Helsingfors promenadcentrum utvidgas – delta i den fortsatta planeringen

Helsingfors utvidgar stadskärnans områden för promenad, vistelse och cykling nästa sommar. Stadsmiljönämnden fattade beslut i ärendet tisdagen den 15 november. Företag, fastighetsägare och stadsbor kan delta i den närmare planeringen av förnyelserna samt berätta sina åsikter och erfarenheter under försöket.
Esplanadparken på sommaren. Bild: Helena Roschier
Esplanadparken på sommaren. Bild: Helena Roschier

I och med förnyelserna omvandlas körfilerna på Esplanaderna och Lönnrotsgatan till enfiliga. På Kaserngatan, Skillnadsgatan och skvären framför Designmuseet anläggs åter ett sommargatuområde med bänkar och blommor. Lönnrotsgatan får en cykelfil för cyklister som åker i västlig riktning.

Målet är att ändringarna ska synas i gatubilden sommaren 2023. De nya områdena på Esplanaderna och Lönnrotsgatan reserveras för fotgängare och cyklister i enlighet med den preliminära planen till hösten 2024, men tidsperioden kan ändras enligt den respons som fås. Sommargatorna används endast under sommarsäsongen 2023.

Stadsbor och företag bjuds med i planeringen

Helsingfors bjuder in företagen och fastighetsägarna i områden vid Esplanaden med i planeringen av ge-nomförandet av promenad- och vistelseområdena så att försöket stödjer företagens behov. Fotgängar-områdena som byggs ut planeras i tre verkstäder mellan november 2022 och januari 2023.  

Delaktiggörandet av stadsborna börjar i en idéverkstad den 14 december kl. 17.30. Tillställningen inleds med en cirka halvtimme lång rundtur som avgår från Helsingfors stadshus huvudentré på Salutorgets sida klockan 17.30. Efter rundturen inleds idéverkstaden i Sofian kulma, på Sofiegatan 4 C i Torgkvarteren, klockan 18. I verkstaden diskuteras de kommande ändringarna på Esplanaderna samt områdets betydelse och livet i området olika tider på dygnet och under olika årstider.

Efter genomförandet av förnyelserna samlar man in erfarenheter och åsikter om dem från såväl företag som fastighetsägare, stadsbor och butikernas kunder. I utvärderingen av försöken fästs särskild uppmärksamhet vid hur de påverkar serviceföretagens affärsverksamhet i stadskärnan.  Det finns också planer på att inrätta ett kommuninvånarråd.

Dessutom ordnas kafédiskussioner om Esplanadens historia och framtid som är öppna för alla. Uppgifter om dessa möten och andra interaktionssätt samlas på webbsidan som grundas för projektet. Om möjligheterna till deltagande informeras dessutom på stadsmiljösektorns kanaler på sociala medier.

Utbyggnaden av fotgängarområdena hör samman med Helsingfors mål för en levande stadskärna med blomstrande stenfotsaffärer, trivsamma vistelse- och mötesplatser samt ett enhetligt nätverk av fotgängarområden.