Avgiftstak

Avgiftstaket är det högsta beloppet som du betalar för offentliga social- och hälsovårdstjänster per år. År 2024 är avgiftstaket 762 euro per år. Du ska själv följa med när avgiftstaket överskrids. När du når ditt avgiftstak, är de tjänster som omfattas av avgiftstaket huvudsakligen avgiftsfria för dig till årets slut.

På den faktura som du får står det om avgiften omfattas av avgiftstaket. 

Avgifter inom hälso- och sjukvården

 • Avgifter för hälsovårdscentraler (tas inte ut i Helsingfors)
 • Poliklinikavgifter
 • Avgift för dagkirurgisk vård
 • Avgift för seriebehandling
  • För seriebehandling där antalet behandlingar är fördelat på två år, registreras antalet behandlingar som ingår i avgiftstaket och de avgifter som tas ut för dem under det år då behandlingen ägde rum.
 • Avgift för individuell fysioterapi
 • Avgift för natt- eller dagsjukvård (avgiften ändras inte när avgiftstaket har nåtts)
 • Rehabilitering
 • Daglig vårddagsavgift för kortvarig sluten vård
 • Avgift för dagsjukhus inom psykiatri (avgiften ändras inte när avgiftstaket har nåtts)
 • Undersökning och vård av mun och tänder (utom tandtekniska kostnader för till exempel proteser, bettskenor, tandställningar eller tandtekniska sömnapnéskenor)
 • Vårdåtgärder inom specialsjukvården inom mun- och käkkirurgi som ges inom primärvården
 • Fysioterapi, neuropsykologisk rehabilitering, näringsterapi, talterapi, ergoterapi och fotvård som ges av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården
 • Tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård
 • Rehabiliterande bedömningsperiod

Socialvårdsavgifter

 • Daglig vårddagsavgift för kortvarig sluten vård
 • Avgift för natt- eller dagsjukvård (avgiften ändras inte när avgiftstaket har nåtts)
 • Rehabilitering som ges till funktionshindrade personer eller personer med intellektuell funktionsnedsättning

Avgifter inom hälso- och sjukvården

 • Avgift för långvarig sluten vård
 • Avgift för läkarintyg
 • Avgift för sjuktransport
 • Avgifter inom företagshälsovården
 • Avgift för tjänster som inte användes eller avbeställdes
 • Avgifter som tas ut för psykiatrisk boenderehabilitering, då de tas ut för stödboende
 • Avgifter för familjevård
 • Avgifter inom specialavgiftsklasser
 • Dröjsmålsränta och indrivningskostnader

Socialvårdsavgifter

 • Avgifter för hemvård och stödtjänster inom hemvården
 • Avgifter för långvarig sluten vård och familjevård
 • Avgifter för dagverksamhet för äldre
 • Avgifter för kortvarigt serviceboende i enlighet med socialvårdslagen
 • Avgifter för dagvård för barn, familjevård, boendetjänster, transporttjänster för svårt funktionshindrade personer och andra fakturor som inte ingår i listan på avgiftstak
 • Dröjsmålsränta och indrivningskostnader

Övriga avgifter som inte ingår i avgiftstaket

 • Avgifter som har tagits ut för tjänster som tillhandahållits under närståendevårdares lagstadgade ledighet
 • Avgifter baserade på behandling som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen eller liknande lag

Om du använder social- och hälsovårdstjänster privat, räknas de avgifter som tas ut för dem inte in i avgiftstaket. Dessutom räknas servicesedelns självriskandel inte in i avgiftstaket.

Avgiftstaket för läkemedelskostnader samt resekostnader sköts via FPA(Länk leder till extern tjänst).

 

När ditt avgiftstak överskrids kan du ansöka om ett intyg på det. När du får intyget är tjänsterna huvudsakligen avgiftsfria för dig resten av året. 

Du måste själv följa om avgiftstaket uppnås och överskrids. Spara de fakturor och kvitton som ingår i avgiftstaket.  

Om avgiftstaket överskrids för en faktura från Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst ska du kontakta ekonomiförvaltningstjänsten för att få intyget

Kontaktuppgifter till ekonomiförvaltningstjänsten

Om avgiftstaket överskrids för en faktura från HUS ska du kontakta patientfaktureringen vid HUS för att få intyget.

HUS kundtjänst för patientfakturering(Länk leder till extern tjänst)

Om du har betalat för mycket i klientavgifter, får du tillbaka det överskridande beloppet.