Nya promenadområden i centrum

I början av sommaren 2023 utvidgades promenad-, utevistelse- och cykelområdena i Helsingfors centrum. Tillfälliga promenad- och cykelområden anlades på Esplanaderna, Kaserngatan, Skillnadsgatan, Högbergsgatan framför Designmuseet och på Lönnrotsgatan.
Nainen istuu Esplanadilla.

Helsingfors mål är ett levande och trivsamt stadscentrum som har framgångsrika fysiska butiker, trivsamma utevistelse- och träffplatser samt ett enhetligt nät av promenadområden. Staden samlar in information om ändringarna med försökskaraktär för trafiksystemplanen för stadscentrum som staden håller på att förbereda.

Förnyelser

 • Körbanorna på Esplanaderna och Lönnrotsgatan gjordes enfiliga. Servicetrafiken säkerställdes genom att lämna kvar last- och taxiplatser på båda gatorna.
 • På Norra Esplanaden breddades promenadområdet med tillfälliga konstruktioner.
 • Det utrymmet som blev ledigt på körbanan på Södra Esplanaden togs i bruk för cyklister.
 • På Lönnrotsgatan anlades en cykelfil för cyklister som cyklar västerut.

Ändringarna syntes i gatubilden från och med sommaren 2023 och fortsätter fram till hösten 2024 enligt den preliminära planen.

På plankartan hittar du information om gatornas utvidgningsområden och övrig utrymmesanvändning. (pdf)

De tillfälliga trafikarrangemangen på Lönnrotsgatan har införts i trafikstyrningsplanen för Lönnrotsgatan. (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Sommargator

Redan i flera år har sommargatuområden med bänkar och blommor genomförts på Kaserngatan, Skillnadsgatan och platsen vid Designmuseet. Syftet med sommargatorna är att förbättra gatornas trivsel och attraktionskraft samt att öka utbudet av tjänster.

För Kaserngatan och platsen vid Designmuseet inföll sommargatorna under sommarsäsongen 2023, men då det gäller Skillnadsgatan fortsätter förnyelserna fram till slutet av 2024. Sommaren 2024 genomförs sommargatan på platsen vid Designmuseet på nytt, men Kaserngatan genomförs inte. Permanenta lösningar kommer att utarbetas senare för båda gatorna.   

I framtiden stöder verksamhetsmodellen för sommargator utvecklingen av promenadområdena i stadscentrum. Sommargatorna förverkligades så att de ger information till stöd för de permanenta lösningarna.

Nya promenad- och cykelområden i centrum på kartan.

Projektets skeden

 1. Stadsmiljönämndens beslut: november 2022

  Stadsmiljönämnden i Helsingfors beslöt 15.11.2022 att inleda beredningen av utvidgningen av promenad-, utevistelse- och cykelområdena i stadskärnan. Utvidningen av promenadområdena anknyter till Helsingfors mål med ett levande stadscentrum som har framgångsrika fysiska butiker, trivsamma utevistelse- och träffplatser samt ett enhetligt nät av promenadområden. 

 2. Gemensam planering: november 2022–januari 2023

  Promenadområdena på Esplanaderna planerades tillsammans med aktörerna i området och stadsborna i fyra olika workshoppar och vid talrika möten och träffar som ordnades för olika intressegrupper. Två workshoppar om sommargatorna ordnades, en för aktörerna i området och en för stadsborna. Aktörernas och stadsbornas synpunkter påverkade särskilt funktionerna på gatorna, möblerna, stämningen och planteringarna. 

 3. Stadsinvånarråd: januari 2023−slutet av 2024

  Stadsinvånarrådet delaktiggör stadsbornas synvinkel och erfarenheter i försöken och vidareutvecklingen av dessa. Stadsinvånarrådet utformades så att det representerar helsingforsborna så mångsidigt som möjligt. Rådets medlemmar sammanträdde första gången i januari 2023 för att planera sommargatorna. Följande möten gällde de försök som syntes på gatorna och utvärderingen av dessa. Rådet sammanträdde 2 gånger under 2023 och 2024 ordnas 1–2 möten.  

 4. Genomförandet av försöken: slutet av våren–försommaren 2023

  Försöken började synas i gatubilden i april 2023. Esplanadernas förnyelse färdigställdes huvudsakligen fram till Helsingforsdagen 12.6. För Lönnrotsgatan fördröjdes genomförandet av ändringarna till hösten.

 5. Insamling av erfarenheter: juni 2023–december 2024

  Under försöket observerades användningen av de nya promenadområdena under olika årstider och veckodagar. Erfarenheter från olika användargrupper samlades in genom gatuintervjuer och diskussioner under sommaren.

 6. Utvärdering av försöken: september 2023–december 2024

  Försöken utvärderas mångsidigt i två års tid. Försökens framgång bedöms bland annat genom att följa upp mängden fotgängare, cyklister och bilister. Dessutom utreder man hur trivsamma och levande de nya promenadområdena upplevs, bland annat då det gäller ljudlandskapet och luftkvaliteten. Försöket utvärderas även ur synvinkeln för den affärsmässiga livskraften och utvecklingen av affärsverksamheten för butikerna och de övriga företagen i området. 

Företagen och stadsinvånarna med i planeringen

Försöken planerades tillsammans med aktörerna i området och stadsborna. Målet var att få information och erfarenheter som stöder utvecklingen av centrum även på längre sikt.

Staden bjöd in företagen och fastighetsägarna på Esplanadens område för att planera hur promenad- och utevistelseområdena skulle anläggas så att försöket svarade mot företagens behov. De utvidgade promenadområdena planerades i workshoppar. Stadsborna bjöds in till en motsvarande idéworkshop i december 2022.

Ämnen för workshopparna var bland annat:

 • aktörernas behov
 • utrymmesanvändningen
 • möblerna och växtligheten på Esplanaderna
 • presentation av utkasten till plan.

