Hoppa till huvudinnehåll

Småbarnspedagogik på olika språk

Helsingfors stad arrangerar småbarnspedagogik på finska, svenska och nordsamiska. Man väljer ofta språket för småbarnspedagogik enligt det språk eller de språk som barnet redan kan. Inom småbarnspedagogiken kan barnet även lära sig ett nytt språk i språkbadundervisning på svenska. Till den kommunala småbarnspedagogiken på finska, svenska och nordsamiska kan även barn som har ett annat modersmål än språket i fråga ansöka. Utöver de alternativ som staden arrangerar finns det mångsidiga möjligheter att få småbarnspedagogik på många andra språk i privata daghem i Helsingfors.

På den här sidan

Småbarnspedagogik på svenska

Helsingfors stad erbjuder kommunal småbarnspedagogik också helt på svenska. Sök efter kommunala svenskspråkiga daghem (länk till filtreringssidan) 

Helsingfors stad arrangerar dessutom språkbadsundervisning på svenska inom småbarnspedagogiken, där barnet lär sig svenska som ett nytt språk. Därtill erbjuder de privata daghemmen olika svenskspråkiga alternativ.

 

Helsingfors stads daghem erbjuder språkbad på svenska som inleds inom småbarnspedagogiken. Det är en metod där barnet lär sig ett nytt språk genom att höra och använda det i daghemmet och skolan. Syftet med språkbadsprogrammet är att barnet ska få starka språkkunskaper både i språkbadspråket och i finska innan den grundläggande utbildningen är slut.

Språkbadsstigen börjar inom småbarnspedagogiken eller senast i förskoleundervisningen och fortsätter till slutet av grundskolan. Genom språkbadet får barnet starka språkkunskaper då hen deltar i det under hela programmet.

Språkbadet kan inledas tidigast när barnet är 4 år och senast när det är 6 år. Svenska ska vara ett nytt språk för barnet och ett av språken som används hemma ska vara finska. Dessutom är det viktigt att familjen vill binda sig till språkbadsstigen från förskoleundervisningen till nionde klassen i grundskolan.

På språkbadsdaghem kommunicerar personalen med barnen bara på svenska, men de förstår finska och diskuterar med vårdnadshavarna på finska. Barnet får fritt tala sitt modersmål tills hen har tillräckliga färdigheter att tala svenska. Under lärospåret uppmuntras barnet att allt mer använda svenska i takt med att hens språkkunskaper utvecklas.

I språkbadet lär sig barnet svenska som en del av daghemmets hela verksamhet till exempel med hjälp av sagor, sånger, ramsor, lekar och temaarbete. Fostrarna kompletterar betydelsen av ord och uttryck med gester och bilder. I språkbadet stöds och styrs utvecklingen av barnets språkkunskaper planmässigt.

Stäng

I Helsingfors finns  språkbadsstigar runt om i staden. Barnet går i daghemmet eller skolan enligt sin språkbadsstig till slutet av den grundläggande utbildningen. I praktiken innebär detta att ett barn som under småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen har blivit utvalt till språkbad flyttar över till en språkbadsskola enligt sin stig efter föreskolundervisningen. Språkbadsstigen fortsätter i en språkbadsklass till slutet av nionde klassen.

Daghemmet Päiväkoti Linnunlaulu  > Lågstadieskolan Kallion ala-aste >  Lågstadieskolan Pasilan peruskoulu

Daghemmet Päiväkoti Elias > Grundskolan Taivallahden peruskoulu > Grundskolan Taivallahden peruskoulu

Daghemmet Päiväkoti Lokki > Lågstadieskolan Lauttasaaren ala-aste > Grundskolan Lauttasaaren peruskoulu

Språkbadsdaghemmet Kielikylpypäiväkoti Sälen (Privat daghem) > Lågstadieskolan Lauttasaaren ala-aste > Grundskolan Lauttasaaren peruskoulu

Daghemmet Päiväkoti Myllytonttu > Lågstadieskolan Puotilan ala-aste > Högstadieskolan Vartiokylän yläaste

Daghemmet Päiväkoti Nuotti > Grundskolan Hiidenkiven peruskoulu > Grundskolan Hiidenkiven peruskoulu

Daghemmet Päiväkoti Pihlaja > Lågstadieskolan Meilahden ala-aste > Högstadieskolan Meilahden yläaste

Daghemmet Päiväkoti Roihuvuori > Lågstadieskolan Roihuvuoren ala-aste > Högstadieskolan Vartiokylän yläaste

Daghemmet Päiväkoti Ruskeasuo > Lågstadieskolan Meilahden ala-aste > Högstadieskolan Meilahden yläaste

Daghemmet Päiväkoti Veräjämäki > Lågstadieskolan Oulunkylän ala-aste (börjar i augusti 2022) > högstadiet: meddelas senare

Daghemmet Päiväkoti Vihtori > Grundskolan Hiidenkiven peruskoulu > Grundskolan Hiidenkiven peruskoulu

Exempel på en språkbadsstig: Om barnets småbarnspedagogik inleds i en språkbadsgrupp på daghemmet Päiväkoti Myllytonttu fortsätter barnet i klasserna 1–6 i lågstadieskolan Puotilan ala-asteen koulu och vidare i klasserna 7–9 i högstadieskolan Vartiokylän yläasteen koulu.

Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen använder fostrarna och lärarna enbart svenska. I årsklasserna ett och två sker 90 procent av undervisningen på svenska och barnen lär sig att läsa och skriva på svenska. I årsklasserna tre och fyra sker cirka 70 procent av undervisningen på svenska och i årsklasserna fem till nio cirka hälften.

Stäng

Det går inte ännu att söka till språkbad via tjänsten Asti (oppnas i nytt fönster) så fyll vänligen i pappersansökan och skicka den till oss enligt anvisningarna.

Ansökan om småbarnspedagogik, PDF (öppnas i nytt fönster)

 • Välj alternativet ’Ruotsin kielen kielikylpy’ i punkt fyra (Varhaiskasvatuksen tarve) i blanketten.
 • Skriv namnen på språkbadsdaghemmen där du ansöker om en plats för ditt barn i punkt fem. Du kan söka till sammanlagt tre olika daghem. Språkbadsdaghemmen är:
  • Daghemmet Päiväkoti Linnunlaulu, Berghäll
  • Daghemmet Päiväkoti Elias, Kampen
  • Daghemmet Päiväkoti Lokki, Drumsö
  • Daghemmet Päiväkoti Myllytonttu, Botby
  • Daghemmet Päiväkoti Nuotti, Bocksbacka
  • Daghemmet Päiväkoti Pihlaja, Mejlans
  • Daghemmet Päiväkoti Roihuvuori, Hertonäs
  • Daghemmet Päiväkoti Ruskeasuo, Brunakärr
  • Daghemmet Päiväkoti Veräjämäki, Åggelby
  • Daghemmet Päiväkoti Vihtori, Parkstad
    
 • Skriv i punkt sex (Muuta lapsen varhaiskasvatukseen liittyvää) att barnet söker till språkbad i svenska.
 • Ansökningstiden slutar årligen den 31 mars och familjerna får beslutet om platsen före slutet av april.
 • Du kan ansöka till språkbadet även utanför ansökningstiden. Då kan barnet få en plats på ett språkbadsdaghem om det finns lediga platser i en språkbadsgrupp.
 • Om barnet redan har en plats inom småbarnspedagogiken kan man göra en ansökan om förflyttning till ett språkbadsdaghem.

De barn vars syskon är i en språkbadsgrupp i ett daghem eller i årsklasserna 1–2 i språkbad prioriteras då de ansöker till en språkbadsgrupp. Om det finns fler sökande än platser i språkbadsgruppen sker valet genom utlottning.

Stäng

Stäng

Svenskt språkbad i Helsingfors

Språkbad är en undervisningsmetod, där barnen lär sig det andra inhemska språket, svenska, genom att höra och använda det i daghem och i skolan. I Helsingfors språkbadsdaghem och -skolor är undervisningsspråket svenska. Målsättningen är en funktionell tvåspråkighet och stark språkkunskap i språkbadsspråket. Videon har svensk textningsalternativ.

Småbarnspedagogik på nordsamiska

På Daghemmet Päiväkoti Susanna i Västra Böle fungerar den nordsamiska gruppen Luopmánat för 1–5-åriga barn. Den nordsamiska småbarnspedagogiken baserar sig på de samiska värdena som är språk, släkt, gemenskap, stark identitet, natur, traditionella näringar, jämlikhet och mänsklighet, kulturell mångfald, fred och försonlighet. Målet med den samiska småbarnspedagogiken är att fostra barnet till en självständig, ansvarsfull och social individ, och stödja utvecklingen av hens språkliga kunskaper.

 • Till den nordsamiska småbarnspedagogiken söker du genom att fylla i ansökan om småbarnspedagogik i e-tjänsten Asti.
 • Välj daghemmet Päiväkoti Susanna som alternativ.
 • Skriv i tilläggsuppgifterna att barnet söker till den nordsamiska gruppen.
 • Alla barn är välkomna, och även barn som inte har några tidigare kunskaper i nordsamiska kan söka.
Stäng

Småbarnspedagogik på engelska

I Helsingfors finns det många olika privata alternativ för småbarnspedagogik på engelska. Privata daghem arrangerar småbarnspedagogik helt på engelska samt som olika tvåspråkiga alternativ där engelskans andel varierar. Bekanta dig med de olika alternativen nedan samt på daghemmens webbplatser. Man söker till privata daghem genom att direkt kontakta daghemmet.

Helsingfors stad arrangerar inte småbarnspedagogik på engelska som en kommunal tjänst.

Småbarnspedagogik på andra språk

 

Utöver småbarnspedagogiken på finska, svenska och nordsamiska finns det många privata alternativ för småbarnspedagogik på olika språk. På privata daghem ges undervisning till exempel på spanska, franska, tyska, ryska och estniska. Privata daghem ordnar småbarnspedagogik helt på dessa språk samt som olika tvåspråkiga alternativ där språkens andelar varierar. Bekanta dig med de olika alternativen på daghemmens egna webbplatser. Man söker till privata daghem genom att direkt kontakta daghemmet.

Alternativ för privata daghem

Du hittar de privata språkdaghemmen i Helsingfors på kartan nedan.