Nya promenadområden i centrum

I början av sommaren 2023 utvidgades promenad-, utevistelse- och cykelområdena i Helsingfors centrum. Tillfälliga promenad- och cykelområden anlades på Esplanaderna, Kaserngatan, Skillnadsgatan, Högbergsgatan framför Designmuseet och på Lönnrotsgatan.
Nainen istuu Esplanadilla.

Bakom ändringarna är Helsingfors mål med ett levande och trivsamt stadscentrum som har framgångsrika fysiska butiker, trivsamma utevistelse- och träffplatser samt ett enhetligt nät av promenadområden. Staden samlar in information om ändringarna med försökskaraktär för trafiksystemplanen för stadscentrum som staden håller på att förbereda.

Efter förnyelserna kommer körbanorna på Esplanaderna och Lönnrotsgatan att ha en fil. Servicetrafiken säkerställs genom att lämna last- och taxiplatser på båda gatorna. På Norra Esplanaden görs promenadområdet bredare med tillfälliga konstruktioner. Utrymmet som blir ledigt på körbanan på Södra Esplanaden kommer att utnyttjas av cyklister.

På Kaserngatan, Skillnadsgatan och platsen framför Designmuseet anlades ett sommargatuområde med bänkar och blommor. På Lönnrotsgatan anlades en cykelfil för cyklister som cyklar västerut.

Ändringarna kommer att synas i gatubilden sommaren 2023. De nya områdena på Esplanaderna och Lönnrotsgatan reserveras för fotgängare och cyklister fram till hösten 2024. 

Nya promenad- och cykelområden i centrum på kartan.

Företagen och stadsinvånarna med

Företagen, fastighetsägarna och stadsinvånarna kan delta i den mer detaljerade planeringen av förnyelserna och berätta om sina synpunkter och erfarenheter under försöket. Målet är att få information och erfarenheter som stöder utvecklingen av centrum även på längre sikt.

Staden har bjudit in företagen och fastighetsägarna på Esplanadens område för att planera hur promenad- och utevistelseområdena ska anläggas så att försöket svarar mot företagens behov. De promenadområden som staden kommer att utvidga planeras i tre verkstäder mellan november 2022 och januari 2023. Verkstädernas teman är bland annat aktörernas behov, användning av gaturummet, möblerna och växterna på Esplanaderna och presentation av planutkasten.

Under verkstaden 14.12 som är avsedd för stadsborna diskuterar vi de kommande ändringarna på Esplanaderna samt områdets betydelse och liv under olika tider på dygnet och olika årstider. 

För att fortsätta med verkstadsarbetet inrättar staden ett stadsinvånarråd med cirka 15 ledamöter. Rådet bidrar till planeringen med stadsbornas röster och röster för dem som rör sig på olika sätt. Rådet utvecklar planer för promenadområdena tillsammans med stadens sakkunniga, funderar på idéer för att förbättra stadsmiljön och testar nya promenadområdena på sommaren. 

Erfarenheter av försöket samlas in såväl från företagen, fastighetsägarna som från stadsinvånarna och kunderna som besöker affärerna. Vid bedömningen av försöken ägnar vi särskild uppmärksamhet åt hur försöken påverkar affärsverksamheten för serviceföretagen i stadscentrum. På Esplanaderna räknar staden också antalet människor som rör sig där och observerar effekter på plats. 

Du kan skicka respons på de nya promenad- och cykelområdena till stadens responstjänsten(Länk leder till extern tjänst).

Främjande av gång och Helsingfors stads målsättningar

Stadsmiljönämnden i Helsingfors stad beslutade i november 2022 om att utvidga promenad-, utevistelse- och cykelområdena i stadscentrum.

Beslutet är en del av ett kontinuum av planer och beslut med vilka man strävar efter ett trivsammare, livskraftigare och upplevelserikare stadscentrum. Främjande av gång är en viktig attraktionsfaktor för centrum i Helsingfors stadsstrategi 2021–2025.

Även stadsstyrelsen har dragit upp linjerna för att utveckla möjligheterna till gång, och stadsstyrelsen beslutade i januari 2021 om att fortsätta planering av utvidgningen av promenadcentrum och godkände en centrumvision vars mål är bland annat bättre möjligheter till gång i centrum. Dessutom har stadsstyrelsen godkänt programmet för att främja gång.

