Hoppa till huvudinnehåll

Vad kostar småbarnspedagogiken?

Småbarnspedagogiken vid daghem och inom familjedagvården är avgiftsbelagd. Avgiften bestäms enligt familjens bruttoinkomst. Avgiften påverkas också av vårdtiden och storleken på er familj. Om familjens bruttoinkomst är låg är småbarnspedagogiken kostnadsfri. Småbarnspedagogiken för 5-åriga barn och förskoleundervisningen för 6-åriga barn är avgiftsfria fyra timmar per dag. Avgiften justeras årligen och du måste alltid rapportera eventuella ändringar i dina inkomsterna. Avgifter för småbarnspedagogik faktureras en gång i månaden i efterskott.

På den här sidan

Avgiften för småbarnspedagogiken

För småbarnspedagogiken tas det ut en månadsavgift som bestäms utifrån familjens storlek, servicebehov och bruttoinkomster. 

Till familjen räknas föräldrarna (makar eller sambor som bor i ett gemensamt hushåll) och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll. 

Stäng

Till familjens bruttoinkomster räknas föräldrarnas (makar eller sambor som bor i ett gemensamt hushåll) inkomster och inkomsterna för de barn räknas till familjen. Som inkomst räknas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Som inkomst räknas även till exempel ränteintäkter och förmåner. På löneinkomsterna tillkommer semesterpenning på cirka 5 %. Som inkomster räknas inte till exempel hemvårdsstöd, barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner, bostadsbidrag, studiestöd eller vuxenutbildningsstöd. Om du inte meddelar din familjs inkomster debiteras du den högsta avgiften för småbarnspedagogik. 

Stäng

Avgiften för småbarnspedagogiken bestäms enligt antalet timmar per dag i det serviceavtal som ingåtts i förväg. Avtalet ingås för en period på minst fem månader. Avtalet ändras inte för semestertider. 

Om ditt barn är kontinuerligt och regelbundet, veckovis eller månadsvis frånvarande från småbarnspedagogiken under en del av kalendermånaden kan du ingå ett skriftligt avtal om färre timmar än heltidsvård. Regelbundna lediga dagar kan i Helsingfors ordnas 4–12 dagar per månad. 

Se i tabellen nedan hur avgiften bestäms baserat på timmar/dag 

Småbarnspedagogik   Förskoleundervisning och småbarns-pedagogik*)   Barn födda 2016  
  Avgift   Avgift   Avgift

över 7 h

100 % över 7 h 65 % över 7 h 65 %

skollovsavgift för 6-årig förskoleelev, 
tot. 7 h/dag 

90 %**)

förskoleund. +
dagvård,
tot. 7–8 h/dag 

60 %***)

förskoleund. + dagvård,
tot. 7–8 h/dag 
60 %***)

över 5 - max. 7 h

80 %

över 5 – max. 7 h

40 % över 5 – max. 7 h 40 %

max. 5 h

60 % max. 5 h 20 % max. 5 h 20 %

 *) För vård som ersätter förskoleundervisning under semesterperioden tas en avgift ut. 

**) Gäller endast avgiften för 6-åriga förskolebarn under skollov. 

***) Gäller endast 6-åriga förskolebarn och 5-åriga förskolebarn som deltar i försöket med tvåårig

Skiftvård h/mån Avgift
161- 100 %
101-160 80 %
61-100 60 %

 

Stäng

Om ditt barns behov av småbarnspedagogik ändras ska du i förväg komma överens om det med chefen för enheten för småbarnspedagogik där barnet är inskrivet. 

Avgiften ändras från och med datumet enligt avtalet och om avgiftsändringen fattas alltid ett nytt beslut. Det nya avtalet ingås för en period av minst tre månader. Servicebehovet kan ändras till exempel på grund av förändringar i arbetet eller studierna. 

Stäng

Avgiften för småbarnspedagogik tas ut för högst elva kalendermånader under ett verksamhetsår (1.8–31.7). Juli är en avgiftsfri månad. Om vårdrelationen har inletts den 1 oktober eller senare tas klientavgiften dock ut  även för nästföljande juli. 

Familjens avgift för heldagsvård beräknas enligt följande modell:  

 • Den i tabellen angivna lägsta bruttoinkomsten per månad för småbarnspedagogiken enligt familjestorlek dras av från den (genomsnittliga) månatliga bruttoinkomsten.  

