Kom och svara på enkäten om stadens webbplats! Genom att svara hjälper du oss att förbättra webbplatsen. Det tar ungefär ett par minuter att svara.

Östersundom skola

Östersundom är en liten skola med under 40 elever i åk 1-6. Skolan ligger intill Sibbo storskog.

Välkommen till Östersundom skola! 

Vår fina och trivsamma skola finns i Zachrisbackens allaktivitetshus.

Årskurs: 1-6
Elevantal: 37  
Klasser: 3, åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6
Heltidsanställda lärare: 3
Speciallärare: 1 (måndagar) 

Distrikt: Östra distriktet (Nordsjö lågstadieskola, Degerö lågstadieskola, Botby grundskola, Östersundom skola)

Trafikförbindelse: Från Östra centrum t.ex. buss nr 93 eller 93K.

Skolan  verkar tillsammans med Sakarimäen peruskoulu i allaktivitetshuset på Zachrisbacken.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplanen. I läroplanen tas bland annat upp målen för skolarbetet, vilka ämnen eleverna läser i skolan, hur vi arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna på olika sätt hemma och i skolan.

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Hela staden ses som lärmiljö. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent. I vår skola ses samtliga elever som en helhet där gruppindelingarna ser olika ut i olika ämnen. Skolans två klasslärare ansvarar tillsammans för eleverna.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

I Östersundom skola kan man studera följande språk

 • A1-språk finska (nybörjar- eller modersmålsinriktad) från åk 1
 • A2- språk engelska eller tyska från åk 3

Östersundom skolas direktion har beslutat att minst 10 elever ska välja ett språk för att undervisningen ska ordnas. Skolan undervisar i det språk som majoriteten av eleverna i en årskurs väljer.

Om en skola inte har möjlighet att ordna undervisning i båda B-språken kan eleverna ges möjlighet att åka till en annan skola för att delta i språkundervisningen.

Skolans vårfest ordnas på fredag 2.5 kl. 16-17.

Skolavslutningen för eleverna är på lördag 3.6 kl. 9:00.

Nästa läsår börjar torsdagen den 10 augusti kl. 9:00. 

Samarbetet med vårdnadshavarna är en viktig del av vår verksamhet. Tillsammans jobbar vi för en trygg och trivsam skola för alla.

Vår huvudsakliga kommunikationskanal är wilma

Att vårdnadshavarna känner varandra och varandras barn bidrar till tryggheten i skolan. Vårdnadshavarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar och evenemang som ordnas av skolan.

Östersundom har en Hem och Skola förening som är gemensam för skolan och daghemmet Landbo. 

 

ÖSTERSUNDOM SKOLAS ORDNINGSREGLER 

Varje elev har rätt till undervisning enligt läroplanen. Varje elev är skyldig att delta i undervisningen, ifall hen inte tillfälligt befriats från den. 

 

1§ Jag uppför mig vänligt, jag är rättvis och ärlig 

Var och en har rätt att känna sig psykiskt och fysiskt trygg. I skolan godkänner vi varken mobbning eller psykiskt och fysiskt våld. Vi berättar genast om mobbning för lärarna.  

Var och en främjar skolans trygghet och trivsel genom sitt eget beteende. Vi hjälper, berömmer och uppmuntrar varandra. 

I skolan hälsar vi på varandra och vi använder ett sakligt språk. Skolans gäster bemöter jag vänligt. 

Jag uppträder enligt givna specialinstruktioner under skolans gemensamma tillställningar och då jag representerar skolan. Under olika tillställningar uppför jag mig speciellt väl.  

I skolan klär jag mig sakligt. I klassrum och i matsalen använder jag inte huvudbonad. Ytterkläderna lämnar jag på knaggarna när det är lektion.  

 

§2 Jag säkrar arbetsron i skolan 

Jag kommer i tid till lektionerna, jag har med arbetsredskapen och mina hemuppgifter är utförda.  

Var och en har rätt att få jobba ostört: eleverna för inlärning, lärarna för undervisning, övrig personal för att göra sitt jobb.  

Läraren har rätt att beslagta ett föremål eller ett ämne, som eleven stör undervisningen eller inlärningen med.  

Lektionerna slutar enligt tidtabellen i schemat. Det är läraren som avslutar lektionen.  

 

3§ Jag respekterar min egen, andras och skolans egendom 

 

Var och en har rätt till att deras egendom lämnas i fred.  

Privat egendom är på ägarens eget ansvar i skolan.  

