Mitä on esiopetus?

Jokainen lapsi osallistuu esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Vuoden aikana opitaan leikkien, liikkuen, tutkien ja taiteillen sosiaalisia taitoja, vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tutustutaan kirjainten, numeroiden ja metsä- sekä kaupunkiympäristön maailmoihin. Esiopetuksessa toiminnassa otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet sekä tapa oppia ja toimia.  

Tällä sivulla

Seikkailu odottaa eskarissa

Animoitu video esiopetuksesta

Lapsen opinpolku kulkee varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Siksi lapsen esiopetuspaikka sijaitseekin usein lähellä tulevaa koulua. Koulun kanssa tehdään yhteistyötä jo esiopetusvuoden aikana. Lapsi pääsee tutustumaan tuleviin luokkakavereihin, kun samaan kouluun jatkavat lapset sijoittuvat samaan eskariin. Lapsen tarvitsema tuki huomioidaan myös aina esiopetuspaikan valinnassa.  

Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan neljä tuntia päivässä ajalla 8.30–13.30 pääsääntöisesti koulujen toiminta-aikoina. Jokainen esiopetuksen toimipaikka määrittelee itse mihin kellonaikoihin esiopetusta annetaan. Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua maksulliseen esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, kunnes lapsi siirtyy kouluun. Täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen esiopetuspaikassa.  

Helsingissä kunnallista esiopetusta järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi. Kunnallista esiopetusta on tarjolla myös erilaisina kaksikielisinä vaihtoehtoina muun muassa englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Myös yksityisissä päiväkodeissa tarjotaan esiopetusta. Tutustu kunnalliseen esiopetukseen eri kielillä

Lukuvuosi 2023-2024

 • Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (pe)
  • Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe)
  • Joululoma 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su)
 • Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 31.5.2024 (pe)
  • Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe)

Lukuvuosi 2024-2025

 • Syyslukukausi 8.8.2024 (to) - 20.12.2024 (pe)
  • Syysloma 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe)
  • Joululoma 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma)
 • Kevätlukukausi 7.1.2025 (ti) - 30.5.2025 (pe)
  • Talviloma 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe)

Helsinki on jaettu esiopetuksen oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa sekä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle että esiopetukseen ilmoittautuneelle lapselle esiopetuspaikan hänen oman esiopetusalueensa päiväkodista. Ilmoittautuminen koskee niitä lapsia, jotka eivät ole olleet Helsingissä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ennen esiopetuksen alkua. Esiopetuspaikkojen osoittamisessa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille sekä palvelun ulkopuolisille lapsille osoitetaan paikat samaan aikaan ja tasavertaisesti.  Esiopetuspaikan osoittamisessa huomioidaan lapsen kotiosoite, kotiosoitteen mukainen esiopetuksen oppilaaksiottoalue ja lähikoulu sekä esiopetuksen järjestämiskieli. Mikäli esiopetuksen oppilaaksiottoalueella on useita esiopetusta järjestäviä päiväkoteja, lapsen esiopetuspaikka ei välttämättä ole sama päiväkoti, missä lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa.

Voit tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta, mitkä päiväkodit järjestävät esiopetusta omalla alueellanne. 

 1. Siirry tästä linkistä palvelukartalle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).
 2. Valitse osoitekentän alta valikko 'Julkisten palveluiden alueet'.
 3. Valitse alle avautuvasta listasta valikko 'Esiopetus'.
 4. Näkyviin listautuu suomen- ja ruotsinkieliset alueet, joista voit valita haluamasi. Valitse joko tämän vuoden 2022-2023 tai seuraavan vuoden 2023-2024 tiedot.
 5. Voit hakea myös oman esiopetusalueesi kirjoittamalla kotiosoitteesi vasemmalla ylhäällä näkyvään kenttään.

Esiopetuksen oppilaaksiottoalueet 2023-2024 (pdf, ei saavutettava)  

Esiopetuksen oppilaaksiottoalueet 2024-2025 ovat samat kuin toimintavuoden 2023-2024.

Esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle sekä esiopetukseen ilmoittautuneelle lapselle. Ilmoittautuminen koskee niitä lapsia, jotka eivät ole olleet kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ennen esiopetuksen alkua. Paikka osoitetaan lapsen kotiosoitteen mukaiselta esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta.  Esiopetuspaikan osoittamisessa huomioidaan, mihin kouluun lapsi olisi kotiosoitteen mukaan jatkamassa esiopetuksen jälkeen. 

Jos huoltaja ei ota vastaan lapselle osoitettua esiopetuspaikkaa, osoitettu paikka raukeaa ja huoltajan tulee hakea toivomaansa paikkaa hakemiselle määriteltynä hakuaikana. 

Jos lapsi ei ole ollut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ennen esiopetusta, huoltajan tulee niin ikään hakea esiopetuspaikkaa. Huoltaja voi esittää hakemuksessa yhdestä kahteen hakutoivetta. 

Esiopetuksen oppilaaksiottamisen perusteet 1.1.2024 alkaen (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä toimintana.    

Esiopetuksen psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa oppilashuoltoa.  

Psykologi toimii psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen psykologian asiantuntijana.  

Kuraattori on sosiaalialan sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntija.    

Psykologin- ja kuraattorin työn tavoitteena on tuoda lisää näkökulmia osaksi huoltajien, lapsen ja esiopetuksen henkilökunnan ymmärrystä, tietoa ja kokonaiskäsitystä tilanteesta sekä auttaa heitä tarvittaessa suunnittelemaan tukitoimia.    

Työskentely voi liittyä esimerkiksi: 

 • esiopetus- ja koulupolkuihin, 
 • oppimisen valmiuksiin, 

 • kaveritaitoihin ja ryhmässä olemiseen, 

 • elämäntapoihin ja arjen sujuvuuteen, 

 • terveyteen ja turvallisuuteen, 

 • tunnetaitoihin

 • tai perhetilanteisiin. 

Yhteydenotto psykologiin tai kuraattoriin voi käynnistyä suoraan huoltajien tai yhteisesti esiopetuksen henkilökunnan ja huoltajien toimesta. 

Esiopetuksen oppilashuollon kuraattorien ja psykologien yhteystiedot

Esiopetuksen matkojen järjestämis- ja avustamisperiaatteet Helsingissä 

Kunnan järjestämässä suomenkielisessä esiopetuksessa olevien helsinkiläisten lasten esiopetusmatkat järjestetään ja niitä sekä lapsen saattajan matkoja avustetaan perusopetuslain 32 §:n mukaisesti.  

Jos esiopetusmatkoja ei ole perusopetuslain 32 §:n tai muun lain säännöksen perusteella muutoin järjestetty tai avustettu, myönnetään kunnan järjestämässä suomenkielisessä esiopetuksessa olevalle helsinkiläiselle lapselle ja hänen saattajalleen matka-avustuksena tai saattamisavustuksena HSL:n lippu seuraavin ehdoin: 

 • Lapsen matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on vähintään kaksi kilometriä. Matka- ja saattamisavustus myönnetään niihin matkoihin, jolla lapsi menee kotoa suoraan esiopetukseen tai lähtee kotiin suoraan esiopetuksesta. Jos lapsi on täydentävässä varhaiskasvatuksessa ennen tai jälkeen esiopetuspäivän alle kahden kilometrin päässä esiopetuspaikasta, matka- ja saattamisavustus myönnetään vain yhdensuuntaiseen matkaan. Niiltä päiviltä, joina lapsi on täydentävässä varhaiskasvatuksessa sekä ennen että jälkeen esiopetuspäivän alle kahden kilometrin päässä esiopetuspaikasta, matka- ja saattamisavustusta ei myönnetä. 

Matkalla tarkoitetaan lyhintä yleisesti jalankulkijoiden käytössä olevaa reittiä mitattuna lapsen väestörekisteriin merkityn kotiosoitteen piha-alueen rajalta esiopetuspaikan piha-alueen portille tai varhaiskasvatuspaikan piha-alueen portilta esiopetuspaikan piha-alueen portille. Matka-avustus ja saattamisavustus voidaan myöntää ainoastaan yhteen väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen. 

