Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

Helsinki haluaa olla kaikille kaupungin asukkaille ja siellä vieraileville hyvä ja turvallinen kaupunki, jossa kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat ja jossa kaikki elämäntavat ja mielipiteet ovat sallittuja. Jokainen saa Helsingissä elää omannäköistään elämää niin kauan kuin tämä ei rajoita muiden vastaavia oikeuksia.

Tavoite: Helsinki on kaikille asukkailleen ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat

Kaupunkilaisten oman koetun elämänlaadun kehitystä seurataan kaksi kertaa vuodessa kerättävän Helsinki-barometri -kyselyn avulla. Keväällä 2023 kerätyn aineiston mukaan 86 prosenttia kyselyyn vastanneista koki elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi.  

Aiempiin kyselyihin verrattuna naisten kokema elämänlaatu oli keväällä 2023 toteutetun kyselyn mukaan Helsinki-barometrin historian korkein, mutta miesten kohdalla havaittiin selkeä pudotus. Miehistä elämänlaatunsa hyväksi raportoi 81 prosenttia vastaajista; naisista 90 prosenttia.  

Kaavio kuvaa vastaajien osuutta, jotka kokevat elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Lähtötaso on syksy 2021, jolloin osuus oli 87 prosenttia.

Tavoite: Helsinki edistää julkisen tilan turvallisuutta kaikille

Myös turvallisuuden ja turvattomuuden kokemusta mitataan kaksi kertaa vuodessa Helsinki-Barometrin yhteydessä. Kyselyssä vastaajilta kysytään, kokevatko he olonsa turvalliseksi kävellessään yksin omalla asuinalueellaan myöhään viikonloppuiltaisin. Mittarina käytetty prosenttiosuus kuvaa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olleiden osuuksia. 

Kevään 2023 kyselyn mukaan 79 prosenttia vastaajista koki oman alueensa turvalliseksi myöhään viikonloppuiltaisin. Luku on selvästi pienempi kuin syksyllä 2022, jolloin jo havaittiin turvallisuuskokemusten heikenneen. Muutos näkyy sekä naisissa että miehissä. Uusimman kyselyn mukaan miehistä 85 prosenttia ja naisista 71 prosenttia kokee oman alueensa viikonloppuiltaisin turvalliseksi. 

Kevään barometrissa kysyttiin myös turvallisuudenkokemuksista Helsingin keskustaan liittyen. Puolet vastaajista koki olonsa turvalliseksi kävellessään yksin keskustassa viikonloppuiltaisin. Naisten ja miesten välinen ero oli huomattava. Kun miehistä 61 prosenttia koki olonsa turvalliseksi keskustassa, naisten vastaava osuus oli vain 39 prosenttia. 

Kaavio kuvaa oman asuinalueensa viikonloppuiltaisin turvalliseksi kokevien osuutta. Vuoden 2021 lähtötilanteessa osuus oli 86 prosenttia.