Östersundom skola

Östersundom är en liten skola med under 40 elever i årskurs 1-6. Skolan ligger intill Sibbo storskog.
Sakarinmäen peruskoulu
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Knutersvägen 924, 00890 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 89302, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Lotta Yliaho-Lehtonen
+358 9 310 86055
lotta.yliaho-lehtonen@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Anneli Albrecht
+358 9 310 89842
anneli.albrecht@hel.fi

Rektor
Heidi Lithén
+358 9 310 71728
heidi.lithen@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska, tyska

Välkommen till Östersundom skola! 

Vår fina och trivsamma skola finns i Zachrisbackens allaktivitetshus.

Årskurs: 1-6
Elevantal: 35  
Klasser: 3, åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6
Heltidsanställda lärare: 3
Speciallärare: 1 (torsdagar) 

Distrikt: Östra distriktet (Nordsjö lågstadieskola, Degerö lågstadieskola, Botby grundskola, Östersundom skola)

Trafikförbindelse: Från Östra centrum t.ex. buss nr 93 eller 93K.

Skolan  verkar tillsammans med Sakarimäen peruskoulu i allaktivitetshuset på Zachrisbacken.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplanen. I läroplanen tas bland annat upp målen för skolarbetet, vilka ämnen eleverna läser i skolan, hur vi arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna på olika sätt hemma och i skolan.

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Hela staden ses som lärmiljö. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent. I vår skola ses samtliga elever som en helhet där gruppindelingarna ser olika ut i olika ämnen. Skolans två klasslärare ansvarar tillsammans för eleverna.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

I Östersundom skola kan man studera följande språk

 • A1-språk finska (nybörjar- eller modersmålsinriktad) från åk 1
 • A2- språk engelska eller tyska från åk 3

Östersundom skolas direktion har beslutat att minst 10 elever ska välja ett språk för att undervisningen ska ordnas. Skolan undervisar i det språk som majoriteten av eleverna i en årskurs väljer.

Om en skola inte har möjlighet att ordna undervisning i båda B-språken kan eleverna ges möjlighet att åka till en annan skola för att delta i språkundervisningen.

Läsårets arbetstider

Höstterminen: 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (fre)
Höstlov vecka 42, 16.10 (må) -20.10 (fre)
Jullov 23.12 .2023 (lö) - 7.1.2024 (sö)

Vårterminen: 8.1.2024 (må) - 1.6.2024 (lö)
Sportlov vecka 8, 19.2.2024  (må) - 23.2.2024 (fre)

Skoldag lördag 11.11
Ledig dag fredag 10.5 

Samarbetet med vårdnadshavarna är en viktig del av vår verksamhet. Tillsammans jobbar vi för en trygg och trivsam skola för alla.

Vår huvudsakliga kommunikationskanal är wilma(Länk leder till extern tjänst)

Att vårdnadshavarna känner varandra och varandras barn bidrar till tryggheten i skolan. Vårdnadshavarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar och evenemang som ordnas av skolan.

Östersundom har en Hem och Skola förening som är gemensam för skolan och daghemmet Landbo. 

Östersundom skolas ordningsregler  

Skolans ordningsregler gäller under skoldagen, på skolans område, på tillställningar som skolan ordnar och under skolutfärder. I frågor som inte nämns skilt, följer vi allmän lagstiftning och god sed. 

Varje elev har rätt till undervisning enligt läroplanen samt rätt att bli behandlad enligt de mänskliga rättigheterna. Varje elev är skyldig att delta i undervisningen, ifall hen inte tillfälligt befriats från den.  

1§ Jag uppför mig vänligt, jag är rättvis och ärlig  

Var och en har rätt att känna sig psykiskt och fysiskt trygg. I skolan godkänner vi varken mobbning eller psykiskt och fysiskt våld.  

Jag använder inte kränkande eller diskriminerande språk eller handlingar. 

Var och en främjar skolans trygghet och trivsel genom sitt eget beteende

Jag uppträder enligt givna specialinstruktioner under skolans gemensamma tillställningar och då jag representerar skolan. 

§2 Jag säkrar arbetsron i skolan  

Jag kommer i tid till lektionerna, jag har med arbetsredskapen och mina hemuppgifter är utförda.   

Var och en har rätt att få jobba ostört: eleverna för inlärning, lärarna för undervisning, övrig personal för att göra sitt jobb.   

