Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

Helsinki haluaa olla kaikille kaupungin asukkaille ja siellä vieraileville hyvä ja turvallinen kaupunki, jossa kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat ja jossa kaikki elämäntavat ja mielipiteet ovat sallittuja. Jokainen saa Helsingissä elää omannäköistään elämää niin kauan kuin tämä ei rajoita muiden vastaavia oikeuksia.

Tavoite: Helsinki on kaikille asukkailleen ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat

Kaupunkilaisten oman koetun elämänlaadun kehitystä seurataan kaksi kertaa vuodessa kerättävän Helsinki-barometri -kyselyn avulla. Keväällä 2024 kerätyn aineiston mukaan 82 prosenttia kyselyyn vastanneista koki elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi.  

Aiempiin kyselyihin verrattuna naisista hieman entistä harvempi pitää elämänlaatuaan hyvänä. Vielä vuosi sitten osuus oli 90 prosenttia. Miesten osalta palattiin vuoden takaiseen hieman viime syksyä alempaan osuuteen. Keväällä 2024 naisista 84 prosenttia ja miehistä 81 prosenttia koki elämänlaatunsa hyväksi. 

Kaavio kuvaa vastaajien osuutta, jotka kokevat elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Lähtötaso on syksy 2021, jolloin osuus oli 87 prosenttia.

Tavoite: Helsinki edistää julkisen tilan turvallisuutta kaikille

Myös turvallisuuden ja turvattomuuden kokemusta mitataan kaksi kertaa vuodessa Helsinki-Barometrin yhteydessä. Kyselyssä vastaajilta kysytään, kokevatko he olonsa turvalliseksi kävellessään yksin omalla asuinalueellaan myöhään viikonloppuiltaisin. Mittarina käytetty prosenttiosuus kuvaa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olleiden osuuksia.

Kevään 2024 kyselyn mukaan 71 prosenttia vastaajista koki oman alueensa turvalliseksi myöhään viikonloppuiltaisin. Luku on selvästi pienempi kuin syksyllä 2023. Kokemus turvallisesta asuinalueesta on heikentynyt kahden vuoden aikana jokaisessa barometrikyselyssä. Kaksi vuotta sitten osuus oli 86 prosenttia, vuosi sitten 79 prosenttia ja viime syksynäkin selvästi korkeampi kuin nyt viimeisimmässä kyselyssä. Muutos näkyy sekä naisissa että miehissä, mutta viimeisimmässä kyselyssä muutos miesten kokemuksissa oli huomattavan suuri. Uusimman kyselyn mukaan miehistä 77 prosenttia ja naisista 67 prosenttia kokee oman alueensa viikonloppuiltaisin turvalliseksi.

Barometrikyselyssä kysyttiin myös turvallisuuden kokemuksista Helsingin keskustaan liittyen. Noin puolet vastaajista koki olonsa turvalliseksi kävellessään yksin keskustassa viikonloppuiltaisin. Naisten ja miesten välinen ero oli huomattava. Kun miehistä 59 prosenttia koki olonsa turvalliseksi keskustassa, naisten vastaava osuus oli vain 39 prosenttia. 

Kaavio kuvaa oman asuinalueensa viikonloppuiltaisin turvalliseksi kokevien osuutta. Vuoden 2021 lähtötilanteessa osuus oli 86 prosenttia.