Yksityinen varhaiskasvatus

Voit halutessasi valita lapsellesi yksityisen varhaiskasvatuksen. Tältä sivulta löydät lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta.

Tällä sivulla

Kuvituskuva
Kuva: Jussi Hellsten

Varhaiskasvatus yksityisessä päiväkodissa

Voit hakea yksityiseen päiväkotiin ottamalla yhteyttä suoraan haluttuun päiväkotiin.

Yksityinen päiväkoti päättää lasten valinnasta ja määrittää hoitomaksun. Palveluntuottaja tekee kirjallisen hoitosopimuksen huoltajan kanssa, jossa huoltaja ja tuottaja sitoutuvat noudattamaan sopimuksessa sovittuja asioista esimerkiksi hoitomaksusta, toiminta-ajasta, loma-ajasta ja loma-aikojen maksuista sekä varhaiskasvatuspaikan irtisanomisajasta.

Voit hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea hoitomaksua varten.

Katso yksityiset päiväkodit palvelukartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään varhaiskasvatusta monella eri kielellä, esimerkiksi englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja viroksi. Tutustu erikielisiin vaihtoehtoihin Varhaiskasvatusta eri kielillä -sivun kautta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii yhteistyössä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien kanssa sekä ohjaa, neuvoo ja valvoo yksityisten päiväkotien toimintaa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaa:

Aluepäällikkö Riikka Reunanen, puh. 040 827 6926, riikka.reunanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Ruotsinkielinen yksityinen varhaiskasvatus, aluepäällikkö Jenni Tirronen, puh. 050 362 4285, jenni.tirronen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Varhaiskasvatus yksityisessä perhepäivähoidossa

Yksityinen perhepäivähoito on varhaiskasvatusta, joka tapahtuu yksityisen perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitaja voi samanaikaisesti hoitaa enintään neljää alle perusopetusikäistä lasta ja tämän lisäksi yhtä esiopetus/kouluikäistä osa-aikaista (25t/vko) lasta. Perhepäivähoitaja on itsenäinen ammatinharjoittaja, joka päättää itse lasten valinnasta. Kirjallinen hoitosopimus tehdään aina huoltajan ja yksityisen perhepäivähoitajan välillä. Yksityinen perhepäivähoitaja määrittää myös hoitomaksun.

Lisätietoa yksityisten perhepäivähoitajien palveluista

Palveluvastaava Auli Stenberg, puh. 09 310 26396, auli.stenberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
PL 58300, 00099 Helsingin kaupunki

Yksityisen hoidon tuki ja Helsinki-lisä

Mikäli valitset yksityisen varhaiskasvatuksen, voit saada siihen yksityisen hoidon tukea Kelasta. Tukea voidaan maksaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoitolisästä ja Helsinki-lisästä.

Yksityisen 

hoidon tuki

Lakisääteinen
hoitoraha

 

Helsinki-lisä**

Tulosidonnainen 
hoitolisä*

 

Helsinki-lisä hoitolisään*  Tuet yhteensä

Päiväkotihoito, 

alle 3-vuotias lapsi 

192,28 730,00 0-265,85 60,00 922,28-1 248,13

Päiväkotihoito,

yli 3-vuotias lapsi

192,28 485,00 0-265,85 60,00 677,28-1 003,13

Perhepäivähoito,

alle 3-vuotias lapsi

192,28 360,00 0-265,85 60,00 552,28-878,13 

Perhepäivähoito,

yli 3-vuotias lapsi

192,28 210,00 0-265,85 60,00 402,28-728,13

Työsopimussuhteinen hoitaja,

alle 3-vuotias lapsi

192,28 500,00  0-265,85  60,00 692,28-1018,13 

Työsopimussuhteinen hoitaja,

yli 3-vuotias lapsi

192,28 160,00  0-265,85  60,00 352,28-678,13 
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 70,75   165,00 0-132,93  60,00 235,75-428,68
Yksityisen hoidon tuen lakisääteiset osat ja Helsinki-lisä 1.3.2024 alkaen

* Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan. Jos perhe saa hoitolisää, perheelle maksetaan 60 euron ylimääräinen Helsinki-lisä. 

** Helsinki-lisä maksetaan kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta eli silloin, kun hoitosopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa (ehto ei koske esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta).

5v. korvaus 160,00
Sisaruskorvaus 150,00
Esiopetuskorvaus 520,00
Yksityisen hoidon tuen lisäksi hakemuksen perusteella maksettavat erilliset korvaukset 1.3.2022 alkaen

Yksityisen hoidon tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta (aukeaa uuteen ikkunaan)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiseen päiväkotiin, yksityiselle perhepäivähoitajalle tai perheen kotiin palkatulle työsopimussuhteiselle hoitajalle.

Yksityisen hoidon tukea ei makseta, jos lapsellasi on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

  1. Asiakas laatii muistutuksen lomakkeella Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta, pdf. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.
  2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.
  3. Muistutus tulee tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle, eli yksityisen päiväkodin johtajalle.
  4. Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Tietoa palveluntuottajille

Helsingin kaupunki ohjaa ja valvoo yksityistä varhaiskasvatusta sekä neuvoo palveluntuottajaa yksityisen varhaiskasvatuksen toimipaikan perustamisessa. 

