Zacharias Topeliusskolan

Vår grundskola med årskurserna 1-5 är belägen i Bortre Tölö.
Zacharias Topeliusskolan
Bild: Katja Helenelund

Kontaktuppgifter

Stenbäcksgatan 14, 00250 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter
svenska
PB 25301, 00099 Helsingfors stad

Zacharias Topeliusskolan har i dagsläge ca 160 elever. Skolan är i sann mening En Skola för Alla eftersom alla olika undervisningsformer finns med i verksamheten.

I allmänundervisningen (Aina) finns årskurserna 1-5. I smågrupperna (Toini) undervisas elever med funktionsvariation i årskurserna 1-9 med förlängd läroplikt. Eva-enheten erbjuder specialklassundervisning  och krävande särskilt stöd för Helsingforselever med vårdkontakt genom hela grundskolan, i årskurserna 1-9.

Vår skola

Vi värnar om att eleverna tillägnar sig goda baskunskaper och -färdigheter i en trygg, inkluderande och stimulerande miljö.  Den anrika skolbyggnaden är belägen på en lummig sluttning omgiven av ädla löv- och barrträd och har en stor skolgård. Finlandssvenska traditioner värderas högt med Zacharias Topelius tankar om detsamma som ledstjärna.

Vi satsar mycket på att skapa en trivsam arbetsmiljö.  Utvecklingsarbete i personalgruppen sker kontinuerligt och ett särskilt specialpedagogiskt kunnande och förhållningssätt har byggs upp under flera års tid.

Den svenskspråkiga sjukhusundervisningen Eva-enheten, betjänar hela Svenskfinland, och koordineras av Zacharias Topeliusskolan. 

I skolbyggnaden verkar också Toppans förskola och Toppans specialförskola som lyder under Bertha-Maria Hemmet. Verksamhetens förman är Dan Engström. 

Helsingfors kommunala läroplan (Länk leder till extern tjänst)och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

MÅLgan(Länk leder till extern tjänst)

I årskurserna 1–5 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket, finska börjar man läsa i årskurs 1. Studierna i A2-språket, engelska eller franska inleds i årskurs 3.

Haru — skolnätverket 

Zacharias Topeliusskolan tillhör de 45 utvalda skolorna i Svenskfinland som integrerar Haru(Länk leder till extern tjänst) i verksamheten. Haru samlar in det gemensamma kunnandet som finns i skolor och andra organisationer och förmedlar vidare till alla i nätverket. 

Haru jobbar för en holistisk människosyn och en synlig värdegrund samt ett inkluderande skolklimat. Tilltro till våra egna styrkor ökar vår förmåga att påverka vårt liv och vår framtid. Haru stöder skolorna i arbetet att låta elever utvecklas till den bästa versionen av sig själva. 

Med utgångspunkt i Tove Janssons berättelser och med läsning som verktyg jobbar skolorna i Haru med socioemotionella färdigheter som empati och förmågan att kommunicera och samarbeta. Läsning stöder vår förmåga att uttrycka våra tankar, känslor och behov. Boken vidgar vår förståelse för andra verkligheter. 

Haruskolor har egen läsfrämjande verksamhet. Med Tove Janssons texter väcker vi elevernas intresse för språk och läsning.

”Målet är en välmående skola som präglas av öppenhet, delaktighet och personlig utveckling.”

UFA — utbildning för alla 

Toppan är med i statsfinansierade projektet Utbildning för alla. Projektets mål är att stärka och utvidga inkluderande verksamhet i förskola och grundundervisning.

Alla Helsingforsskolor som deltar jobbar med det gemensamma målet inklusiv värdegrund och verksamhetskultur, och utöver det har Toppan valt fokusområdena elevens välmående, flexibla undervisningsarrangemang och samundervisning samt personalens samarbete.

Inom temat elevens välmående har alla grupper diskuterat faktorer som gör att vi mår bra i skolan. Sånt som nämnts är t.ex. trygghet, vänlighet, kamrater, att få lära sig, god skolmat, raster och pauser, tydliga rutiner och valmöjligheter. Med Toppan-huset som bas har vi visualiserat välmående i skolan så här;

Wilma

Wilma är ett bra sätt för hemmen att följa med vad som händer  i skolan. Wilma(Länk leder till extern tjänst) fungerar som en informationskanal mellan föräldrarna och skolorna och genom Wilma får föräldrarna aktuell information om sitt barns skolgång.

Hem och skola

I vår skola fungerar en Hem och skola-förening. Föreningen ordnar bl.a. evenemang och utflykter.  

