Poikkeamispäätös

Hae poikkeamispäätöstä, jos haluat poiketa voimassa olevasta asemakaavasta tai rakentamismääräyksistä.

Tällä sivulla

Tarvitset poikkeamispäätöksen, jos haluat poiketa voimassa olevasta asemakaavasta tai rakentamismääräyksistä. Poikkeamispäätöksen hakijana voi olla kiinteistön omistaja tai haltija.

Poikkeamishakemuksen käsittelyaika riippuu poikkeamisen laajuudesta. Käsittelyaika hakemuksen jättöpäivämäärästä päätöksen antamiseen on vähintään 2 kuukautta. Käsittelyajan kestoon vaikuttavat muun muassa siitä annetut muistutukset ja lausunnot. Osallisilla on oikeus valittaa päätöksestä. Valituksen käsittely pidentää päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Valitusviranomainen voi myös kumota päätöksen.

Hakemuksen liitteet ja ohje

Tarvitset poikkeamishakemukseen alla listatut liitteet. Suluissa oleva teksti kertoo Lupapisteen liitetyypin. Toimita liitteet PDF-muotoisena, tekstitiedostot A4-kokoisina ja piirustukset A3-kokoisina vaakasuuntaan.

 • Hallintaoikeusselvitys (Todistus hallintaoikeudesta). Asiakirja (esim. lainhuutotodistus, vuokrasopimus, hallinnanjakosopimus tai kauppakirja, jos lainhuuto on vireillä tai kaupan tekemisestä on alle 6 kuukautta), joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan tai muun perusteen hakea poikkeamista. Tilaa lainhuutotodistus maanmittauslaitokselta.

 • Valtakirja (Valtakirja). Liitä hakemukseen valtakirja, mikäli hakemuksen allekirjoittaa asiamies eikä hakija itse. Jos rakennuspaikalla on useita haltijoita, tulee heidän kaikkien allekirjoittaa valtakirja. Valtakirjasta tulee selvitä kaikki toimenpiteet, joihin valtuutetulla on oikeus.

 • Hallituksen pöytäkirjaote (Pöytäkirjaote). Jos poikkeamispäätöksen hakijana on esim. asunto-osakeyhtiö, sen hallitus päättää poikkeamisen hakemisesta. Tällöin päätöksestä tulee toimittaa pöytäkirjaote. Muun osakeyhtiön (esim. kiinteistöosakeyhtiö) kohdalla pöytäkirjanotteen tarve riippuu kyseisen osakeyhtiön yhtiörakenteesta.

 • Selvitys poikkeamisista ja muut perustelut (Muu selvitys). Perustele hakemuksessa selkeästi jokaisen poikkeamisen kohteena olevan asian syy. Jos perusteluja on paljon, voit kirjoittaa ne erilliseen liitteeseen.

 • Selvitys naapurien kuulemisesta. Selvitystä ei tarvita, jos kaupunki hoitaa naapurin kuulemisen. Lue lisää kohdasta Naapurin kuuleminen ja suostumus.

 • Ympäristökartta (Karttaote). Tulosta kartta Helsingin karttapalvelusta. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Kirjoita osoite ja valitse taustakartaksi kantakartta. Tulosta pdf valitsemalla Tulosta -kommento. Valitse paperikooksi A4, paperin asennoksi pysty ja mittakaavaksi 1:20 000 mittakaava.

 • Alustavat suunnitelmat (Muu suunnitelma) Lähetä yhtenä tiedostona. Alustavien suunnitelmia ovat yleensä asemapiirros, pohjapiirustukset, julkisivut, leikkaukset. Niiden tulee olla pätevän rakennussuunnittelijan laatimat. Lähetä suunnitelmat yhtenä tiedostona. Piirustusnimiössä tulee olla A3-kokoisena tulostetun piirustuksen mittakaava. Joissakin hankkeissa (esimerkiksi pientalotonttien tehokkuuden nosto) alustavaksi suunnitelmaksi riittää asemapiirros.

 • Asemapiirros, jossa tulee esittää:

  • olemassa olevat ja suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla

  • rakennusten liittyminen ympäristöön

  • kerrosalalaskelma (voi olla myös erillinen liite).

 • Asemakaavaote, joka voi olla linkki olemassa oleviin asemakaavoihin. Saat sen Helsingin karttapalvelusta. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Valitse karttapalvelussa Kaavoitus ja liikenne otsikon alta kohta Voimassa olevat.

Etene näin

 1. Neuvottele rakennusvalvonnan kanssa

  Neuvottele asiasta rakennusvalvonnan kanssa Lupapisteen Kysy neuvoa -toimintoa käyttäen. Saat tiedon siitä, tarvitsetko lupaa vähäiseen poikkeamiseen ja onko sinun keskusteltava asemakaavoittajan kanssa.

