Småbarnspedagogik på olika språk

Helsingfors stad ordnar småbarnspedagogik på daghem på svenska, finska och nordsamiska. Småbarnspedagogik på främmande språk erbjuds enbart inom privat småbarnspedagogik. På den här sidan kan du läsa mer om småbarnspedagogik på de olika språk som erbjuds i Helsingfors.

På den här sidan

Språkbad på svenska i kommunala daghem

I vissa av Helsingfors stads daghem och skolor erbjuds språkbad på svenska. Svenska ska vara ett nytt språk för barn som deltar och ett av språken som används hemma ska vara finska.

Målet med språkbadet är att elever som inte kan svenska lär sig språket i daghemmet och skolan. Programmet är utformat så att eleven i början av sin lärstig nästan uteslutande använder svenska. Längre fram på lärstigen minskar andelen svenska och i undervisningen och lärandet används också finska. Barnets språkkunskaper blir starka i båda språken om barnet deltar i språkbadsprogrammet under hela sin lärstig.

Med tanke på språkutvecklingen vore det bäst för barnet att börja i språkbadet under året som hen fyller fyra år. Barnet kan också börja senare, men senast i början av förskoleåret. Spårkbadet fortsätter från daghemmet till förskoleundervisningen och vidare till slutet av nioden klassen i grundskolan.

För att språkkunskaperna i båda språken ska utvecklas hos barn som deltar i språkbad måste daghemmet, skolan och hemmet samarbeta. Under de första åren av lärstigen ansvarar vårdnadshavarna för att utveckla och stärka språkkunskaperna i finska och andra hemspråk. Daghemmet och skolan ansvarar för undervisningen i svenska.

Barn som deltar i språkbadsprogrammet lär sig svenska som en del av all verksamhet genom att höra och använda det dagligen. I daghemmet använder pedagogerna endast svenska med barnen, men de förstår finska och diskuterar med vårdnadshavarna på finska. Barnet kan fritt tala sitt modersmål tills det gradvis kan tillräckligt med svenska för att kunna kommunicera med det. I takt med att barnet blir äldre uppmuntras hen att i allt högre grad använda svenska i takt med att språkkunskaperna utvecklas. 

I språkbadet lär sig barnet svenska som en del av daghemmets hela verksamhet till exempel med hjälp av sagor, sånger, ramsor, lekar och temaarbete. Fostrarna kompletterar betydelsen av ord och uttryck med gester och bilder. I språkbadet stöds och styrs utvecklingen av barnets språkkunskaper planmässigt.

I Helsingfors finns  språkbadsstigar runt om i staden. Barnet går i daghemmet eller skolan enligt sin språkbadsstig till slutet av den grundläggande utbildningen. I praktiken innebär detta att ett barn som under småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen har blivit utvalt till språkbad flyttar över till en språkbadsskola enligt sin stig efter föreskolundervisningen. Språkbadsstigen fortsätter i en språkbadsklass till slutet av nionde klassen.

I Helsingfors finns för närvarande sju olika språkbadsstigar, som beskrivs på nedanstående bild:

Illustrerad tabell av språkbadsstigarna

Daghemmet Päiväkoti Linnunlaulu  → Lågstadieskolan Kallion ala-aste → Grundskolan Pasilan peruskoulu

Daghemmet Päiväkoti Elias → Grundskolan Taivallahden peruskoulu → Grundskolan Taivallahden peruskoulu

Daghemmet Päiväkoti Lokki → Lågstadieskolan Lauttasaaren ala-aste → Grundskolan Lauttasaaren yhteiskoulu

Språkbadsdaghemmet Kielikylpypäiväkoti Sälen(Länk leder till extern tjänst) (Privat daghem) → Lågstadieskolan Lauttasaaren ala-aste → Grundskolan Lauttasaaren yhteiskoulu

Daghemmet Päiväkoti Myllytonttu → Förskoleundervisning i daghemmet Päiväkoti Puotila > Lågstadieskolan Puotilan ala-aste → Högstadieskolan Vartiokylän yläaste

Daghemmet Päiväkoti Nuotti → Grundskolan Hiidenkiven peruskoulu → Grundskolan Hiidenkiven peruskoulu

Daghemmet Päiväkoti Pihlaja → Lågstadieskolan Meilahden ala-aste → Högstadieskolan Meilahden yläaste

Daghemmet Päiväkoti Roihuvuori → Lågstadieskolan Roihuvuoren ala-aste → Högstadieskolan Vartiokylän yläaste

Daghemmet Päiväkoti Ruskeasuo → Lågstadieskolan Meilahden ala-aste → Högstadieskolan Meilahden yläaste

Daghemmet Päiväkoti Veräjämäki → Förskoleundervisning i daghemmet Päiväkoti Pikku-Veräjä → Lågstadieskolan Oulunkylän ala-aste → högstadiet: meddelas senare

Daghemmet Päiväkoti Vihtori → Grundskolan Hiidenkiven peruskoulu → Grundskolan Hiidenkiven peruskoulu

Exempel på en språkbadsstig: Om barnets småbarnspedagogik och förskoleundervisning inleds i en språkbadsgrupp på daghemmet Päiväkoti Linnunlaulu fortsätter barnet i klasserna 1–6 i lågstadieskolan Kallion ala-aste och vidare i klasserna 7–9 i högstadieskolan Pasilan yläaste.

Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen använder fostrarna och lärarna enbart svenska. I årsklasserna ett och två sker 90 procent av undervisningen på svenska och barnen lär sig att läsa och skriva på svenska. I årsklasserna tre och fyra sker cirka 70 procent av undervisningen på svenska och i årsklasserna fem till nio cirka hälften.