Målet med den kommande trafiksystemplanen för stadscentrum är för sin del att främja gång. I arbetet utnyttjas de uppgifter och observationer som samlats in från försöken under sommaren 2023. 

I framtiden stöder också verksamhetsmodellen för sommargator utvecklingen av promenadområdena i stadscentrum. Sommargatorna kan förverkligas så att staden får information om dem för mer permanenta lösningar.

Vanliga frågor: Nya promenadområden i centrum

Vad handlar projektet om, vad förändras?

I projektet tar man plats från biltrafiken och parkeringen för gång, cykling och vistelse. 

Promenadcentrumet utvidgas framför allt på Esplanaderna. I trafikarrangemangen görs tillfälliga ändringar på Norra och Södra Esplanaden, Skillnadsgatan, Kaserngatan, Lönnrotsgatan, Mannerheimvägen och Nylandsgatan samt på platsen framför Designmuseet på Högbergsgatan.

Hur syns förnyelserna på Esplanaderna?

Körbanan på Norra och Södra Esplanaden blir enfilig. Promenadområdet på Norra Esplanaden och i Södra Esplanadens västra ände breddas. På bägge Esplanaderna lämnas nödvändiga lastningsplatser, taxiplatser och parkeringsplatser för CD-bilar. På Södra Esplanaden kan eventuellt en del av de befintliga parkeringsplatserna bevaras.

När den andra körfilen på Norra Esplanaden tas bort, kan trottoaren på byggnadernas sida breddas med 2,5–4,5 meter på en del av gatuavsnitten.

På Södra Esplanaden drar cykeltrafiken nytta av utrymmet som frigörs från körbanan, eftersom ett enfiligt arrangemang för biltrafiken gör det möjligt att flytta cykelvägen till körfilen på parksidan. Samtidigt frigörs cykelvägen på parksidan för fotgängare när den 1,5 meter breda trottoaren breddas till 3,5 meter.

Hur syns förnyelserna på Skillnaden?

Trottoaren på östra sidan av Skillnadsgatan breddas, och här kommer man att placera växtlighet, möbler och terrasser. På grund av arrangemangen på Esplanaderna kommer Skillnadsgatan att bara ha en körfil under två år.

Arrangemangen mellan Nylandsgatan och Lilla Robertsgatan motsvarar i huvudsak arrangemangen för sommargatorna under sommaren 2022. Förändringarna i trafikarrangemangen mellan Nylandsgatan och Södra Esplanaden samordnas med de kommande arrangemangen på Esplanaderna.

Hur syns förnyelserna på Kaserngatan?

På Kaserngatan förbättras förhållandena för gångtrafiken mellan Södra Esplanaden och Norra Magasinsgatan genom att placera möbler för vistelse i gaturummet, öka grönskan i gatubilden och lugna ner biltrafiken. Kaserngatan blir en gårdsgata.

Hur syns förnyelserna på Lönnrotsgatan?

Trafikarrangemangen på Lönnrotsgatans avsnitt mellan Mannerheimvägen och Sandviksgatan förtydligas. Körbanan blir enfilig och gatan får en cykelfil för cykeltrafiken västerut. Arrangemangen förutsätter ett parkeringsförbud på den ena sidan av gatan.

Vilka andra åtgärder vidtas för att främja gångtrafiken i Helsingfors under de närmaste åren?

Andra åtgärder som främjar gång och vistelse omfattar bland annat förflyttning av parkeringsplatserna för turistbussar på Senatstorget, effektivisering av övervakningen av distributions- och servicetrafiken samt förbättring av underhållet på de befintliga gågatorna. Dessa åtgärder beslutades dock inte i samband med beslutet om att utvidga promenadområdena från 1.11.2022, utan de är separata åtgärder.  Dessutom genomför staden åtgärder enligt programmet för att främja gång, såsom att skapa en hierarki för gångvägnätet och utarbeta en anvisning om planering för gång.

När genomförs försöket och hur länge tar det?

Åtgärderna för att utvidga promenadcentrumet genomförs under sommaren 2023 och de planeras fortsätta fram till slutet av 2024, men utifrån de erfarenheter som samlas in under denna period kan arrangemangen avslutas tidigare än planerat eller på motsvarande sätt förlängas till en längre period än planerat. De mest permanenta lösningarna påverkas av helhetsplanen för utveckling av trafiken i stadskärnan.

