Pientalon rakentaminen

Miten pientalon rakentamisen prosessi etenee ja mitä on hyvä ottaa huomioon pientaloa rakentaessa?

Tällä sivulla

Etene näin

Ota pätevä suunnittelija avuksi jo tontin hankintavaiheessa. Pientalon suunnittelijan koulutuksen ja kokemuksen tulee olla suunnittelutehtävän vaatimalla tasolla. Varmista suunnittelijan kelpoisuus Lupapisteen kautta.  Pääsuunnittelija on pientalohankkeen yhteyshenkilö rakennusvalvontaan.

Pääsuunnittelija selvittää minkälaisen rakennuksen tontille voi rakentaa. Esimerkiksi asemakaavassa määritellään muun muassa rakennusoikeus ja rakennuksen korkeus. Siinä voi olla myös suojelu, puista tai muita sellaisia määräyksiä, jotka tulee huomioida suunnittelussa. Pääsuunnittelija tilaa rakennuslupakartan Karttakori-palvelusta ja kokoaa kaikki tarvittavat lähtötiedot lupa-arkkitehdin kanssa käytävää ennakko-ohjausta ja suunnittelua varten. 

Joissakin kaupunginosissa on suunnitteluohjeita, jotka täydentävät asemakaavan määräyksiä.

Katso karttapalvelut ja alueelliset suunnitteluohjeet. 

Katso Kuvaohje pientalo (pdf, 7 Mt.)

Rakennuttaja (hankkeeseen ryhtyvä) avaa hankkeen Lupapisteessä ja varaa ajan ennakko-ohjaukseen.

Lupaprosessi etenee Lupapiste-palvelussa, jossa rakennuttaja, suunnittelija ja lupakäsittelijä näkevät hanketta koskevat tiedot ja voivat käydä keskustelua hankkeesta.

Ennakko-ohjauksessa tarkistetaan suunnittelijan kelpoisuus ja käydään läpi suunnittelijan keräämät lähtötiedot, selvitykset ja mahdolliset alustavat suunnitelmat. Ennakko-ohjauksessa katsotaan myös mahdolliset poikkeamiset asemakaavasta tai muista määräyksistä, jotka vaativat rakennusluvassa erityistä harkintaa tai selvityksiä.

Lupapisteessä ajantasaiset tiedot ja ohjeet pysyvät kaikkien hankkeen osapuolien saatavilla koko suunnittelu- ja lupaprosessin ajan.

Hoida tontin muodostus ja rekisteröinti sen jälkeen, kun olet ostanut tai vuokrannut tontin. 

Siirry Lupapisteeseen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pääsuunnittelija käy ennakkoneuvotteluja lupakäsittelijän kanssa. Ennakkoneuvotteluja voidaan käydä suunnittelun aikana useita tarpeen mukaan.

Pääsuunnittelija varaa ajan ennakkoneuvottelulle Lupapisteen kautta, kun hankkeen alustavia suunnitelmia on tallennettu Lupapisteeseen. Ennakkoneuvottelussa määritellään, mitä asiakirjoja ja liitteitä tarvitset rakennuslupahakemukseen. Ennakkoneuvottelujen tarkoitus on saada suunnitelmat siihen pisteeseen, että rakennuslupaa voidaan hakea.

Rakennuttaja saa osallistua näihin keskusteluihin halutessaan.

Kun suunnitelmat ovat kunnossa, lupakäsittelijä antaa luvan rakennuslupahakemuksen jättämiseen. Rakennuttaja tai pääsuunnittelija jättää lupahakemuksen, ja pääsuunnittelijan vastuulla on tarkistaa, että hakemuksesta ei puutu tietoja.

Pientalohankkeessa täytyy olla mukana vastaavat LVI-, rakenne- ja pohjarakennesuunnittelijat. Erikoissuunnittelijat pitää nimetä Lupapisteessä viimeistään silloin, kun rakennuslupahakemus jätetään. 

Pientalotonteilla pitää laatia pihasuunnitelma, jos pihajärjestelyjä ei esitetä riittävällä tarkkuudella asemapiirroksessa.

Ohje pihasuunnitelman laatimiseen: Pihasuunnitelma ja pihan muutostöiden luvanvaraisuus (pdf, 9 Mt).

Pientalohankkeen rakennuslupahakemukseen vaadittavat liitteet vaihtelevat tapauskohtaisesti. Yleisimpiä liitteitä ovat muun muassa:

  • kartta-aineisto, mukaan lukien rakennuslupakartta

  • pääpiirustukset

  • todistus rakennuspaikan hallintaoikeudesta

  • pohjatutkimus

  • perustamistapalausunto

  • liitoskohtalausunto

  • hankeselostus

  • energiaselvitys ja -todistus

  • selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta.

Lue lisää ja hae rakennuslupaa

Naapureita pitää pientalohankkeessa kuulla, kun rakennuslupahakemus tulee vireille tai kun hanke edellyttää poikkeamista asemakaavasta. Kaupunki hoitaa pientalohankkeissa naapurien kuulemisen ilmaiseksi.

Jos pientalohanke vaikuttaa naapurin etuun, rakennuttajan pitää saada naapurin suostumus. Kaupunki ei voi hoitaa naapurin suostumuksen pyytämistä.

Lue lisää ja hanki naapurin kuuleminen tai suostumus

Saat Lupapisteessä tiedon, kun rakennuslupahakemuksesi on käsitelty. Jos saat rakennusluvan, hanke siirtyy lupakäsittelijöiltä rakennusvalvonnan tarkastusinsinööreille ja työmaavaihe alkaa. Rakennusluvan mukainen rakennustyö tulee aloittaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Tutustu rakennuslupasi sisältöön huolella.

Ennen rakennustyön aloittamista pidetään aloituskokous rakennusvalvonnan edustajan kanssa. Viimeistään tässä vaiheessa sinun täytyy palkata hankkeelle vastaava työnjohtaja.

Rakennusluvassa voidaan edellyttää rasitteen tai rasitteiden perustamista. Rasite on kahden tai useamman kiinteistön välinen, maapohjan tai rakennuksen käyttöön liittyvä pysyvä oikeus, joka merkitään kiinteistörekisteriin.

Tarkasta hankkeellesi ennakkoon määrätyt katselmukset rakennusluvasta. Näitä ovat esimerkiksi maastoonmerkintä ja sijaintikatselmus.

Kun pientalo on valmistunut, rakennusvalvonta tekee käyttöönottokatselmuksen ja loppukatselmuksen.

Lue lisää Rakentamisvaiheen ohjeet

Kiinnostaako Helsinki-pientalo?

Helsinki-pientalo on kerrosalaltaan 120-165 m² kokoinen omakotitalon perusmalli yli 300 m² suuruisille tonteille. Talo on tarkoitettu kaupunkimaiseen asumiseen ja se sopii sekä uusille alueille että vanhojen alueiden täydennysrakentamiseen. Helsinki-pientalon malli sopii myös omatoimiseen rakentamiseen.

Helsinki-pientalon tyyppisuunnitelmien perusteella tehdyn rakennuslupahakemuksen käsittely kestää vähemmän aikaa,  jos tyyppisuunnitelmiin ei ole tehty muutoksia.  

Löydät Helsinki-pientalon tyyppisuunnitelmat ja pientaloesitteen Puuinfon sivulta.  

Siirry Puuinfon sivulle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsinki-pientalon rakentajille annetaan toistaiseksi 25 prosenttia alennusta rakennusluvan asuinrakennuskohtaisesta perusmaksusta ja kokonaisalan mukaan määräytyvästä maksusta.