Läraren har rätt att beslagta ett föremål eller ett ämne, som eleven stör undervisningen eller inlärningen med. Föremålet återlämnas i slutet av skoldagen.  

Lektionerna slutar enlig överenskommelse. Det är läraren som avslutar lektionen.   

3§ Jag respekterar min egen, andras och skolans egendom 

 Var och en har rätt till att deras egendom lämnas i fred.   

Privat egendom är på ägarens eget ansvar i skolan. 

Alla är skyldiga att handskas varsamt med skolbyggnaden samt med skolans inredning, utrustning och möbler.  

Jag håller läroböckerna och skolredskapen i gott skick. Läroböckerna är skolans egendom.  

Det är förbjudet att avsiktligt förorsaka skada på skolans eller andras egendom. 

4§ Jag gör rasterna till trevliga pauser  

Jag rör mig lugnt inne i skolan. 

Jag åker inte med cykel eller annat fortskaffningsmedel på skolgården under skolans öppethållningstider.  

Skolan och skolområdet hålls snyggt. Jag håller mig på det överenskomna rastområdet och rastreglerna under rasterna.   

5§ Jag hämtar inte farliga ämnen eller föremål till skolan  

Det är förbjudet att inneha och använda förbjudna eller farliga föremål i skolan.  Föremål som kan upplevas som en säkerhetsrisk eller som är mot ordningsreglerna ska överlåtas till skolan.   

Det är förbjudet att ta med sig tryck- eller multimediaprodukter till skolan som kränker de mänskliga rättigheterna. 

 Vidbehov har rektor eller lärare rätt att beslagta förbjudna eller farliga föremål samt rätt att vid behov genomsöka elevens saker för att beslagta dem. Beslagtagna ämnen och föremål överlåts åt elevens vårdnadshavare eller polis. 

6§ Min telefon, kamera eller andra apparater stör inte  

Jag ser till att min telefon och andra liknande apparater inte stör undervisningen. 

Telefonerna används i skolan endast i undervisningssyfte eller enligt andra överenskommelser med läraren.  

Skolan ersätter inte elevens egendom som går sönder eller försvinner. 

7§ Förutom redan nämnda regler följer jag lärarnas och den övriga personalens instruktioner   

Rektor, lärare eller en annan skolmyndighet kan vid behov precisera reglerna eller ge tilläggsinstruktioner.  

8§ I disciplinära ärenden följer vi gällande lag  

Enligt grundskollagen (§37) kan en elev som inte följer skolordningen eller som uppför sig olämpligt tillrättavisas genom disciplinära medel. Fostrande samtal, kvarsittning, skriftlig varning samt tidsbegränsad relegering är exempel på disciplinära förfaranden.   

I enighet med de fostrande åtgärderna samt de egentliga disciplinära åtgärderna

 •  kan lärare eller annan personal säga till eller korrigera eleven om olika saker 
 • kan läraren kräva att eleven stannar kvar efter skoldagen under högst en timme för att utföra skoluppgifterkan
 • kan lärare avlägsna eleven från klassen eller annan gemensam tillställning för högst resten av lektionenkan
 • kan eleven kallas till fostrande samtal med en lärare   
 • kan eleven ges kvarsittning för högst två timmar
 • kan eleven ges en skriftlig varning   
 • kan rektor avstänga eleven från skolan för resten av skoldagen  
 • kan skolans direktion avstänga/relegera eleven för högst en månad, ifall eleven trots kvarsittning eller skriftlig varning fortsätter att allvarligt bryta mot reglerna. 

Personalens kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen som jobbar i vår skola: 

Östersundom skola

Besöksadress: Knutersvägen 924, 00890 Helsingfors
PB 89301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Anneli Albrecht
tfn 09 310 898 42(Link startar ett telefonsamtal), 040 336 0831(Link startar ett telefonsamtal)
anneli.albrecht@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kansliet är öppet för elever under skoldagen.
Skolsekreteraren kontaktas i frågor gällande ändring av kontaktuppgifter samt frågor gällande skolskjutsen.