Minimi-/bruttoinkomstgräns
Familjestorlek Minimi-/bruttoinkomstgräns €/mån
2 2 913
3 3 758
4 4 267
5 4 777
5 5 284
 • 10,7 procent av det återstående beloppet = avgiften för heltidsvård för det yngsta barnet 

Familjestorleken, inkomstgränserna och bruttoinkomsten för den lägsta och högsta avgiften från och med den 1 augusti 2021: 

Familjestorlek, 
personer
 

Bruttoinkomsten för den lägsta avgiften 

27 €/mån. 

Bruttoinkomsten 
för den högsta avgiften 
288 €/mån. 

2

3 051 €

5 485 €

3

3 863 €

6 297 €

4

4 352 €

6 789 €

5

4 841 €

7 275 €

6

5 328 €

7 762 €

Familjestorleken, inkomstgränserna och bruttoinkomsten för den lägsta och högsta avgiften från och med den 1 augusti 2022: 

Familjestorlek, 
personer
 

Bruttoinkomsten för den lägsta avgiften 

28 €/mån. 

Bruttoinkomsten 
för den högsta avgiften 
295 €/mån. 

2

3 175 €

5 666 €

3

4 020 €

6 511 €

4

4 529 €

7 020 €

5

5 039 €

7 530 €

6

5 546 €

8 037 €

Avgifter för småbarnspedagogiken är indexbunden enligt 16 § i lagen om klientavgifter. Indexjusteringar görs vartannat år. Nästa indexjustering görs den 1 augusti 2022. 

Stäng

Avgiften för heltidsvård är högst 295 euro för det yngsta barnet och 118 euro för det näst yngsta barnet i småbarnspedagogiken. Avgiften för heltiddsvård av de övriga barnen är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet, det vill säga högst 59 euro. I alla avgiftskategorier kan det för nästa barn i åldersföljden tas ut en avgift som är högst 40 procent av avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet. 

Avgifter under 28 euro per barn tas inte ut. 

Stäng

Månadsavgiften tas även ut för dagar då barnet är frånvarande, med följande undantag: 

 • Om barnet är på grund av sjukdom borta från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad tas ingen avgift ut. 
 • Om barnet är på grund av sjukdom borta från småbarnspedagogiken mer än elva verksamhetsdagar under en kalendermånad tas halva månadsavgiften ut. 
 • Om barnet är av någon annan orsak än sjukdom borta från småbarnspedagogiken alla dagar under en kalendermånad tas halva månadsavgiften ut.  
Stäng

Avgiftsbeslut och inkomstutredning 

När du har ansökt om plats inom småbarnspedagogiken får du ett avgiftsbeslut baserat på inkomstutredningen. Lämna in inkomstuppgifterna senast två veckor efter att barnet har börjat i småbarnspedagogiken. 

Om du inte meddelar dina inkomstuppgifter debiteras du den högsta avgiften för småbarnspedagogik. Avgiften för småbarnspedagogik justeras en gång om året. 

Inkomstuppgifterna kan meddelas med till exempel en lönespecifikation som visar den ackumulerade lönen, semesterpenningen och naturaförmånerna, ett intyg om moderskapspenning eller föräldrapenning och/eller ett intyg om underhållsbidrag och underhållsstöd. 

Inkomstuppgifterna lämnas till enheten för klientavgifter antingen per post eller via krypterad e-post som du kan bifoga inkomstintyg till. 

Den krypterade e-posten autentiseras med nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett identitetskort med chip. Skicka blanketten för inkomstutredning via krypterad e-post  (öppnas i ett nytt fönster). På e-postmeddelandets rubrikrad anger du namnet på barnets daghem. 

Du kan också lämna blanketten jämte bilagor i brevlådan på Töysägatan 2 D. Om du vill skicka inkomstutredningen jämte bilagor per post måste du själv betala portot. 

Du kan också lämna in inkomstutredningen jämte bilagor till daghemmet för vidarebefordran. 

Klienten ansvarar för inskickade ansökningar med bilagor till enheten för klientavgifter (Förvaltningslag 4 kapitel § 17 Avsändarens ansvar)

Utredning över inkomster (pdf) (öppnas i ett nytt fönster)
(Gäller inte privat småbarnspedagogik)

Ansökan om prövningsbaserad sänkning av avgift (pdf) (öppnas i ett nytt fönster)
(Gäller inte privat småbarnspedagogik)

Stäng

Om familjens inkomster eller andra omständigheter ändras kan avgiftsbeslutet ändras tidigast från början av följande månad när inkomstuppgifterna eller annan tillräcklig redogörelse har lämnats in. Underrätta enheten för klientavgifter om förändringar i inkomst och familjestorlek.   

