Kun sinulla on kysyttävää varhaiskasvatuksen maksuista lähetä sähköpostia tai soita varhaiskasvatuksen asiakasmaksuyksikköön.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuyksikkö palvelee sähköpostitse varhaiskasvatus.maksut@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
tai puhelimitse +358 9 310 43270. Puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9–11.

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatus päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on maksullista. Tältä sivulta löydät tietoa varhaiskasvatusmaksun suuruudesta, ja voit arvioida oman varhaiskasvatusmaksusi suuruuden. Muista ilmoittaa tulojesi ja perhekoon muutoksista viipymättä asiakasmaksuyksikköön.

Tällä sivulla

Varhaiskasvatusmaksun suuruus

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheenne koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan.

Perhekoon määrittämisessä huomioidaan huoltajat (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) sekä heidän kanssaan samassa osoitteessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen bruttotuloja ovat huoltajien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja niiden lasten tulot, jotka ovat mukana perheen kokoa määriteltäessä. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. Tuloksi luetaan myös esimerkiksi korkotulot ja etuudet. Palkkatuloihin lisätään lomaraha noin 5 %. Tulona ei oteta huomioon muun muassa lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, asumistukea, opintotukea eikä aikuiskoulutustukea. Mikäli et ilmoita perheesi tuloja, peritään sinulta korkein varhaiskasvatusmaksu.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy etukäteen tehdyn palvelusopimuksen hoitotuntimäärien mukaisesti. Sopimus tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Sopimusta ei muuteta loma-ajoiksi.

Katso alla olevista taulukoista, miten maksu määräytyy hoitotuntien mukaan.

Varhaiskasvatus arkipäivisin

Hoitotunnit Maksu
Yli 7 tuntia päivässä 100 %
5-7 tuntia päivässä 80 %
Enintään 5 tuntia päivässä 60 %

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

5-vuotiailla on oikeus neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Maksuton varhaiskasvatus toteutetaan joko varhaiskasvatuksessa tai 2 vuoden esiopetuskokeiluun valituille esiopetuspäivän aikana.

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille (4 h/pv) alkaa 1.8.2023 ja koskee helsinkiläisiä vuonna 2018 syntyneitä lapsia, ja jatkuu esiopetuksen alkamiseen saakka. Vuonna 2019 syntyneille lapsille viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus alkaa 1.8.2024 ja jatkuu esiopetuksen alkamiseen saakka.

Huoltaja voi valita 6-vuotiailla esiopetuksessa ja 5-vuotiailla esiopetuskokeilussa olevilla esiopetusta sekä varhaiskasvatusta yhteensä 7-8 tuntia päivässä. Varhaiskasvatusmaksu on tällöin 60 %. Esiopetukseen osallistuvilla 6-vuotiailla on koulujen lomien aikana asiakasmaksu 90 %.

Hoitotunnit Maksu
Yli 7 tuntia päivässä 65 %
5-7 tuntia päivässä 40 %
4-5 tuntia päivässä 20 %
Enintään 4 tuntia päivässä maksuton

Esiopetus ja varhaiskasvatus arkipäivisin

6-vuotiaiden esiopetus ja 5-vuotiaiden kaksivuotinen esiopetuskokeilu ovat maksuttomia 4 tuntia päivässä. Maksutonta esiopetusta ei ole koulun lomien aikana, jolloin 6-vuotiaasta esiopetuksessa olevasta lapsesta peritään täysimääräinen maksu jokaiselta läsnäolopäivältä. 5-vuotias esiopetuskokeilussa oleva lapsi saa 4 tuntia maksutonta varhaiskasvatusta myös koulun lomien aikana.

Hoitotunnit Maksu
Yli 7 tuntia päivässä 65 %

7-8 tuntia päivässä

(enintään 8 tuntia)

60 %
5-7 tuntia päivässä 40 %
Enintään 5 tuntia päivässä 20 %

6-vuotiaan esiopetusmaksu 

koulujen loma-aikoina

(7-8 tuntia päivässä)

90 %

6-vuotiaan esiopetusmaksu

koulujen loma-aikoina

(yli 8 h päivässä)

100 %

Vuorohoidon maksun määräytyminen hoitotuntien mukaan

Vuorohoito h/kk Maksu
161- 100 %
101-160 80 %
61-100 60 %

 

Jos lapsesi varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, sovi asiasta etukäteen lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa.