Varför genomförs försöket nu och enligt ett schema som verkar brådskande?

Staden förebrås ibland för långsamt och trögt beslutsfattande. Nu vill staden försöka att smidigt omsätta i praktiken mål som skisserades för flera år sedan. Stadsstyrelsen tog fram riktlinjer för den ambitiösa utvecklingen av promenadcentrumet redan 25.1.2021. Försöket på Esplanaderna är ett sätt att främja detta mål.

Försöken på Esplanaderna kommer dessutom att stödjas av HRM:s projekt för separering av blandavlopp som enligt aktuella uppgifter kommer att inledas i slutet av 2020-talet. I samband med detta projekt är det ändamålsenligt att totalrenovera Esplanaderna och närliggande gator. Dessutom kan erfarenheterna som nu samlas in nyttjas i planeringen av mer permanenta lösningar i samband med avloppsprojektet.

Varför har dessa gator och områden valts ut för försöket?

I beredningen av promenadcentrumet läggs fokus på naturliga gångrutter, centrala rastplatser och förbindelser mellan dem samt på den kommersiella potential som promenadcentrumet skapar i form av gågator eller förbättrade möjligheter till gång i respektive objekt.

Varför valdes just Esplanaderna?

Esplanaderna och Esplanadparken är redan nu ett populärt promenad- och vistelseområde vars trivsel kan förbättras genom att bredda promenadområdena och minska utsläpp, buller och andra olägenheter som trafiken orsakar. I området finns också många kvartersbutiker och tjänster, vars livskraft stöds av ett ökat antal fotgängare.

Varför valdes de övriga gatorna?

Kaserngatan, Skillnadsgatan och platsen framför Designmuseet är med eftersom vi redan har fått bra sommargatuerfarenheter från dem. Promenadområdena på dessa gator skapar en förlängning till Esplanadens gångförbindelser och knyter den södra innerstaden närmare promenadcentrumet.

Lönnrotsgatan valdes med för att göra cykeltrafiken från stadskärnan västerut smidigare. Tydligare arrangemang underlättar också gångtrafiken när utrymmet för elsparkcyklar och cyklister anvisas tydligt.

Vad är syftet med att utvidga promenadcentrumet?

Huvudsyftet är att bevara centrums roll som en eftertraktad plats för arbete, tjänster och ärenden och att öka trivseln i centrum som ett gemensamt ”vardagsrum”. Bättre gångmöjligheter skapar ett trivsamt och upplevelserikt centrum som lockar människor att tillbringa tid där och erbjuder ramar för olika slags stadsevenemang och möten.

Syftet med ändringarna är att skapa ett tydligare nätverk av gågator och smidiga förbindelser mellan öppna platser och promenadområden. Förnyelserna bidrar också till ökad trygghet och smidighet för gångtrafiken.

Med försöket samlas in erfarenheter och information för planering av mer permanenta lösningar för Esplanaderna och närliggande gator. Lösningarna granskas i planen för trafikarrangemang för stadskärnan som går vidare till beslutsfattande 2023.

Helsingfors har beslutat att staden ska vara kolneutral 2030, vilket förutsätter förändringar i rörligheten. En åtgärd som syftar till att uppnå detta mål är att främja förhållandena för gångtrafiken.

På vilket sätt ökar gång-, cykel- och kollektivtrafiken livskraften i centrum?

Gång-, cykel- och kollektivtrafik är effektiva och utrymmessnåla färdsätt, vilket innebär att de är de effektivaste sätten att förflytta människor i ett begränsat utrymme. 

Det genomsnittliga resultatet från internationella undersökningar visar att antalet kunder ökar med cirka 20–40 procent när förhållandena för gångtrafiken och stadsmiljön utvecklas. Enligt utredningen av ärendehantering i Helsingfors centrum använder 82–90 procent av kunderna som handlar i centrum andra transportmedel än bil.

Hur stöder främjandet av promenadcentrumet upplevelserna?

Helsingfors centrum har en stor betydelse som ansiktet utåt för hela staden och Finland. Förutom vardagliga aktiviteter är det offentliga rummet i centrum en arena för fester, evenemang, demonstrationer, processioner, vistelse och möten.

