Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola består av årskurserna 1-6.
Drumsö lågstadieskola
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Tallbergs allén 12, 00200 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter
svenska
PB 20301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Lotta Silén
+358 9 310 28665
lotta.silen@hel.fi

Skolsekreterare
Ann-Christine Eskman
+358 9 310 15937
ann-christine.eskman@hel.fi

Rektor
Charlotta Wallenius
+358 9 310 86754
charlotta.wallenius@hel.fi

Läsåret 2023-2024

Språkstudier
finska
engelska, tyska

Tillgänglig: sal

Drumsö lågstadieskola strävar till att vara en öppen och välkomnande skola där eleverna och hemmen deltar i utvecklandet av verksamhetskulturen. Alla vuxna i skolan deltar i fostringsarbetet och fungerar som förebilder. 

I Drumsö lågstadieskola jobbar vi för gemenskap, trygghet, respekt och acceptans. Det här förverkligas bland annat genom mångsidigt samarbete kollegialt, över klassgränser och aktiv elevmedverkan. Genom varierande arbetssätt och teman ges eleven möjlighet att utveckla egna styrkor.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje årskurs undervisas av flera lärare. Eleverna i respektive årskurs är indelade i flera basgrupper där varje grupp har en egen ansvarslärare. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent som stöder lärandet.

Eleverna i Drumsö lågstadieskola börjar läsa A1-språket finska i årskurs 1. I årskurs 3 börjar eleverna läsa A2-språket engelska eller tyska enligt val. Information om språkvalen skickas ut till berörda elevers vårdnadshavare under våren. En förutsättning för att undervisning skall arrangeras i båda A2-språken är, att grupperna omfattar minst tolv elever. 

Aktuell information om skolans verksamhet finns i Wilma.

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna. I de flesta skolor verkar också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan föräldrarna och skolorna. Genom Wilma får föräldrarna aktuell information om sitt barns skolgång.

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro. Vi förutsätter att föräldrarna meddelar skolan om barnets sjukfrånvaro genast första frånvarodagen. Frånvaroanmälan kan göras på Wilma eller per telefon till lärarrummet.

Klasslärarna informerar om det kommande skolarbetet per veckobrev, som skickas till hemmen varje fredag via Wilma.

Wilmas inloggningssida(Länk leder till extern tjänst)

Drumsö Hem och Skola(Länk leder till extern tjänst)

 

Ordningsregler i Drumsö lågstadieskola

1. Jag bidrar till att skapa en trygg studiemiljö för oss alla.1 
2. Jag ger alla arbetsro.2 
3. Jag tar hand om min egen, andras och skolans egendom och miljö.3 
4. Jag ersätter och rengör de skador jag orsakat skolans egendom.4 
5. Jag har en skyldighet att delta i undervisningen ifall jag inte fått tillstånd till frånvaro. (t.ex. kommer i tid till lektionerna.)5 
6. Jag utför mina uppgifter samvetsgrant.6 
7. Jag följer instruktioner, uppträder korrekt och tar hänsyn till andra.7 
8. Jag behandlar andra elever och skolans personal med respekt.8 
9. Jag håller mig innanför skolans område under skoldagen ifall jag inte fått tillstånd att lämna det.9 
10. Jag använder inte mina elektroniska apparater så att de stör undervisningen.10 
11. Jag beaktar upphovsrätten när jag använder elektroniska apparater i skolan. Jag fotograferar, bandar och filmar bara personer som har gett tillstånd till det. I sociala medier och på andra ställen publicerar jag endast innehåll som jag har upphovsrätt och behövliga tillstånd för. Om jag är osäker på om innehållet är sakligt eller korrekt frågar jag alltid vad min lärare anser om att publicera det.11 
12. När jag kopierar text eller bilder anger jag alltid en källa. Jag plagierar inte delar av texter eller hela arbeten.12 
13. Jag tar inte med mig förbjudna eller farliga föremål eller ämnen till skolan. Till dessa hör t.ex. alkohol, tobaksprodukter, narkotika, knivar, skjutvapen, kraftiga laserpekare samt andra motsvarande föremål och ämnen.13 