För att fortsätta med workshoparbetet inrättade staden ett stadsinvånarråd med 17 ledamöter. Rådet bidrog till planeringen med stadsbornas röster och röster för dem som rör sig på olika sätt. Rådet utvecklade planer för promenadområdena tillsammans med stadens sakkunniga samt funderade på idéer för att förbättra stadsmiljön. Rådets verksamhet fortsatte med att testa och utvärdera promenadområdena.   

Även under försöket ordnades workshoppar med olika parter. Utifrån workshopparna utvecklades genomförandet av promenadområdena.

Du kan skicka respons om projektet till stadens responstjänsten(Länk leder till extern tjänst).

Främjande av gång och Helsingfors stads målsättningar

Stadsmiljönämnden i Helsingfors stad beslutade i november 2022 om att utvidga promenad-, utevistelse- och cykelområdena i stadscentrum.

Beslutet är en del av ett kontinuum av planer och beslut med vilka man strävar efter ett trivsammare, livskraftigare och upplevelserikare stadscentrum. Främjande av gång är en viktig attraktionsfaktor för centrum i Helsingfors stadsstrategi 2021–2025.

Även stadsstyrelsen har dragit upp linjerna för att utveckla möjligheterna till gång, och stadsstyrelsen beslutade i januari 2021 om att fortsätta planering av utvidgningen av promenadcentrum och godkände en centrumvision vars mål är bland annat bättre möjligheter till gång i centrum. Dessutom har stadsstyrelsen godkänt programmet för att främja gång.

Målet med den kommande trafiksystemplanen för stadscentrum är för sin del att främja gång. I arbetet utnyttjas de uppgifter och observationer som samlats in från försöken under sommaren 2023. 

I framtiden stöder också verksamhetsmodellen för sommargator utvecklingen av promenadområdena i stadscentrum. Sommargatorna kan förverkligas så att staden får information om dem för mer permanenta lösningar.

Vanliga frågor: Nya promenadområden i centrum

Vad handlar projektet om, vad förändras?

I projektet tar man plats från biltrafiken och parkeringen för gång, cykling och vistelse. 

Promenadcentrumet utvidgas framför allt på Esplanaderna. I trafikarrangemangen görs tillfälliga ändringar på Norra och Södra Esplanaden, Skillnadsgatan, Kaserngatan, Lönnrotsgatan, Mannerheimvägen och Nylandsgatan samt på platsen framför Designmuseet på Högbergsgatan.

Hur syns förnyelserna på Esplanaderna?

Körbanan på Norra och Södra Esplanaden blir enfilig. Promenadområdet på Norra Esplanaden och i Södra Esplanadens västra ände breddas. På bägge Esplanaderna lämnas nödvändiga lastningsplatser, taxiplatser och parkeringsplatser för CD-bilar. På Södra Esplanaden kan eventuellt en del av de befintliga parkeringsplatserna bevaras.

När den andra körfilen på Norra Esplanaden tas bort, kan trottoaren på byggnadernas sida breddas med 2,5–4,5 meter på en del av gatuavsnitten.

På Södra Esplanaden drar cykeltrafiken nytta av utrymmet som frigörs från körbanan, eftersom ett enfiligt arrangemang för biltrafiken gör det möjligt att flytta cykelvägen till körfilen på parksidan. Samtidigt frigörs cykelvägen på parksidan för fotgängare när den 1,5 meter breda trottoaren breddas till 3,5 meter.

Hur syns förnyelserna på Skillnaden?

Trottoaren på östra sidan av Skillnadsgatan breddas, och här kommer man att placera växtlighet, möbler och terrasser. På grund av arrangemangen på Esplanaderna kommer Skillnadsgatan att bara ha en körfil under två år.

Arrangemangen mellan Nylandsgatan och Lilla Robertsgatan motsvarar i huvudsak arrangemangen för sommargatorna under sommaren 2022. Förändringarna i trafikarrangemangen mellan Nylandsgatan och Södra Esplanaden samordnas med de kommande arrangemangen på Esplanaderna.

Hur syns förnyelserna på Kaserngatan?

På Kaserngatan förbättras förhållandena för gångtrafiken mellan Södra Esplanaden och Norra Magasinsgatan genom att placera möbler för vistelse i gaturummet, öka grönskan i gatubilden och lugna ner biltrafiken. Kaserngatan blir en gårdsgata.

Hur syns förnyelserna på Lönnrotsgatan?

Trafikarrangemangen på Lönnrotsgatans avsnitt mellan Mannerheimvägen och Sandviksgatan förtydligas. Körbanan blir enfilig och gatan får en cykelfil för cykeltrafiken västerut. Arrangemangen förutsätter ett parkeringsförbud på den ena sidan av gatan.

Vilka andra åtgärder vidtas för att främja gångtrafiken i Helsingfors under de närmaste åren?

Andra åtgärder som främjar gång och vistelse omfattar bland annat förflyttning av parkeringsplatserna för turistbussar på Senatstorget, effektivisering av övervakningen av distributions- och servicetrafiken samt förbättring av underhållet på de befintliga gågatorna. Dessa åtgärder beslutades dock inte i samband med beslutet om att utvidga promenadområdena från 1.11.2022, utan de är separata åtgärder.  Dessutom genomför staden åtgärder enligt programmet för att främja gång, såsom att skapa en hierarki för gångvägnätet och utarbeta en anvisning om planering för gång.

När genomförs försöket och hur länge tar det?

Åtgärderna för att utvidga promenadcentrumet genomförs under sommaren 2023 och de planeras fortsätta fram till slutet av 2024, men utifrån de erfarenheter som samlas in under denna period kan arrangemangen avslutas tidigare än planerat eller på motsvarande sätt förlängas till en längre period än planerat. De mest permanenta lösningarna påverkas av helhetsplanen för utveckling av trafiken i stadskärnan.

