Nya resultat från uppföljningen av försöket med Esplanaderna – försöket och utvecklingen av centrum delar åsikterna bland stadsborna

På Esplanaderna inleddes i våras ett försök där mer utrymme än tidigare reserverades för fotgängare och cyklister, och området gjordes grönare och mer trivsamt. Försöket är tvåårigt och föremål för en omfattande uppföljning. Enligt de senaste resultaten av trafikräkningen har antalet fotgängare i området ökat, men effekterna av försöket är fortfarande svåra att bedöma. Lokala förändringar i biltrafikens mängd och smidighet noterades. Enligt en enkät som gjordes som en stickprovsundersökning är stadsbornas åsikter delade i fråga om såväl försöket som eventuella permanenta lösningar.
Människor på Norra Esplanaden på sommaren.
Bild: Teina Ryynänen

Esplanadförsöket följs upp mångsidigt under hela den tvååriga försökstiden. I slutet av oktober publicerades resultat om försökets sociala konsekvenser samt dess effekter på livskraften, servicetrafiken och luftkvaliteten. Nu har vi fått resultat om trafikmängderna och stadsbornas åsikter. Stadsmiljönämnden behandlar uppföljningsresultaten vid sitt möte tisdagen den 5 december 2023.

Antalet fotgängare har ökat från våren

Trafikmängderna räknades på Esplanaderna och sommargatorna innan och efter att försöket inleddes. Uppföljningen gällde biltrafik, cykeltrafik och fotgängare. Antalet fotgängare i området har ökat efter att försöket inletts i juni jämfört med vårens beräkningar. Antalet fotgängare ökade med 30–60 procent på Norra Esplanaden och med 80–200 procent på sommargatan utanför Designmuseet. 

– Vi vet inte ännu hur själva försöket har bidragit till ökningen av antalet fotgängare, och till vilken del det handlar om säsongsvariationer eller exempelvis antalet turister. Vi får en bättre uppfattning om försökets effekter på antalet fotgängare när försöket fortsätter, konstaterar Reetta Putkonen, chef för trafik- och gatuplaneringen. 

I mängden cykeltrafik har det inte noterats några betydande förändringar efter att försöket inleddes.

Mängden biltrafik har förblivit densamma på Esplanaderna men ökat på Brunnsgatan

Mängden biltrafik har i praktiken förblivit densamma efter att försöket inleddes, om man ser till båda Esplanaderna. Efter att försöket inleddes har mest biltrafik förflyttats till Brunnsgatan, där mängden biltrafik har ökat med omkring en tredjedel jämfört med utgångsläget i mars och april. 

Den ökade biltrafiken på Brunnsgatan förklaras inte enbart av försöket på Esplanaderna. Man bör notera att renoveringen av Mannerheimvägen, som inleddes i mars, minskade mängden trafik på Brunnsgatan vid jämförelsetidpunkten. I augusti 2023, när försöket inletts, var trafikmängden under ett dygn på Brunnsgatan i genomsnitt 2 000 fordon mindre än tidigare år, med undantag för 2020 och 2021. 

Trafikmängderna har ökat även på Fabriksgatan och Elisabetsgatan. På dessa gatuavsnitt har man inte noterat några förändringar i biltrafikens smidighet. Försöket har i stort sett inte förflyttat någon biltrafik till det lokala gatunätet i Gardesstaden. På Kaserngatans sommargata minskade trafikmängderna märkbart, och på Norra Magasinsgatan var trafikmängden mindre i juli, men något större i augusti jämfört med utgångsläget.

Biltrafikens smidighet har försämrats något, men förändringarna är lokala

I och med försöket har biltrafikens smidighet enligt analysen försämrats på Esplanaderna, men detta har återspeglats endast som måttliga och lokala effekter på det övriga gatunätet. Effekter syns närmast på Norra Kajen och Brunnsgatan. Förflyttningen av biltrafiken har inte i märkbar grad stört trafikens smidighet på de gator dit trafiken har flyttat sig. Tidsåtgången för en bilresa genom centrum har ökat med i genomsnitt ungefär tio procent sedan försöket inleddes. Under rusningstid blev restiderna i allmänhet 1–3 minuter längre, och dagtid 0–1 minut. Vid sidan av Esplanadförsöket har även gatuarbeten i centrum bidragit till att förlänga restiderna.

Esplanadförsöket delar åsikterna – yngre generationer är mer positiva än bilägare och äldre 

För uppföljningen av försöket gjordes en enkät, där 1 250 helsingforsare intervjuades per telefon, så att urvalet är statistiskt representativt i fråga om ålder, kön och bilägande. I fråga om urvalet beaktades att centrum och förorterna skulle vara jämnt representerade. Materialet representerar helsingforsare i åldern 18–80 år. För att besvara enkäten krävdes att man besökt Esplanadområdet efter att försöket inleddes den 12 juni 2023. 

Respondenternas åsikter var delade i fråga om permanenta förbättringar av miljön för fotgängare på Esplanaderna. En knapp majoritet (51 %) ansåg att miljön för fotgängare borde utvecklas, även om det innebär att filerna för biltrafik minskar. 44 procent av respondenterna motsatte sig detta. Ju yngre respondenten var, desto mer sannolikt var det att hen understödde åtgärderna (bland 18–29-åringarna var stödet 68 % och bland 30–44-åringarna 55 %). Även personer som inte har bil (62 %) och kvinnor (55 %) var något mer positiva till åtgärderna. I hushåll som äger bil var stödet för permanenta lösningar 38 procent.

Enligt enkäten var gång (92 %) det klart vanligaste sättet att ta sig fram på Esplanaderna under försöket. En knapp tredjedel hade rört sig i området med bil och en knapp fjärdedel med cykel. Dessutom hade nio procent av respondenterna åkt taxi och fem procent hade använt elsparkcykel. Majoriteten av respondenterna kom till centrum med kollektivtrafik (61 %) när de senast besökte Esplanaderna. De som kom till fots och med bil utgjorde 14 procent vardera. En knapp tiondel kom med cykel.

De som rört sig till fots på Esplanaderna under försöket upplevde att det gick mycket smidigt att ta sig fram (vitsordet 4,07 på skalan 1–5. Majoriteten av cyklisterna ansåg att det gick smidigt att komma fram (3,57). Däremot upplevde bilförare att det var besvärligt att ta sig fram (2,20). En klar majoritet (76 %) av dem som var missnöjda med biltrafikens smidighet, ansåg att smidigheten är ett stort problem.

Respondenterna tillfrågades också om områdets trivsamhet på skalan 1–5, där 5 är mest trivsamt. Alla delar av försöksområdet fick medelvitsord på klart över 3, och de flesta över 3,5. Avsnittet utanför Designmuseet upplevdes som mest trivsamt. Norra Esplanaden upplevdes som trivsammare än Södra Esplanaden.

Uppföljning sker också under vintern

Esplanadförsöket avslutas i slutet av 2024, och uppföljningen pågår under hela försöket. Under vintern görs uppföljningar av trafikmängderna, biltrafikens smidighet och effekterna på livskraften, och användningen av försöksområdet under vintern observeras. De gemensamma planeringsworkshopparna och invånarrådet fortsätter även nästa år. Eftersom cykelfilen på Lönnrotsgatan blev klar först i slutet av augusti får vi närmare information om dess effekter först nästa år. Vinterns resultat presenteras för stadsmiljönämnden under senvåren 2024.