med högskolor, universitet och arbetslivet

I många ämnen samarbetar vi med universiteten i Helsingforsregionen. I de naturvetenskapliga ämnena, såsom kemi, fysik, matematik och inom biologi och geografi besöker grupperna ofta Aalto universitetet och Helsingfors universitet som samarbetat bl.a. med labbkurser.

Inom Helsingforsalliansen (Aalto universitetet, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet) ordnas en hel dag för abiturienter som får besöka olika utbildningsanordnare under t.ex. högskoledagen. Helsingfors universitet har besökt oss både med konceptet “Uni på väg”, där våra studerande får delta i miniföreläsningar. Åbo akademi har varit på besök med miniföreläsningar för abiturienter. Vi besöker Åbo Akademi och YH Novia i Åbo. Yrkeshögskolorna presenterar sig också under abiåret.

Vi är en av Helsingfors stads besöksskolor

Vi är ett av gymnasierna i Helsingfors, som besöks aktivt av skolledare och lärare från andra skolor och utbildningsverk runt om i världen. Vi har också haft en lärarstuderande från Sverige som gjorde sin praktik hos oss. Vi arbetar för att inleda samarbete med någon idrottsinriktad skola i Europa. Vi vill gärna utveckla möjligheten till utbytesstudier till och från Brändö och öka internationaliteten i skolvardagen.

Vi samarbetar aktivt med alumner

Vi har ett bra alumnnätverk. Våra alumner berättar om utbildningar, yrken, företagande och arbetslivet. De berättar om sina val efter gymnasietiden, sina studier och om arbetslivet.

Vi har en bred och mångsidig bas för olika typer av samarbeten.

Under läsåret stöder bland annat Brändö skolförening och Brändö hembygdsfond vår verksamhet på olika sätt.

Dagens svenska skolor på Brändö, Brändö gymnasium och Brändö lågstadieskola, har sin början från år 1912, då Brändö småskola grundades. Skolans första föreståndarinna Ulla Hausen berättar i vår historik att idén till skolan på Brändö kom till av en tillfällighet en solig söndag år 1911. Några år senare, 1916, blev det hus som fungerar som Brändö lågstadieskola klart och det är ritat av den kända arkitekten Armas Lindgren. 

År 1917 bildades Brändö svenska samskola och eftersom elevtillströmningen efter kriget var stor kom den stora tillbyggnaden år 1956. År 2000 blev den nyaste delen i vårt skolhus färdig. Brändö svenska samskola har letts av många kända rektorsprofiler, som har satt sin prägel på skolan och den blev tidigt känd som en human skola. Till dessa rektorer hör historikern, rektor Bernhard Estlander (1922–1931), rektor Ruben Jansson (1938–1969) samt rektor Matti Jyry (1969–1996). Under Matti Jyrys tid lades grunden för skolans idrottsinriktning.

År 1972 bildades Östra svenska läroverket av Botby svenska samskola och Brändö svenska samskola. Denna skola blev år 1977 Brändö gymnasium. Maj-Britt Grönholm var rektor för 1996-2006 och under hennes tid blev skolan känd som en skola med en tolerant, human och engagerad skolkultur. Brändö gymnasium leddes av Jan-Anders Salenius 2006–2008. Kristiina Koli ledde skolan 2008–2014 och under hennes tid fick idrottslinjen en tydligare profil i skolans verksamhet i och med att antagningen reformerades i enlighet med nationella bestämmelser för idrottsgymnasier. Under Kitta Kolis tid firades bland annat skolans 100-årsjubileum hösten 2012 och historiken Vi Brändöiter gavs ut. Under läsåret 2014–15 var skolan utlokaliserad i Haga tillsammans med Gymnasiet Svenska normallyceum och Högstadieskolan Svenska normallyceum. Under det läsåret var Harriet Lassus-Utriainen t.f. rektor.

Sedan hösten 2015 är vi tillbaka i vårt skolhus på Ståhlbergsvägen och Mikael Nyholm är rektor för skolan. Skolan jobbar vidare på att vara ett välmående gymnasium, med Träning för livet som vår slogan. Brändöandan genomsyrar vår verksamhet och den märks både bland lärare och studerande.

Fr.o.m hösten 2018 är Brändö gymnasium också ett idrottsgymnasium med officiell idrottsgymnasiestatus, vilket betyder att vi kan erbjuda ca 20 studerande per årskurs en möjlighet att kombinera toppidrott med gymnasiestudier. Inom idrotten har vi ett mycket aktivt samarbete med Mäkelänrinteen lukio och Urhea.

Vad betyder valkort?
– Valkortet är en elektronisk blankett, där du på förhand väljer vissa ämnen du vill studera. Du väljer finska (finska A eller modersmålsinriktad finska), vilka språk du vill studera: engelska, tyska (A, B2 eller B3), franska (B2 eller B3), spanska (B3) och kort eller lång matematik, fysik och kemi, religion och huruvida du har sökt till idrottslinjen. Du ska fylla i ditt valkort på webben(Länk leder till extern tjänst) i samband med din ansökan.