Varför genomförs försöket nu och enligt ett schema som verkar brådskande?

Staden förebrås ibland för långsamt och trögt beslutsfattande. Nu vill staden försöka att smidigt omsätta i praktiken mål som skisserades för flera år sedan. Stadsstyrelsen tog fram riktlinjer för den ambitiösa utvecklingen av promenadcentrumet redan 25.1.2021. Försöket på Esplanaderna är ett sätt att främja detta mål.

Försöken på Esplanaderna kommer dessutom att stödjas av HRM:s projekt för separering av blandavlopp som enligt aktuella uppgifter kommer att inledas i slutet av 2020-talet. I samband med detta projekt är det ändamålsenligt att totalrenovera Esplanaderna och närliggande gator. Dessutom kan erfarenheterna som nu samlas in nyttjas i planeringen av mer permanenta lösningar i samband med avloppsprojektet.

Varför har dessa gator och områden valts ut för försöket?

I beredningen av promenadcentrumet läggs fokus på naturliga gångrutter, centrala rastplatser och förbindelser mellan dem samt på den kommersiella potential som promenadcentrumet skapar i form av gågator eller förbättrade möjligheter till gång i respektive objekt.

Varför valdes just Esplanaderna?

Esplanaderna och Esplanadparken är redan nu ett populärt promenad- och vistelseområde vars trivsel kan förbättras genom att bredda promenadområdena och minska utsläpp, buller och andra olägenheter som trafiken orsakar. I området finns också många kvartersbutiker och tjänster, vars livskraft stöds av ett ökat antal fotgängare.

Varför valdes de övriga gatorna?

Kaserngatan, Skillnadsgatan och platsen framför Designmuseet är med eftersom vi redan har fått bra sommargatuerfarenheter från dem. Promenadområdena på dessa gator skapar en förlängning till Esplanadens gångförbindelser och knyter den södra innerstaden närmare promenadcentrumet.

Lönnrotsgatan valdes med för att göra cykeltrafiken från stadskärnan västerut smidigare. Tydligare arrangemang underlättar också gångtrafiken när utrymmet för elsparkcyklar och cyklister anvisas tydligt.

Vad är syftet med att utvidga promenadcentrumet?

Huvudsyftet är att bevara centrums roll som en eftertraktad plats för arbete, tjänster och ärenden och att öka trivseln i centrum som ett gemensamt ”vardagsrum”. Bättre gångmöjligheter skapar ett trivsamt och upplevelserikt centrum som lockar människor att tillbringa tid där och erbjuder ramar för olika slags stadsevenemang och möten.

Syftet med ändringarna är att skapa ett tydligare nätverk av gågator och smidiga förbindelser mellan öppna platser och promenadområden. Förnyelserna bidrar också till ökad trygghet och smidighet för gångtrafiken.

Med försöket samlas in erfarenheter och information för planering av mer permanenta lösningar för Esplanaderna och närliggande gator. Lösningarna granskas i planen för trafikarrangemang för stadskärnan som går vidare till beslutsfattande 2023.

Helsingfors har beslutat att staden ska vara kolneutral 2030, vilket förutsätter förändringar i rörligheten. En åtgärd som syftar till att uppnå detta mål är att främja förhållandena för gångtrafiken.

På vilket sätt ökar gång-, cykel- och kollektivtrafiken livskraften i centrum?

Gång-, cykel- och kollektivtrafik är effektiva och utrymmessnåla färdsätt, vilket innebär att de är de effektivaste sätten att förflytta människor i ett begränsat utrymme. 

Det genomsnittliga resultatet från internationella undersökningar visar att antalet kunder ökar med cirka 20–40 procent när förhållandena för gångtrafiken och stadsmiljön utvecklas. Enligt utredningen av ärendehantering i Helsingfors centrum använder 82–90 procent av kunderna som handlar i centrum andra transportmedel än bil.

Hur stöder främjandet av promenadcentrumet upplevelserna?

Helsingfors centrum har en stor betydelse som ansiktet utåt för hela staden och Finland. Förutom vardagliga aktiviteter är det offentliga rummet i centrum en arena för fester, evenemang, demonstrationer, processioner, vistelse och möten.

I bästa fall lockar innerstaden invånare i olika åldrar, företag, serviceproducenter och turister. Denna attraktiva, upplevelserika sida av centrum vill staden utveckla och värna om. Trivsamma och trygga förhållanden för gångtrafiken stöder målet.

Det finns mycket servicetrafik och många felparkerade bilar på de nuvarande promenadområdena. Hur genomfördes servicekörningarna på försöksområdet?

Under försöket strävade man efter att säkerställa att antalet parkeringsplatser för servicetrafiken skulle vara detsamma som i utgångsläget. Dessutom strävade man efter att säkerställa servicetrafikens funktion genom effektiviserad övervakning från och med april 2023.

Servicetrafikens verksamhet observerades före försöket i april 2023 och efter att försöket inletts under sommaren 2023. Utifrån dessa utarbetades en uppföljningsrapport. Enligt uppföljningsrapporten (30.10.2023) har försöket minskat parkeringen på Esplanadens trottoarer, vilket troligtvis berodde på att breddningsområdet gjorde det svårare att köra upp på trottoaren.

Dessutom genomfördes observation vintertid på två olika dagar under morgon- och eftermiddagstrafiken i februari 2024. Observationsrapporten för vintertid utarbetas senare.

Hur säkerställs att det nya fotgängarområdet på Norra Esplanaden inte blir ett parkeringsområde för elsparkcyklar?

Staden förhandlar med aktörerna inom branschen om spelreglerna under våren 2023. I förhandlingarna letar man efter lösningar för nya spelregler för parkering.

Hur hänger gång ihop med bekämpningen av klimatförändringen?

