Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta

Kasvavan Helsingin liikenne suunnitellaan yhdessä maankäytön kanssa. Maankäyttöä kehitetään Helsingissä siten, että liikenne on järjestettävissä kestävällä tavalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisesti. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuksia.

Tavoite: Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan

Lähes 80 prosenttia Helsingissä tehtävistä matkoista tehdään joko kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Korona-aika lisäsi etenkin kävellen tehtyjen matkojen kulkutapaosuutta, ja kävelyn kulkutapaosuus on pysynyt korkeana. Myös työmatkaliikenteen kulkutapaosuuksissa tapahtui korona-aikana huomattava muutos; autolla tehtyjen matkojen osuus kasvoi selvästi. Vuonna 2022 autolla tehtyjen työmatkojen osuus laski vuoden 2019 tasolle, ja samalla joukkoliikennematkojen osuus työmatkaliikenteessä palasi niin ikään korona-aikaa edeltävälle tasolle. 

Kaavio kuvaa kulkumuotojakaumaa pääasiallisen kulkumuodon mukaan. Kaaviossa ovat mukana kestävät kulkumuodot eli kävely, pyöräily ja joukkoliikenne sekä muut kulkumuodot, joihin kuuluvat henkilöauto ja muu kulkutapa. Kaaviossa voi vertailla, millä kulkumuodolla erilaisia matkatyyppejä tehtiin. Matkatyyppejä ovat kaikki matkat, opiskelu- ja koulumatkat, työmatka ja vapaa-ajan matkat. Kaaviossa on mukana vuodet 2017-2021.

Tavoite: Polttomoottoriautojen määrää vähennetään kaupunkialueella

Helsinkiin on rekisteröity (30.9.2023) noin 226 000 liikennekäytössä olevaa henkilöautoa. Näistä valtaosa, 84 prosenttia, on edelleen joko bensiini- tai dieselautoja. Sähkövoimaa hyödyntävien autojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridiautojen) määrä on kuitenkin kasvanut kuluvan strategiakauden aikana nopeasti. Niiden osuus koko liikennekäytössä olevasta henkilöautokannasta on tällä hetkellä 15 prosenttia, kun vuoden 2020 alussa niiden osuus oli vajaat 3 prosenttia. Samaan aikaan bensiini- ja dieselautojen yhteenlaskettu osuus on laskenut 96 prosentista nykyiselle 84 prosentin tasolle. Täyssähköautojen määrä on vielä hybridiautojen määrää pienempi, mutta niiden määrä kasvaa tällä hetkellä hybridiautoja nopeammin.  

Kaiken kaikkiaan Helsinkiin rekisteröityjen ja liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä on kasvanut 2020-luvulla noin 11 400 henkilöautolla. Bensiinikäyttöisten henkilöautojen määrä on vähentynyt noin 5 500 autolla ja dieselkäyttöisten henkilöautojen määrä on vähentynyt noin 11 900 autolla. Täyssähköautojen määrä puolestaan on kasvanut noin 12 200 autolla ja ladattavien hybridiautojen määrä n. 15 800 autolla. Muita käyttövoimamuotoja hyödyntävien autojen määrä on kasvanut noin 800 autolla. 

Sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen etenee. Uusien latauspaikkojen rakentaminen aloitettiin vuonna 2022 ja niitä saadaan käyttöön vuonna 2023. 

Kaavioista ensimmäinen kuvaa Helsinkiin rekisteröityjen sähköautojen osuutta kaikista autoista, jotka on rekisteröity Helsinkiin. Kesäkuun lopussa 2023 osuus oli noin 14 prosenttia. Toinen kaavio kuvaa Helsinkiin rekisteröityjen autojen lukumääriä käyttövoiman mukaan eli sähköautojen, ladattavien hybridiautojen, dieselautojen, bensiiniautojen ja muiden lukumääriä. Kolmas kaavio kuvaa autojen osuuksia käyttövoiman mukaan. Autoista edelleen suurin osa, noin 65 prosenttia, on bensiiniautoja.