Det går ännu inte att söka till språkbad via e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst) (öppnas i nytt fönster) så fyll vänligen i pappersansökan och skicka den till oss enligt anvisningarna.

Ansökan om småbarnspedagogik, PDF (öppnas i nytt fönster)

 • Välj alternativet ’Ruotsin kielen kielikylpy’ i punkt fyra (Varhaiskasvatuksen tarve) i blanketten.
 • Skriv namnen på språkbadsdaghemmen där du ansöker om en plats för ditt barn i punkt fem. Du kan söka till sammanlagt tre olika daghem. Språkbadsdaghemmen är:
  • Daghemmet Päiväkoti Linnunlaulu, Berghäll
  • Daghemmet Päiväkoti Elias, Kampen
  • Daghemmet Päiväkoti Lokki, Drumsö
  • Daghemmet Päiväkoti Myllytonttu, Botby
  • Daghemmet Päiväkoti Nuotti, Bocksbacka
  • Daghemmet Päiväkoti Pihlaja, Mejlans
  • Daghemmet Päiväkoti Roihuvuori, Hertonäs
  • Daghemmet Päiväkoti Ruskeasuo, Brunakärr
  • Daghemmet Päiväkoti Veräjämäki, Åggelby
  • Daghemmet Päiväkoti Vihtori, Parkstad
    
 • Skriv i punkt sex (Muuta lapsen varhaiskasvatukseen liittyvää) att barnet söker till språkbad i svenska.
 • Ansökningstiden slutar årligen den 31 mars och familjerna får beslutet om platsen före slutet av april.
 • Du kan ansöka till språkbadet även utanför ansökningstiden. Då kan barnet få en plats på ett språkbadsdaghem om det finns lediga platser i en språkbadsgrupp.
 • Om barnet redan har en plats inom småbarnspedagogiken kan man göra en ansökan om förflyttning till ett språkbadsdaghem.

De barn vars syskon är i en språkbadsgrupp i ett daghem eller i årsklasserna 1–2 i språkbad prioriteras då de ansöker till en språkbadsgrupp. Om det finns fler sökande än platser i språkbadsgruppen sker valet genom utlottning.

Video: svenskt språkbad i Helsingfors

Språkbad är en undervisningsmetod, där barnen lär sig det andra inhemska språket, svenska, genom att höra och använda det i daghem och i skolan. I Helsingfors språkbadsdaghem och -skolor är undervisningsspråket svenska. Målsättningen är en funktionell tvåspråkighet och stark språkkunskap i språkbadsspråket. Videon har svensk textningsalternativ.

Småbarnspedagogik på nordsamiska

På Daghemmet Päiväkoti Susanna i Västra Böle fungerar den nordsamiska gruppen Luopmánat för 1–5-åriga barn. Den nordsamiska småbarnspedagogiken baserar sig på de samiska värdena som är språk, släkt, gemenskap, stark identitet, natur, traditionella näringar, jämlikhet och mänsklighet, kulturell mångfald, fred och försonlighet. Målet med den samiska småbarnspedagogiken är att fostra barnet till en självständig, ansvarsfull och social individ, och stödja utvecklingen av hens språkliga kunskaper.

 • Till den nordsamiska småbarnspedagogiken söker du genom att fylla i ansökan om småbarnspedagogik i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst).
 • Välj daghemmet Päiväkoti Susanna som alternativ.
 • Skicka in ansökan och meddela därefter småbarnspedagogikens servicehandledning att du önskar få ditt barn i nordsamiskspråkig grupp.
 • Alla barn är välkomna, och även barn som inte har några tidigare kunskaper i nordsamiska kan söka.

Småbarnspedagogik på engelska

I Helsingfors finns det många olika privata alternativ för småbarnspedagogik på engelska. Helsingfors stad arrangerar inte småbarnspedagogik på engelska som en kommunal tjänst. Privata daghem arrangerar småbarnspedagogik helt på engelska samt som olika tvåspråkiga alternativ där engelskans andel varierar. Bekanta dig med de olika alternativen nedan samt på daghemmens webbplatser. Man söker till privata daghem genom att direkt kontakta daghemmet.

Observera att den engelskspråkiga lärstigen inte automatiskt fortsätter efter småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i den grundläggande utbildningen. Om du vill söka om en plats i tvåspråkig eller engelskspråkig kommunal grundläggande utbildning, bekanta dig med anvisningarna (på finska).

De privata daghemmen nedan erbjuder helt engelskspråkig småbarnspedagogik i Helsingfors. Bekanta dig med alternativen via länkarna.

Småbarnspedagogik på andra språk

 

Utöver småbarnspedagogiken på finska, svenska och nordsamiska finns det många privata alternativ för småbarnspedagogik på olika språk.  Helsingfors stad arrangerar inte småbarnspedagogik på andra språk som en kommunal tjänst. På privata daghem ges undervisning till exempel på spanska, franska, tyska, ryska och estniska. Privata daghem ordnar småbarnspedagogik helt på dessa språk samt som olika tvåspråkiga alternativ där språkens andelar varierar. Bekanta dig med de olika alternativen på daghemmens egna webbplatser. Man söker till privata daghem genom att direkt kontakta daghemmet.

Observera att den tvåspråkiga och engelskspråkiga lärstigen inte automatiskt fortsätter efter småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i den grundläggande utbildningen. Om du vill söka om en plats i tvåspråkig eller engelskspråkig kommunal grundläggande utbildning, bekanta dig med anvisningarna .

Alternativ för privata daghem

Du hittar de privata språkdaghemmen i Helsingfors på kartan nedan.