När människorna föredrar gång, minskar utsläppen av fossila bränslen, och gångtrafiken bidrar därmed till att uppnå målet Kolneutralt Helsingfors 2030. Målet är att verksamheten i Helsingfors 2030 inte längre värmer upp klimatet. Stadsstrukturen bör stödja klimatvänliga levnadsvanor.

Hur får man människorna att gå på gågatorna när det är slaskigt och vinter?

I samband med planeringen av försöket funderar man över hur centrums attraktionskraft också kan ökas utanför sommarsäsongen.

Vid sidan av sommarmånaderna är december traditionellt en av de livligaste gångmånaderna i stadskärnan.

Hur stor del av besökarna kommer till centrum med egen bil?

Enligt utredningen av ärendehantering i Helsingfors centrum (2019) är andelen människor som kommer till centrum med egen bil cirka 11–15 procent.

Hur många kommer till centrum med kollektivtrafik, till fots eller med cykel?

Enligt utredningen av ärendehantering i Helsingfors centrum (2019) kommer omkring tre av fyra svarspersoner till Helsingfors centrum med kollektivtrafiken för att uträtta ärenden. Andelen som kommer till fots är 8–12 procent. Cirka tre procent av svarspersonerna använde cykel som sitt huvudsakliga transportmedel för resor till centrum.

Vilken roll spelar privatbilismen i Helsingfors centrum i framtiden?

Centrumområdet behöver alla transportslag. Också privatbilismen spelar en viktig roll som en del av trafiken i centrum i framtiden. Ett smidigt trafikflöde och förbättrad trivsel i centrum förutsätter dock att de flesta väljer något annat färdsätt. Också Helsingfors klimatmål förutsätter att människorna föredrar hållbara färdsätt.

Vilka effekter hade planerna på antalet resor med personbil till centrum?

Resorna med personbil genom stadskärnan i öst-västlig riktning bedömdes minska med 10 procent. På Esplanaderna bedömdes personbiltrafiken minska med cirka en femtedel. Man bedömde att personbiltrafiken i alla fall inte överförs till omvägar på gatorna som ligger nära de ändrade områdena i samma utsträckning som tidigare, särskilt då Kaserngatan (sommaren 2023) och Skillnadsgatan var med i utvidgningen av promenadområdena.

I slutet av 2023 visade resultaten att biltrafikvolymen under försöken i praktiken hade förblivit oförändrad på Esplanaderna. En del av biltrafiken hade överförts till Brunnsgatan. Även på Fabriksgatan och Elisabetsgatan hade trafikvolymen ökat. Återverkningarna på det övriga gatunätet hade dock varit måttliga och lokala. I resultaten tog man inte ställning till fordonstrafikens totala mängd.

Stockades trafiken på Esplanaderna i och med att antalet filer minskade?

Under de senaste 30 åren har biltrafiken på Esplanaderna följt en nedåtgående trend. De trafikberäkningar som gjorts på linjen tvärs igenom centrum visar att trafikmängden har halverats sedan de första åren på 1990-talet.

Effekterna av den minskning av filer som lagts fram för Norra och Södra Esplanaden på biltrafiken har granskats med hjälp av Emme-trafikmodellering (bedömning av effekten på företag i oktober 2022). På basis av modelleringen minskar biltrafiken på Esplanaderna i och med filändringen med cirka 4 000 bilar under vardagsdygn, det vill säga en femtedel. Den största effekten är på trafiken mot väst under morgonrusningen, då restiden från Hagnäs till Busholmen uppskattades öka med en dryg minut på grund av filändringarna.

I slutet av 2023 visade resultaten av granskningen att biltrafikens smidighet hade försvagats något på Esplanaderna. Under rusningstiderna förlängdes restiderna för bilresor genom centrum med 1–3 minuter och utanför rustiderna med mindre än en minut.

Överfördes trafiken från Esplanaderna till exempelvis de smala sidogatorna i Gardesstaden?

På förhand uppskattade Emme-trafikmodelleringen att gatorna i sommargatuförsöket skulle förebygga att trafiken övefördes till Gardesstadens lokala gator. Man bedömde att cirka hälften av de bilar som uteblev från Esplanaderna under vardagsdygn skulle överföras på andra gator, specifikt Brunnsgatan (ca 700 bilar) och de lokala gatorna i Gardesstaden (ca 1 500 bilar).

Enligt de uppföljningsresultat som publicerades i slutet av 2023 överfördes knappt någon biltrafik till Gardesstadens lokala gatunät.

Minskar antalet parkeringsplatser på Esplanaderna?

Antalet parkeringsplatser minskar till cirka en tredjedel. Antalet parkeringsplatser som tas bort är litet i förhållande till den totala parkeringsplatskapaciteten i centrum.

Hur påverkar de ökade trafikvolymerna på andra gator dessa gator?

På de gator där biltrafiken ökar beror de eventuella negativa effekterna på gatans karaktär (Bedömning av konsekvenser för företag i oktober 2022). På Brunnsgatan förblir ökningen av trafikvolymen marginell jämfört med den nuvarande biltrafikvolymen på denna gata (ca 18 500 bilar per vardag).

I Gardesstadens gatunät försämrar ökningen av trafikbelastningen både trafiksäkerheten och trivseln om den äger rum. En ytterligare belastning på mindre än ett tusen bilar per dygn är ganska liten, men trenden är tydlig. Vid behov finns det dock möjlighet att vidta snabba åtgärder för att göra det mindre lockande att köra genom lokala gator.

Hur förbättrade ändringarna cykeltrafikens förutsättningar?

Redan på förhand uppskattade man att effekterna för trafikarrangemangen på Esplanaderna på cyklingen kunde bli små. I utgångsläget löpte cykeltrafikens huvudled på Södra Esplanaden på parkens sida som en smal dubbelriktad förbindelse. Mer utrymme för cykling anvisades genom att på Södra Esplanaden genomföra en ny dubbelriktad cykelväg. Den tidigare cykelvägen blev en trottoar. Den nya cykelfilen i västlig riktning på Lönnrotsgatan förbättrade förutsättningarna för cykeltrafiken mot väst.