 

Måste jag veta vad jag vill studera?

– Nej, du måste inte veta vad du vill studera. Det som du ska göra på förhand är att fylla i valkortet, som du skickar till oss på Brändö under ansökningstiden med språkval, lång eller kort matematik, eller lång eller kort kemi och eller fysik. Du läser grundkurser i så gott som alla ämnen under ditt första år och märker då vad som intresserar dig mera. Om du vill ändra på dina planer senare, så är det bara att tala med studiehandledarna. Vad du vill göra efter gymnasiet hinner vi fundera på tillsammans under din gymnasietid.

 

Får jag hjälp med kursval och planering av mina studier?

– Ja, vi har två studiehandledare på Brändö som finns till just för att hjälpa dig med din vardag i gymnasiet, din planering av kurser och senare också med planeringen av studentskrivningar och livet efter gymnasiet. Då du börjar i vårt gymnasium har du redan ett färdigt schema för hela första året. Vi går igenom schemat med var och en av er under lägerskolan i augusti. Det går bra att göra ändringar under året, om du t.ex. vill byta nivå på ett ämne eller kommit på andra tankar.

 

Har jag en egen grupp?

– Ja, du har en egen basgrupp. Alla ni 120 som börjar på allmänna linjen delas upp alfabetiskt i jämnstora grupper. Idrottslinjen bildar en egen grupp på 20 studerande. Du träffar din basgrupp en gång i veckan under gruppmötet med din grupphandledare och i 1-2 kurser per period under första året, för att din start ska kännas så trygg och bra som möjligt.

 

Vad gör man på lägerskolan?

– Lägerskolan för ettor har blivit en tradition i vår skola. Du åker på lägerskola för ett dygn med din egen basgrupp, din grupphandledare, studiehandledarna, och dina tutorer. Tutorerna fixar mycket program i form av lekar och aktiviteter för att du ska lära känna din nya grupp och alla oss vuxna som finns till för dig i skolan. Vi går också igenom viktiga saker gällande gymnasiestudierna och går individuellt igenom allas scheman (läsordningar) för hela året så att du ska känna att du har en bra plan för hela året. Schemat kan ändras om du kommer på andra tankar senare under året.

 

Vad betyder Träning för livet?

– Brändö gymnasiums slogan ”Träning för livet” passar bra in på vår skola. Vi har en idrottslinje och många idrottskurser för var och en att välja. Träning är ändå inte bara fysisk träning, utan gymnasiestudier är också hårt arbete, samarbetskunskaper, ansvarstagande, tidtabeller och många andra kunskaper som du behöver i din framtid inom utbildning och arbetsliv. Vi som jobbar i skolan finns här som stöd, hjälp och inspiration, då det behövs en extra puff!


Ska jag välja lång eller kort matematik?

– Om du tycker om matematik och har haft rätt lätt för matematik i högstadiet, så är lång matematik kanske något för dig. Om du dessutom drömmer om ett yrke där matematisk kunskap är en fördel är lång matematik ett klokt val.

Du kan diskutera valet av nivå hemma och med din matematiklärare i högstadiet. Om nivån sedan känns alltför hög kan du byta till kort matematik. Om du är intresserad av allt, matematik, språk och realämnen, så kan du också ha lång matematik, men det kräver mycket av dig och du kommer att ha fullt schema hela tiden. Kort matematik är också ett bra val. Då du väljer kort matematik delas de obligatoriska 7 studieavsnitten så, att du har 4 studieavsnitt under första året, 3 under andra året. Det finns också fördjupade studieavsnitt i korta matematiken som är bra att välja under andra och tredje året. Med kort matematik får du mera plats för andra studieavsnitt på ditt schema.

 

Vilka språk kan jag studera på Brändö?

Hos oss kan du studera följande språk:

  • Finska som A-språk eller modersmålsinriktad finska
  • Engelska som A-språk och tyska som A-språk
  • Tyska, franska och spanska som B2-språk (språk du börjat med i högstadiet)
  • Tyska och franska som B3-språk (nybörjarspråk)

För andra språk samarbetar vi med Arbis och eventuellt Kulosaaren yhteiskoulun lukio (om de passar in på ditt schema).

 

Kan jag gå många gymnastikkurser om jag inte går på idrottslinjen?

– Ja, vi har många intressanta gymnastikkurser på vårt schema. De idrottskurser vi erbjuder väljs oftast just av dem som går på den allmänna linjen. Du kan välja kurser som bollsporter, racketsporter, friluftsliv, stresshantering, innebandy och isspel, gammeldans, utförsåkning och de valfria nationella kurserna i gymnastik.

Om du idrottar på hög nivå, så kan det vara möjligt att komma med i idrottsgrupper i våra samarbetsskolor, som kan ge dig kurser i ”individuell träning”. Detta kan vi inte lova, men det är naturligtvis bra att kolla. Oberoende har vi möjlighet att bygga upp ditt schema rätt flexibelt, så att du kan gå på morgonträningar antingen som egna träningar eller som idrottare på linjen.


Hur länge studerar man i gymnasiet?

