Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola består av årskurserna 1-6.
Drumsö lågstadieskola
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Drumsövägen 50, 00200 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 20301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Lotta Silén
+358 9 310 28665
lotta.silen@hel.fi

Skolsekreterare
Ann-Christine Eskman
+358 9 310 15937
ann-christine.eskman@hel.fi

Rektor
Charlotta Wallenius
+358 9 310 86754
charlotta.wallenius@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska, tyska

Tillgänglig: sal

Drumsö lågstadieskola strävar till att vara en öppen och välkomnande skola där eleverna och hemmen deltar i utvecklandet av verksamhetskulturen. Alla vuxna i skolan deltar i fostringsarbetet och fungerar som förebilder. 

I Drumsö lågstadieskola jobbar vi för gemenskap, trygghet, respekt och acceptans. Det här förverkligas bland annat genom mångsidigt samarbete kollegialt, över klassgränser och aktiv elevmedverkan. Genom varierande arbetssätt och teman ges eleven möjlighet att utveckla egna styrkor.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje årskurs undervisas av flera lärare. Eleverna i respektive årskurs är indelade i flera basgrupper där varje grupp har en egen ansvarslärare. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent som stöder lärandet.

Eleverna i Drumsö lågstadieskola börjar läsa A1-språket finska i årskurs 1. I årskurs 3 börjar eleverna läsa A2-språket engelska eller tyska enligt val. Information om språkvalen skickas ut till berörda elevers vårdnadshavare under våren. En förutsättning för att undervisning skall arrangeras i båda A2-språken är, att grupperna omfattar minst tolv elever. 

Skolan renoveras och vi börjar skolåret 8.8.2024 i Hedengrens på Drumsövägen 50.

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna. I de flesta skolor verkar också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan föräldrarna och skolorna. Genom Wilma får föräldrarna aktuell information om sitt barns skolgång.

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro. Vi förutsätter att föräldrarna meddelar skolan om barnets sjukfrånvaro genast första frånvarodagen. Frånvaroanmälan kan göras på Wilma eller per telefon till lärarrummet.

Klasslärarna informerar om det kommande skolarbetet per veckobrev, som skickas till hemmen varje fredag via Wilma.

Wilmas inloggningssida(Länk leder till extern tjänst)

Drumsö Hem och Skola(Länk leder till extern tjänst)

Ordningsregler i Drumsö lågstadieskola

1. Jag bidrar till att skapa en trygg studiemiljö för oss alla.1 
2. Jag ger alla arbetsro.2 
3. Jag tar hand om min egen, andras och skolans egendom och miljö.3 
4. Jag ersätter och rengör de skador jag orsakat skolans egendom.4 
5. Jag har en skyldighet att delta i undervisningen ifall jag inte fått tillstånd till frånvaro. (t.ex. kommer i tid till lektionerna.)5 
6. Jag utför mina uppgifter samvetsgrant.6 
7. Jag följer instruktioner, uppträder korrekt och tar hänsyn till andra.7 
8. Jag behandlar andra elever och skolans personal med respekt.8 
9. Jag håller mig innanför skolans område under skoldagen ifall jag inte fått tillstånd att lämna det.9 
10. Jag använder inte mina elektroniska apparater så att de stör undervisningen.10 
11. Jag beaktar upphovsrätten när jag använder elektroniska apparater i skolan. Jag fotograferar, bandar och filmar bara personer som har gett tillstånd till det. I sociala medier och på andra ställen publicerar jag endast innehåll som jag har upphovsrätt och behövliga tillstånd för. Om jag är osäker på om innehållet är sakligt eller korrekt frågar jag alltid vad min lärare anser om att publicera det.11 
12. När jag kopierar text eller bilder anger jag alltid en källa. Jag plagierar inte delar av texter eller hela arbeten.12 
13. Jag tar inte med mig förbjudna eller farliga föremål eller ämnen till skolan. Till dessa hör t.ex. alkohol, tobaksprodukter, narkotika, knivar, skjutvapen, kraftiga laserpekare samt andra motsvarande föremål och ämnen.13 