I och med försöket har cykelvägen på Norra Esplanaden varit i flitig användning, och detta har framför allt förbättrat säkerheten och smidigheten för fotgängare.

Byggs det nya cykelparkeringsplatser på Norra Esplanaden eller i närheten av den?

Det finns redan nu rikligt med cykelställ på Esplanaderna, Salutorget oh i Gardesstaden. Du kan se var de ligger i karttjänsten: cykelställ i karttjänsten(Länk leder till extern tjänst).

Stadsmiljösektorn utreder möjligheter att öka antalet cykelparkeringsplatser till exempel i början av Centralgatan eller i närheten av korsningen mellan Norra Esplanaden och Mikaelsgatan. Egentliga cykelparkeringar placeras också i fortsättningen i anslutning till stationer och knutpunkter för kollektivtrafiken.

Varför byggdes en tillfällig cykelväg på Södra Esplanaden?

På förhand var tanken att cykelvägen på Södra Esplanaden förbättrar förhållandena särskilt för fotgängarna, då de som rör sig på cykel och elektrisk sparkcykel avskiljs tydligare från fotgängarna. I och med arrangemangen frigjordes ett bredare utrymme för trottoaren på parkens sida.

Särskilt vid Kapellet där det inte tidigare fanns en trottoar förbättrades förhållandena för promenader. Många fotgängare gjorde misstaget att promenera längs den cykelväg som gick bakom Kapellet. Efter förnyelsen gjordes den cykelväg som såg ut som en trottoar till en trottoar. Förnyelsen gav mer utrymme för både fotgängarna och cyklisterna.

Varför asfalterades cykelvägen på Södra Esplanaden?

Cykelvägen asfalterades tillfälligt så att de som rör sig på cykel och elektrisk sparkcykel ska använda den och inte söka sig till de asfalterade trottoarerna. Särskilt med elektrisk sparkcykel är det väldigt svårt att åka på nubbstenar.

Efter försöket skalas den asfalterade ytan bort. Nubbstensbeläggningen iståndsätts också när gatusaneringarna på Esplanaderna genomförs som ett separat projekt under den närmaste framtiden.

Förlängdes bilisternas restider i centrum?

På förhand uppskattade man att restiderna med personbil kunde öka något under rusningstiderna. Den största effekten uppskattades gälla trafiken mot väst under morgonrusningen, då restiden från Hagnäs till Busholmen uppskattades öka med en dryg minut på grund av filändringarna.

På basis av de första uppföljningsresultaten från december 2023 försvagades biltrafikens smidighet på Esplanaderna, men återverkningarna på det övriga gatunätet var måttliga och lokala. Effekterna kunde observeras närmast på Norra Kajen och Brunnsgatan.

Enligt resultaten för uppföljningen förlängdes restiderna med bil på rutterna genom centrum med cirka 10 procent efter att försöket inleddes. De längre restiderna påverkades också av gatuarbetena i stadskärnan.

Hur tar man sig smidigt till centrum om man lämnar bilen hemma?

Redan nu kommer de flesta till centrum med kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas bland annat med nya spårvägsförbindelser. Nya spårvägsförbindelser knyter centrumet effektivt till resten av staden, både på nära och långt håll. Anslutningsparkering är också ett bra sätt att minska restiden.

Hur beaktas tillgängligheten i planeringen av förnyelserna?

Esplanaderna ingår i ett särskilt tillgänglighetsområde, vilket bör beaktas i planeringen av tillfälliga konstruktioner. Planerna granskas tillsammans med bland annat Handikapprådet. Från rådet samlas också in erfarenheter av hur försöket fungerar.

Hur beaktades räddningsverksamheten i försöket?

Räddningsverksamhetens förutsättningar under försöket planerades tillsammans med räddningsverket. I planerna beaktades bland annat räddningsrutterna och lyftplatserna för räddningsmateriel samt dimensioneringen av gatornas geometri med beaktande av räddningsfordonens behov av utrymme. Exempelvis på Södra Esplanaden genomfördes cykelvägen så att utryckningsfordon vid behov kan väja mot cykelvägen, och även de krav som byggnaderna längs Esplanaden ställer på räddningsverksamheten beaktades. Tillsammans med räddningsverket gick man regelbundet igenom försökets effekter på räddningsverksamheten.

Var kan bilister väja för utryckningsfordon på den enfiliga Norra Esplanaden?

Räddningsvägarnas funktion säkerställs under den mer detaljerade planeringen i samarbete med räddningsverket.

Kan hastighetsbegränsningen på Norra Esplanaden vara 20 kilometer i timmen?

I Helsingfors används hastighetsbegränsningen 20 km/h endast på gårdsgatorna. I andra områden har begränsningen 20 km/h inte använts. Hastighetsbegränsningen på Esplanaderna är numera 30 km/h och det finns inte tillräckliga motiveringar till att sänka på den. Att göra körbanorna smalare på Esplanaderna ska i praktiken redan sänka hastigheterna.

Hur kunde man röra sig med bil från Skatudden i och med försöket?

Ändringen av Esplanaderna till enfiliga gator påverkade främst biltrafikens smidighet i västlig riktning.

I samband med beredningen av de tillfälliga åtgärderna bedömdes biltrafikens smidighet på de enfiliga Esplanaderna. Smidigheten på Esplanaderna definieras till stor del av arrangemangen vid anslutningarna på Mannerheimvägen och kring Havis Amanda. Även om antalet filer på Esplanaderna minskade strävade man efter att bevara förmedlingsförmågan för dessa anslutningar nära det den varit tidigare. Man bedömde att körning genom Esplanaden skulle fördröjas med cirka en minut under den värsta rusningstiden. Enligt uppföljningsresultaten från december 2023 förlängdes restiderna med bil genom centrum med ca 1–3 minuter under rusningstiderna.