– Det vanligaste är att gå gymnasiet på 3 år, men det är möjligt att gå gymnasiet på 3 ½ eller 4 år också. Om du följer den vanligaste studietakten, dvs. att gå gymnasiet på tre år, studerar du ca 60 studiepoäng under ditt första år och 60 sp under ditt andra år, och sedan ca 30 sp under det sista tredje året. Det sista året är kortare, för då går du egentligen bara 3 perioder (av fem) i skolan.

 

Behöver jag dator i gymnasiet?

– Den som inleder studier på andra stadiet får en dator, mus och hörlurar avgiftsfritt av kommunen. Datorn förutsätts vara med på lektionerna och den används på lektionerna till inlärning och prov samt i studentprov. Kursmaterialen är ofta i digital form på olika webbaserade plattformar. Skolans lärare hjälper dig med grunderna, och de nya ettorna får i period 1 en introduktion till arbete med dator och digitala prov. Brändö har också en egen IKT-sida på webben(Länk leder till extern tjänst) med hjälp och tips. Alla studerande i Helsingfors gymnasier får tills vidare gratis ladda ner Microsoft Office-paketet.

 

Har Brändö något annat speciellt än idrottslinjen?

– Ja, på Brändö kan nämligen alla studerande gå flera idrottskurser oberoende av vilken linje de går. Förutom idrotten kan du läsa språk som A-tyska eller fortsätta med tyskan du börjat med i högstadiet eller börja med det som nybörjarspråk. Här kan du också läsa franska eller börja med spanska som helt nytt språk.

Utöver språk och modersmål så har vi i realämnen många intressanta kurser och samarbetsprojekt. Vi erbjuder alla de nationella fördjupade avsnitten och lite extra. Det finns till exempel möjlighet att delta i en samarbetskurs Makt och ondska, där gruppen reser till förintelsens minnesmärken i bl.a Tyskland och Polen. Du kan läsa mera om våra kurser på vår webb eller följa oss på sociala medier(@brandogymnasium), där du hittar plock från vardag och fest på Brändö.

 

Finns det kurser där det ordnas resor?

– Ja, det finns kurser där det ordnas resor i Finland och ute i Europa. I modersmål har vi ordnat en kurs med resa till något nordiskt land, i spanska har gruppen ibland åkt till Salamanca, i historia och religion har du möjlighet att besöka förintelsens minnesmärken i Tyskland och Polen. I matematik, fysik, kemi och engelska har det ordats resor till Aten eller The Science Festival i England, och i kursen i utförsåkning har gruppen åkt till Åre. Matematiken samarbetar också med både språk och realämnen och det ordnas ibland resor till München och Florens.

Resmålen och antalet resor som ordnas varierar från år till år och också enligt intresse på studerandehåll.

Får man mycket läxor i gymnasiet?

– Då du studerar på gymnasiet har du alltid läxor. Studierna på gymnasiet kräver mycket eget ansvar. Lärarna säger nödvändigtvis inte att du har läxor, utan de förväntar sig att du repeterar det som gåtts igenom under lektionen och att du är väl förberedd till följande lektion. Det är alltså bra att repetera det du gjort under skoldagen och att du också blickar framåt i kursplanen till följande gång. Då har du lättare att hänga med i undervisningen.

I gymnasiet läser du studieavsnitt, som vi till vardags kallar för kurser, och för varje kurs får du 1-3 studiepoäng. Om du har en treårig gymnasieplan betyder det att du går ca 60 studiepoäng under första studieåret. Då har du i medeltal 7 olika kurser per period.

 

Vad gör ni i Brändö för att alla ska trivas?

– Vi är väldigt måna om att du ska må bra i din vardag och trivas i skolan och med dina studier och studiekompisar. Vi har två studiehandledare som hjälper dig med kurser och planering. Vi har duktiga och ivriga tutorer som tar väl hand om dig vid skolstarten och är med på lägerskolan som ordnas för alla nybörjare. Du har kurser i din egen basgrupp i varje period under första läsåret, för att du ska lära känna din egen grupp och din gruppledare.

Alla ska få vara sig själva i vår skola. Vi vill att alla ska få känna sig bra och bli sedda. Vi hälsar på varandra och bryr oss om varandra. Vi har aktiva studerande i studerandekårsstyrelsen (SKS) som själva tar initiativ till olika extra program under läsåret, såsom pepparkaksbakning, maskerad, temadagar osv för att skapa gemenskap och en trevlig skolmiljö. Vi är stolta över att vara Brändö!

Vi försöker varva tuffa och arbetsdryga kurser med lättare kurser. Vi har många kurser i färdighetsämnen såsom gymnastik, konst och musik, som passar bra in för att varva din dag.

 

Vem kan jag fråga om jag undrar något mer?

– Du kan ta kontakt med våra studiehandledare, vår idrottskoordinator, och följa Brändö på sociala medier, där du får en bild av hur vardagen hos oss ser ut. Vi finns på Facebook och Instagram under @brandogymnasium. Alla kontaktuppgifter till oss hittar du på vår webbsida.

Välkommen till oss på Brändö!