Hoppa till huvudinnehåll

Småbarnspedagogik vid daghem

Helsingfors stad har cirka 50 egna svenskspråkiga och cirka 300 finskspråkiga daghem. Utöver det erbjuder daghemmet Susanna småbarnspedagogik även på nordsamiska. De kommunala daghemmen håller öppet mellan kl. 6.15-17.30.

På den här sidan

Helsingfors erbjuder ditt barn en mångsidig lärmiljö samt möjligheter till upplevelsebaserad verksamhet och inlärning.

Kuvituskuva
Bild: Konsta Linkola

Skiftesdaghem, deltidsgrupper och tillfällig småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik anordnas på kvällar, nätter och helger för barn vars vårdnadshavare har regelbundet skiftarbete eller studerar regelbundet.

Behovet anses regelbundet om ditt barn behöver småbarnspedagogik på kvällar, nätter eller veckoslut i medeltal fem dagar per månad under en period på tre månader. Om behovet är mindre än så ordnas småbarnspedagogiken på ett vanligt daghem eller som familjedagvård och skiftesvården anordnas vid behov på ett skiftesdaghem. Om du ansöker om en plats för ditt barn på ett skiftesdaghem eller i en deltidsgrupp, ber vi att vårdnadshavare som bor i samma hushåll att visa upp intyg om skiftesarbete eller studier i samband med ansökan.

Skiftesdaghemmen har öppet dygnet runt alla veckodagar. 

Daghem som är öppna på kvällarna har öppet vardagar (må–fr) kl. 6.15–21.00 eller –22.00.

Stäng

Deltidsgruppens verksamhet passar ditt barn om familjen har yngre syskon hemma eller ditt arbete möjliggör en regelbundet kort vårddag för ditt barn. Verksamheten och gruppens storlek formas efter antalet barn och deras ålder. En lärare inom småbarnspedagogik ansvarar för gruppens pedagogiska verksamhet.

Gruppen deltar även i alla daghemmets gemensamma evenemang.

Stäng

Tillfällig småbarnspedagogik innebär en vårdplats för tillfälligt behov. Ansök om tillfällig småbarnspedagogik med pappersblankett. Lämna in pappersansökan per post till adressen Servicerådgivningen för fostran och utbildning, Töysägatan 2 D, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Att familjen får hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd eller har en vårdplats i en annan kommun utgör inte ett hinder för att använda en tillfällig vårdplats. För tillfällig småbarnspedagogik tas en fast avgift ut.

Stäng

Information till vårdnadshavare

Innan barnet börjar på daghemmet, bjuder gruppens lärare in vårdnadshavarna till ett samtal. Under samtalet kan du berätta hurdant ditt barn är och vad du förväntar och önskar dig av daghemmet. Daghemspersonalen berättar även om barngruppens verksamhet, dagsrytm och exempelvis vilka kläder barnet behöver.

Du får komma överens med daghemmet om när barnet ska bekanta sig med gruppen. Mjuklandningsperioden är i allmänhet ungefär en vecka, men den kan också vara kortare eller längre enligt barnets individuella behov. Ditt barn bekantar sig först med gruppen tillsammans med vårdnadshavaren eller en annan närstående vuxen.

Om barnet flyttas från en grupp till en annan, får hen leka och bekanta sig med den nya gruppens barn och vuxna på förhand.

Stäng

Daghemmen har öppet enligt familjernas behov vardagar klockan 6.15–17.30. För att säkra rätt personalmängd kommer man på förhand överens om ditt barns regelbundna vårdtider med dig. Oregelbundna tider eller avvikelser meddelas till småbarnspedagogikenheten en vecka i förväg.

Om du vill ändra längden på ditt barns dagliga vårdtid, ber vi dig meddela om detta senast två veckor i förväg. En förkortad vårdtid ska pågå under minst tre månader av närvaro. Om den förkortade vårdtiden pågår i mindre än tre månader, faktureras familjen retroaktivt för klientavgifter enligt den längre vårdtiden.

Ditt barns vårdtid förlängs omedelbart om det ökade vårdbehovet beror på vårdnadshavarens oförutsedda anställning, studier eller utbildning. Den förlängda vårdtiden kan tyvärr inte alltid erbjudas i en småbarnspedagogikenhet som barnet är bekant med.

Man får ha 4–12 regelbundna och kompenserade frånvarotillfällen per månad.

Läs mer om avgifterna för småbarnspedagogik

 

Stäng

Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet har enligt lagen om småbarnspedagogik rätt till systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård. För att uppfylla detta ska en plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn på ett daghem eller i familjedagvård tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. I planen för småbarnspedagogik sätter man tillsammans upp mål för verksamheten som används för att främja barnets systematiska fostran, undervisning och vård.