Rektor

Heidi Lithén 
tfn 09 31071728(Link startar ett telefonsamtal)040 8211669(Link startar ett telefonsamtal)
heidi.lithen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Platschef

Lotta Yliaho-Lehtonen
tfn 040 630 5515(Link startar ett telefonsamtal)
lotta.yliaho-lehtonen@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Direktionens ordförande 

Maria Orassaari
maria.orassaari@gmail.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ansvarig för eftermiddagsverksamheten 

Nano, Lasten ja nuorten kerhotoiminta

Östersundom skola
Knutersvägen 924
00890 Helsingfors
kl. 12.00-17.00
tfn 0400 815440(Link startar ett telefonsamtal)
ostis@nanokerhot.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolvärd

Harri Kärki
tfn 050 5444390(Link startar ett telefonsamtal)

Skolrestaurang

Amica, Compass Group
tfn 050 4306528(Link startar ett telefonsamtal) 
sakarinmaki@amica.if(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolhälsovårdare

Tiina Liimatainen
tfn 09 310 48665(Link startar ett telefonsamtal)040 354 6430(Link startar ett telefonsamtal)
må-to, kl.8:00-13:30

Hälsovårdaren använder sig också av Helsingfors stads elektroniska ärendehantering.

Avtalet om företrädare bör vara i kraft för att kunna använda tjänsten.

Skolpsykolog 

Minna Sirelius
tfn 09 310 71965(Link startar ett telefonsamtal)
minna.sirelius@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolkurator

Ina Ylitervo
tfn 0505539697(Link startar ett telefonsamtal)
ina.ylitervo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivillia, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen. 

Morgonverksamhet för skolelever ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning i stadens svenska och finska skolor samt i några lekaparker. Barnen kan delta i verksamheten innan lektionerna börjar. Anmälan och närmare information om verksamheten.

Östersundom skola ordnar morgonverksamhet för elever i årskurserna 1–2 samt för elever med särskilda behov de morgnar skolan börjar senare än kl. 8.30. 

Eleverna kan delta i morgonverksamheten innan lektionerna börjar. Något morgonmål serveras inte under verksamheten, verksamheten är avgiftsfri. Under morgonverksamheten kan eleverna leka fritt och umgås med sina kamrater i sällskap av en vuxen person enligt överenskommelse antingen utomhus eller inomhus. Platsen för morgonverksamheten är Eftis utrymmen. Morgis ordnas som ett samarbete med Nano.

Du kan be rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 71728. 

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

I Östersundom ordnas eftermiddagsverksamheten av:

Nano, Lasten ja nuorten kerhotoiminta
Östersundom skola
kl. 12.00-17.00
tfn 0400 815440(Link startar ett telefonsamtal)
ostis@nanokerhot.fi(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om eftermiddagsverksamheten som ordnas i vår skola.

 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer.   

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2024-2025

Avgiftsfria hobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuds för elever i årskurs 3–9 i varje grundskola i Helsingfors. Den nya hobbyperioden börjar den 2 september 2024.

Hobbyerna läsåret 2024–2025 publiceras på webbplatsen Hobbyer och på den här sidan i slutet av augusti. Gå till Hobbyer-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Hobbyerna är i första hand avsedda för eleverna i den egna skolan. Du kan också välja en hobby som ordnas i en annan skola. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.

Till grupperna inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet anmäler du dig direkt till arrangören av hobbyn. Hobbygrupperna fylls i anmälningsordning. Du är välkommen att bekanta dig med hobbyn utan anmälan om det finns plats i gruppen. Kontakta hobbyarrangören så snabbt som möjligt om du är tvungen att avboka din anmälan. Hobbyarrangören informerar om eventuella annulleringsplatser och tilläggsgrupper.

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Maria Orassaari, ordf. maria.orassaari@gmail.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)
suppeant: Therese Hagelstam

Carl Gruner, vice ord.
suppleant: Mia Therman

Peter Lauri
suppleant: Maija Erkheikki

Amy Albrecht 
suppleant: Linda Fridberg

Gunnar Landén 
suppleant: Janica Stormbom 

Heidi Lithén , sekr.
suppleant: Lotta Yliaho-Lehtonen

MÖTESTID:                              Torsdag 08.06 kl. 17:00-18:30

 MÖTESPLATS:                         Östersundom skola

 NÄRVARANDE:                      
Maria Orassaari,
ordförande
Peter Lauri          medlem
Carl Gruner        medlem
Amy Albrecht     medlem
Lotta Yliaho-Lehtonen lärarrepresentant
Anneli Albrecht    personalrepresentant

Heidi Lithén         föredragande, sekreterare                                                     
XX
                           elevrepresentant

§ 1                    MÖTETS ÖPPNANDE SAMT BESLUTFÖRHET

 Ordförande öppnade mötet kl. 17:10 och det konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutsfört.

