Hyppää pääsisältöön

Yksityinen varhaiskasvatus

Voit halutessasi valita lapsellesi yksityisen varhaiskasvatuksen.

Tällä sivulla

Kuvituskuva
Kuva: Jussi Hellsten

Varhaiskasvatus yksityisessä päiväkodissa

Voit hakea yksityiseen päiväkotiin ottamalla yhteyttä suoraan haluttuun päiväkotiin.

Yksityinen päiväkoti päättää lasten valinnasta ja määrittää hoitomaksun. Palveluntuottaja tekee kirjallisen hoitosopimuksen huoltajan kanssa, jossa huoltaja ja tuottaja sitoutuvat noudattamaan sopimuksessa sovittuja asioista esimerkiksi hoitomaksusta, toiminta-ajasta, loma-ajasta ja loma-aikojen maksuista sekä varhaiskasvatuspaikan irtisanomisajasta.

Voit hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea hoitomaksua varten.

Katso yksityiset päiväkodit palvelukartalla  (aukeaa uuteen välilehteen)

Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään varhaiskasvatusta monella eri kielellä, esimerkiksi englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja viroksi. Tutustu erikielisiin vaihtoehtoihin Varhaiskasvatusta eri kielillä -sivun kautta .

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii yhteistyössä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien kanssa sekä ohjaa, neuvoo ja valvoo yksityisten päiväkotien toimintaa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaa:

Aluepäällikkö Riikka Reunanen, puh. 040 827 6926, riikka.reunanen@hel.fi .

Ruotsinkielinen yksityinen varhaiskasvatus, aluepäällikkö Jenni Tirronen, puh. 050 362 4285, jenni.tirronen@hel.fi .

  1. Asiakas laatii muistutuksen lomakkeella Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta, pdf (aukeaa uuteen välilehteen). Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.
  2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.
  3. Muistutus tulee tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle, eli yksityisen päiväkodin johtajalle.
  4. Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sulje

Varhaiskasvatus yksityisessä perhepäivähoidossa

Yksityinen perhepäivähoito on varhaiskasvatusta, joka tapahtuu yksityisen perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitaja voi samanaikaisesti hoitaa enintään neljää alle perusopetusikäistä lasta ja tämän lisäksi yhtä esiopetus/kouluikäistä osa-aikaista (25t/vko) lasta. Perhepäivähoitaja on itsenäinen ammatinharjoittaja, joka päättää itse lasten valinnasta. Kirjallinen hoitosopimus tehdään aina huoltajan ja yksityisen perhepäivähoitajan välillä. Yksityinen perhepäivähoitaja määrittää myös hoitomaksun.

Lisätietoa yksityisten perhepäivähoitajien palveluista

Palveluvastaava Auli Stenberg, puh. 09 310 26396, auli.stenberg@hel.fi
PL 51300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Yksityisen hoidon tuki ja Helsinki-lisä

Mikäli valitset yksityisen varhaiskasvatuksen, voit saada siihen yksityisen hoidon tukea Kelasta. Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoitolisästä ja Helsinki-lisästä.

Yksityisen hoidon tuet ja lisät 1.6.2022 alkaen

Yksityisen hoidon tuki Hoitoraha Hoitolisä* Helsinki-lisä** Yhteensä
Päiväkotihoito,
alle 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 630,00 808,32-1018,28
Päiväkotihoito,
yli 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 370,00 548,32-758,28
Perhepäivähoito,
alle 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 320,00 498,32-708,28
Perhepäivähoito,
yli 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 160,00 338,32-548,28
Työsopimussuhteinen hoitaja,
alle 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 500,00 678,32-888,28
Työsopimussuhteinen hoitaja,
yli 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 160,00 338,32-548,28

* Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan. 

Jos perhe saa hoitolisää, perheelle maksetaan 60 euron ylimääräinen Helsinki-lisä.

** Helsinki-lisä maksetaan kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta eli silloin, kun hoitosopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa. 

Yksityisen hoidon tuet ja lisät 1.8.2022 alkaen
Yksityisen hoidon tuki Hoitoraha Hoitolisä* Helsinki-lisä** Yhteensä
Päiväkotihoito,
alle 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 630,00 808,32-1018,28
Päiväkotihoito,
yli 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 370,00 548,32-758,28
Perhepäivähoito,
alle 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 320,00 498,32-708,28
Perhepäivähoito,
yli 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 160,00 338,32-548,28
Työsopimussuhteinen hoitaja,
alle 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 500,00 678,32-888,28
Työsopimussuhteinen hoitaja,
yli 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 160,00 338,32-548,28
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 65,61 0-74,98 50,00 115,61-250,59

* Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan. 

Jos perhe saa hoitolisää, perheelle maksetaan 60 euron ylimääräinen Helsinki-lisä.

** Helsinki-lisä maksetaan kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta eli silloin, kun hoitosopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa. 

Kela antaa asiakkaille päätöksen 1.8.2022 alkavan yksityisen hoidon tuen ja Helsinki-lisän määrästä erikseen viikon 29 jälkeen.

Yksityisen hoidon tuen lisäksi hakemuksen perusteella maksettavat erilliset korvaukset 1.8.2022 alkaen
5v. korvaus 160,00
Sisaruskorvaus 150,00
Esiopetuskorvaus 520,00

Yksityisen hoidon tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta (aukeaa uuteen ikkunaan) .

Sulje

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiseen päiväkotiin, yksityiselle perhepäivähoitajalle tai perheen kotiin palkatulle työsopimussuhteiselle hoitajalle.

Sulje

Yksityisen hoidon tukea ei makseta, jos lapsellasi on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka tai kerhopaikka.

