Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Kaupunkistrategiassa on asetettu hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2030. Lisäksi kaupunki on asettanut hiilinollatavoitteen vuodelle 2040. Tämän jälkeen tavoitteena on hiilinegatiivisuus. Ilmastonmuutoksen hillintätyössä keskitytään erityisesti rakentamiseen, liikkumiseen ja energiaratkaisuihin.

Kaupunkistrategiassa on asetettu hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2030 ja lisäksi kaupunki tulee asettamaan hiilinollatavoitteen vuodelle 2040. Ilmastonmuutoksen hillintätyössä keskitytään erityisesti rakentamiseen, liikkumiseen ja energiaratkaisuihin. 

Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä linjauksia toteutetaan pääasiassa Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjausten, Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman sekä osaltaan Hulevesiohjelman kautta. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvien toimenpiteiden etenemistä ja onnistumista seurataan Lumovahdilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Hiilineutraali Helsinki -ohjelman päivityksen 22. elokuuta 2022.  

Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 mukaisesti Helsingin arvokkaimmat alueet suojellaan ja strategiakaudella valmistellaan uusi luonnonsuojeluohjelma vuosille 2025-2034. Helsingin kaupunkistrategiassa esitettynä tavoitteena on, että strategiakaudella perustetaan vähintään viisi uutta luonnonsuojelualuetta vuodessa. Luonnonsuojelualueiden perustamisesitysten valmistelu etenee aikataulussa ja viiden luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ennustetaan toteutuvan vuonna 2023.   

Kunnianhimoinen ilmastovastuu on yksi Helsingin kaupunginvaltuuston tekemän kaupunkistrategian toimeenpanopäätöksen (4.4.2022) neljästä strategisesta poikkihallinnollisesta ohjelmasta. Ohjelman avulla varmistetaan strategian mukaiset, riittävät kunnianhimoiset ja fokusoidut toimet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tavoite: Aikaistamme Helsingin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030

Helsingin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä Helsingin hiilidioksidipäästöt vähenevät tasolle 702 kt CO2-ekv. Vuonna 2021 Helsingin kokonaishiilidioksidipäästöt olivat tasolla 2 345 kt CO2-ekv.  

Kokonaishiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet selvästi vuoden 1990 lähtötasoon verrattuna, mutta hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää seuraavan kymmenen vuoden aikana aiempaa suurempia päästövähennyksiä. 

Hiilineutraali Helsinki -päästöväennysohjelman toteutumista seurataan tarkemmin ohjelman omilla seurantasivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaavio kuvaa päästökehitystä sektoreittain. Kaaviossa esitetään lämmityksen, liikenteen, sähkön kulutuksen ja muiden päästöjä alkaen vuodesta 1990 vuoteen 2030 saakka.  

Tavoite: Kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon

Strategiakaudella huolehditaan siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon. Viheralueverkoston kehittämisen tavoitteena kaupunkiympäristön suunnittelussa on, että jokaisella helsinkiläisellä olisi lähiviheralue korkeintaan 300 metrin päässä asuinpaikasta.  

Paikkatietopohjainen viheralueiden saavutettavuustyökalu (Helsingin karttapalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)) osoittaa mm. lähiviheralueiden saavutettavuuden reittejä pitkin. Työkalu kertoo, montako neliömetriä kussakin ruudussa asuva asukas saavuttaa, kun tavoite-etäisyys on 300 metriä. Työkalu huomioi alueiden asukasmäärät, jolloin viheralueet laskennallisesti kuormittuvat enemmän silloin, jos lähellä on paljon asukkaita.