 § 2                    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslut:             Direktionen valde Amy Albrecht och Lotta Yliaho-Lehtonen till
                           protokolljusterare.

 § 3                    FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

 Beslut:             Föredragningslistan fastställdes i förelagd form

 § 4                    GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR LÄSÅRET 2022-2023

 Direktionen får verksamhetsberättelsen via epost senast 2.6

Beslut:             Direktionen godkände verksamhetsberättelsen enligt förslaget.

§5                     FASTSTÄLLANDE AV ÖSTERSUNDOM SKOLA ANVÄNDNINGSPLAN FÖR BUDGETEN FÖR ÅR 2023

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 13.12.2022 (§ 303) resultatbudgeten för år 2023. Sektorchefen beslöt 8.2.2023 (§ 12) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2023 samt var och ens anslag och beräknade inkomster.

Genom sitt beslut 5.12.2022 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar

för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs

för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen.

Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.

Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I

resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2023. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.

Budgetramen för Östersundom skola är sammanlagt 389 772 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet

som för våren 2023 är 37 elever och för hösten 2023 är 37 elever.

Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.

I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

 Beslut: Direktionen i Östersundom skola beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.

§ 6                    GODKÄNNANDE AV SKOLANS NYA ORDNINGSREGLER

Skolans personal har omarbetat skolans ordningsregler för göra dem kortare och tydligare och för att de bättre gå att skilja mellan ordningsregler (som kan leda till disciplinära åtgärder) och trivselregler. De nya ordningsreglerna godkändes av personalen och av elevkårsstyrelsen i maj. Dokumenten med ordningsreglerna skickas som bilaga med möteskallelse

Beslut: Direktionen godkände de nya ordningsreglerna enligt förslaget.

§ 7                    ÖVRIGA ÄRENDEN

 Inga övriga ärenden.

 § 8                    MÖTET AVSLUTAS

 Ordförande avslutade mötet kl. 18:30

 

MÖTESTID:                              Tisdag 10.10 kl.17:30-19:00

MÖTESPLATS:                         Östersundom skola

NÄRVARANDE:                      
Maria Orassaari ordförande

Carl Gruner  medlem
Amy Albrecht   medlem

Gunnar Landén medlem
Lotta Yliaho-Lehtonenlärarrepresentant                                                   
Anneli Albrecht    personalrepresentant
Heidi Lithén   föredragande, sekreterare

§ 1                    MÖTETS ÖPPNANDE SAMT BESLUTFÖRHET

Beslut              Ordförande öppnade mötet kl. 17:31 och konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutsfört.                                                   

§ 2                    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslut:             Direktionen valde Carl Gruner och Lotta Yliaho-Lehtonen till
                           protokolljusterare.
                                      

§ 3                    FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

Beslut:             Föredragningslistan fastställdes i förelagd form

§5                     REKTORNS OCH ELEVKÅRENS HÄLSNINGAR

Rektorn tog kort upp aktuella ärende gällande skolan.
Elevrepresentanten kunde inte delta i mötet.

§6                     GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSPLANEN FÖR LÄSÅRET 2023-2024

 Beslut:             Direktionen godkände verksamhetsplanen enligt förslaget.

§ 7                    BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM LOVEN OCH ARBETSTIDERNA I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR OCH GYMNASIER LÄSÅRET 2024-2025

Till direktionen  4.9.2023

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2024 - 2025

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2024 - 2025.

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 8.8.2024 (tor.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).

Höstlovet infaller vecka 42, dvs 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre).

Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).

På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).

Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).

Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).

Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 1.1.2025 (ons.).

På våren inleds arbetet 2.1.2025 (tor.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).

Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Ifall direktionen vill, kan den komma med ett eget förslag.

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Beslut:           Direktionen beslöt att föreslå för svenska sektionen för fostran och utbildning att lov- och arbetstiderna fastställs enligt alternativ 1.

Direktionen fick före sitt beslut ta del av personalens och eleverna önskemål. Både personalen och elevkårens röstade på alternativ 1.

 Direktionens utlåtande finns som bilaga.

§ 7                    ÖVRIGA ÄRENDEN

Direktion hade en kort diskussion gällande Östersundom skolas framtid.

§ 8                    MÖTET AVSLUTAS

 Ordförande avslutade mötet kl. 18:26

Vår skola på sociala medier

Följ oss på sociala medier!

    

Plats

Knutersvägen 924, 00890 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 3 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är svår att överblicka men belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetsstället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på entréplan. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i festsal, motionssal.