Alla är skyldiga att handskas varsamt med skolbyggnaden samt med skolans inredning, utrustning och möbler. 

Jag håller läroböckerna och skolredskapen i gott skick. Läroböckerna är skolans egendom. 

När en lektion tagit slut, sköter vi om att klassrummet är snyggt inför följande lektion.  

Jag meddelar genast rektor, biträdande rektor eller en lärare om skador som uppstått. 

Var och en är ersättningsskyldig för avsiktligt förorsakad skada.  

 

4§ Jag gör rasterna till trevliga pauser 

Jag rör mig lugnt inne i skolan och ute på skolgården.  

Jag åker inte med cykel eller annat fortskaffningsmedel under skoldagen. Jag låter cyklarna stå ifred under skoldagen.  

Skolan och skolområdet hålls snyggt. Jag håller mig på rastområdet under rasterna.  

Jag går raskt och utan skild uppmaning ut på rast.  

Jag uppehåller mig inte på toaletterna i onödan.  

 

5§ Jag hämtar inte farliga ämnen eller föremål till skolan 

Det är förbjudet att inneha och använda förbjudna eller farliga föremål i skolan.  

Det är förbjudet att ta med sig kränkande tryck- eller multimediaprodukter till skolan. 

Föremål som är en säkerhetsrisk eller som är mot ordningsreglerna ska överlåtas till skolan.  

Vid behov har rektor eller lärare rätt att beslagta förbjudna eller farliga föremål samt rätt att genomsöka elevens saker för att hitta dem. Beslagtagna ämnen och föremål överlåts åt elevens vårdnadshavare.  

 

6§ Min telefon, kamera eller andra apparater stör inte 

Jag håller telefonen och liknande apparater på ljudlöst läge i min skolväska under skoldagen.  

Det är enbart tillåtet att fotografera/filma och publicera bilder ifall bildmaterialet ingår i skolarbetet och förutsatt att alla som finns med bilden eller filmen gett sitt tillstånd.  

Skolan ersätter inte elevens egna apparater om de går sönder eller försvinner.  

 

7§ Jag äter lugnt och snyggt 

Jag tar tillräckligt med mat för att orka.

Jag tar så mycket mat som jag orkar äta.  

Jag har ett gott bordsskick. 

Jag talar positivt om maten.

När jag ätit klart, för jag tallriken och mina bestick till återlämningskärran och ser till att jag lämnar matbordet snyggt efter mig. 

Ifall läraren har gett skilt lov, får eleverna äta i klassen.  

 

8§ Jag gör skolresan trygg och ostörd 

Jag följer trafikregler och andra givna anvisningar både under skolvägen och under skoldagen då vi rör oss till idrottsplatser och utflyktsmål utanför skolområdet. 

I kollektivtrafiken uppför jag mig sakligt och artigt.  

Jag förvarar min cykel och liknande (t.ex. rullbräden) på skolgården i de cykelställ som anvisats för ändamålet.  

 

9§ Förutom redan nämnda regler följer jag lärarnas och den övriga personalens instruktioner  

Rektor, lärare eller en annan skolmyndighet kan vid behov precisera reglerna eller ge tilläggsinstruktioner. 

 

10§ I disciplinära ärenden följer vi gällande lag 

Enligt grundskollagen (§37) kan en elev som inte följer skolordningen eller som uppför sig olämpligt tillrättavisas genom disciplinära medel. Fostrande samtal, kvarsittning, skriftlig varning samt tidsbegränsad relegering är exempel på disciplinära förfaranden.  

I enighet med de fostrande åtgärderna samt de egentliga disciplinära åtgärderna  

 • kan lärare eller annan personal säga till eller korrigera eleven om olika saker 
 • kan läraren kräva att eleven stannar kvar efter skoldagen under högst en timme för att utföra skoluppgifter  
 • kan lärare avlägsna eleven från klassen eller annan gemensam tillställning för högst resten av lektionen 
 • kan eleven kallas till fostrande samtal med sin lärare  
 • kan eleven ges kvarsittning för högst två timmar 
 • kan eleven ges en skriftlig varning  
 • kan rektor eller biträdande rektor avstänga eleven från skolan för resten av skoldagen 
 • kan skolans direktion avstänga/relegera eleven för högst en månad, ifall eleven trots kvarsittning eller skriftlig varning fortsätter att allvarligt bryta mot reglerna.

