Minervaskolan

Minervaskolan består av närskoleklasser i årskurserna 1-6 och tre specialklasser.
Minervaskolan
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Apollogatan 12, 00100 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 10301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Lotta Silén
+358 9 310 28665
lotta.silen@hel.fi

Skolsekreterare
Liisa Kemell
+358 9 310 83270
liisa.kemell@hel.fi

Rektor
Charlotta Wallenius
+358 9 310 86754
charlotta.wallenius@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska

Tillgänglig: sal

Minervaskolan har drygt 200 elever i årskurserna 1-6 i närskoleklasser och tre specialklasser för området.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Språkprogram

Eleverna i Minervaskolan börjar läsa A1-språket finska i årskurs 1. I årskurs 3 börjar eleverna läsa A2-språket engelska eller tyska enligt val. Information om språkvalen skickas ut till berörda elevers vårdnadshavare under våren. En förutsättning för att undervisning skall arrangeras i båda A2-språken är, att grupperna omfattar minst tolv elever.

Skolan informerar om aktuella händelser via Wilma.

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna. Minerva Hem och Skola stöder skolans verksamhet och främjar samarbetet mellan hem och skola.

Det elektroniska systemet Wilma fungerar som den huvudsakliga informationskanalen mellan vårdnadshavare och skola. Genom Wilma får föräldrarna aktuell information om sitt barns skolgång. Klassläraren informerar vårdnadshavarna om det kommande skolarbetet via Wilma varje vecka. På motsvarande sätt förväntas det att föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro. Vi förutsätter att föräldrarna meddelar skolan om barnets sjukfrånvaro genast första frånvarodagen. Frånvaroanmälan görs på Wilma.

Wilmas inloggningssida(Länk leder till extern tjänst)

Ordningsregler i Minervaskolan

1. Jag bidrar till att skapa en trygg studiemiljö för oss alla.1 
2. Jag ger alla arbetsro.2 
3. Jag tar hand om min egen, andras och skolans egendom och miljö.3 
4. Jag ersätter och rengör de skador jag orsakat skolans egendom.4 
5. Jag har en skyldighet att delta i undervisningen ifall jag inte fått tillstånd till frånvaro. (t.ex. kommer i tid till lektionerna.)5 
6. Jag utför mina uppgifter samvetsgrant.6 
7. Jag följer instruktioner, uppträder korrekt och tar hänsyn till andra.7 
8. Jag behandlar andra elever och skolans personal med respekt.8 
9. Jag håller mig innanför skolans område under skoldagen ifall jag inte fått tillstånd att lämna det.9 
10. Jag använder inte mina elektroniska apparater så att de stör undervisningen.10 
11. Jag beaktar upphovsrätten när jag använder elektroniska apparater i skolan. Jag fotograferar, bandar och filmar bara personer som har gett tillstånd till det. I sociala medier och på andra ställen publicerar jag endast innehåll som jag har upphovsrätt och behövliga tillstånd för. Om jag är osäker på om innehållet är sakligt eller korrekt frågar jag alltid vad min lärare anser om att publicera det.11 
12. När jag kopierar text eller bilder anger jag alltid en källa. Jag plagierar inte delar av texter eller hela arbeten.12 
13. Jag tar inte med mig förbjudna eller farliga föremål eller ämnen till skolan. Till dessa hör t.ex. alkohol, tobaksprodukter, narkotika, knivar, skjutvapen, kraftiga laserpekare samt andra motsvarande föremål och ämnen.13 

1 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
2 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
3 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
4 Skadeståndslag (412/1974) kap 2 1 §, 2 §, 3 § 
5 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 25 § (1267/2013): läroplikt, 26 § (477/2003): fullgörande av läroplikten, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
6 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
7 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
8 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
9 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
10 I skolans ordningsregler kan man till exempel inte helt förbjuda eleverna att ta med mobila enheter till skolan, men man kan begränsa användningen av dem under pågående undervisning. Skolan kan kräva att de mobila enheterna är i ett icke-distraherande läge under undervisningen. Förbudet gäller då också att sända ljud och bild som direktuppspelning (sk. livestream) från lektionen om den inte har något samband med undervisningen. Man kan inte helt förbjuda användningen av mobila enheter under raster eller motsvarande tider då undervisning inte ges. I enskilda fall kan man dock ingripa i användningen av mobila enheter under raster, ifall enheten används till exempel i syfte att mobba eller trakassera. Se även till exempel (OKV 166/1/2008). 
11 Personuppgiftslagen (523/199), strafflagen (39/1889) kap 24 8-10 § 
12 Upphovsrättslagen (404/1961) 
13 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö  