1 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
2 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
3 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
4 Skadeståndslag (412/1974) kap 2 1 §, 2 §, 3 § 
5 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 25 § (1267/2013): läroplikt, 26 § (477/2003): fullgörande av läroplikten, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
6 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
7 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter 
8 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
9 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö 
10 I skolans ordningsregler kan man till exempel inte helt förbjuda eleverna att ta med mobila enheter till skolan, men man kan begränsa användningen av dem under pågående undervisning. Skolan kan kräva att de mobila enheterna är i ett icke-distraherande läge under undervisningen. Förbudet gäller då också att sända ljud och bild som direktuppspelning (sk. livestream) från lektionen om den inte har något samband med undervisningen. Man kan inte helt förbjuda användningen av mobila enheter under raster eller motsvarande tider då undervisning inte ges. I enskilda fall kan man dock ingripa i användningen av mobila enheter under raster, ifall enheten används till exempel i syfte att mobba eller trakassera. Se även till exempel 
(OKV 166/1/2008). 
11 Personuppgiftslagen (523/199), strafflagen (39/1889) kap 24 8-10 § 
12 Upphovsrättslagen (404/1961) 
13 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö  

Personalens kontaktuppgifter

Drumsö lågstadieskola

Tallbergallén 12, 00200 Helsingfors
PB 20301, 00099 Helsingfors stad

Rektor

Charlotta Wallenius
09 3108 6754
charlotta.wallenius(at)hel.fi

Biträdande rektor

Lotta Silén
09 3102 8665
lotta.silen(at)hel.fi

Skolsekreterare

Ann-Christine Eskman
09 310 15937
ann-christine.eskman(at)hel.fi

Personalrummet

09 3108 2164

Fastighetsansvarig

Kari Juuti
050 4013 919

Skolrestaurangen

09 3108 2169

Eftisarrangörer

Johannes församling
046 921 7512
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
050 471 0989

Områdeskooordinator för eftermiddagsverksamhet

Anna Salmi
09 3108 7103
anna.h.salmi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Läsåret 2023-2024

 

Årskurs 1

Edit Grönroos
Emma Skreslett
Linda Ahlroos

Årskurs 2

Anna Hanninen
Sandra Borg
Vincent Voutilainen

Årskurs 3

Annica Aspelin
Ica Sandström
Mauritz Lunabba

Årskurs 4

Anni Katajarinne
Fanny Dahlberg
Michaela Kaitemo

Årskurs 5

Jani Sarén
Malin Nordström
Patrik Olander

Årskurs 6

Annette Lundström
Maria Shumka

Lunden

Elsa Sandås

Musik

Katja Slotte

Ortodox religion

Kristian Ahonen

Judendom

Ira Apter

Tyska

Lisa Tobiasson
Isabella Silin

Speciallärare

Wilma Jensén
Kerstin Liinamaa

Specialklasslärare

Elsa Sandås

 

Lärare i förberedande undervisning  och svenska som andraspråk och litteratur

Brita-Stina Romar, tel 0404858135

Skolgångsbiträden

Maria Masalin
Birgitta Byman
Artur Alsi
Sebastian Ekström
 

Skolpsykolog

Markus Varjonen
09 3107 1953
markus.varjonen(at)hel.fi

Skolkurator

Moa Lillkaas
09 3103 3423
moa.lillkaas(at)hel.fi

Hälsovårdare

Jonna Blyh-Perret
050 310 5585
jonna.blyh-perret(at)hel.fi

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd.

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.30–9.15. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be biträdande rektorn om mer information om Drumsö lågstadieskolas morgonverksamhet.

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.
 

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd.

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter  på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen.

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst). På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet.
 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023-2024

Avgiftsfri hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen inleds den 4 september 2023. Det är också möjligt att registrera sig i hobbyer som anordnas på andra skolor. 

Onsdag  

Klättring (årskurs 3. – 6.)   

Tid: Onsdagar kl. 14:50 – 15:50  

Plats: Salmisaaren liikuntakeskus, våning K1. 

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten. 

  
Anmälning: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)   
Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) 
Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

 

Klättring (årskurs 3. – 6.)   

Tid: Onsdagar kl. 16 – 17  

Plats: Salmisaaren liikuntakeskus, våning K1. 

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten. 

  
Anmälning: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)   
Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) 
Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

 

Bildkonst (årskurs 3.-6.) 

Tid: Onsdagar kl. 13:45 – 15:15 

Plats: Slöjdsalen 

Välkömna att lära sig bildkonst! Vi ritar, målar och testa ut olika bildkonsttekniker. Vi gör grundläggande övningar med hjälp av perspektiv, kompositioner och olika material. Klubben lämpar sig för nybörjare men också för längre hunna. Målet med klubben är att hålla uppe nyfikenheten och skaparglädjen i en trygg gemenskap med nya utmaningar.  

