Hyppää pääsisältöön

Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä

Helsinki valvoo kaupungin ja kaupunkilaisten etuja tavoitteellisesti niin kansallisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla. Tavoitteena on kokoaan suurempi Helsinki maailmalla ja aktiivinen valtakunnallinen vaikuttaja. Kansainvälisen, EU ja kansallisen edunvalvonnan osalta valtuustokauden aikana toteutetaan sisäinen arviointi edunvalvonnan onnistumisesta ja kehittämistarpeista (ylin johto ja asiantuntijat). 

Tavoite: Helsingin kaupunki on aktiivinen kansainvälinen toimija

Kansainvälisessä, erityisesti EU-edunvalvonnassa, keskitytään Helsingin taloudellista elpymistä, julkisten palvelujen kehittämistä, digitalisaatiota, ilmastonmuutoksen hillintää sekä alueellisia innovaatioekosysteemejä tukeviin ja edistäviin toimenpiteisiin. Helsinki käy kansainvälisesti ja EU-tasolla aktiivista kaupunkipoliittista keskustelua ennakoivasti ja konkreettisten ehdotusten avulla. EU-rahoitusten kotiuttamisessa varmistetaan määrän lisäksi se, että EU-hankkeet tukevat Helsingin strategisten tavoitteiden toteutumista. Helsinki haluaa myös edistää EU-varojen vastuullista käyttöä.  

Kansainvälisen toiminnan linjausten ja painopisteiden päivitys vuosille 2022–2025 on käynnissä (valmistuu 06/2022). Päivityksessä huomioidaan uusi kaupunkistrategia sekä toimintaympäristön muutokset. Erityisesti Ukrainan kriisin vaikutukset painopisteisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön huomioidaan.   

EU-edunvalvonnan painopisteiden päivitys on käynnissä (valmistuu 05/2022) huomioiden kaupunginstrategia ja toimintaympäristön muutokset.   

Helsingin kansainvälistä kumppani- ja verkostoyhteistyötä kehitetään edelleen. Vuoden 2022 aikana kartoitetaan Helsingin kaupungin kansainväliset verkostot tunnistaen ne, joista luovutaan, sekä uudet mahdolliset tarpeet. 

Tavoite: Helsinki on aktiivinen valtakunnallinen vaikuttaja

Kansallisen edunvalvonnan erityisiä painopisteitä kuluvalla valtuustokaudella ovat osaavan työvoiman saatavuus, työllisyys ja kaupungin taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen erityisesti varmistamalla riittävä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen rahoitus. Kaupunki edistää valtion kanssa koulutustarjonnan lisäämistä pääkaupunkiseudulla erityisesti työvoimapulasta kärsivillä alueilla.  

Kansallisen edunvalvonnan painopisteet on päivitetty kaupunkistrategian ja toimintaympäristön muutosten pohjalta vuonna 2022. Strategiassa määriteltyjen edunvalvonnan painopisteiden edunvalvonta- ja viestintäsuunnitelmien laadinta on meneillään samoin kuin hallitusohjelmatavoitteiden ja hallitusohjelmavaikuttamisen suunnittelu ja valmistelu vuoden 2023 eduskuntavaaleja koskien.