En lärare inom småbarnspedagogik ansvarar för att upprätta och utvärdera planen. Förutom diskussion och anteckning innefattar planen även klarläggande och observation av barnets styrkor, behov och åsikter samt utvärdering av hur barnets tidigare plan har förverkligats. Hela fostrarteamet som arbetar med barnet deltar mångprofessionellt i utarbetandet, observationen, dokumentationen och utvärderingen av planen.

Stäng

Alla barn som behöver stöd för utveckling och lärande ska få det.

Inom småbarnspedagogiken ser man till att alla barn känner sig accepterade som individer och ges möjlighet till att känna att de lyckas för att stärka deras positiva självbild.
Barnet får stöd kontinuerligt och konsekvent under tiden i småbarnspedagogiken samt när barnet börjar i förskoleundervisningen.

Observation av stödbehovet, planering och genomförande av stöd samt utvärdering utförs i samarbete med vårdnadshavarna och vid behov med andra professionella som arbetar tillsammans med barnet och familjen.

Om barnet har behov av stöd för utveckling och lärande, ber vi dig berätta om dem i ansökan om plats inom småbarnspedagogik.

Stäng

Målet med samarbetet med vårdnadshavarna är att vårdnadshavarna och daghemspersonalen ska förbinda sig till att tillsammans främja att barnet växer, utvecklas och lär sig på ett sunt och tryggt sätt.

Vårdnadshavarens och personalens iakttagelser av och diskussioner om barnets dag skapar förutsättningarna för att trygga barnets välbefinnande som helhet. En viktig del av samarbetet är synliggörandet av verksamheten och innehållen. Dokumentation om småbarnspedagogikens verksamhet används som stöd för samarbetet.

Om vårdnadshavarna vill kan de grunda föräldrakommittéer, som stöder och kompletterar småbarnspedagogiken. Föräldrakommittén väljer en ordförande och en kassör bland vårdnadshavarna för barnen som deltar i småbarnspedagogiken.

Stäng

I regel är Helsingfors stads daghem stängda på söckenhelger.

Eventuella söckenhelger som påverkar öppettiderna:

Nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, allhelgonadagen, självständighetsdagen, julafton, juldagen.

 

Mer information om söckenhelgarnas inverkan på öppettiderna finns på ditt barns daghem.

Stäng

När ett barn som redan börjat i dagvården stannar hemma för en faderskapspenningperiod bibehålls rätten till samma dagvårdsplats och barnets frånvarodagar dras av från månadsavgiften. Föräldrarna lämnar in FPA:s beslut om faderskapsledighet till dagvårdsenheten för registrering av ett uppehåll i dagvården.

Frånvaron på grund av faderskapspenningperioder ska meddelas till dagvårdsenheten senast två veckor innan ledigheten avses inledas.

Faderskapspenningperioden är högst 54 vardagar (lördag medräknad) och den ska hållas innan barnet fyllt två år. Faderskapsledigheten kan delas upp på högst fyra perioder med 1–18 vardagar var. Faderskapsledigheten efter föräldrapenningperioden kan delas upp på högst två perioder.

Mer information
Faderskapsledighet på FPA:s webbplats (öppnas i en ny flik)

Kommunförbundets cirkulär (öppnas i en ny flik)

Stäng

Familjens hemkommun ansvarar för att ordna en plats inom småbarnspedagogiken när platsen ansöks senast fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik är aktuellt.

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har ett avtal om ordnandet av småbarnspedagogiken när en familj med barn inom småbarnspedagogiken flyttar till någon av de andra avtalskommunerna. Barnets småbarnspedagogik kan ordnas i den tidigare hemkommunen högst fram till slutet av den hösttermin (–31 dec.) eller vårtermin (–30 juli) som följer efter flytten och högst fram till dess att barnet börjar i förskoleundervisningen. För dessa familjer upprättas ett nytt, tidsbestämt avtal om småbarnspedagogik.

Stäng

Om du är missnöjd med daghemmets verksamhet kan du göra en anmärkning med blanketten Anmärkning på småbarnspedagogikens verksamhet, pdf (öppnas i ny flik). Anmärkningen kan också skrivas som ett fritt formulerat brev.

Det är viktigt att du beskriver det du är missnöjd med så detaljerat som möjligt. Det finns ingen tidsgräns för en anmärkning, men det är bra att göra den så snart som möjligt för att underlätta hanteringen av ärenden.

 Anmärkningen ska i första hand riktas till den som ansvarar för verksamhetsstället.

I regel behandlas anmärkningen inom en månad efter att den lämnats in, förutom under semesterperioder, då svarstiden kan vara längre. Om det tar längre tid att utreda ärendet, meddelar vi anmärkaren om den beräknade handläggningstiden.

Anmärkningen besvaras och i svaret motiveras hur anmärkningsärendet har utretts och vilka eventuella ytterligare åtgärder anmärkningen har lett till. Svaret på anmärkningen kan inte överklagas.

Stäng

Daghemmets verksamhet

Allmän praxis på kommunala daghem.