 
Anmälning: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)  
Vid frågor: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tel. 0456779171  
Ordnare: Studio Lasifaasi / Finlandmodellen för hobbyverksamhet  

Bildkonst (årskurs 3-6) 
Tid: Onsdagar kl. 15.15-16.45 (ny! börjar 15.11.)
Plats: Slöjdsalen 

Välkömna att lära sig bildkonst! Vi ritar, målar och testa ut olika bildkonsttekniker. Vi gör grundläggande övningar med hjälp av perspektiv, kompositioner och olika material. Klubben lämpar sig för nybörjare men också för längre hunna. Målet med klubben är att hålla uppe nyfikenheten och skaparglädjen i en trygg gemenskap med nya utmaningar.  
 
Anmälning: Anmäl dig här  (Länk leder till extern tjänst)
Vid frågor: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tel. 0456779171  
Ordnare: Studio Lasifaasi / Finlandmodellen för hobbyverksamhet 

 

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Direktionens sammansättning 2021-2025

Christoffer Ehrnrooth, ordf.  Ersättare: Christoffer Waselius

Lotta Suominen, vice ordf.  Ersättare: Kethe Hermunen

Tom Keskinen.  Ersättare: Carolina Bengs

Samuli Seppävuori. Ersättare: Sabina Hollmén

Charlotta Waselius-Sittnikow. Ersättare: Maria Fagerholm

Personal representant

Ann-Christine Eskman.  Ersättare: Markus Varjonen

Lärar representant

Annette Lundström.  Ersättare: Sandra Borg

Sekreterare

Charlotta Wallenius

HELSINGFORS STAD
DIREKTIONEN VID PROTOKOLL 1/2023
DRUMSÖ LS

Plats: Drumsö ls, musiksalen
Tid: 6.6.kl 16:30
Närvarande: Christoffer Ehrnrooth ordförande
Sabina Hollmen
Lotta Suominen
Annette Lundström lärarrepresentant
Markus Varjonen personalrepresentant
Anna-Maria Rosenqvist föredragande, sekreterare

§1 MÖTETS ÖPPNANDE
Förslag: Ordförande öppnar mötet och konstaterar mötet är lagenligt 
sammankallat och beslutfört
Beslut: Enligt föredragning

§2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Förslag: Direktionen väljer Tom Keskinen och Markus Varjonen till 
protokolljusterare
Beslut: Direktionen valde Lotta Suominen och Markus Varjonen till 
protokolljusterare

§3 FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS
Förslag: Föredragningslistan fastställs i förelagd form
Beslut: Enligt föredragning

§4 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2022-2023
Rektor presenterar kort verksamhetsberättelsen, som finns tillgänglig i sin helhet i 
Wilma.
Förslag: Direktionen har tagit del av och godkänner verksamhetsberättelsen 
2022-2023.
Beslut: Enligt föredragning

§5 FASTSTÄLLANDE AV DRUMSÖ LS ANVÄNDNINGSPLAN FÖR BUDGETEN FÖR ÅR 2023. 
Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 13.12.2022 (§ 303) resultatbudgeten för år 
2023. Sektorchefen beslöt 8.2.2023 (§ 12) vilka som ansvarar för användningsplanen för 
budgeten för år 2023 samt var och ens anslag och beräknade inkomster. 
Genom sitt beslut 5.12.2022 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska 
följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, 
eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster 
förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras 
i enlighet med anvisningarna. Chefen för den grundläggande utbildningen är den som 
ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är 
den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen. 
Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och 
principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.
Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts 
inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för 
fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2023. Målen är bindande 
för den grundläggande utbildningen.
Budgetramen för Drumsö lågstadieskola är sammanlagt 2 644 108,00 euro. 
Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet som för våren 2023 är 315
elever och för hösten 2023, 328 elever.
Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och 
utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet. I användningsplanen har 
man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för 
ordinarie arbetstid.
Förslag: Direktionen för Drumsö lågstadieskola beslutar att godkänna 
användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes 
förslag. Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att 
omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om 
vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om 
verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella 
ändringar på direktionens följande möte.
Beslut: Enligt föredragning

§7 NÄSTA MÖTE
Förslag: Mötestiden enligt skild kallelse
Beslut: Enligt föredragning

§8 MÖTET AVSLUTADES KL 17.10
______________________________ ______________________________
Christoffer Ehrnrooth, ordf. Anna-Maria Rosenqvist, sekr.
___________________________ ___________________________
Lotta Suominen, prot.just. Markus Varjonen, prot.just.

