Toivo-palvelut

Toivo-palvelut on tarkoitettu 12-17-vuotiaille avo- ja sijaishuollon nuorille elämäntilanteen vakauttamiseen ja muutoksen motivointiin.

Toivo-palveluissa ohjaamme ja tuemme yli 12-vuotiaita nuoria kasvussa, kuntoutumisessa ja hyvinvoinnissa. Palvelumme on määräaikaista ja kestää yleensä 6-12 kuukautta, joissakin tapauksissa 18 kuukautta.

Kohderyhmänä ovat avo- ja sijaishuollon nuoret, joilla on vakavaa rikoksilla, päihteillä tai käytöksellä oireilua. Palvelumme tukee lisäksi nuoria, joka ovat sijoituksen jälkeen kotiutumassa tai joilla on vankeusrangaistus.

Toivo-palveluita voidaan hakea, kun nuorella on asiakkuus Toivo-sosiaalityössä. Toivo-palveluissa arvioimme ennen asiakkuuden aloittamista jokaisen nuoren tuen tarpeen aina yksilökohtaisesti. Toivo-palveluiden työskentely aloitetaan yhteistyössä Toivo-sosiaalityöntekijän kanssa.

Palvelu perustuu nuoren ja hänen huoltajiensa muutokseen motivointiin, rinnalla kulkemiseen, tilanteen vakauttamiseen ja räätälöityyn kuntoutukseen.

Mukana Toivo-palveluiden työskentelyssä ovat nuoren itsensä lisäksi hänen perheensä ja verkostonsa.

Mitä nuori saa Toivo-palveluissa?  

Teemme tiimityötä, jossa Toivo-palveluiden ammattilainen tekee töitä vastuusosiaalityöntekijän sekä nuoren, tämän perheen ja verkoston kansa.  

Räätälöimme tuen jokaista nuorta varten yksilöllisesti. Voimme tukea häntä myös esimerkiksi tutkintavankeuden sekä vankeusrangaistuksen aikana. Palvelumme soveltuu toteutettavaksi myös yhdyskuntapalvelun tai nuorisorangaistuksen aikana.  

Tarkoituksena on muodostaa arvostava ja turvallinen vuorovaikutus ja ymmärrys tilanteesta sekä tavoitteista. 

Tuemme vaikeista elämänvaiheista selviytymisessä ja toimivien tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä ratkaisumallien oppimisessa. Keskitymme vahvuuksien ja voimavarojen löytämiseen sekä nuoren myönteisen minäkuvan vahvistamiseen.  

Vastaamme akuuttiin kriisiin ja luomme tarvittavia verkostoja yhteistyöllä monien tahojen kanssa.  

Ketkä kaikki ovat mukana palvelussa?  

Pyrimme saamaan mukaan yhteiseen työhön vanhemmat ja muut nuoren elämän verkostot – koulun, kaverit ja muut viranomaiset.  

Toivo-palveluissa työskentelee 11 hengen tiimi. Teemme työtä työpareittain, ja joukossamme on 9 ohjaajaa ja 2 sairaanhoitajaa. Tiimin esihenkilönä ja asiakastyön johtajana toimii johtava ohjaaja.  

Millaisissa tilanteissa nuori pääsee Toivo-palveluihin?  

Silloin, kun 12–17-vuotiaan nuoren ongelmat ja haasteet liittyvät rikoksiin, päihteisiin tai väkivaltaiseen käytökseen. Näitä ovat esimerkiksi:  

  • toistuva rikosoireilu ja syvenevä rikoskierre  
  • vakavat käyttäytymisen ongelmat  
  • toistuva, vakava ja/tai riippuvuustasoinen päihdekäyttö  
  • jengiytyminen ja radikalisoituminen.  

Kohdennamme palvelumme sijaishuollon nuorille, kun  

  • nuori on jo mukana Toivo-palvelussa ja edessä on siirtyminen pitkäaikaissijoitukseen  
  • nuori kotiutetaan.  

Suurin osa Toivo-palvelumme nuorista on avohuollon nuoria, vajaa kolmannes on sijaishuollon nuoria.  

Toivo-palveluita ei voida hakea, mikäli nuorella on jo käynnissä jokin muu lastensuojelun avohuollon kuntouttava palvelu, poikkeuksena koulunkäyntiä tukeva ote-opetus.   

Palvelupisteet

Toivo-palveluiden toimipiste

Osoite: Siilikuja 5 K, 00800 Helsinki