Personalens kontaktuppgifter

Minervaskolan

Apollogatan 12
00100 Helsingfors
PB 10301
00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Liisa Kemell
09 310 83270
liisa.kemell@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Rektor

Charlotta Wallenius
09 3108 6754
charlotta.wallenius@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Biträdande rektor

Lotta Silén
09 3102 8665
lotta.silen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Personalrummet

09 3108 6590

Fastighetsansvarig

Aleksandr Mitrofanov
050 401 3951

Skolköket

09 3108 6523

Eftis Nanokerhot

040 7108 542
040 7154 139

Eftis Mysis

040 6621 266

Områdeskooordinator för eftermiddagsverksamhet

Anna Salmi
09 3108 7103
anna.h.salmi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Läsåret 2023-2024 

Lärare

Årskurs 1
Mia Källberg

Årskurs 2
Henrica Österman

Årskurs 3
Linn Engberg
Emma Storvall

Årskurs 4
Johanna Store
Hanna Friis

Årskurs 5
Carl Hobbs

Årskurs 6
Pamela Liljeström

Klass 1-2
Anna Rautalinko

Klass 3-4
Mette Råman

Klass 5-6
Pia Hanstén

Speciallärare
Michelle Weckman
09 3108 6593

Resurslärare
Marcus Söderström

S2-lärare
Brita-Stina Romar
040 485 8135

Timlärare
Susanne Santala-Eriksson

Ortodox religion
Kristian Ahonen

Katolsk religion
Marko Pitkäniemi

Musiklärare
Katja Slotte

Tyska
Isabelle Silin
Lisa Tobiasson

Skolgångshandledare

Mia Andersson
Åsa Hellström
Eva Hongell
Gunilla Krook-Luo
Lotta Kumenius

Skolpsykolog

Markus Varjonen
09 310 71953
markus.varjonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolkurator

Moa Lillkaas
09 310 33423
moa.lillkaas@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolhälsovårdare

Birgitta Karanen
050 310 5612
Mottagningstider i skolan på tisdagar och onsdagar.
Skolläkaren är anträffbar vissa fredagar under läsåret.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd.

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.15. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan vara i kontakt med biträdande rektor angående Minervaskolans morgonverksamhet.

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du också på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra sidor för den grundläggande utbildningen.  

Kontrollera vilka verksamhetsställen som ordnar eftermiddagsverksamhet närmast vår skola.  

Du kan även söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst). På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet. 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2024 - 2025

Avgiftsfria hobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuds för elever i årskurs 3–9 i varje grundskola i Helsingfors. Den nya hobbyperioden börjar den 2 september 2024.

Hobbyerna läsåret 2024–2025 publiceras på webbplatsen Hobbyer och på den här sidan i slutet av augusti. Gå till Hobbyer-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Hobbyerna är i första hand avsedda för eleverna i den egna skolan. Du kan också välja en hobby som ordnas i en annan skola. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.

Till grupperna inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet anmäler du dig direkt till arrangören av hobbyn. Hobbygrupperna fylls i anmälningsordning. Du är välkommen att bekanta dig med hobbyn utan anmälan om det finns plats i gruppen. Kontakta hobbyarrangören så snabbt som möjligt om du är tvungen att avboka din anmälan. Hobbyarrangören informerar om eventuella annulleringsplatser och tilläggsgrupper.

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Plats

Apollogatan 12, 00100 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
  • På rutten finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.

Ingången "alternativ ingång"

  • Ingången är svår att överblicka men belyst.
  • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

I lokalen

  • Servicepunkten finns på plan 3.
  • Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • I servicelokalen finns 3 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.
  • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 1.