HELSINGFORS STAD
DIREKTIONEN VID PROTOKOLL 2/2023
DRUMSÖ LÅGSTADIESKOLA
Plats Drumsö lågstadieskola, musiksalen
Tid 11.10.2023 kl. 17.00

Närvarande Christoffer Ehrnrooth ordförande
Tom Keskinen
Charlotta Waselius-Sittnikow
Lotta Suominen
Sabina Hollmén
Ann-Christine Eskman personalrepresentant
Annette Lundström lärarrepresentant
Charlotta Wallenius föredragande, sekreterare

§1 MÖTETS ÖPPNANDE
Förslag: Ordförande öppnar mötet och konstaterar att mötet är lagenligt sammankallat 
och beslutfört
Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 17.03 och man konstaterade att mötet var 
lagenligt sammankallat och beslutfört.

§2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Förslag: Direktionen väljer Annette Lundström och Ann-Christine Eskman till 
protokolljusterare.
Beslut: Direktionen valde Annette Lundström och Ann-Christine Eskman till 
protokolljusterare.

§3 FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS
Förslag: Föredragningslistan fastställs i förelagd form.
Beslut: Föredragningslistan fastställdes i förelagd form.

§4 VERKSAMHETSPLANEN FÖR LÄSÅRET 2022–2023
Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga 
arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för 
verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan 
tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, 
verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.
Verksamhetsplanen finns som bilaga till möteskallelsen och i Wilma.
Förslag: Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.
Beslut: Direktionen godkände verksamhetsplanen enligt förslaget. Direktionen 
uppmuntrar lärarkollegiet att diskutera och ta i beaktande möjligheten att 
återuppta lägerskolverksamhet med övernattning.

§5 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA 
GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2023–2024
I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret 
har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen 
och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande 
utbildning).
Läsåret 2023 – 2024 infaller självständighetsdagen och Första Maj på en annan vardag än 
lördag, varför antalet arbetsdagar är två dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 
188 arbetsdagar.
Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ 
som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna 
läsåret 2023 - 2024.
Alternativ 1
På hösten inleds arbetet 10.8.2023 (tor.) och avslutas 22.12.2023 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs 16.10.2023 (mån.) - 20.10.2023 (fre).
Jullovet infaller 23.12.2023 (lör.) - 7.1.2024 (sön.).
På våren inleds arbetet 8.1.2024 (mån.) och avslutas 1.6.2024 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 19.2.2024 (mån.) - 23.2.2024 (fre.).
I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter 
trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.
Alternativ 2
På hösten inleds arbetet 15.8.2023 (tis.) och avslutas 22.12.2023 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 16.10.2023 (mån.) - 20.10.2023 (fre.).
Jullovet infaller 23.12.2023 (lör.) - 2.1.2024 (tis.).
På våren inleds arbetet 3.1.2024 (ons.) och avslutas 1.6.2024 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 19.2.2024 (mån.) - 23.2.2024 (fre.).
I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före 
trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.
Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den 
övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, 
som fogas till direktionens utlåtande.
Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till 
att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det 
här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan 
t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som 
begärs ovan.
Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 51300, 
00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), senast fredagen den 28 oktober 2022.
Närmare upplysningar:
Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Förslag: Lärar- och personalrepresentanterna redovisar för lärarnas och personalens 
åsikt och rektor redovisar för elevernas omröstningsresultat. Direktionen 
besluter sig för vilket alternativ som förordas i direktionens eget utlåtande.
Beslut: Charlotta Wallenius berättade att lärarkollegiet förordar alternativ 1 och 
elevkåren förordar i sitt utlåtande alternativ 1 liksom också personalen. 
Direktionen beslöt att förorda alternativ 1 i sitt utlåtande, men kommande år 
hoppas man att också ett alternativ med ett kortare höstlov finns med bland 
förslagen.

§6 NÄSTA MÖTE
Förslag: Mötestiden enligt skild kallelse.
Beslut: Nästa möte enligt skild kallelse.

§7 MÖTET AVSLUTADES KL. 18.35

Vår skola på sociala medier

Följ oss på sociala medier!

Drumsö lågstadieskola - Facebook(Länk leder till extern tjänst)

Plats

Tallbergs allén 12, 00200 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren kräver användning av dörrtelefon varefter dörren öppnas men är tung.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 4 våningsplan.
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • I lokalen finns en rullstolshiss.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I verksamhetsstället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på entréplan. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i festsal, motionssal.