I bästa fall lockar innerstaden invånare i olika åldrar, företag, serviceproducenter och turister. Denna attraktiva, upplevelserika sida av centrum vill staden utveckla och värna om. Trivsamma och trygga förhållanden för gångtrafiken stöder målet.

 

I de nuvarande fotgängarområdena finns mycket servicetrafik och felparkerade bilar. Hur undviks detta i de nya fotgängarområdena?

I fotgängarområdena är endast servicetrafik tillåten. I april 2023 inleds effektiviserad tillsyn av servicetrafik. Detta syftar till att servicetrafiken sker endast under de överenskomna tiderna och att det inte står bilar i fotgängarområdena. Dessutom följer sommarjobbare inom stadens trafikplanering upp servicetrafiken under sommaren 2023.

Hur säkerställs att det nya fotgängarområdet på Norra Esplanaden inte blir ett parkeringsområde för elsparkcyklar?

Staden förhandlar med aktörerna inom branschen om spelreglerna under våren 2023. I förhandlingarna letar man efter lösningar för nya spelregler för parkering.

Hur hänger gång ihop med bekämpningen av klimatförändringen?

När människorna föredrar gång, minskar utsläppen av fossila bränslen, och gångtrafiken bidrar därmed till att uppnå målet Kolneutralt Helsingfors 2030. Målet är att verksamheten i Helsingfors 2030 inte längre värmer upp klimatet. Stadsstrukturen bör stödja klimatvänliga levnadsvanor.

Hur får man människorna att gå på gågatorna när det är slaskigt och vinter?

I samband med planeringen av försöket funderar man över hur centrums attraktionskraft också kan ökas utanför sommarsäsongen.

Vid sidan av sommarmånaderna är december traditionellt en av de livligaste gångmånaderna i stadskärnan.

Hur stor del av besökarna kommer till centrum med egen bil?

Enligt utredningen av ärendehantering i Helsingfors centrum (2019) är andelen människor som kommer till centrum med egen bil cirka 11–15 procent.

Hur många kommer till centrum med kollektivtrafik, till fots eller med cykel?

Enligt utredningen av ärendehantering i Helsingfors centrum (2019) kommer omkring tre av fyra svarspersoner till Helsingfors centrum med kollektivtrafiken för att uträtta ärenden. Andelen som kommer till fots är 8–12 procent. Cirka tre procent av svarspersonerna använde cykel som sitt huvudsakliga transportmedel för resor till centrum.

Vilken roll spelar privatbilismen i Helsingfors centrum i framtiden?

Centrumområdet behöver alla transportslag. Också privatbilismen spelar en viktig roll som en del av trafiken i centrum i framtiden. Ett smidigt trafikflöde och förbättrad trivsel i centrum förutsätter dock att de flesta väljer något annat färdsätt. Också Helsingfors klimatmål förutsätter att människorna föredrar hållbara färdsätt.

Hur påverkar planerna antalet resor med personbil till centrum?

Resorna med personbil i öst-västlig riktning genom stadskärnan beräknas minska med 10 procent. På Esplanaderna beräknas privatbilismen minska med cirka en femtedel. Enligt beräkningarna kommer privatbilismen åtminstone inte i den utsträckning som tidigare att ta omvägar via gator i närheten av områdena som förändras, särskilt när Kaserngatan och Skillnadsgatan ingår i projektet för att utvidga promenadområdena.

Blir inte trafiken på Esplanaderna ännu mer överbelastad när antalet körfiler minskar?

Under de senaste 30 åren har biltrafiken på Esplanaderna fortsatt att minska. De årliga trafikberäkningarna på centrums tvärgående linje visar att trafikvolymerna har halverats sedan början av 1990-talet.

Effekterna av de föreslagna minskningarna av antalet körfiler på Norra och Södra Esplanaden för biltrafiken har granskats med hjälp av trafikmodelleringen Emme (Bedömning av konsekvenser för företag i oktober 2022). Enligt modelleringen kommer trafiken på Esplanadens gator att minska med sammanlagt 4 000 bilar per vardag i och med filändringarna, det vill säga cirka en femtedel. Mest påverkas trafiken västerut under den mest trafikerade tiden på morgonen, då restiden från Hagnäs till Busholmen ökar med uppskattningsvis en dryg minut i och med filändringarna.

Kommer trafiken att flyttas från Esplanaderna till exempelvis de smala sidogatorna i Gardesstaden?