 • Lisäksi matka-avustuksen ja saattamisavustuksen edellytyksenä on, että lapsi on esiopetuksessa esiopetuksen oppilaaksiottoalueen mukaisessa esiopetuspaikassa, muussa lapselle osoitetussa paikassa, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilutoimipaikassa osallistuen kokeiluun tai kielikylpyryhmässä.  
   
 • Matka-avustuksen myöntäminen HSL:n lippuna on Helsingissä ensisijainen tapa järjestää maksuton esiopetusmatka. Matka-avustus HSL:n lippuna myönnetään myös silloin, jos esiopetusmatka lapsen ikä ja muut olosuhteen huomioon ottaen muodostuisi lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, ellei esiopetusmatkaa ole näissä tilanteissa muuten lain nojalla järjestetty tai avustettu. 
 • Oikeus matka-avustukseen ja saattamisavustukseen päättyy, mikäli avustuksen saamisen edellä kerrotut ehdot eivät enää täyty. Jos esimerkiksi lapsen väestörekisteriin merkitty kotipaikka muuttuu avustuksen myöntämisen jälkeen, päättyy oikeus avustukseen, elleivät matka-avustuksen ehdot täyty edelleen ja kotipaikka on edelleen Helsingissä. 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö tekee päätöksen matka-avustuksen ja saattamisavustuksen myöntämisestä. Avustus myönnetään hakemuksesta edellä kerrottujen ehtojen täyttyessä. Aluepäälliköt pitävät lipun saaneista lapsista ja huoltajista luetteloa. 

HSL:n lippu myönnetään koululaismatkakorttina, matkakorttina tai haltijamatkakorttina. 

Matka-avustuksen hakeminen 

Esiopetuksen matka-avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa tarvittaessa esiopetuspaikasta. Matka-avustuksen HSL:n lippuna myöntää varhaiskasvatuksen aluepäällikkö. Samalla lomakkeella haetaan lapsen ja saattajan matkalippua. Lomake on täytettävä huolellisesti ja hakemukseen tulee merkitä myös henkilötunnus. 

Esiopetuksessa olevalle 7 -vuotta täyttäneelle lapselle myönnetään yllä kerrottujen edellytysten täyttyessä koululaisten matkakortti tai haltijamatkakortti. Saattajalle myönnetään yllä kerrottujen edellytysten täyttyessä matkakortti tai haltijamatkakortti. 

Koululaisten matkakortti on voimassa koulujen aukioloaikana kello 6–18 (matkakortti ei ole voimassa lo-ma-aikoina mm. syys-, joulu- ja talvilomalla tai muuna lomapäivänä). Haltijamatkakortti kattaa sen yhdensuuntaisen matkan, jolla lapsi menee kotoa suoraan esiopetukseen tai lähtee kotiin suoraan esiopetuksesta. 

Hakemuksen käsittelyaika on 1–3 viikkoa. Päätöksestä lähetetään kopio huoltajalle kotiin sekä päiväkotiin, alkuperäinen kappale jää aluepäällikölle arkistoitavaksi. Päätöksen saatuaan huoltajat saavat matkalipun päiväkodista. 

Esiopetuksen matka-avustus, hakemus ja päätös (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Matkakortin katoaminen 

Matkakortin kadotessa huoltaja voi noutaa uuden kortin HSL:n palvelupisteestä, mahdolliset kustannukset uudesta kortista on kuitenkin maksettava itse. 

Muuta huomioitavaa 

Matkakortti ja koululaisten matkakortti ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle osapuolelle. Jos lipputarkastuksen yhteydessä kortti on toisella haltijalla, menettää oikea kortinhaltija oikeutensa matkakorttiin. 

Matkakortti palautetaan päiväkotiin, kun oikeus matkakorttiin on päättynyt.