Hyppää pääsisältöön

Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

Helsinki haluaa olla kaikille kaupungin asukkaille ja siellä vieraileville hyvä ja turvallinen kaupunki, jossa kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat ja jossa kaikki elämäntavat ja mielipiteet ovat sallittuja. Jokainen saa Helsingissä elää omannäköistään elämää niin kauan kuin tämä ei rajoita muiden vastaavia oikeuksia.

Tavoite: Helsinki on kaikille asukkailleen ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat

Kaupunkilaisten omakohtaiseen koetun elämänlaadun kehitystä seurataan kaksi kertaa vuodessa kerättävän Helsinki-barometri -kyselyn avulla. Kyselyaineiston pohjalta on tuotettu mittari, joka kertoo, kuinka suuri osa kaupunkilaisista kokee elämänlaatunsa hyväksi.

Syksyllä 2022 kerätyn barometri-aineiston perusteella 87 prosenttia kyselyyn vastanneista kokivat elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Miesten ja naisten väliset entisestääkin pienet erot ovat viimeisimmässä kyselyssä kadonneet. Keväällä 2021 toteutetussa barometrissa havaittu selkeä pudotus jäi niin ikään kertaluonteiseksi ja tulos on sittemmin vakiintunut 87 prosentin tasolle.  

Kaavio kuvaa vastaajien osuutta, jotka kokevat elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Lähtötaso on syksy 2021, jolloin osuus oli 87 prosenttia.

Tavoite: Helsinki edistää julkisen tilan turvallisuutta kaikille

Myös turvallisuuden ja turvattomuuden kokemusta mitataan kaksi kertaa vuodessa Helsinki-Barometrin yhteydessä. Kyselyssä vastaajilta kysytään, kokevatko he olonsa turvalliseksi kävellessään yksin omalla asuinalueellaan myöhään viikonloppuiltaisin. Mittarina käytetty prosenttiosuus kuvaa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olleiden osuuksia.

Kevään 2022 kyselyn mukaan 86 prosenttia vastaajista koki oman alueensa turvalliseksi myöhään viikonloppuiltaisin. Syksyn 2022 kyselyssä osuus putosi 82 prosenttiin, ja tämä muutos on huomattava. Miesten ja naisten välinen ero on ollut selvä aiemmissakin kyselyissä, mutta nyt ero kasvoi entisestään. Miehistä 89 prosenttia koki oman alueensa turvalliseksi viikonloppuiltaisin, mutta naisten keskuudessa osuus oli vain 76 prosenttia.

Kaavio kuvaa oman asuinalueensa viikonloppuiltaisin turvalliseksi kokevien osuutta. Vuoden 2021 lähtötilanteessa osuus oli 76 prosenttia.