Enligt trafikmodelleringen Emme spelar gatorna som ingick i sommargatuförsöket 2022 också i framtiden en viktig roll, eftersom de förhindrar att trafiken flyttas till gatorna i Gardesstaden.

Ungefär hälften av de bilar som minskar på Esplanaderna under en vardag verkar flyttas till de övriga gatorna i området, mer exakt till Brunnsgatan (ca 700 bilar) och till gatorna i Gardesstaden (ca 1 500 bilar).

Minskar antalet parkeringsplatser på Esplanaderna?

Antalet parkeringsplatser minskar till cirka en tredjedel. Antalet parkeringsplatser som tas bort är litet i förhållande till den totala parkeringsplatskapaciteten i centrum.

Hur påverkar de ökade trafikvolymerna på andra gator dessa gator?

På de gator där biltrafiken ökar beror de eventuella negativa effekterna på gatans karaktär (Bedömning av konsekvenser för företag i oktober 2022). På Brunnsgatan förblir ökningen av trafikvolymen marginell jämfört med den nuvarande biltrafikvolymen på denna gata (ca 18 500 bilar per vardag).

I Gardesstadens gatunät försämrar ökningen av trafikbelastningen både trafiksäkerheten och trivseln om den äger rum. En ytterligare belastning på mindre än ett tusen bilar per dygn är ganska liten, men trenden är tydlig. Vid behov finns det dock möjlighet att vidta snabba åtgärder för att göra det mindre lockande att köra genom lokala gator.

Hur förbättrar förändringarna förutsättningarna för cykling?

Effekterna av Esplanadernas trafikarrangemang på cykling kan förbli små.

I nuläget är huvudrutten för cykeltrafiken en smal dubbelriktad förbindelse på parksidan på Södra Esplanaden. Ytterligare utrymme för cykling kan dock endast anvisas från den nuvarande körbanan med en ojämn stenbeläggning. Materialen för cykelvägens beläggning har ännu inte beslutats, utan lösningen kommer att övervägas i samband med planeringen.

Den nya cykelbanan västerut på Lönnrotsgatan förbättrar förutsättningarna för cykling västerut.

Byggs det nya cykelparkeringsplatser på Norra Esplanaden eller i närheten av den?

Det finns redan nu rikligt med cykelställ på Esplanaderna, Salutorget oh i Gardesstaden. Du kan se var de ligger i karttjänsten: cykelställ i karttjänsten(Länk leder till extern tjänst).

Stadsmiljösektorn utreder möjligheter att öka antalet cykelparkeringsplatser till exempel i början av Centralgatan eller i närheten av korsningen mellan Norra Esplanaden och Mikaelsgatan. Egentliga cykelparkeringar placeras också i fortsättningen i anslutning till stationer och knutpunkter för kollektivtrafiken.

Hur avgränsas cykelvägen och hur beläggs den?

På Södra Esplanaden byggs en dubbelriktad cykelväg med asfaltbeläggning. Den avskiljs med skiljeremsa från körbanan.

Kommer bilisternas restider i centrum att förlängas?

Restiderna med personbilar kan öka en aning under de mest trafikerade tiderna. Mest påverkas trafiken västerut under den mest trafikerade tiden på morgonen, då restiden från Hagnäs till Busholmen ökar med uppskattningsvis en dryg minut i och med filändringarna.

Hur tar man sig smidigt till centrum om man lämnar bilen hemma?

Redan nu kommer de flesta till centrum med kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas bland annat med nya spårvägsförbindelser. Nya spårvägsförbindelser knyter centrumet effektivt till resten av staden, både på nära och långt håll. Anslutningsparkering är också ett bra sätt att minska restiden.

Hur beaktas tillgängligheten i planeringen av förnyelserna?

Esplanaderna ingår i ett särskilt tillgänglighetsområde, vilket bör beaktas i planeringen av tillfälliga konstruktioner. Planerna granskas tillsammans med bland annat Handikapprådet. Från rådet samlas också in erfarenheter av hur försöket fungerar.

Var kan bilister väja för utryckningsfordon på den enfiliga Norra Esplanaden?

Räddningsvägarnas funktion säkerställs under den mer detaljerade planeringen i samarbete med räddningsverket.

