Helsinki Recovery app -sovelluksen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Helsinki Recovery app -sovellusta.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Helsinki Recovery app - sovellus täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.  

Havaitut puutteet

  • Useat sovelluksen elementit eivät toimi hyvin mobiiliruudunlukijaa käytettäessä.
  • Useilla sovelluksen painikkeilla ei ole saavutettavaa kuvausta (WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
  • Sovelluksen navigaatiovalikkoon ei kohdisteta heti, kun se avautuu eikä se ilmoita avautumisestaan (WCAG 2.1: 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
  • Osa sovelluksen tekstistä luetaan sana kerrallaan riippumatta valitusta lukutavasta (WCAG 2.1: 4.1.1 Jäsentäminen)
  • Sovelluksen päälle/pois valitsimia ei ole sidottu teknisesti tai niillä ei ole riittävää kuvausta (WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Puutteiden korjaus

Raportissa mainittuja puutteita tullaan korjaamaan tulevissa julkaisuissa. 

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä palautelomakkeella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi 
PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki 

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 04.05.2023.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.  

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.  

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sovelluksen ja sisällön manuaalista tarkistusta. 

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sovelluksen saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sovelluksen muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sovelluksen saavutettavuudesta vastaa  

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi 
PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki
Voit antaa palautetta palautelomakkeella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen palautelomakkeella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
saavutettavuus@avi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.  

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.  

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 9.11.2023

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi
Helsingin kaupunki