Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä

Helsinki valvoo kaupungin ja kaupunkilaisten etuja tavoitteellisesti niin kansallisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla. Tavoitteena on kokoaan suurempi Helsinki maailmalla ja aktiivinen valtakunnallinen vaikuttaja. Kansainvälisen, EU ja kansallisen edunvalvonnan osalta valtuustokauden aikana toteutetaan sisäinen arviointi edunvalvonnan onnistumisesta ja kehittämistarpeista (ylin johto ja asiantuntijat). 

Tavoite: Helsingin kaupunki on aktiivinen kansainvälinen toimija

Helsinki käy kansainvälisesti ja EU-tasolla aktiivista kaupunkipoliittista keskustelua ennakoivasti ja konkreettisten ehdotusten avulla. EU-rahoitusten kotiuttamisessa varmistetaan, että EU-hankkeet tukevat Helsingin strategisten tavoitteiden toteutumista. Helsinki haluaa myös edistää EU-varojen vastuullista käyttöä. Lisäksi EU edunvalvontatavoitteiden määrittelyssä huomioidaan EU:n rahoitusohjelmat, komission strategiset prioriteetit vuosille 2019-2024, nopeat toimintaympäristömuutokset sekä komission vuosittain päivittyvä työohjelma.

Edunvalvontatavoiteet koostuvat kriittisistä edunvalvontakokonaisuuksista, joita ovat

  • EU-rahoitus ja sen kohdentuminen
  • Venäjän hyökkäyssodan johdannaiset kuten energia, Ukrainan pakolaisten vastaanotto ja kyberturvallisuus
  • laillisen maahantulon väylät
  • työvoiman saatavuus ja osaaminen
  • ilmastonmuutos

sekä muista vaikuttavista kokonaisuuksista, joita ovat

  • kiertotalous
  • digitaalinen siirtymä
  • uudet innovaatiot ja terveydenhoitoalan selviytymiskyky

Kansainvälisen toiminnan linjaukset on päivitetty ja käsitelty kaupungin johtoryhmässä. Samoin EU-edunvalvonnan painopisteet on päivitetty ja hyväksytty kaupungin johtoryhmässä.   

Helsingin kansainvälistä kumppani- ja verkostoyhteistyötä kehitetään edelleen. Vuoden 2022 aikana kartoitetaan Helsingin kaupungin kansainväliset verkostot tunnistaen ne, joista luovutaan, sekä uudet mahdolliset tarpeet. 

Tavoite: Helsinki on aktiivinen valtakunnallinen vaikuttaja

Kansallisen edunvalvonnan erityisiä painopisteitä kuluvalla valtuustokaudella ovat osaavan työvoiman saatavuus, työllisyys ja kaupungin taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen erityisesti varmistamalla riittävä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen rahoitus. Kaupunki edistää valtion kanssa koulutustarjonnan lisäämistä pääkaupunkiseudulla erityisesti työvoimapulasta kärsivillä alueilla.  

Kansallisen edunvalvonnan painopisteet on päivitetty kaupunkistrategian ja toimintaympäristön muutosten pohjalta vuonna 2022. Edunvalvontaa ja vaikuttamista tehdään kaikilla kaupunkistrategian mukaisilla painopistealueilla. Helsingin hallitusohjelmatavoitteet eduskuntavaaleihin 2023 on julkaistu ja ne löytyvät täältä