Kan hastighetsbegränsningen på Norra Esplanaden vara 20 kilometer i timmen?

I Helsingfors används hastighetsbegränsningen 20 km/h endast på gårdsgatorna. I andra områden har begränsningen 20 km/h inte använts. Hastighetsbegränsningen på Esplanaderna är numera 30 km/h och det finns inte tillräckliga motiveringar till att sänka på den. Att göra körbanorna smalare på Esplanaderna ska i praktiken redan sänka hastigheterna.

Hur tar man sig fram med bil från Skatudden?

Det är sant att när Esplanaderna görs enfiliga, påverkar detta mest just biltrafikens smidighet västerut.

Biltrafikens smidighet på de enfiliga Esplanaderna har bedömts i samband med beredningen av de tillfälliga åtgärderna. Trafikens smidighet på Esplanaderna bestäms till stor del av anslutningsarrangemangen på Mannerheimvägen och omkring Havis Amanda. Syftet är att hålla förmedlingskapaciteten i dessa anslutningar nära den nuvarande nivån, även om antalet filer på Esplanaderna minskar. Enligt uppskattningar kommer körtiden genom Esplanaden att förlängas med ungefär en minut under den värsta rusningstiden.

Hur har man tänkt att trafikflödena i centrum riktas när flera gaturenoveringar som omdirigerar trafiken genomförs samtidigt med andra ändringar?


I innerstaden finns många olika pågående och kommande projekt som påverkar trafiken i området.

Försöket på Esplanaderna och på gatorna i anslutning till dem planeras pågå från början av sommaren 2023 till slutet av 2024. Renoveringen av Brunnsgatan kommer att inledas först efter detta, när körfilerna i bägge riktningarna kan återställas på Esplanaderna under renoveringen.

Trafiken på Esplanaderna och Mannerheimvägen kommer huvudsakligen från olika håll, vilket innebär att inte båda tillfälliga arrangemangen där påverkar resorna för särskilt många. De tillfälliga arrangemangen på Esplanaderna har uppskattats sakta ner trafiken västerut med cirka en minut under rusningstid. Med andra ord är det inte fråga om oskäligt stora fördröjningar.

Vilka konsekvenser kan utvidgandet av promenadområdena ha för företagen i området?

Konsekvenserna för företagen i området kommer sannolikt att vara måttfulla.

Företagen kan sprida ut sin verksamhet till gatuutrymmet mer än i nuläget. På Lönnrotsgatan ökar antalet cyklister, vilket medför fler potentiella kunder till gatan. Minskningen av antalet kundparkeringsplatser påverkar de kunder som använder bil.

Vi lyssnar mycket noga på vad aktörerna i området har att säga. Planeringen av stadsmiljön kräver dock alltid kompromisser, särskilt i centrum, där ytorna är begränsade och där det praktiskt taget inte finns något ledigt utrymme. Under de tillfälliga arrangemangen på Esplanaderna kommer deras effekter på aktörerna i centrum, områdets trivsel och trafikens smidighet att följas upp. Vi vill höra företagare och företag i området både när dessa trafikarrangemang planeras och när de tillfälliga trafikarrangemangen är i bruk. Utifrån dessa erfarenheter planeras permanenta lösningar för området senare.

Hur många företag påverkas av förändringarna i trafikarrangemangen på Esplanaderna?

Effekterna är begränsade till ett relativt litet område i omedelbar närhet av gatorna på Esplanaderna, men de kan påverka ett stort antal företag. På Esplanaderna finns drygt 600 företag, varav de flesta inte kommer att påverkas väsentligt av försöket.

Vad säger internationella studier om sambandet mellan rörlighet och företagens livskraft?

Internationella exempel och studier har visat att ökningen av antalet promenadområden och förbättringen av gatumiljön ökar antalet människor som går, vistas och använder tjänster i området. I vissa fall har dessa förändringar visat sig öka omsättningen i området. Studierna visar att antalet kunder som kommer med bil ofta överskattas.

Enligt Tammerfors universitets rapport Kävelystä elinvoimaa (”Livskraft från gång”) (2013) visar internationella studier ganska obestridligt att antalet fotgängare ökar när förhållandena för gångtrafiken förbättras. Invånarna i området har observerats handla mer i sin näromgivning, och dessutom ökar antalet besökare från längre håll.