Hur planerade man att trafikströmmarna i centrum skulle styras när flera gaturenoveringar som styr om trafiken och andra förändringar genomfördes samtidigt?

Under försöket pågick och förbereddes flera olika projekt i stadskärnan som bedömdes påverka trafiken i området.

Försöket på Esplanaderna och anknytande gator planerades pågå från försommaren 2023 fram till slutet av 2024. Renoveringen av Brunnsgatan kommer att inledas först efter detta, eftersom man under renoveringen kan återinrätta två filer i varje riktning på Esplanaderna.

Den trafik som löper längs Esplanaderna och Mannerheimvägen ankommer huvudsakligen från olika håll, varvid de tillfälliga arrangemangen vid dessa objekt inte ger upphov till kombinerade effekter för de flesta resor. De tillfälliga arrangemangen på Esplanaderna bedömdes fördröja trafiken mot väst med cirka en minut under rusningstiderna. Enligt de preliminära uppföljningsresultaten (december 2023) har uppskattningen preciserats till 1–3 minuter. 

Hur påverkade filarrangemangen på Esplanaderna trafikflödena i centrumområdet?

På förhand uppskattade man att effekterna av filarrangemangen på Esplanaderna på trafiknätet i centrum skulle förbli små.

De bifogade bilderna av planeringsskedet visar att enligt prognosen uppskattades trafikvolymen på Norra Esplanaden minska med cirka 300 fordon i timmen under morgon- och kvällsrusningen. Enligt prognosen skulle knappt en tredjedel av trafiken överföras till Brunnsgatan och cirka en fjärdedel till Gardesstaden. Resten av resorna skulle antingen bli ogjorda eller så skulle de göras med andra transportmedel. Man förutsåg att avlägsnandet av en fil skulle fördröja exempelvis resor från Hagnäs till Busholmen med en dryg minut under morgonrusningen. De preliminära uppföljningsresultaten från december 2023 visade att motsvarande resor förlängdes med 1–3 minuter under rusningstiderna.

Enligt prognosen uppskattades trafikvolymen på Södra Esplanaden minska med cirka 300 fordon i timmen under kvällsrusningen, varav två tredjedelar uppskattades överföras till Gardesstaden.

Dessutom bedömde man att en tredjedel av resorna skulle göras med andra transportmedel, bli ogjorda eller göras utanför centrum. Prognosen uppskattade att effekterna av morgonrusningen skulle förbli små, medan restiderna under kvällsrusningen till och med uppskattades bli snabbare.

Ändringar av trafikvolymen under morgonrusningen 2022 (pdf)

Ändringar av trafikvolymen under kvällsrusningen 2022 (pdf)

Enligt de första uppföljningsresultaten från december 2023 bevarades biltrafikvolymen på Esplanaderna som förut, och därför försvagades smidigheten något samtidigt, eftersom endast en fil fanns tillgänglig. Återverkningarna på det övriga gatunätet var måttliga och lokala och kunde inte avskiljas helt och hållet från effekterna av gatuarbetena i Helsingfors centrum.

Vilka effekter hade utvidgningen av promenadområdena på företagen i området?

Företagen fick möjlighet att utvidga sin verksamhet till gatuutrymmet mer än tidigare. Minskningen av parkeringsplatser för skötsel av ärenden påverkar de kunder som uppsöker tjänsterna med bil.

Man lyssnade uppmärksamt på det aktörerna i området hade att säga. Planering av stadsmiljön kräver dock alltid kompromisser, särskilt i centrum där utrymmet är mycket begränsat och så gott som inget ledigt utrymme finns tillgängligt. Under de tillfälliga arrangemangen på Esplanaderna följde man med effekterna både på aktörerna i centrum, områdets trivsamhet och trafikens smidighet. Utifrån dessa erfarenheter planerar man senare de permanenta lösningarna för området.

De första resultaten från slutet av 2023 visade att de effekter som företagen i området själva berättade om varierade stort mellan olika sektorer. De mest positiva effekterna uppkom bland företag inom restaurang- och kafébranschen.

Hur många företag påverkas av förändringarna i trafikarrangemangen på Esplanaderna?

Effekterna är begränsade till ett relativt litet område i omedelbar närhet av gatorna på Esplanaderna, men de kan påverka ett stort antal företag. På Esplanaderna finns drygt 600 företag, varav de flesta inte kommer att påverkas väsentligt av försöket.

Vad säger internationella studier om sambandet mellan rörlighet och företagens livskraft?

Internationella exempel och studier har visat att ökningen av antalet promenadområden och förbättringen av gatumiljön ökar antalet människor som går, vistas och använder tjänster i området. I vissa fall har dessa förändringar visat sig öka omsättningen i området. Studierna visar att antalet kunder som kommer med bil ofta överskattas.

Enligt Tammerfors universitets rapport Kävelystä elinvoimaa (”Livskraft från gång”) (2013) visar internationella studier ganska obestridligt att antalet fotgängare ökar när förhållandena för gångtrafiken förbättras. Invånarna i området har observerats handla mer i sin näromgivning, och dessutom ökar antalet besökare från längre håll.

Hur klarar kvartersbutikerna i centrum av konkurrensen om man inte kan besöka dem med bil?

Man kan komma till centrum med bil och parkera till exempel i en avgiftsbelagd parkeringshall, varav det finns flera i Helsingfors. Å andra sidan kommer de flesta redan nu till centrum med kollektivtrafiken.

Dessutom har internationella exempel och studier visat att ökningen av antalet promenadområden och förbättringen av gatumiljön ökar antalet människor som går och vistas samt antalet kunder i området.

