Hoppa till huvudinnehåll

Världens bästa och mest jämlika plats för inlärning

Helsingfors främjar jämlikheten inom fostran och utbildning i alla bostadsområden. Syftet är att stigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet är smidig. Tillgång på kompetent personal är väsentlig för att garantera en jämlik kvalitet i utbildningen.

Mål: Alla skolor är bra skolor

Helsingfors stärker närskolornas attraktionskraft och riktar stöd särskilt till de platser där det behövs. Målet följs med en mätare som anger andelen av förstaklassare i stadens skolor som har valt sin närskola. För tillfället väljer cirka 85 procent av förstaklassarna i grundskolan skolan i sitt elevupptagningsområde.

Kaavio kertoo oman lähikoulunsa valinneiden 1. luokan oppilaiden osuuden kaupungin kouluissa.  Lähtötaso on vuosi 2021, jolloin osuus oli 85 prosenttia. 

Mål: Vägen från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen och andra stadiet löper smidigt

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande undervisningen och andra stadiet bildar en enhetlig lärostig. Målet är att deltagandegraden i småbarnspedagogiken ska fortsätta att öka särskilt bland invånarna med främmande språk som modersmål. För tillfället deltar drygt 93 procent av 3–6-åringarna i Helsingfors i småbarnspedagogiken. De regionala skillnaderna i deltagandegraden i småbarnspedagogiken är måttliga: variationen är omkring 90–98 procent. Deltagandegraden varierar enligt barnens ålder så att deltagandegraden bland 1–2-åringarna är klart mindre än deltagandegraden bland 3–6-åringarna. På samma sätt är deltagandegraden för barn som har främmande språk som modersmål en aning lägre än för barn som talar inhemska språk. 

Helsingfors verkställer utvidgandet av läroplikten och utvecklar en enhetlig lärostig från den grundläggande utbildningen till andra stadiet. I den nya modellen upphör läroplikten först när den unga fyller 18 år eller avlägger en examen på andra stadiet före sin 18-årsdag. Enligt den senaste informationen jobbar eller studerar cirka 84 procent av dem som tagit examen på andra stadiet ett år efter sin examen. Av dem som avlagt studentexamen (86 %) jobbar eller studerar lite fler än av dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet (83 %). 

Asiaa kuvataan neljän kuvion avulla, jotka ovat alueiden väliset varhaiskasvatuksen osallistumisasteen erot, varhaiskasvatukseen osallistuminen 3-6 -vuotiailla, varhaiskasvatuksessa tai kotihoidontuella olevien lasten osuus väestöstä äidinkielen mukaan ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Mål: Vi säkerställer att andelen behörig personal ökar inom småbarnspedagogiken

Med tanke på att producera en god småbarnspedagogik är det avgörande att lösa personalbristen på ett hållbart sätt. Helsingfors utarbetar åtgärder för att förbättra tillgången på personal och börjar verkställa dem under fullmäktigeperioden. 

Tillgången på ny personal och den nuvarande personalens välbefinnande är fortfarande en betydande riskfaktor på sektornivå. Personalbristen och personalens belastning försvårar uppnåendet av de strategiska och funktionella målen. 

Situationen på arbetsmarknaden under våren och eventuella avbrott i serviceproduktionen och -utbudet orsakar en betydande personalrisk. 

Mål: Vi beaktar internationella barns och familjers behov i daghemmens, skolornas och läroanstalternas verksamhet och i hobbyverksamheten

Helsingfors stad strävar efter att utöka den engelskspråkiga utbildningen. I utökandet av utbildning försöker man säkerställa elevens lärostig från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen och elevens möjlighet att fortsätta till andra stadiet. Att det inte finns någon nationell engelskspråkig studentexamen försvårar dock genomförandet av en fungerande lärostig. För internationella familjers behov genomfördes emellertid i januari 2022 en flexibel ansökan som gör det möjligt att få en studieplats under året.