Palkka ja palkitseminen

Kaupungin palkitsemisjärjestelmä muodostaa kokonaisuuden, johon kuuluvat palkka, suoritusperusteinen palkitseminen, koko henkilöstölle suunnatut henkilöstöedut sekä työn arjessa tyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä lisäävät laadulliset tekijät.

Helsingin kaupungilla työntekijän palkkaa voidaan korottaa virka- ja työehtosopimuksissa määriteltyjen yleiskorotusten ja järjestelyerien myötä, jotka toteutetaan sopimuskausittain Helsingin kaupungilla. Yleiskorotukset kohdistetaan aina kaikille sopimuksen piirissä oleville, kun taas järjestelyerien kohdentamisesta neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen kanssa. Lisäksi kaupungilla on kohdistettu vuodesta 2019 saakka kaupungin oman palkkakehityssuunnitelman mukaisesti palkankorotuksia tehtäväryhmiin, joiden palkkakilpailukykyä on haluttu parantaa.

Palkkakehitysohjelma

 

Palkkakehitysohjelma on Helsingin kaupungin oma mekanismi palkkojen kehittämiseen. Ohjelma lisää kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehitysohjelma lanseerattiin vuonna 2019 järjestelmälliseksi ja suunnitelmalliseksi tavaksi vastata tähän haasteeseen. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkatasoa on kehitetty suunnitelmallisesti palkkakehitysohjelmien avulla vuodesta 2019 alkaen.

Palkkakehitysohjelma laaditaan korotustarvekartoituksen pohjalta. Korotusten kannalta kriittisimmät ammattiryhmät valitaan toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä kuullaan lisäksi laajasti eri tahoja, kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia sekä käydään keskustelua kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa yhteisten prioriteettien löytämiseksi.

Palkkakehitysohjelman toteuttamisesta ja siihen käytettävissä olevasta määrärahasta päätetään vuosittain kaupunginvaltuustossa.

Liite: yhteenveto v. 2019–2023 palkkakehitysohjelma

Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelma 2023 nostaa jopa 7 500 henkilön palkkaa