Maksu muutetaan sopimuksen mukaisesta päivästä lukien ja siitä tehdään aina uusi päätös. Uusi sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Palvelun tarve voi muuttua esimerkiksi työn tai opiskelun muutosten vuoksi.

 

Varhaiskasvatusmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Mikäli varhaikasvatus on alkanut 1.10. tai sen jälkeen, peritään asiakasmaksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

Perheen kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu lasketaan seuraavan mallin mukaan:

  • Taulukosta perhekoon mukainen varhaiskasvatuksen vähimmäisbruttotuloraja/kk, joka vähennetään (keskimääräisistä) kuukausibruttotuloista.
Perhekoko Vähimmäis-/bruttotuloraja e/kk
2 3 874
3 4 998
4 5 675
5 6 353
6 7 028
Vähimmäisbruttotuloraja 1.3.2023 alkaen
  • Jäljelle jäävästä luvusta otetaan 10,7 % mukainen osuus = nuorimman lapsen kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu.

Perheen koko, tulorajat sekä bruttotulot alimmalle ja korkeimmalle maksulle 1.3.2023 alkaen

Perheen koko,

henkilöä

Bruttotulo alimmalle maksulle

28 €/kk

Bruttotulo

korkeimmalle maksulle

295 €/kk

2 4 136 € 6 627 €
3 5 260 € 7 751 €
4 5 937 € 8 428 €
5 6 615 € 9 106 €
6 7 290 € 9 781 €

Varhaiskasvatusmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Seuraavan kerran indeksitarkistus tehdään 1.8.2024 alkaen.

Kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu on enintään 295 euroa nuorimmasta ja 118 euroa (40 %) toiseksi nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta. Muiden lasten kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään 20 % nuorimman lapsen maksusta, joka on enintään 59 euroa. Kaikissa maksuluokissa ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta.

Lasta koskevaa 28 euroa pienempää maksua ei peritä.

Jos lapsesi on jatkuvasti ja säännöllisesti, viikoittain tai kuukausittain poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukaudesta, voit tehdä kirjallisen sopimuksen säännöllisistä vapaapäivistä varhaiskasvatusyksikön kanssa. Helsingissä voidaan sopia säännöllisiä vapaapäiviä 4-12pv/kk. Säännölliset vapaapäivät alentavat varhaiskasvatusmaksua 4%/pv.

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä, seuraavin poikkeuksin:

  • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
  • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksu on puolet kuukausimaksun määrästä.
  • Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksu on puolet kuukausimaksun määrästä. 

Maksupäätös, tuloselvitys ja turvasähköposti

Toimita tulotiedot viimeistään 2 viikon kuluessa lapsen varhaiskasvatuksen aloituksesta.

Mikäli et ilmoita tulotietoja, peritään sinulta korkein varhaiskasvatusmaksu. Tulojen ja perhekoon muutoksesta tulee ilmoittaa viipymättä.

Tulotiedot voivat olla esimerkiksi: palkkalaskelma, jossa näkyy kertymä, lomaraha ja luontaisedut, tosite vanhempainrahasta, työttömyyspäivärahasta, apurahasta, pääomatuloista, päätös aikuiskoulutustuesta ym.

Tulotiedot toimitetaan asiakasmaksuyksikköön joko postitse tai turvasähköpostilla, johon voit liittää tulotositteita.

Turvasähköpostiin tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lähetä tuloselvityslomake turvasähköpostilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (avautuu uuteen ikkunaan). Kirjoita sähköpostin aihekenttään lapsen päiväkodin nimi.

Jos haluat lähettää tuloselvityksen liitteineen postitse, tulee sinun maksaa postimaksut itse.

Tuloselvityksen liitteineen voit jättää myös päiväkotiin eteenpäin toimitettavaksi.