Personalens kontaktuppgifter

Zacharias Topeliusskolan

Besöksadress: Stenbäcksgatan 14, 00250 Helsingfors, Tölö
PB 25301, 00099 Helsingfors stad
Öppen skoldagar kl. 8-17

Skolsekreterare

Heidi Rehn
tfn 09 310 86630 heidi.rehn(at)hel.fi

Rektor

Carita Glasgow
tfn 09 310 86596, 040 667 2094
carita.glasgow(at)hel.fi

Vicerektor

Janette Stenroos-Ek
tfn 050 336 5710 janette.stenroos-ek(at)edu.hel.fi

Representant för Toini enheten

Marika Öfverström
tfn 050 467 5752, marika.ofverstrom(at)edu.hel.fi

Representant för Aina enheten 

Mia Mäkikärki
mia.makikarki(at)edu.hel.fi

Direktionens ordförande

Johan Palmén  
tfn 0400 88 5549, johan.palmen(at)folkhalsan.fi

Ansvariga för eftermiddagsverksamheten   

Annika Tenkanen, Toppans eftis (för åk1 – åk2)
tfn 044 7881054

Zaches eftis (smågrupperna) Ollijuhani Kujansivu      
zaches.eftis.las(at)edu.hel.fi eller ollijuhani.kujansivu(at)edu.hel.fi
tfn 050 352 0506 

Skolvärd

Peter Degerholm
tfn 050 4156162, kv.topeliusskolan(at)sol.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) (8.00-13.00)

Skolrestaurangen

Maarit Huittinen
tfn 09 310 86600

Lärarna

Lärarna har e-post adresser i formen förnamn.efternamn(at)edu.hel.fi. 

Aina

Åk 1 Sofie Sundman

Åk 2 Kaisa Kevin

Åk 3 Thomas Hagman

Åk 4 Henry Waltzer

Åk 5 Mia Mäkikärki 

Franskalärare Lena Gärkman

Musiklärare Jesper Eklund

Bildkonst Alexandra Alholm

Svenska som andra språk och litteratur Stina Romar tfn. 040 4858135

Eva

Åk 1-5E Rickard Nyman

Åk 6-9E Joanna Kock tfn. 09 31031685

Åk 6-9E Emil Nylund  tfn. 09 31037249

Konsultativ speciallärare Marica Enlund tfn.  040 759 2984

Toini

T 1-3 Elias Ericsson tfn. 040 334 8747 

T 1-2 Katja Helenelund tfn. 040 176 8032 

T 3-5 Anna Stoltzenberg tfn. 050 380 9908 

Inklusionsklassen Sonja Edberg tfn. 040 334 2058

T 4-5 Sini Eriksson tfn. 050 4675753 

T 5-8 Catarina Lindroos tfn. 040 772 4049

T 7-8 Jonette Kniivilä tfn. 040 844 9470

T 7-9 Marika Öfverström tfn. 050 467 5752

Timlärare i högstadiet Hanna Karsten von Hertzen

Speciallärare 

Janette Stenroos-Ek
tfn 050 336 5710 janette.stenroos-ek(at)edu.hel.fi

Skolgångshandledare

Anna-Lena L.
Albert S.
Andreas S.
Antonij M.
Arsenij M.
Iina L.
Johanna L.
Kira R.
Michael F.
O-J K.
Sebastian R.
Thomas N. 
Timur S. 
Viking W. 

 

Elevhandledare på EVA enheten 

Janette Stenroos-Ek
tfn 050 336 5710, janette.stenroos-ek(at)edu.hel.fi

Elevhandledare på Toini enheten

Marika Öfverström
tfn 050 467 5752, marika.ofverstrom(at)edu.hel.fi

Sjukhuslärare

Lena Gärkman
tfn 040 835 2629, lena.garkman(at)edu.hel.fi

Skolhälsovårdare

Jonna Blyh-Perret
tfn 050 310 5585, jonna.blyh-perret(at)hel.fi. Anträffbar måndagar och fredagar udda veckor

Skolkurator

Ina Ylitervo
tfn 050 5539697 eller 09 310 80955, ina.ylitervo(at)hel.fi 

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4.  Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Skolan erbjuder morgonverksamhet för elever i åk 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i åk 3 och 4. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri och börjar kl. 8.00 under skoldagar. 

I den frivilliga och delvis handledda verksamheten kan man till exempel leka, spela, vistas utomhus, vila och läsa. I verksamheten betonas kompisrelationer och utveckling av interaktionsfärdigheterna. Skolan serverar ingen frukost under morgonverksamheten, men barnen kan ha med sig något att äta.

Ansökningsblankett finns i Wilma.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst). På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet. 

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen antas till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Vid valet iakttas stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten uppbärs en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

Verksamheten börjar genast efter skoldagen och pågår senast till klockan 17.

