Puiden kaataminen ja rakennuksen purkaminen

Ennen kuin voit purkaa rakennuksen, tarvitset purkamisluvan tai sinun on tehtävä purkamisilmoitus. Lue sivulta milloin voit kaataa puita ilman kaupungin lupaa ja milloin tarvitaan naapurin suostumus puun kaatamiseen.

Tällä sivulla

Rakennusten purkaminen

Ennen kuin voit purkaa rakennuksen, tarvitset purkamisluvan tai sinun on tehtävä purkamisilmoitus. 

Lue purkamisluvasta ja -ilmoituksesta

Tietoa rakennuksen purkamisesta (pdf)

Milloin voit kaataa puita ilman kaupungin lupaa?

Voit kaataa puita ilman rakennusvalvonnan maisematyölausuntoa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita vielä kaatamisen jälkeen.
  • Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä.
  • Asemakaavassa ei ole määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
  • Asemakaavan mahdollisesti vaatimaa puiden minimilukumäärää ei aliteta.
  • Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
  • Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä, esimerkiksi komeita vanhoja yksittäispuita, puuryhmiä, puukujanteita tai vastaavia, joiden häviämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus. Maisemakuvallisen merkittävyyden määrittelee rakennusvalvontaviranomainen.
  • Tontin rajalinjalla kasvavien puiden kaatamiselle on naapurin suostumus.

Hae maisematyölausuntoa tai -lupaa, jos edelliset ehdot eivät täyty. Saat maisematyölausunnossa tiedon, jos sinun täytyy teettää puiden kuntoarvio. Sen voi teettää arboristillä eli puunhoitajalla. Kaupunki ei tarjoa arboristin palveluita.

Tutustu asemakaavaan karttapalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vaaralliset ja tontin rajalla kasvavat puut

Ympäristölleen välitöntä vaaraa aiheuttava puu on kaadettava heti, eikä siihen tarvitse hakea lupaa tai lausuntoa.

Kiinteistön haltijan tulee valvoa kiinteistön puiden kuntoa ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin. Kiinteistön haltija vastaa kaatuneen puun muille aiheuttamista vahingoista.

Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.

Tarvitset naapurin suostumuksen, jos kaadettava puu on tontin rajalinjalla.

Jos naapurin puolella sijaitsevan puun juuret tai oksat aiheuttavat sinulle haittaa, sinun täytyy ensin pyytää naapuriasi poistamaan ne. Vasta sitten, jos naapuri ei toimi pyynnön mukaisesti kohtuullisessa ajassa, voit poistaa naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat oman tonttisi alueelta. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli.

Mahdolliset riitatilanteet ratkaisee poliisi tai käräjäoikeus. Helsingin kaupungin rakennusvalvonta ei voi puuttua naapurien väliseen kiistaan.

Lue lisää ja pyydä naapurin suostumus

Huomioi liito-oravat, lepakot ja linnut

Liito-oravan ja lepakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kiellettyä ilman ympäristöpalvelun lupaa.

Selvitä esimerkiksi karttapalvelun avulla, onko puu liito-oravan tai lepakon elinalueilla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hae puun kaatamiselle kaupungin ympäristöpalvelujen lupa aina, kun kaadettavaksi suunnitellussa puussa tai sen välittömässä läheisyydessä on liito-oravan tai lepakoiden käyttämä kolo, pönttö tai risupesä.

 

Lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puita kaadettaessa saa häiritä pesiviä lintuja 1.4.-15.8. välisenä aikana.

Puun kaatamista koskevan lupahakemuksen liitteet

Liitä puun kaatamista koskevaan lupahakemukseen seuraavat liitteet:

  • Asemapiirros tai karttaote, johon on merkitty kaadettavat ja säilytettävät puut. 
  • Valokuva kaadettavista puista.

  • Puiden kuntoarvio, mikäli sinulla jo on sellainen.