 

Personalens kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen som jobbar i vår skola: 

Östersundom skola

Besöksadress: Knutersvägen 924, 00890 Helsingfors
PB 89301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Anneli Albrecht
tfn 09 310 898 42 , 040 336 0831
anneli.albrecht@hel.if

Kansliet är öppet för elever under skoldagen.
Skolsekreteraren kontaktas i frågor gällande ändring av kontaktuppgifter samt frågor gällande skolskjutsen.

Rektor

Heidi Lithén 
tfn 09 31071728 040 8211669
heidi.lithen@hel.fi

Platschef

Lotta Yliaho-Lehtonen
tfn 040 630 5515
lotta.yliaho-lehtonen@edu.hel.fi

Direktionens ordförande 

Maria Orassaari maria.orassaari@gmail.com

Ansvarig för eftermiddagsverksamheten 

Nano, Lasten ja nuorten kerhotoiminta

Östersundom skola
Knutersvägen 924
00890 Helsingfors
kl. 12.00-17.00
tfn 0400 815440
ostis@nanokerhot.if

Skolvärd

Harri Kärki
tfn050 5444390

Skolrestaurang

Amica, Compass Group
tfn 050 4306528  sakarinmaki@amica.if

Lotta Yliaho-Lehtonen
Klasslärare åk 5-6 och platschef i Östersundom skola
lotta.yliaho-lehtonen@edu.hel.fi
040 630 5515

Robert Miettunen 
Klasslärare åk 3-4
robert.miettunen@edu.hel.fi

Sabina Ehrstén-Martin 
Klasslärare åk 1-2 
sabina.ehrsten-martin@edu.hel.fi

Anette Appel-Klemt
Speciallärare för åk 1-6
anette.appel-klemt@edu.hel.fi

Skolfarfar
Bosse Sjöblom

Skolhälsovårdare

Tiina Liimatainen 

tfn 09 310 48665 040 354 6430
må-to, kl.8:00-13:30

Hälsovårdaren använder sig också av Helsingfors stads elektroniska ärendehantering.

Avtalet om företrädare bör vara i kraft för att kunna använda tjänsten.

Skolpsykolog 

Minna Sirelius
tfn 09 310 71965

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivillia, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen. 

Morgonverksamhet för skolelever ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning i stadens svenska och finska skolor samt i några lekaparker. Barnen kan delta i verksamheten innan lektionerna börjar. Anmälan och närmare information om verksamheten.

Östersundom skola ordnar morgonverksamhet för elever i årskurserna 1–2 samt för elever med särskilda behov de morgnar skolan börjar senare än kl. 8.30. 

Eleverna kan delta i morgonverksamheten innan lektionerna börjar. Något morgonmål serveras inte under verksamheten, verksamheten är avgiftsfri. Under morgonverksamheten kan eleverna leka fritt och umgås med sina kamrater i sällskap av en vuxen person enligt överenskommelse antingen utomhus eller inomhus. Platsen för morgonverksamheten är Eftis utrymmen. Morgis ordnas som ett samarbete med Nano.

Du kan be rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 71728. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Elever och specialelever i grundskolans årskurs 1–2 kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Vid valet iakttas stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten uppbärs en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

I Östersundom ordnas eftermiddagsverksamheten av 

Nano, Lasten ja nuorten kerhotoiminta
Östersundom skola
kl. 12.00-17.00
tfn 0400 815440
ostis@nanokerhot.if

Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolorna eller i lokaler i närheten av dem. Verksamheten ordnas av skolorna, olika föreningar, församlingar, daghem och privata aktörer. Verksamheten börjar genast efter skoldagen och pågår senast till klockan 17. Inom den verksamhet som utbildningsverket arrangerar fungerar skolgångsbiträden som ledare.

Sökning av eftermiddagsverksamhet.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan . På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet. 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan finns information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2022-2023 

Avgiftsfria hobbygrupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet från och med 24.1.2022:

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Maria Orassaari, ordf. maria.orassaari@gmail.com
suppeant: Therese Hagelstam

Carl Gruner, vice ord.
suppleant: Mia Therman

Peter Lauri
suppleant: Maija Erkheikki

Amy Albrecht 
suppleant: Linda Fridberg

Gunnar Landén 
suppleant: Janica Stormbom 

Heidi Lithén , sekr.
suppleant: Lotta Yliaho-Lehtonen

Vår skola på sociala medier

Följ oss på sociala medier!

    

Plats

Knutersvägen 924, 00890 Helsingfors
Öppna kartan i nytt fönster

Rutten till huvudingången

 • 3 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är svår att överblicka men belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetsstället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på entréplan. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i festsal, motionssal.