 2. Keskustele tarvittaessa asemakaavoittajan kanssa

 3. Kokoa liitteet ja perustelut

  Kokoa tarvittavat liitteet poikkeamishakemukseen ja kirjoita perustelut. Hae poikkeamista kaikkiin hankkeen toteutumisen kannalta tarpeellisiin poikkeamisiin asemakaavasta ja rakentamismääräyksistä. Perustele hakemuksessa selkeästi jokaisen poikkeamisen kohteena olevan asian syy. Poikkeamispäätöksen jälkeen rakennuslupavaiheessa emme enää myönnä poikkeamisia.

 4. Tee poikkeamishakemus Lupapisteen kautta

 5. Tarkista päätös

  Tieto poikkeamispäätöksestä toimitetaan hakijan lisäksi myös hakemuksessa mainituille yhteyshenkilöille. Päätös tulee myös Lupapisteeseen. Tarkista päätöksestä sisältääkö se ehtoja, jotka on huomioitava suunnittelussa ja rakennuslupaa haettaessa. Päätökseen on kirjattu myönnetyt poikkeamiset ja aika, jonka kuluessa päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta.

 6. Liitä päätös rakennuslupahakemukseen

  Liitä rakennuslupahakemukseen poikkeamispäätös ja lainvoimaisuustodistus, jonka saat päätöksessä mainitulta valitusviranomaiselta, joka voi olla esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeus.

Lupien hinnat ja käsittely

Rakentamisen luvat ja lausunnot ovat pääosin maksullisia. 

Katso kaikki maksut:

Helsingin rakennusvalvontataksa 2024 (pdf).

Helsingin rakennusvalvontataksa 2023 (pdf). 

Hakija saa tiedon lupapäätöksestä Lupapisteeseen.

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset ovat virallisesti nähtävissä 14 vuorokautta ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lupapäätökset 30 vuorokautta. Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätöksistä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lupapäätöksistä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätösten julkipanolistan näet Lupapisteestä Julkipano -palvelusta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (ei vaadi kirjautumista). 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lupapäätösten julkipanolistan löydät Kaupunkiympäristötalon aulasta osoitteessa Työpajankatu 8.

Lupapäätökset löydät verkkosivulta:  

Voit tutustua julkipanolistaan ja päätöksiin myös Kaupunkiympäristötalon aulassa osoitteessa Työpajankatu 8.

Lupapäätös saa lainvoiman, kun muutoksenhakuaika on kulunut umpeen ja kukaan ei ole hakenut muutosta lupapäätökseen. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökseen voi hakea muutosta 30 päivän ajan ja rakennusvalvonnan viranhaltijan päätökseen 14 päivän ajan. Päätöksen antamisen ajankohta ja muutoksenhakuajan kesto kerrotaan lupapäätöksessä.

Voit aloittaa rakennustyöt vasta, kun lupa on lainvoimainen. Rakennusluvan saaneet työt pitää aloittaa 3 vuoden kuluessa ja rakentamisen tulee olla valmis 5 vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuudesta. Toimenpideluvan, purkamisluvan tai maisematyöluvan mukaiset työt tulee tehdä 3 vuoden aikana.

Hae luvalle jatkoaikaa luvan voimassaoloaikana. Mikäli jatkoaikaa ei haeta luvan voimassaoloaikana, joudut hakemaan lupaa uudestaan.

Helsingissä kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Myös yleinen ja hankekohtainen ohjaus ja neuvonta tehdään ensisijaisesti Lupapisteen kautta. Hakemukseen ja rakentamisen aikaiseen valvontaan liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Lupapisteeseen.

Näin aloitat ja kysyt neuvoa Lupapisteessä

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisellä kerralla. Jatkossa kirjaudut sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

 2. Kirjoita katuosoite, jossa hanke sijaitsee.

 3. Kysy neuvoa painamalla "Kysy neuvoa" -painiketta sivun oikeassa yläkulmassa. 

 4. Kirjoita lyhyt kuvaus hankkeesta ja kysymyksesi. Sinut ohjataan oikealle asiantuntijalle. 

Neuvonnan jälkeen voit muuttaa neuvontapyynnön lupahakemukseksi.

Tarvitsetko apua Lupapisteen käyttöön?

Lupapisteen käyttöohjeesta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)löydät ohjeita muun muassa rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen, uuden hakemuksen ja neuvontapyynnön tekemiseen, neuvontapyynnön muuttamiseen lupahakemukseksi tai hakemuksen jättämiseen.

Teknistä tukea Lupapisteen käyttöön saat tarvittaessa tukipyyntölomakkeella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).