Hiilijalanjäljen raja-arvo

Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvon. Sen tavoitteena on ohjata talonrakentamista vähähiilisemmäksi. Ensimmäisessä vaiheessa hiilijalanjäljen raja-arvo on asetettu uusille asuinkerrostaloille. Hiilijalanjäljen raja-arvoa käytetään vaatimuksena uusissa asemakaavoissa. Hiilijalanjäljestä voidaan määrätä myös esimerkiksi tonttikilpailuissa sekä tontinluovutuksen ehdoissa.

Raja-arvo ja sallitut poikkeamat

Sallitut poikkeamat raja-arvoon: 

  • Jos rakennus on geometrialtaan monimuotoinen (ulkoseinän määrä > 0,23 jm/brm2), voi kokonaishiilijalanjäljen raja-arvon ylittää 10 %.   

  • Jos rakennukseen on määrätty toteutettavaksi parkkihalli, joka sisällytetään rakennuksen E-lukuun ja siten rakennuksen hiilijalanjälkeen, voi kokonaishiilijalanjäljen raja-arvon ylittää 10 %.

Kokonaishiilijalanjälki lasketaan ja raportoidaan ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmällä ja Helsingin kaupungin ohjeen mukaisesti rakennuslupavaiheessa. Laskelma päivitetään rakennuksen vastaanottovaiheessa. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Koskeeko raja-arvovaatimus myös vanhoja asemakaava-alueita?

Raja-arvo koskee pääasiassa vain uusia asemakaavoja. Raja-arvoa voidaan kuitenkin käyttää myös tontinluovutusehtona. Jokaisessa hankkeessa on siis syytä tarkistaa huolella sekä asemakaavan kaavaselostus että mahdolliset tontinluovutusehdot.

Onko raja-arvo sidottu rakentamisajankohtaan vai rakennusluvan haku- tai myöntämisajankohtaan?

Raja-arvo on sidottu rakennusluvan hakuajankohtaan.  

Onko julkisille rakennuksille (koulut ja päiväkodit) suunnitteilla oma raja-arvo, vai noudatetaanko niissä samaa raja-arvoa kuin asuinrakennuksissa?

Ei noudateta. Yhden kaikki eri rakennustyypit kattavan raja-arvon asettaminen ei ole mahdollista, sillä ympäristöministeriön hiilijalanjäljen laskentamenetelmässä ostoenergiankulutus määritetään E-lukulaskennan perusteella. E-luvussa taas on eri rakennustyypeille erilaiset vakioidun käytön arvot, jotka vaikuttavat merkittävästi laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Tästä syystä esimerkiksi majoitusliikerakennusten käyttötapaluokkaan kuuluvat erityisasumisen kerrostalohankkeet eivät voi saavuttaa samaa raja-arvoa kuin käyttötapaluokkaan 2 asuinkerrostalot kuuluvat hankkeet. Sama pätee myös muihin rakennustyyppeihin kuten kouluihin ja päiväkoteihin. Muiden käyttötapaluokkien rakennuksille on siten tulossa omat raja-arvot myöhemmin.

Miten ylitykset lasketaan, jos rakennuksessa 10 %:n ylityksen mahdollistavat sekä autohalli että monimutkainen geometria? 

10 %:n ylitys lasketaan aina suhteessa asetettuun raja-arvoon. Ylitys raja-arvon ollessa 16 kgCO2e/m²,a on siis maksimissaan 1,6 kgCO2e/m²,a + 1,6 kgCO2e/m²,a. 

Milloin autohalli oikeuttaa hiilijalanjäljen raja-arvon ylityksen? 

Ylityksen autohallista saa huomioida silloin, kun autohalli huomioidaan laskennassa osana rakennuksen eikä rakennuspaikan hiilijalanjälkeä. Eli esimerkiksi silloin, kun autohalli on osana rakennuksen rakenteita kellarikerroksessa. 

Miten juoksumetri (jm) lasketaan? 

Juoksumetri (jm) on yhteenlaskettuna rakennuksen jokaisen kerroksen piiri, jossa kerroksen piiri on mitattu julkisivun ulkopinnasta. Laskennassa huomioidaan maanalaiset tai osittain maanalaiset kerrokset. Laskennassa huomioidaan myös piharakennukset. Parvekkeita ei huomioida.    

Sallitaanko raja-arvoon muita poikkeamia?

Kokonaishiilijalanjäljen raja-arvon voi ylittää myös muusta erityisen painavasta syystä. Poikkeamisluvasta päättää hiilijalanjälkilaskentaan keskittyvän työryhmän lausunnon pohjalta rakennusvalvontapäällikkö silloin, kun raja-arvovaatimus on esitetty asemakaavassa. 

Kun haetaan poikkeamispäätöstä hiilijalanjälkiraja-arvon ylittämiselle erityisen painavista muista syistä, tulee hakijan esittää kattava hiilijalanjälkilaskenta Helsingin kaupungin laskentaohjeen vaatimusten mukaisesti. Laskennassa tulee osoittaa, mitä keinoja hanke on suunnitellut hiilijalanjäljen pienentämiseen, miten paljon ne alentavat hankkeen hiilijalanjälkeä ja minkä erityisen painavan syyn takia hanke ei näistä huolimatta pääse asetettuun raja-arvoon. 

Miksi kuljetuksissa on aina käytettävä taulukkoarvoa?

Ilmastoasetus mahdollistaa myös tarkemman kuljetusten päästöjen arvioinnin, mutta tällöin rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää sitoutua osoittamaan kaikkien kuljetusten meno- ja paluumatkojen kuljetusetäisyydet ja kuljetusten painot. Nämä tiedot eivät rakennuslupaa hakiessa ole hankkeen tiedossa, joten laskennoissa tulee käyttää taulukkoarvoa.

Ohjaako raja-arvo pohjarakentamisen päästöjä?

Ei. Nyt asetettu raja-arvo käsittää vain rakennuksen osuuden elinkaaren hiilijalanjäljestä samalla periaatteella kuin tuleva kansallinen ohjauskin. Rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan alapohjasta ylöspäin.

Pohjarakentamisen osuus kokonaispäästöistä on kuitenkin merkittävä ja sen päästöjä tulee ohjata muuta kautta. Jos pohjarakentaminen kuuluu kaupungille, voidaan sitä ohjata myös muuten kuin kaavoituksen keinoin.

Voiko raja-arvoa verrata Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmän (HAVA) tuloksiin?

Ei. HAVA:ssa lasketaan laajemmin koko kaava-alueen hiilijalanjälkeä ja rakennusten osuudessa huomioidaan muun muassa rakennuspaikan päästöt. Raja-arvo sen sijaan on asetettu pelkälle rakennuksen osuudelle ja se lasketaan ympäristöministeriön laskentamenetelmän periaatteiden mukaisesti kansallisia päästökertoimia käyttäen ja siten, että rakennuksen hiilijalanjäljessä huomioidaan vain rakenteet alapohjasta ylöspäin.

Yhteystiedot

Voit kysyä meiltä eli Ilmastoyksikön alaiselta hiilijalanjälkityöryhmältä Helsingin hiilijalanjäljen raja-arvosta sähköpostitse kymp.hiilijalanjalki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Ennen yhteydenottoa kannattaa tarkistaa, löytyisikö vastaus Usein kysytyistä kysymyksistä.