Huom! Asiakas on vastuussa toimittamistaan hakemuksista/tuloselvityksistä liitteineen asiakasmaksuyksikköön (Hallintolaki 4 luku § 17 Asiakirjan lähettäjän vastuu).

Muista ilmoittaa tulojesi ja perhekoon muutoksista viipymättä asiakasmaksuyksikköön.

Tuloselvityslomake, pdf (avautuu uuteen välilehteen)
(ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

Maksun alentaminen tai perimättäjättäminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Kun asiakasmaksu on määritelty, huoltajan on mahdollista anoa tästä maksun alentamista tai perimättä jättämistä. 

Tuloina huomioidaan perheen kaikki nettotulot sekä menoina mm. vuokra/vastike, sähkö- ja vesimaksut, opinto- tai asuntolainan korot, toimeentulotuen perusosa. Menoina ei huomioida esim. lainanlyhennyksiä, vakuutusmaksuja, puhelinlaskuja, harrastuskuluja tai ulosottoa.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)
(ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset toimitetaan henkilökohtaiseen asiointikansioon samassa taloudessa asuville huoltajille, avo- tai aviopuolisolle, jotka ovat ottaneet asiointikansion käyttöönsä.

Samassa taloudessa asuva huoltaja, avo- tai aviopuoliso, joka ei ole ottanut asiointikansiota käyttöönsä, voi pyytää asiakasmaksuyksikköä toimittamaan asiakasmaksupäätöksen.

Maksupäätös lähetetään sähköiseen asiointipalvelu Edlevoon. Jos et ole ottanut Edlevoa käyttöön, päätös toimitetaan paperisena.

Voit kirjautua sähköiseen asiointipalveluun Edlevo-mobiilisovelluksen kautta, tai selaimella osoitteessa hel.fi/vakapalvelu. Sovellus on ladattavissa Google Play tai App Store -sovelluskaupoista. Palveluun kirjaudutaan suomi.fi-tunnistautumisen avulla.

Lisätietoa Edlevon käytöstä löydät täältä
 

Varhaiskasvatuslasku verkkolaskuna

Samassa taloudessa lasten kanssa asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt voivat keskenään sopia, kumman verkkopankkiin verkkolasku tulee. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan lasku toimitetaan ainoastaan siihen perheen osoitteeseen, jossa lapsi asuu huoltajan/huoltajien kanssa. Paperilaskussa ensin mainittu huoltaja on oletusarvoisesti laskun maksaja. Mikäli huoltajat vaihtavat laskun maksajaa, tulee muutoksesta ilmoittaa ennen verkkolaskusopimuksen tekoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin sähköpostiosoitteella varhaiskasvatus.maksut@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

On hyvä huomioida, että verkkolaskusopimuksen myötä kaikki Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun laskut tulevat verkkolaskuina sopimuksen tehneen henkilön verkkopankkiin.

Verkkolaskusopimus tehdään verkkotunnuksilla omassa verkkopankissa:

  1. Kirjaudu verkkopankkiin.
  2. Hae laskuttajaksi Helsingin kaupunki ja laskutusaiheeksi Taloushallintopalvelu.
  3. Syötä yksilöintitiedoksi laskun saajan henkilötunnus muodossa ppkkvv-xxxX

Tieto verkkopankissa tekemästäsi verkkolaskutilauksesta siirtyy muutaman päivän kuluessa Taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakasrekisteriin. Tämän jälkeen laskut toimitetaan jatkossa aina verkkopankkiisi.

Kun sinulla on kysyttävää laskutuksesta, maksusuorituksista, eräpäivän siirrosta tai perinnästä lähetä sähköpostia tai soita taloushallintopalveluun. Taloushallintopalvelu palvelee sähköpostitse talpa.asiakaspalvelu@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai puhelimitse 09 310 25300 klo 9-15.

5-vuotiailla on oikeus neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen. 

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille (4 h/pv) alkaa 1.8.2023 ja koskee helsinkiläisiä vuonna 2018 syntyneitä lapsia, ja jatkuu esiopetuksen alkamiseen saakka. Vuonna 2019 syntyneille lapsille viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus alkaa 1.8.2024 ja jatkuu esiopetuksen alkamiseen saakka.