Hur klarar kvartersbutikerna i centrum av konkurrensen om man inte kan besöka dem med bil?

Man kan komma till centrum med bil och parkera till exempel i en avgiftsbelagd parkeringshall, varav det finns flera i Helsingfors. Å andra sidan kommer de flesta redan nu till centrum med kollektivtrafiken.

Dessutom har internationella exempel och studier visat att ökningen av antalet promenadområden och förbättringen av gatumiljön ökar antalet människor som går och vistas samt antalet kunder i området.

Enligt rapporten Kävelystä elinvoimaa (2013) visar internationella studier att köpkraften hos fotgängare och cyklister verkar vara minst lika stor som hos bilister. Även om engångsköpen är mindre med dessa transportsätt, blir det fler besök.

Vem svarar för de värdefulla promenad- och vistelseområdenas utseende och möblering?

Esplanadområdet är en unik och historiskt värdefull miljö. Både i möbleringen och strukturerna eftersträvas ett enhetligt, estetiskt och fulländat genomförande. Möbleringen på olika gatuavsnitt planeras i samarbete mellan staden, konsulter och aktörer i området. Syftet med försöket är att åstadkomma en tillfällig lösning av högsta möjliga kvalitet, även om den inte kan motsvara de permanenta gatukonstruktionernas kvalitetsnivå.

Varifrån får vi fler människor till sommargatorna och andra ställen i centrum för promenader och vistelse?

Antalet fotgängare på sommargatorna ökade under somrarna 2020 och 2021. Antalet förblev relativt detsamma 2022. Under alla försökssomrar har människorna tillbringat avsevärt mer tid än tidigare på gatorna. Människor tillbringar mer tid i trivsamma områden.

Syftet med sommargatorna är inte att locka stora massor av människor på samma sätt som evenemang, utan att erbjuda platser för avkoppling och trivsel på sommaren.

Det kan ta tid för människorna att hitta de nya rutterna. Ju längre förändringarna består, desto sannolikare hittar människor sin väg dit, om det inte är fråga om ett särskilt mål som Senatstorget eller torgterrassen på Kaserntorget, dit människor åker uttryckligen för att bekanta sig med platsen. 

Hurdan respons har företagarna i område gett på sommargatorna?

När frågan ställdes direkt och muntligt till kvartersbutiksföretagarna i området, önskade de flesta svarspersonerna att sommargatorna genomförs på nytt.

Sommargatorna genomfördes 2021 med terrassen på Kaserntorget. Då förhöll sig största delen av företagarna positivt till både gatorna och terrassen och upplevde att de hade en positiv inverkan på affärsverksamheten.

I en enkät som genomfördes 2022 önskade strax över hälften av företagen fler sommargator. Företagarnas respons var mer kritisk än året innan särskilt i förhållande till genomförandet av sommargatorna. Många företag har rapporterat att sommargatorna hade en tydligt positiv inverkan på försäljningen, men hos många andra företag hade de ingen inverkan på försäljningen.

Hurdan respons har invånarna gett på sommargatuförsöket?

Sammanlagt 950 personer svarade på webbenkäten om sommargatorna. I enkäten hade svarspersonerna möjlighet att utvärdera de sommargator som staden genomfört tidigare. 85 procent av svarspersonerna önskar att staden fortsätter med försök i likhet med sommargatorna.

Lockas människor till Esplanaderna med nya evenemang?

Staden strävar efter att skapa goda omständigheter och möjliggöra evenemang enligt andra parters förslag. Detta syftar till att stadskärnan skulle vara levande året runt.

Hur görs Centralgatan mer lockande och en naturligare del av publikevenemangen i stadskärnan?

Centralgatan har under evenemang identifierats som en flaskhals därför att evenemangen på grund av den breda räddningsvägen knappt kan sprida sig till gågatan. I samarbete med räddningsverket utreds möjligheter till en aktivare användning av Centralgatan.

Staden utvecklar nätverket av fotgängarområdena i stadskärnan som en helhet och förstår betydelsen av dess enhetlighet särskilt under evenemang.

Är det breddade fotgängarområdet på Norra Esplanaden välskött också på vintern?

Genom god planering tål också tillfälliga konstruktioner vinterunderhåll. I princip underhålls området av den aktör som hyr den också på vintern. Staden ansvarar för trottoarerna och körbanan.

