Studentexamen

Studentexamen är gymnasiets slutexamen. Studentskrivningarna ordnas två gånger om året, på våren och hösten, samtidigt i alla gymnasier. Studentexamen kan avläggas vid ett enda examenstillfälle eller under tre examenstillfällen som följer direkt på varandra. 

Studentexamensprovet grundar sig på obligatoriska kurser och riksomfattande fördjupade kurser. Deltagande i studentexamen förutsätter att man har slutfört de obligatoriska kurserna i de läroämnen som ingår i examen.

Följande gäller för de studerande som börjar avlägga sin examen våren 2022 eller senare.

Studentexamen består av minst fem prov, av vilka endast provet i modersmålet är obligatoriskt för alla. De fyra övriga obligatoriska proven i sin examen väljer examinanden ut bland följande prov:  provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, provet i matematik och provet i ett realämne.

Realprovet är uppdelat i enskilda prov för respektive realämne. Examinanden kan avlägga prov i ett eller flera realämnen. Enskilda prov ordnas i följande ämnen: evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådningskunskap, filosofi, psykologi, historia, samhällslära, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap.

Datumen för proven och ingående information finns på(Länk leder till extern tjänst)Studentexamensnämndens webbsida(Länk leder till extern tjänst).

Studentproven är digitala

I provlokalen byggs det upp ett eget slutet nätverk. I nätverket finns det en provserver till vilken examinanderna är uppkopplade med kabel. Varje examinand får vid provtillfället en personlig identifieringskod som hen loggar in med i systemet. Provet finns på provservern och examinandernas svar sparas i realtid på den.

Provsystemet använder sig av operativsystemet Abitti.