1 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
2 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
3 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
4 Skadeståndslag (412/1974) kap 2 1 §, 2 §, 3 § 
5 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 25 § (1267/2013): läroplikt, 26 § (477/2003): fullgörande av läroplikten, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
6 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
7 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
8 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
9 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
10 I skolans ordningsregler kan man till exempel inte helt förbjuda eleverna att ta med mobila enheter till skolan, men man kan begränsa användningen av dem under pågående undervisning. Skolan kan kräva att de mobila enheterna är i ett icke-distraherande läge under undervisningen. Förbudet gäller då också att sända ljud och bild som direktuppspelning (sk. livestream) från lektionen om den inte har något samband med undervisningen. Man kan inte helt förbjuda användningen av mobila enheter under raster eller motsvarande tider då undervisning inte ges. I enskilda fall kan man dock ingripa i användningen av mobila enheter under raster, ifall enheten används till exempel i syfte att mobba eller trakassera. Se även till exempel (OKV 166/1/2008). 
11 Personuppgiftslagen (523/199), strafflagen (39/1889) kap 24 8-10 § 
12 Upphovsrättslagen (404/1961) 
13 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö  

Personalens kontaktuppgifter

Drumsö lågstadieskola

Drumsövägen 50, 00200 Helsingfors
PB 20301, 00099 Helsingfors stad

Rektor

Charlotta Wallenius
09 3108 6754
charlotta.wallenius@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Biträdande rektor

Lotta Silén
09 3102 8665
lotta.silen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolsekreterare

Ann-Christine Eskman
09 310 15937
ann-christine.eskman@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Personalrummet

09 3108 2164

Fastighetsansvarig

Kari Juuti
050 4013 919

Skolrestaurangen

09 3108 2169

Eftisarrangörer

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
050 471 0989

Områdeskooordinator för eftermiddagsverksamhet

Anna Salmi
09 3108 7103
anna.h.salmi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Läsåret 2024-2025

Årskurs 1

Oscar Kjellman
Anna Hanninen
Greta Wirén

Årskurs 2

Emma Skreslett
Johanna Berlin
Annica Aspelin

Årskurs 3

Sandra Borg
Jani Sarén
Emma Kotka

Årskurs 4

Annette Lundström
Vincent Voutilainen
Lina Fleege

Årskurs 5

Andreas Vallander
Victor Mattsson
Michaela Kaitemo

Årskurs 6

Julia Ljungman
Maria Shumka
Mauritz Lunabba

Lunden

Elsa Sandås

Musik

Petra Eklund-Saloheimo

Ortodox religion

Kristian Ahonen

Judendom

Ira Apter

Tyska

Isabella Silin

Speciallärare

Kerstin Liinamaa
Niklas Ceder

 

Specialklasslärare

Elsa Sandås

Ica Sandström

Lärare i förberedande undervisning  och svenska som andraspråk och litteratur

Brita-Stina Romar, tel 0404858135

Skolgångsbiträden

Maria Masalin
Birgitta Byman
Jasmin Sullivan 
Emma Isberg 

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd.

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.30–9.15. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be biträdande rektorn om mer information om Drumsö lågstadieskolas morgonverksamhet.

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.
 

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd.  Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Kontrollera vilka verksamhetsställen som ordnar eftermiddagsverksamhet närmast vår skola.  

Du kan även söka efter platser med eftermiddagsverksamhet i vår skolas område med hjälp av Servicekartan. På Servicekartan (Länk leder till extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)ska du skriva in exempelvis skolans adress i sökfältet. 

 

 

 

 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2024-2025

Avgiftsfria hobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuds för elever i årskurs 3–9 i varje grundskola i Helsingfors. Den nya hobbyperioden börjar den 2 september 2024.

Hobbyerna läsåret 2024–2025 publiceras på webbplatsen Hobbyer och på den här sidan i slutet av augusti. Gå till Hobbyer-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Hobbyerna är i första hand avsedda för eleverna i den egna skolan. Du kan också välja en hobby som ordnas i en annan skola. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.