Kom alltid på förhand överens med personalen om när och hur barnet hämtas. Om barnet bor på olika adresser, kommer personalen överens med vårdnadshavarna var för sig hur hämtningen ska ske.

Personalen bedömer hur säker hemvägen är utifrån den information som de har när barnet ska hem. Bedömningen av säkerheten påverkas bland annat av barnets ålder och färdigheter, hämtarens förmåga och möjligheter att ansvara för barnets säkerhet, hemvägens längd samt eventuella undantagssituationer.

Kontakt och vårdnadshavarnas kontaktuppgifter

Det är viktigt att vårdnadshavarnas kontaktuppgifter alltid är uppdaterade. Om ditt barn inte hämtas vid den överenskomna tiden, kontaktar daghemspersonalen vårdnadshavarna och den person som skulle ha hämtat barnet. Om personalen inte når dem, försöker de få tag på andra personer som getts lov att hämta barnet.

Stäng

På daghemmet vistas ditt barn utomhus i alla slags väder. Förutom väderanpassade ytterkläder behöver ditt barn ha med sig inomhuskläder, inneskor och inomhusbyxor till daghemmet. Kläderna och utrustningen ska märkas med namn för att förhindra att de förväxlas eller försvinner. Under det inledande samtalet berättar personalen om vilka slags kläder barnet behöver.

Staden ansvarar inte för eventuell egendom som skadas eller försvinner. Personalen tar hand om barnens egna barnvagnar, cyklar och leksaker så gott de kan, men de kan dock inte förvaras i låsbara eller övervakade utrymmen.

Stäng

Palvelukeskus Helsinki ansvarar för måltiderna på daghemmen med några undantag. Alla daghem har samma meny. Därutöver har daghem som erbjuder skiftesvård en egen meny. 

Läs mer om daghemmens och skiftesdaghemmens menyer (öppnas i nytt fönster).

Helsingfors vill även erbjuda barn som har en specialdiet en näringsmässigt fulländad och smaklig kost. Ditt barn kan få specialkost av hälsomässiga skäl eller på grund av övertygelse. Du kan anmäla specialkost till daghemsföreståndaren med blanketten som är avsedd för det.  

Om ditt barn lider av allvarlig födoämnesallergi, ber vi dig lämna in ett läkarintyg om specialkost till daghemmet.

Stäng

Efter förmiddagens aktiviteter, utevistelse och lunchen är det dags för barnen att vila, lyssna på en saga eller på musik. Vilostundens rutiner hjälper barnet att lugna ner sig och vila på daghemmet. En del av barnen behöver dagssömn och för en del räcker det med en vilo-/sagostund. Personalen pratar om daghemmets rutiner med dig.

Stäng

När barnet blir sjukt

Barnet får inte lämnas på daghem om hen är sjuk. Om barnet insjuknar under dagen, meddelar personalen genast detta till vårdnadshavaren och barnet ska hämtas från daghemmet så fort som möjligt. Om barnet insjuknar plötsligt med allvarliga symtom, för daghemspersonalen barnet till närmaste hälsostation eller sjukhuset poliklinik. Vårdnadshavare har ansvaret för barnets fortsatta vård.

Barnet kan komma tillbaka till daghemmet när hen orkar delta i verksamheten och det inte längre finns någon smittorisk.

Stäng

Om ditt barn behöver medicinering under dagvården, ber vi dig lämna läkaranvisningar om medicineringen till daghemspersonalen. Barnets vårdnadshavare samt hälsovårdens och småbarnspedagogikens personal diskuterar vid behov om ordnandet av barnets medicinering (t.ex. diabetes- och astmamedicinering).

Akut insjuknade barn kan komma tillbaka till daghemmet eller familjedagvården medan läkemedelskuren fortfarande pågår, när barnet återhämtat sig tillräckligt länge. Personalen ger barnet medicin som försetts med barnets namn enligt läkarens doseringsanvisning. Homeopatiska preparat ges inte till barn på daghem.

Stäng

Olycksfall

Vid olycksfall ger man barnet omedelbart första hjälpen och meddelar vårdnadshavarna om vad som har hänt så fort som möjligt. Om olycksfallet kräver ytterligare vård, tas barnet till närmaste hälsostation, tandklinik eller Jouren för barn och unga vid HUS beroende på olyckans karaktär.

Om barnet behöver hjälpmedel efter olycksfallet, bedömer chefen för enheten tillsammans med vårdnadshavarna barnets förutsättningar att delta i daghemmets verksamhet.

Stäng

Helsingfors stad har försäkrat alla barn inom småbarnspedagogiken. Försäkringsbolaget ersätter eventuella vårdkostnader vid olycksfall enligt den offentliga hälsovårdens avgifter eller kostnader för privat vård som man remitterats till från den offentliga hälsovården.

Varken försäkringen eller Helsingfors stad ersätter eventuellt inkomstbortfall som orsakas av vård av barnet i hemmet.

Stäng