Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta

Kasvavan Helsingin liikenne suunnitellaan yhdessä maankäytön kanssa. Maankäyttöä kehitetään Helsingissä siten, että liikenne on järjestettävissä kestävällä tavalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisesti. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuksia.

Tavoite: Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan

Lähes 80 prosenttia Helsingissä tehtävistä matkoista tehdään joko kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Korona-aika lisäsi etenkin kävellen tehtyjen matkojen kulkutapaosuutta. Kävelyn kulkutapaosuus pysyi korkeana myös vuonna 2022, mutta laski hieman viime vuonna. Työmatkoja tehtiin vuonna 2023 edellisvuotta enemmän autolla joukkoliikenteen kustannuksella.  

Naiset käyttävät kestäviä kulkumuotoja selvästi miehiä enemmän, mutta autoilun osuus on molemmilla pysynyt viime vuodet suunnilleen samalla tasolla. Kävelyn osuus sen sijaan on aavistuksen pienentynyt, mutta on kuitenkin selvästi korona-aikoja korkeammalla tasolla. Pyöräilyn osuus sen sijaan näyttäisi olevan hieman kasvamassa.

Kaavio kuvaa kulkumuotojakaumaa pääasiallisen kulkumuodon mukaan. Kaaviossa ovat mukana kestävät kulkumuodot eli kävely, pyöräily ja joukkoliikenne sekä muut kulkumuodot, joihin kuuluvat henkilöauto ja muu kulkutapa. Kaaviossa voi vertailla, millä kulkumuodolla erilaisia matkatyyppejä tehtiin. Matkatyyppejä ovat kaikki matkat, opiskelu- ja koulumatkat, työmatka ja vapaa-ajan matkat. Kaaviossa on mukana vuodet 2017-2021.

Tavoite: Polttomoottoriautojen määrää vähennetään kaupunkialueella

Helsinkiin on rekisteröity (tilanne 31.3.2024) noin 219 000 liikennekäytössä olevaa henkilöautoa. Näistä valtaosa, 81 prosenttia, on edelleen joko bensiini- tai dieselautoja. Sähkövoimaa hyödyntävien autojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridiautojen) määrä on kuitenkin kasvanut kuluvan strategiakauden aikana nopeasti. Niiden osuus koko liikennekäytössä olevasta henkilöautokannasta on tällä hetkellä noin 18 prosenttia, kun vuoden 2020 alussa niiden osuus oli vajaat 3 prosenttia. Samaan aikaan bensiini- ja dieselautojen yhteenlaskettu osuus on laskenut 96 prosentista nykyiselle 81 prosentin tasolle. Täyssähköautojen määrä on vielä hybridiautojen määrää pienempi, mutta niiden määrä kasvaa tällä hetkellä hybridiautoja nopeammin.  

Kaiken kaikkiaan Helsinkiin rekisteröityjen ja liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä on kasvanut 2020-luvulla 4 700 henkilöautolla. Bensiinikäyttöisten henkilöautojen määrä on vähentynyt noin 13 400 autolla ja dieselkäyttöisten henkilöautojen määrä on vähentynyt noin 15 000 autolla. Täyssähköautojen määrä puolestaan on kasvanut noin 14 900 autolla ja ladattavien hybridiautojen määrä n. 17 500 autolla. Muita käyttövoimamuotoja hyödyntävien autojen määrä on kasvanut noin 700 autolla.

Sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen etenee. Vuonna 2023 Helsingin alueelle aloitettiin yli 200 uuden yleiseen käyttöön tarkoitetun latauspisteen rakentaminen. 

Kaavioista ensimmäinen kuvaa Helsinkiin rekisteröityjen sähköautojen osuutta kaikista autoista, jotka on rekisteröity Helsinkiin. Vuoden 2023 lopussa osuus oli noin 17 prosenttia. Toinen kaavio kuvaa Helsinkiin rekisteröityjen autojen lukumääriä käyttövoiman mukaan eli sähköautojen, ladattavien hybridiautojen, dieselautojen, bensiiniautojen ja muiden lukumääriä. Kolmas kaavio kuvaa autojen osuuksia käyttövoiman mukaan. Autoista edelleen suurin osa, noin 65%, on bensiiniautoja.