Stäng

Beslut om klientavgiften för småbarnspedagogiken skickas till båda vårdnadshavarnas och deras sambors eller makars personliga ärendemapp förutsatt att de har registrerat sig och angett sin e-postadress i ärendemappen.

En vårdnadshavare, sambo, maka eller make som inte har registrerat sig i ärendemappen kan be enheten för klientavgifter att skicka klientavgiftsbeslutet.

Till de familjer som inte har lämnat in barnets ansökan till småbarnspedagogiken elektroniskt skickas beslutet om klientavgiften per post. Enheten för klientavgifter skickar ett ytterligare beslut endast på begäran.

Elektronisk ärendehantering, personliga ärendemapp (öppnas i en ny flik)

Stäng

Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

5-åringar har rätt till fyra timmars avgiftsfri småbarnspedagogik. Avgiftsfri småbarnspedagogik erbjuds antingen inom småbarnspedagogiken eller under förskoleundervisningsdagen för dem som valts till försöket med tvåårig förskoleundervisning. 

I augusti kan vårdnadshavaren välja sammanlagt 7–8 timmars förskoleundervisning och småbarnspedagogik per dag för 6-åringar som deltar i förskoleundervisning och för 5-åringar som deltar i försöket med tvåårig förskola. Avgiften för småbarnspedagogik är då 60 procent av den normala avgiften. Under skollov är klientavgiften för 6-åringar som deltar i förskoleundervisning 90 procent av den normala avgiften. 

Den avgiftsfria småbarnspedagogiken (4 h/dag) för barn födda 2017 som är bosatta i Helsingfors börjar den 1 augusti 2022 och fortsätter tills förskoleundervisningen börjar.

 • När barnet deltar i småbarnspedagogik fyra timmar om dagen är småbarnspedagogiken avgiftsfri. 

 • När barnet deltar i småbarnspedagogik 4–5 timmar om dagen är avgiften 20 procent av avgiften för småbarnspedagogik på heltid för den del som överstiger fyra timmar. 

 • När barnet deltar i småbarnspedagogik 5–7 timmar om dagen är avgiften 40 procent av avgiften för småbarnspedagogik på heltid för den del som överstiger fyra timmar. 

 • När barnet får småbarnspedagogik över sju timmar om dagen är avgiften 65 procent av avgiften för småbarnspedagogik på heltid för den del som överstiger fyra timmar. 

Stäng

Tvåårig förskoleundervisning

De barn som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning får avgiftsfri småbarnspedagogik (fyra timmar per dag) under förskoleundervisningen. Avgiften för småbarnspedagogik fastställs på samma sätt som avgiftsfriheten på fyra timmar för 5-åringar. 

Helsingfors är en av de kommuner som valts till försöket. Försöket med tvåårig förskoleundervisning inleddes i augusti 2021 med barn födda 2016 och i augusti 2022 med barn födda 2017. De daghem och barn som deltar i försöket väljs ut genom ett urvalsförfarande av undervisnings- och kulturministeriet. 

Stäng

Fakturan för småbarnspedagogik som e-faktura 

Gifta eller sammanboende som bor i samma hushåll med barnen kan sinsemellan komma överens om vems nätbank e-fakturan ska skickas till. Enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken skickas fakturan endast till den adress där barnet bor tillsammans med vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Som standard är den vårdnadshavare som först nämns på pappersfakturan den som betalar fakturan. Om vårdnadshavarna byter betalare av fakturan, ska ändringen meddelas till klientavgifterna för småbarnspedagogiken via e-post på adressen varhaiskasvatus.maksut@hel.fi innan e-fakturaavtalet ingås. 

Observera att i och med e-fakturaavtalet skickas alla fakturor från Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst som e-fakturor till nätbanken för den person som ingått avtalet. 

E-fakturaavtalet ingås med nätbankskoderna i den egna nätbanken: 

 1. Logga in i nätbanken. 

 1. Välj Helsingfors stad som fakturautställare och Ekonomiförvaltningstjänsten som faktureringsgrund. 

 1. Ange som identifieringsuppgift fakturamottagarens personbeteckning i formatet ddmmåå-xxxX. 

Uppgift om din beställning av e-faktura i nätbanken överförs inom några dagar till Affärsverket ekonomiförvaltningstjänstens klientregister. Därefter skickas fakturorna i fortsättningen alltid till din nätbank.