Hur involveras företagen i området i planeringen av förnyelserna?

Den framtida användningen och möbleringen av promenad- och vistelseområdena på Esplanaderna kommer att planeras i gemensamma verkstäder med nyckelföretag och fastighetsägare i området mellan november 2022 och januari 2023.

Respons på planeringslösningar samlas in från fastighetsägare och företag på gatorna i området samt från stadsbor, så att de permanenta lösningarna kan planeras så att de betjänar alla parter på bästa möjliga sätt.

Företrädare för företagen i området kan i verkstäderna eller via e-post anmäla sitt intresse för en privat intervju om företagens behov och önskemål avseende försöksområdena. Adress: hankepalaute@sitowise.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Hur kan stadsborna delta i planeringen av förnyelserna eller uttrycka sina åsikter?

För stadsborna har det anordnats en öppen verkstad (14.12.2022). Dessutom anordnas öppna cafédiskussioner.

Det har också inrättats ett invånarråd som ska utveckla planerna för promenadområdena tillsammans med stadens experter, komma på idéer för att förbättra stadsmiljön samt testa nya promenadområden på sommaren. 

Mer information om möten och rådet finns högre på sidan under rubriken Företagen och stadsinvånarna med.

Du kan också förmedla oss dina åsikter och önskemål genom att skicka e-post till hankepalaute@sitowise.com(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Hur samlas respons in på förnyelserna?

Under hela processen dokumenteras resultaten av olika enkäter och interaktionsmöten noggrant.

Under de kommande åren kommer dessutom erfarenheter och åsikter att samlas in i stor utsträckning från både aktörerna i området och stadsborna.

På vilka beslut baseras främjandet av promenadcentrumet?

Helsingfors stads stadsmiljönämnd beslutade den 15 november 2022 om utvidgande av promenad-, vistelse- och cykelområdena i stadskärnan.

Stadsstyrelsen beslutade den 25 januari 2021 om fortsatt planering av utvidgandet av promenadcentrumet. I beslutet föreslogs att ett beslutsförslag om utvidgandet av promenadcentrumet ska utarbetas och att ett av de områden som granskas i planeringen är Esplanadområdet.

I januari 2021 godkände stadsstyrelsen också Helsingfors centrumvision som bland annat beskriver markanvändningen och trafikplaneringen i innerstaden.

I visionen beskrivs bland annat att ett omfattande promenadcentrum ökar socialt umgänge, uppmuntrar till rörelse, utevistelse och möten. Användningen av gatuutrymmet prioriteras ur perspektivet för hållbara färdsätt. Bekanta dig med Helsingfors centrumvision

Vilka andra strategier eller policyer utgör bakgrunden för främjandet av förhållandena för gångtrafiken?

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 förutsätter planering av promenadcentrumet och utveckling av trafikarrangemangen för att stödja livskraften och tillväxten av stadens centrum.

Besluten ovan och stadsstrategin baseras på ett avsevärt antal övriga beslut, riktlinjer, strategier och utredningar som har beaktats i utarbetandet av dem.

  • Också utvecklingsbilden för markanvändningen i stadskärnan som sträcker sig fram till 2032 (ännu inte godkänd) styr trafiklösningar.  
  • Utredning av ärendehanteringen i Helsingfors centrum utarbetades av Helsingfors stad, Helsingforsregionens handelskammare och Helsinki City Markkinointi 2019. I denna undersöktes vilka som uträttar ärenden i centrum, hur de kommer dit och hur mycket pengar de spenderar.
  • Ett stort antal internationella studier, undersökningar och erfarenheter från kontrollstäder utgör för sin del grunden för Helsingfors beslut.

Vilka är de nästa stegen i utvecklingen av centrumet?

Det tillfälliga utvidgandet av promenadområdena i centrum inleds sommaren 2023. Trafiksystemplanen för stadskärnan går vidare till beslutsfattande 2023. I denna fastställs mål, riktlinjer och åtgärder för utvecklingen av trafiksystemet för stadskärnan. I planen utnyttjas tillgänglig information om utvidgandet av promenadcentrumet, till exempel erfarenheter och åsikter som samlas in om försöket, och läggs fram permanenta förslag till promenadområden.

Utifrån trafiksystemplanen för stadskärnan kommer mer detaljerade planer, som leder till genomförande, att utarbetas senare.