Fyll i ansökan om eftermiddagsverksamheten på nätet(Länk leder till extern tjänst)

Zaches eftis läsåret 2023-2024 

Smågruppernas morgon- och eftermiddagsverksamhet fungerar som en förlängning av skoldagen och är anpassad efter skolundervisningen. Alla elever har ett individuellt planerat morgon- och eftermiddagsschema för att säkra deras rutiner och struktur.
Eleverna är indelade i tre mindre grupper där innehållets fokus är bl.a. utomhusaktiviteter, musikstunder, biblioteksbesök och gymnastik.

Ledande eftisledare för smågruppernas morgon -och eftermiddagsverksamhet är Ollijuhani Kujansivu tel. 050 352 0506. 

Folkhälsans eftis i Toppan läsåret 2023-2024 

Folkhälsans eftis erbjuder en trygg och trevlig plats att tillbringa eftermiddagen på för elever i årskurs 1 och 2. Eftis är öppet efter skoldagens slut till kl. 17. Verksamheten i övrigt följer skolåret, under skolloven har eftis stängt.

Annika Tenkanen är ansvarig eftisledare. Tfn 044 788 1054.

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Elever i åk 7-9 kan gå och prova på verksamheten utan förhandsanmälan. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023-2024

Avgiftsfria hobbygrupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter från och med den 4 september 2023.

Tisdag

 

Programmering och Spelplanering - Kodare (årskurs 3.-6.) *NY*   

Tid: Tisdagar kl. 15:30 – 17:00 (från 14.11.)

Plats: Ode, Helsingfors Centrum biblioteket. 2. våningen, spelrum

 

Hobbygruppen Coders lär ut grundläggande programmeringslogik med hjälp av kodblock. I takt med att kunskaperna utvecklas och gruppen går framåt kodar vi våra egna spel och enkla program, och går vidare till att använda riktiga programmeringsspråk.  

Anmälan: https://www.xroc.gg/koulut/(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: harrastuskoordinaattori@xroc.gg(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: xRoc/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet  

 

Klättring (årskurs 7.-9.)  

Tid: Tisdagar kl. 16 -17

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Onsdag

 

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Onsdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Onsdagar kl. 16 - 17

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Torsdag

 

Bildkonst (årskurs 3.-6.)

Tid: Torsdagar kl. 14:15 – 15:45

Plats: Åk 4 klassrum

 

Välkömna att lära sig bildkonst! Vi ritar, målar och testa ut olika bildkonsttekniker. Vi gör grundläggande övningar med hjälp av perspektiv, kompositioner och olika material. Klubben lämpar sig för nybörjare men också för längre hunna. Målet med klubben är att hålla uppe nyfikenheten och skaparglädjen i en trygg gemenskap med nya utmaningar. 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)  
Vid frågor: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tel. 0456779171 
Ordnare: Studio Lasifaasi / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

 

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan, ordningsstadgan eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.

 

Ledamöter Personliga ersättare
Vårdnadshavare
Johan Palmén, ordf. Kristina Rikberg
Pia Öhman, viceordf. Tommi Juusela
Emma Marschan Niklas Åkerfelt
Therese Tiedemann Johan Roman
Mark Niemi Miiku Lehtelä
Lärarledamöter
Janette Stenroos-Ek Mia Mäkikärki
Marika Öfverström Katja Helenelund
Ledamot som företräder den övriga personalen
Iina Laine Heidi Rehn
Elevrepresentant
NN
NN

Biträdande direktör
Ollijuhani Kujansivu
+358 50 352 0506
ollijuhani.kujansivu@edu.hel.fi

Biträdande rektor
Janette Stenroos-Ek
+358 9 310 86633
janette.stenroos-ek@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Heidi Rehn
+358 9 310 86630
heidi.rehn@hel.fi

Rektor
Carita Svartström-Glasgow
+358 9 310 86596
carita.glasgow@hel.fi

Läsåret 2023-2024

Språkstudier
finska
engelska, franska
engelska, franska, tyska

Tillgänglig: sal

Plats

Stenbäcksgatan 14, 00250 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Alla över 10 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Rutten till ingången är ojämn samt belyst.
 • På rutten finns minst 4 trappsteg.

Huvudingången

 • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

Ingången "alternativ ingång"

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är under 10 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Verksamhetsstället ligger på annan plan än denna ingången.

Ingången "P-våningens tillgängliga ingång"

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är under 10 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.
 • Verksamhetsstället ligger på annan plan än denna ingången.
 • Den här ingången leder till samma hiss som huvudingången.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 5 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en dörr som använder åtkomstkontroll. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 1.
 • En annan tillgänglig toalett finns på plan 0.