Hyppää pääsisältöön

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa. Uudistuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asukkaiden kanssa huomioiden eri alueiden omat erityispiirteet.

Tavoite: Asuinalueet eivät eriydy

Asuinalueiden eriytymiskehitystä seurataan sosioekonomisen summaindeksin avulla. Indeksissä yhdistetään tietoja alueiden pienituloisuudesta, työttömyydestä ja matalasta koulutustasosta. Mittari kertoo, kuinka paljon sosioekonomisesti heikoin kymmenys osa-alueista eroaa kaupungin keskiarvosta (=100) ja mikä on kehityksen suunta.  

Mittarin arvo on ollut kasvussa, mikä kertoo alueiden välisten erojen kasvusta. Käytännössä alimpaan kymmenykseen lukeutuvat alueet ovat jääneet entistä enemmän jälkeen kaupungin keskiarvosta.    

Kaavio kuvaa asuinalueiden eriytymiskehitystä Helsingissä sosioekonomisen summaindeksin avulla. Sosioekonominen summaindeksi on laskettu kolmesta muuttujasta: pienituloisten (eli alimpaan tuloviidennekseen kuuluvien) asuntokuntien osuus, työttömyysprosentti sekä vähän koulutettujen osuus työvoimasta. Summaindeksi on suhteutettu kaupungin keskiarvoon siten, että arvo 100 edustaa keskiarvoa. Jos indeksin arvo ylittää sadan, alue on sosioekonomisesti kaupungin keskitasoa heikompi, ja vastaavasti alle sadan jäävillä alueilla, sosioekonominen rakenne on kaupungin keskitasoa parempi.

Tavoite: Kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa

Kaupunginosien viihtyisyyttä seurataan Helsinki-barometri -kyselyssä kerätyn aineiston pohjalta kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäisen kerran viihtyisyyttä kysyttiin syksyn 2021 kyselyssä. Tuolloin 92 prosenttia vastaajista oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että oma asuinalue on viihtyisä. 

Syksyllä 2022 kerätyn kyselyaineiston perusteella 90 prosenttia vastaajista pitää omaa asuinaluettaan viihtyisänä. Osuus on pudonnut aavistuksen verran, mutta ei merkittävästi. Lähtötilanteessa syksyllä 2021 osuus oli 92 prosenttia. Naisista 91 prosenttia piti asuinaluettaan viihtyisinä; miehistä 89 prosenttia. Ero on pieni, mutta samansuuntainen kuin aiemmin.
 

Kaavio kuvaa sitä osuutta vastaajista, jotka pitävät omaa asuinaluettaan viihtyisänä. Lähtötilanteessa syksyllä 2021 osuus oli 92 prosenttia.

Tavoite: Helsinki harjoittaa myönteistä erityiskohtelua ja torjuu eriytymistä kattavasti toimialat ylittäen

Helsingin kaupunki on kohdentanut lisärahoitusta niiden alueiden palveluihin, joilla palvelutarve on suurinta. Tätä myönteisen erityiskohtelun rahoitusta on hyödynnetty erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kirjasto- ja nuorisopalveluissa sekä sosiaali- ja terveystoimialan lapsiperheiden palveluissa. Myönteisen erityiskohtelun määrärahojen kohdentamisen periaatteita kehitetään edelleen strategiankauden aikana.  

Eriytymistä ehkäistään myös luomalla asumisen hallintamuotojen suhteen tasapainoisia kaupunginosia. Vuokravaltaisilla alueilla pyritään lisäämään omistus- ja asumisoikeusasuntotuotantoa ja tämän tavoitteen etenemistä seurataan omistus- ja asumisoikeusasuntokannan kehitystä kuvaavalla mittarilla. 

Helsingissä on useita vuokratalovaltaisia alueita, joissa omistus- ja asumisoikeusasuntojen osuus asunkannasta on selvästi alle puolet. Seurantaan valituilla alueilla omistus- ja asumisoikeusasuntojen osuus on tällä hetkellä yhteensä noin 52 prosenttia. 

Kaavion avulla seurataan omistus- ja asumisoikeusasuntokannan kehitystä vuokratalovaltaisilla alueilla. Tilannetta voi tarkastella koko kaupungissa tai valitsemalla tietyn alueen. Lähtötilanteena pidetään vuotta 2021.