Enligt rapporten Kävelystä elinvoimaa (2013) visar internationella studier att köpkraften hos fotgängare och cyklister verkar vara minst lika stor som hos bilister. Även om engångsköpen är mindre med dessa transportsätt, blir det fler besök.

Vem svarar för de värdefulla promenad- och vistelseområdenas utseende och möblering?

Esplanadområdet är en unik och historiskt värdefull miljö. Både i möbleringen och strukturerna eftersträvas ett enhetligt, estetiskt och fulländat genomförande. Möbleringen på olika gatuavsnitt planeras i samarbete mellan staden, konsulter och aktörer i området. Syftet med försöket är att åstadkomma en tillfällig lösning av högsta möjliga kvalitet, även om den inte kan motsvara de permanenta gatukonstruktionernas kvalitetsnivå.

Varifrån får vi fler människor till sommargatorna och andra ställen i centrum för promenader och vistelse?

Antalet fotgängare på sommargatorna ökade under somrarna 2020 och 2021. Antalet förblev relativt detsamma 2022. Under alla försökssomrar har människorna tillbringat avsevärt mer tid än tidigare på gatorna. Människor tillbringar mer tid i trivsamma områden.

Syftet med sommargatorna är inte att locka stora massor av människor på samma sätt som evenemang, utan att erbjuda platser för avkoppling och trivsel på sommaren.

Det kan ta tid för människorna att hitta de nya rutterna. Ju längre förändringarna består, desto sannolikare hittar människor sin väg dit, om det inte är fråga om ett särskilt mål som Senatstorget eller torgterrassen på Kaserntorget, dit människor åker uttryckligen för att bekanta sig med platsen. 

Hurdan respons har företagarna i område gett på sommargatorna?

När frågan ställdes direkt och muntligt till kvartersbutiksföretagarna i området, önskade de flesta svarspersonerna att sommargatorna genomförs på nytt.

Sommargatorna genomfördes 2021 med terrassen på Kaserntorget. Då förhöll sig största delen av företagarna positivt till både gatorna och terrassen och upplevde att de hade en positiv inverkan på affärsverksamheten.

I en enkät som genomfördes 2022 önskade strax över hälften av företagen fler sommargator. Företagarnas respons var mer kritisk än året innan särskilt i förhållande till genomförandet av sommargatorna. Många företag har rapporterat att sommargatorna hade en tydligt positiv inverkan på försäljningen, men hos många andra företag hade de ingen inverkan på försäljningen.

Hurdan respons har invånarna gett på sommargatuförsöket?

Sammanlagt 950 personer svarade på webbenkäten om sommargatorna. I enkäten hade svarspersonerna möjlighet att utvärdera de sommargator som staden genomfört tidigare. 85 procent av svarspersonerna önskar att staden fortsätter med försök i likhet med sommargatorna.

Lockas människor till Esplanaderna med nya evenemang?

Staden strävar efter att skapa goda omständigheter och möjliggöra evenemang enligt andra parters förslag. Detta syftar till att stadskärnan skulle vara levande året runt.

Hur görs Centralgatan mer lockande och en naturligare del av publikevenemangen i stadskärnan?

Centralgatan har under evenemang identifierats som en flaskhals därför att evenemangen på grund av den breda räddningsvägen knappt kan sprida sig till gågatan. I samarbete med räddningsverket utreds möjligheter till en aktivare användning av Centralgatan.

Staden utvecklar nätverket av fotgängarområdena i stadskärnan som en helhet och förstår betydelsen av dess enhetlighet särskilt under evenemang.

Är det breddade fotgängarområdet på Norra Esplanaden välskött också på vintern?

Genom god planering tål också tillfälliga konstruktioner vinterunderhåll. I princip underhålls området av den aktör som hyr den också på vintern. Staden ansvarar för trottoarerna och körbanan.

Hur involveras företagen i området i planeringen av förnyelserna?

Den framtida användningen och möbleringen av promenad- och vistelseområdena på Esplanaderna kommer att planeras i gemensamma verkstäder med nyckelföretag och fastighetsägare i området mellan november 2022 och januari 2023.

Respons på planeringslösningar samlas in från fastighetsägare och företag på gatorna i området samt från stadsbor, så att de permanenta lösningarna kan planeras så att de betjänar alla parter på bästa möjliga sätt.

Företrädare för företagen i området kan i verkstäderna eller via e-post anmäla sitt intresse för en privat intervju om företagens behov och önskemål avseende försöksområdena. Adress: hankepalaute@sitowise.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Hur kan stadsborna delta i planeringen av förnyelserna eller uttrycka sina åsikter?

För stadsborna har det anordnats en öppen verkstad (14.12.2022). Dessutom anordnas öppna cafédiskussioner.

Det har också inrättats ett invånarråd som ska utveckla planerna för promenadområdena tillsammans med stadens experter, komma på idéer för att förbättra stadsmiljön samt testa nya promenadområden på sommaren. 

Mer information om möten och rådet finns högre på sidan under rubriken Företagen och stadsinvånarna med.

Du kan också förmedla oss dina åsikter och önskemål genom att skicka e-post till hankepalaute@sitowise.com(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Hur samlas respons in på förnyelserna?

Under hela processen dokumenteras resultaten av olika enkäter och interaktionsmöten noggrant.

Under de kommande åren kommer dessutom erfarenheter och åsikter att samlas in i stor utsträckning från både aktörerna i området och stadsborna.

Försökens framgång följs upp noggrant under hela den tid de pågår.

Hur genomfördes den trafikräkning som var central för uppföljningen?

Trafikräkningen genomfördes med videoinspelning och bildtolkning. Antalet fotgängare, cyklister, motorfordon och elektriska sparkcyklar räknades vid totalt 20 objekt. Uppföljningen var kontinuerlig på Södra och Norra Esplanaden och Lönnrotsgatan, på andra håll genomfördes urvalsberäkning. Resultaten jämfördes med trafikvolymen före försöken från april 2023.

