Hyppää pääsisältöön

Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

Helsinki haluaa olla kaikille kaupungin asukkaille ja siellä vieraileville hyvä ja turvallinen kaupunki, jossa kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat ja jossa kaikki elämäntavat ja mielipiteet ovat sallittuja. Jokainen saa Helsingissä elää omannäköistään elämää niin kauan kuin tämä ei rajoita muiden vastaavia oikeuksia.

Tavoite: Helsinki on kaikille asukkailleen ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat

Kaupunkilaisten omakohtaiseen koetun elämänlaadun kehitystä seurataan kaksi kertaa vuodessa kerättävän Helsinki-barometri -kyselyn avulla. Kyselyaineiston pohjalta on tuotettu mittari, joka kertoo, kuinka suuri osa kaupunkilaisista kokee elämänlaatunsa hyväksi.

Keväällä 2022 kerätyn barometri-aineiston perusteella 87% kyselyyn vastanneista kokivat elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Miesten ja naisten välillä tuloksissa ei ollut merkitsevää eroa. Tulos on parantunut keväällä 2021 toteutettuun kyselyyn verrattuna 8 %-yksiköllä. 

Kaavio kuvaa vastaajien osuutta, jotka kokevat elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Lähtötaso on syksy 2021, jolloin osuus oli 87 prosenttia.

Tavoite: Helsinki edistää julkisen tilan turvallisuutta kaikille

Myös turvallisuuden ja turvattomuuden kokemusta mitataan kaksi kertaa vuodessa Helsinki-Barometrin yhteydessä. Kyselyssä vastaajilta kysytään, kokevatko he olonsa turvalliseksi kävellessään yksin omalla asuinalueellaan myöhään viikonloppuiltaisin. Mittarina käytetty prosenttiosuus kuvaa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olleiden osuuksia. Kevään 2022 kyselyn mukaan 86% vastaajista kokee oman alueensa turvalliseksi myöhään viikonloppuiltaisin. Miehillä turvalliseksi olonsa kokeneiden osuus (92%) on naisia (81%) suurempi. 

Kaavio kuvaa oman asuinalueensa viikonloppuiltaisin turvalliseksi kokevien osuutta. Vuoden 2021 lähtötilanteessa osuus oli 76 prosenttia.