Sulje

Tietoa palveluntuottajille

Helsingin kaupunki ohjaa ja valvoo yksityistä varhaiskasvatusta sekä neuvoo palveluntuottajaa yksityisen varhaiskasvatuksen toimipisteen perustamisessa. Tutustu ohjeeseen: Ohje yksityisille palveluntuottajille varhaiskasvatuksen toimipisteen perustamiseen, pdf (aukeaa uuteen ikkunaan)

Yksityisen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja sisällön ensisijainen valvontamenetelmä. Valvira antaa tarkempia määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Yleistä yritystoimintaan liittyvää neuvontaa ja ohjausta tarjoaa YritysHelsinki (aukeaa uuteen ikkunaan).

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajat voivat hakea Helsingin kaupungilta käynnistämistukea uuden toiminnan käynnistämiseen tai nykyisen toiminnan laajentamiseen.  

Helsingin kaupungin talousarvioon varataan vuosittain määräraha yksityisten päiväkotien tai kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotien käynnistämiskustannuksiin.  

Sulje

Käynnistämistukea on haettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun uusi päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti on saanut kunnan hyväksynnän toiminnan aloittamiselle (aluepäällikön päätös varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaisten varhaiskasvatukselle asetettujen vaatimusten täyttymisestä).  

Hakemukset käsitellään vireilletulojärjestyksessä edellyttäen, että asian ratkaisemiseksi tarvittava hakemus liitteineen on käytettävissä ja käynnistämistuki on maksuunpantavissa kuluvan vuoden talousarviossa varatuista määrärahoista. 

Käynnistämistukea voi hakea toimitilan hankkimisesta ja muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin sekä näihin liittyviin irtaimiston hankintakustannuksiin. Päivähoitotilat tulee hankkia itse. 

Tukea ei myönnetä käyttökustannuksiin. 

Sulje

Käynnistämistukea myönnetään enintään 1 000 euroa helsinkiläiselle lapselle perustettavaa kokopäiväistä päivähoitopaikkaa kohden. Täysimääräisen käynnistämistuen myöntämisen edellytyksenä on, että toiminta on uutta ja että toiminta käynnistyy vuoden kuluessa. Toiminnan tulee jatkua vähintään kolmen vuoden ajan tuen maksamisesta. 

Laajennettaessa nykyistä toimitilaa tukea voi saada 500 euroa/uusi kokopäiväinen päivähoitopaikka. Näissäkin tapauksissa toiminnan tulee käynnistyä vuoden kuluessa ja sen tulee jatkua vähintään kolme vuotta. 

Tuen suunnitelman mukaisesta käytöstä tulee toimittaa tilitys 12 kuukauden kuluttua tuen maksamisesta. 

Käynnistämistukea myönnetään enintään 30 000 tai 15 000 euroa vuodessa yhtä palveluntuottajaa kohden. Samalle palveluntuottajalle voidaan myöntää enintään yksi käynnistämistuki vuodessa ja enintään yhteensä kolme kertaa käynnistämistukea. 

Tuen myöntämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Tuki voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos toiminnan ehdot eivät täyty. 

Sulje

Erityissuunnittelija Johanna Auer, puh. 09 310 56404. 

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteet (pdf) (aukeaa uuteen ikkunaan)

Käynnistämistuen hakemus (pdf) (aukeaa uuteen ikkunaan)

Käynnistämistuen hakemus toimitetaan osoitteeseen: 

Helsingin kaupungin kirjaamo 
PL 10 
Pohjoisesplanadi 11-13 
00099 Helsingin kaupunki 

Sulje

Elokuusta 2018 alkaen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus on ollut maksutonta 4 tuntia päivässä ja 20 tuntia viikossa. Kasvatus-ja koulutuslautakunta on päättänyt maksaa korvausta 5-vuotiaista lapsista myös yksityiseen varhaiskasvatukseen. 

Yksityiselle palveluntuottajalle maksettava summa mahdollistaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusmaksun alentamisen ja hoitosuhteen jatkumisen yksityisessä varhaiskasvatuksessa sekä mahdollisen jatkamisen myös seuraavana vuonna esiopetuksessa. 

Korvaussumma ja korvauksen hakeminen

Korvausta maksetaan 160 euroa kuukaudessa esiopetuksen toiminta-ajalta. Korvauksen maksua varten yksityinen palveluntuottaja täyttää hakemuslomakkeen. Ensimmäisen korvaushakemuksen mukana toimitetaan liite, jossa on lapsen vanhempien ja palveluntuottajan allekirjoitukset. 

Sitoumus

Korvaushakemuksessa yksityinen palveluntuottaja sitoutuu kohdentamaan korvauksen viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksun alentamiseen. 

Korvauksen maksaminen

Korvaushakemus lähetetään aikaistaan 20. päivä kuluvaa kuuta ja korvaus maksetaan viimeistään seuraavan kuun 15. päivään mennessä. Eli ensimmäiset hakemukset lähetetään aikaisintaan 20.8. 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
Varhaiskasvatus ja esiopetus 
Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan päällikkö 
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki 

Sulje

  • Yksityisen varhaiskasvatuksen toimipisteen toiminnan aloittaminen: palveluvastaava Katja Almusa, katja.almusa@hel.fi , puh. 09 310 41138. 
  • Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtyminen: palveluvastaava Auli Stenberg, auli.stenberg@hel.fi , puh. 09 310 26396. 
  • Ruotsinkielinen yksityisen varhaiskasvatus ja toimipisteen aloittaminen: varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi , puh. 09 310 73014. 

Yksityisen hoidon tukea koskevaa tietoa Kelan sivuilla Yksityisen päivähoidon tuottajat -osiossa  (aukeaa uuteen ikkunaan) - sekä lomakkeissa (aukeaa uuteen ikkunaan). 

Sulje