Hur följer man med personfordonstrafikens smidighet?

Ändringarna av biltrafikens smidighet, rutterna och restiderna följdes upp på basis av GPS-baserad information från fordonen. Data från olika tider på dygnet och året utnyttjades, som jämförelseobjekt användes material från hösten 2022. Data granskades ur olika synvinklar: trafiksituationen bedömes både på basis av nätet och gatorna. Dessutom följde man med hur restiderna och rutterna mellan vissa objekt ändrades. 

Effekter på biltrafikens smidighet (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Hur följde man upp service- och varutrafikens smidighet?

Servicetrafikens smidighet och tillräckligheten för de parkeringsplatser som är avsedda för lastning följdes upp genom att observera, analysera videoinspelningar och en enkät till aktörerna. För att få ett jämförelseobjekt av situationen före försöken hade man gjort observationer på Esplanaderna redan i april 2023. Observationer gjordes också i februari 2024 under morgon- och eftermiddagstrafiken.

Uppföljning av servicetrafiken under försöket på Esplanaderna 2023 (pdf, 0,5 Mt)

Hur mättes effekterna på centrums livskraft?

Staden hade tillgång till olika slags data från tiden före coronapandemin, mot vilka effekterna av försöket avspeglades. Man fick jämförelsematerial av livkraftsberäkningen för Helsingfors centrum, livskraftsindexet för Helsingfors centrum och uppgifter om användningsgraden för affärslokaler.

De tnya mätsystemet för livskraft beställdes av en extern sakkunniginstans. I utredningen beaktades utvecklingen av omsättningen för företagen i det granskade området på basis av de ändringar som rapporterades av företagen själva. Dessutom hördes företag i försöksområdet, transportföretag som är verksamma i området, aktörer inom turistbranschen och evenemangsanordnare.  Målet var att utreda bland annat utvecklingen av kundvolymen, utvecklingen av antalet arbetsplatser och erfarenheter av nyttjandet av det nya gatuutrymmet.

Uppföljning av livskraftseffekterna av visstidsförsöket på Esplanaderna (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Hur undersöktes de effekter som människor upplevde?

Människornas trivsel, omfattningen och karaktären för användningen av de nya områdena samt den allmänna inställningen till de nya områdena och motsvarande försök bedömdes.

Under försöket observerades användningen av de nya promenadområdena under olika årstider och veckodagar. Erfarenheter för olika användargrupper samlades in genom gatuintervjuer och diskussioner och genom en promenadrunda med stadsinvånarrådet. Dessutom genomfördes en enkät för stadsborna.

Observation av användarna av försöket på Esplanaderna och intervjuer från sommaren 2023 (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Enkät om helsingforsarnas erfarenheter av försöket på Esplanaderna och sommargatorna (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Hur följde man med luftkvaliteten och ljudmiljön?

Uppföljningen av luftkvaliteten, det vill säga mätningen av kvävedioxidhalten, fortsatte på Norra Esplanaden. På Lönnrotsgatan mättes antalet luftburna partiklar och kvävedioxidhalterna. Uppföljningen av ändringen av ljudmiljön baserades på intervjuer och enkäter.

På vilka beslut baseras främjandet av promenadcentrumet?

Helsingfors stads stadsmiljönämnd beslutade den 15 november 2022 om utvidgande av promenad-, vistelse- och cykelområdena i stadskärnan.

Stadsstyrelsen beslutade den 25 januari 2021 om fortsatt planering av utvidgandet av promenadcentrumet. I beslutet föreslogs att ett beslutsförslag om utvidgandet av promenadcentrumet ska utarbetas och att ett av de områden som granskas i planeringen är Esplanadområdet.

I januari 2021 godkände stadsstyrelsen också Helsingfors centrumvision som bland annat beskriver markanvändningen och trafikplaneringen i innerstaden.

I visionen beskrivs bland annat att ett omfattande promenadcentrum ökar socialt umgänge, uppmuntrar till rörelse, utevistelse och möten. Användningen av gatuutrymmet prioriteras ur perspektivet för hållbara färdsätt. Bekanta dig med Helsingfors centrumvision

Vilka andra strategier eller policyer utgör bakgrunden för främjandet av förhållandena för gångtrafiken?

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 förutsätter planering av promenadcentrumet och utveckling av trafikarrangemangen för att stödja livskraften och tillväxten av stadens centrum.

Besluten ovan och stadsstrategin baseras på ett avsevärt antal övriga beslut, riktlinjer, strategier och utredningar som har beaktats i utarbetandet av dem.

 • Också utvecklingsbilden för markanvändningen i stadskärnan som sträcker sig fram till 2032 (ännu inte godkänd) styr trafiklösningar.  
 • Utredning av ärendehanteringen i Helsingfors centrum utarbetades av Helsingfors stad, Helsingforsregionens handelskammare och Helsinki City Markkinointi 2019. I denna undersöktes vilka som uträttar ärenden i centrum, hur de kommer dit och hur mycket pengar de spenderar.
 • Ett stort antal internationella studier, undersökningar och erfarenheter från kontrollstäder utgör för sin del grunden för Helsingfors beslut.

Vilka är de nästa stegen i utvecklingen av centrumet?

Det tillfälliga utvidgandet av promenadområdena i centrum inleds sommaren 2023. Trafiksystemplanen för stadskärnan går vidare till beslutsfattande 2023. I denna fastställs mål, riktlinjer och åtgärder för utvecklingen av trafiksystemet för stadskärnan. I planen utnyttjas tillgänglig information om utvidgandet av promenadcentrumet, till exempel erfarenheter och åsikter som samlas in om försöket, och läggs fram permanenta förslag till promenadområden.

Utifrån trafiksystemplanen för stadskärnan kommer mer detaljerade planer, som leder till genomförande, att utarbetas senare.