Till grupperna inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet anmäler du dig direkt till arrangören av hobbyn. Hobbygrupperna fylls i anmälningsordning. Du är välkommen att bekanta dig med hobbyn utan anmälan om det finns plats i gruppen. Kontakta hobbyarrangören så snabbt som möjligt om du är tvungen att avboka din anmälan. Hobbyarrangören informerar om eventuella annulleringsplatser och tilläggsgrupper.

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Direktionens sammansättning 2021-2025

Christoffer Ehrnrooth, ordf.  Ersättare: Christoffer Waselius

Lotta Suominen, vice ordf.  Ersättare: Kethe Hermunen

Tom Keskinen.  Ersättare: Carolina Bengs

Samuli Seppävuori. Ersättare: Sabina Hollmén

Charlotta Waselius-Sittnikow. Ersättare: Maria Fagerholm

Personal representant

Ann-Christine Eskman.  Ersättare: Markus Varjonen

Lärar representant

Annette Lundström.  Ersättare: Sandra Borg

Sekreterare

Charlotta Wallenius

HELSINGFORS STAD            Protokoll 1/24
DRUMSÖ LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            4.6.2024

Plats:                   Drumsö lågstadieskola, Hedengrens

Tid:                          4.6.2024 kl. 17.00

Närvarande:         Christoffer Ehrnrooth    ordförande
Tom Keskinen
Charlotta Waselius-Sittnikow
Lotta Suominen
Samuli Seppävuori
Ann-Christine Eskman    personalrepresentant
Sandra Borg        lärarrepresentant
Charlotta Wallenius    föredragande, sekreterare
       

§1    MÖTETS ÖPPNANDE

Förslag:    Ordförande öppnar mötet och konstaterar mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört   

Beslut:    Ordförande öppnade mötet kl 17 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

§2    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag:    Direktionen väljer Annette Lundström och Ann-Christine Eskman till protokolljusterare

Beslut:    Direktionen valde Sandra Borg och Ann-Christine Eskman

§3    FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

Förslag:    Föredragningslistan fastställs i förelagd form

Beslut:    Föredragningslistan fastställdes i förelagd form

§4    VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR LÄSÅRET 2023-2024

  

Rektor presenterar kort verksamhetsberättelsen, som finns tillgänglig i sin helhet i Wilma.

Förslag:     Direktionen har tagit del av och godkänner verksamhetsberättelse 2023-2024.
    
Beslut:    Direktionen godkände verksamhetsberättelsen.

§5    FASTSTÄLLANDE AV DRUMSÖ LÅGSTADIESKOLAS ANVÄNDNINGSPLAN FÖR BUDGETEN FÖR ÅR 2024.

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 12.12.2023 (§ 275) resultatbudgeten för år 2024. Sektorchefen beslöt 30.1.2024 (§ 9) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2024 samt var och ens anslag och beräknade inkomster.

Genom sitt beslut 11.12.2023 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen.

Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor. Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2024. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.

Budgetramen för Drumsö lågstadieskola är sammanlagt 2 701 975 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet som för våren 2024 är 329 elever och för hösten 2024  342 elever.

Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.

I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 1,1 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

Förslag:     Direktionen för Drumsö lågstadieskola beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan konto-
grupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.

   Beslut:     Enligt föredragning.
   

§6    NÄSTA MÖTE

   Förslag:     Mötestiden enligt skild kallelse    

   Beslut:    Nästa möte enligt skild kallelse.

§7    MÖTET AVSLUTAS KL. 18.20

Vår skola på sociala medier

Följ oss på sociala medier!

Drumsö lågstadieskola - Facebook(Länk leder till extern tjänst)

Plats

Drumsövägen 50, 00200 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren kräver användning av dörrtelefon varefter dörren öppnas men är tung.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 4 våningsplan.
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • I lokalen finns en rullstolshiss.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I verksamhetsstället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på entréplan. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i festsal, motionssal.