Tillgänglighetsutlåtande för Helsinki Recovery app

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads applikation Helsinki Recovery app.

Stadens mål

I fråga om digitala tjänsters tillgänglighet är Helsingfors mål att sträva efter nivån AA eller högre enligt WCAG-anvisningarna, om det rimligen är möjligt.

Situation i fråga om kravenlighet

Applikationen Helsinki Recovery app uppfyller de lagstadgade kritiska tillgänglighetskraven enligt WCAG 2.1-nivån AA med följande noterade brister.

Otillgängligt innehåll

Det nedan nämnda innehållet uppfyller inte ännu alla de tillgänglighetskrav som lagen ställer.

Upptäckta brister

  • Flera element i applikationen fungerar inte bra när man använder en mobil skärmläsare.
  • Många av applikationens knappar saknar tillgänglig beskrivning (WCAG 2.1: 4.1.2 Namn, roll, värde)
  • Applikationen fokuserar inte på navigeringsmenyn direkt när den öppnas och meddelar inte att den har öppnats (WCAG 2.1: 2.4.3 Fokusordning, 4.1.2 Namn, roll, värde)
  • För en del av texterna i applikationen läses ett ord i taget oberoende av vilket sätt att läsa som valts (WCAG 2.1: 4.1.1 Parsing)
  • Applikationens på/av-väljare är inte kopplade tekniskt eller saknar tillräcklig beskrivning (WCAG 2.1: 4.1.2 Namn, roll, värde)

Åtgärdande av brister

De brister som nämns i rapporten kommer att åtgärdas i kommande publiceringar

Tillgång till information i tillgängligt format

Innehåll som förblivit otillgängligt på grund av de nämnda bristerna kan begäras från den här webbplatsens administratör med responsblanketten(Länk leder till extern tjänst).

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors
PB 6000, 00099 Helsingfors stad

Utarbetandet av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet utarbetades 04.05.2023.

Utvärdering av tillgängligheten

I utvärderingen av tillgängligheten följdes Helsingfors stads arbetsanvisningar och metoder, som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla skeden av arbetet.

Tillgängligheten har kontrollerats genom en auditering utförd av en utomstående expert och genom självvärdering.

Tillgängligheten har kontrollerats med ett program för tillgänglighetskontroll samt med hjälp av manuell kontroll av applikationen och innehållet.

De missförhållanden som utvärderingsverktygen rapporterat har granskats och vid behov åtgärdats.

Den externa expertauditeringen gjordes av Unicus Oy.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtandet

Applikationens tillgänglighet tryggas genom kontinuerlig övervakning när tekniken eller innehållet förändras samt genom regelbundna kontroller. Det här utlåtandet uppdateras när det görs förändringar i applikationen och när tillgängligheten kontrolleras.

Respons och kontaktuppgifter

För applikationens tillgänglighet ansvarar

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors
PB 6000, 00099 Helsingfors stad
Ge respons med responsblanketten(Länk leder till extern tjänst)

Anmäl otillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet trots allt inte uppfylls, kan hen anmäla detta med responsblanketten(Länk leder till extern tjänst)

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi(Länk leder till extern tjänst)
webbtillganglighet@rfv.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Telefonväxel: 0295 016 000
Öppettider: mån–fre kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Staden främjar tillgängligheten i digitala tjänster genom att harmonisera publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Webbplatsernas tillgänglighetsnivå följs upp kontinuerligt när de administreras. Staden reagerar genast på upptäckta brister, och strävar efter att utföra de ändringar som krävs så fort som möjligt.

Personer med funktionsnedsättningar och användare av assisterande teknik

Staden erbjuder rådgivning och stöd till personer med funktionsnedsättningar och användare av assisterande teknik. Stöd finns att få på den rådgivningssida som anges på stadens webbplats och per telefon.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet godkändes 9.11.2023

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors
Helsingfors stad