Aluehallintovirasto myöntää luvan yksityisen päiväkotitoiminnan tuottajalle. Jos suunnittelet yksityisen päiväkodin perustamista, tulee aluehallintovirastosta hakea lupa ja toiminnan voi aloittaa vasta luvan saamisen jälkeen. Lisätietoa luvan hakemisesta Aluehallintoviraston sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kunnat ja aluehallintovirastot neuvovat sekä ohjaavat yksityisiä palveluntuottajia jo varhaiskasvatuspalvelujen suunnitteluvaiheessa. Helsingin kaupunkiin on hyvä ottaa yhteyttä jo silloin, kun alat suunnitella yksityisen päiväkodin perustamista,

Ohje yksityisen varhaiskasvatuksen toimipaikan perustamiseen, pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Suomenkielinen yksityinen varhaiskasvatus: palveluvastaava Katja Almusa, katja.almusa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 09 310 41138. 
Ruotsinkielinen yksityinen varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 09 310 73014. 

Jos suunnittelet toimimista yksityisenä perhepäivähoitajana, tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä Helsingin kaupunkiin. Ennen toiminnan aloittamista tulee myös tehdä kirjallinen ilmoitus Helsingin kaupungille, ja toiminnan voi aloittaa vasta ilmoituksen hyväksymispäätöksen saamisen jälkeen. Lisätietoa ja ilmoituslomakkeen saat palveluvastaava Auli Stenbergiltä, auli.stenberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 09 310 26396.

Yksityisen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja sisällön ensisijainen valvontamenetelmä. Valvira antaa tarkempia määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Yleistä yritystoimintaan liittyvää neuvontaa ja ohjausta tarjoaa Business Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Elokuusta 2018 alkaen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus on ollut maksutonta 4 tuntia päivässä ja 20 tuntia viikossa. Kasvatus-ja koulutuslautakunta on päättänyt maksaa korvausta 5-vuotiaista lapsista myös yksityiseen varhaiskasvatukseen. 

Yksityiselle palveluntuottajalle maksettava summa mahdollistaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusmaksun alentamisen ja hoitosuhteen jatkumisen yksityisessä varhaiskasvatuksessa sekä mahdollisen jatkamisen myös seuraavana vuonna esiopetuksessa. 

Korvaussumma ja korvauksen hakeminen

Korvausta maksetaan korkeintaan 160 euroa kuukaudessa esiopetuksen toiminta-ajalta. Korvaus ei voi olla enempää kuin on lapsen asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä. Korvauksen maksua varten yksityinen palveluntuottaja täyttää hakemuslomakkeen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Ensimmäisen korvaushakemuksen mukana toimitetaan liite(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) , jossa on lapsen huoltajan ja palveluntuottajan allekirjoitukset. 

Sitoumus

Korvaushakemuksessa palveluntuottaja sitoutuu alentamaan lapsen asiakasmaksua korvausta vastaavalla määrällä.

Korvauksen maksaminen

Korvaushakemus lähetetään aikaistaan 20. päivä kuluvaa kuuta ja korvaus maksetaan viimeistään seuraavan kuun 15. päivään mennessä. Eli ensimmäiset hakemukset lähetetään aikaisintaan 20.8. 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
Varhaiskasvatus ja esiopetus 
Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan päällikkö 
PL 58300, 00099 Helsingin kaupunki 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt, että elokuusta 2022 alkaen yksityiselle palveluntuottajalle voidaan maksaa sisaruskorvausta, kun perheestä useampi kuin yksi lapsi on joko yksityisessä tai kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

Korvaussumma ja korvauksen hakeminen

Korvauksen määrä on korkeintaan 150 euroa kuukaudessa. Korvaus ei voi olla enempää kuin on lapsen asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä.

Korvauksen hakemista varten yksityinen palveluntuottaja täyttää hakemuslomakkeen.   Ensimmäisen korvaushakemuksen mukana toimitetaan liite, jossa on lapsen huoltajan allekirjoitus. Liite tulee toimittaa aina uuden toimintavuoden alussa tai kun tilanteeseen tulee muutoksia. Korvaushakemuksen tulee olla perillä viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jota korvaushakemus koskee.

Korvausta hakeva palveluntuottaja riippuu siitä, missä yksityisen varhaiskasvatuksen yksikössä tai yksiköissä saman perheen lapset ovat ja onko osa lapsista kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja sekä hakemuslomakkeet saa tarvittaessa erityissuunnittelija Heidi Kiljuselta, heidi.kiljunen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 09 310 56404.

Sitoumus

Korvaushakemuksessa palveluntuottaja sitoutuu alentamaan lapsen asiakasmaksua korvausta vastaavalla määrällä.

Yksityisen hoidon tukea koskevaa tietoa Kelan sivuilla Yksityisen päivähoidon tuottajat -osiossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä lomakkeissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)