Urban Eco Islands

Kaksivuotisessa hankkeessa kehitettiin lähiluontomatkailua Helsingin ja Tallinnan saaristossa.

Urban Eco Islands - Urban and Smart Island Tourism Destinations -hankkeessa Helsingin Vasikkasaari ja Tallinnan Aegnan saari nostettiin uudenlaisiksi älykkäiksi lähivirkistysmatkailukohteiksi. Saaria kehitettiin kestävän matkailun ehdoilla herkkää saaristoluontoa kunnioittaen. Samalla tutkittiin, miten elämyksellistä ja kestävää matkailua voidaan edistää uusilla, innovatiivisilla ja älykkäillä ratkaisuilla.

Helsingin kaupunki toimi pääkoordinaattorina kaksivuotisessa hankkeessa, jonka partnereita olivat Forum Virium Helsinki, Tallinnan kaupunki ja Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikkö.

Opas kestävän lähivirkistysmatkailun kehittämiseen saaristossa

Urban Eco Islands -hankkeen yhtenä tavoitteena oli tuottaa Helsingin ja Tallinnan saarikohteiden erityispiirteet huomioiva kestävän lähivirkistysmatkailun käsikirja. Oppaaseen koottiin kriteeristö kaupunkialueella sijaitsevan luontomatkailukohteen kehittämistyössä huomioitavista ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista tekijöistä. Oppaassa esitellään myös, miten näitä tavoitteita voidaan edistää älykkäillä ratkaisuilla. Linkki oppaaseen löytyy sivun alalaidasta.

Lähiluontomatkailua kestävästi

Urban Eco Islands -hankkeessa etsittiin keinoja seurata ja ehkäistä kasvavan kävijämäärän aiheuttamaa rasitusta luonnolle Helsingin Vasikkasaaressa ja Tallinnan Aegnan saaressa. Kävijämäärän kehittymistä seurattiin Vasikkasaaressa muun muassa kävijälaskurilla ja kävijöiden sijaintia rekisteröivien antureiden avulla.

Osana hanketta ja Helsingin kaupungin merellistä strategiaa Vasikkasaarella liikkumista helpotettiin kunnostamalla polkuja ja merkitsemällä reittejä maastoon. Saaren polut suunniteltiin niin, että niiltä ei tarvitse poiketa nähdäkseen saaren parhaat palat. Polkujen ja reittien kunnostus on tärkeä osa kestävää luontomatkailua, sillä ne ohjaavat ihmisten kulkua reiteille, joilla herkkä luonto ei vaurioidu.

Kulunohjausta Vasikkasaaren kunnostetuille poluille vahvistettiin rakennuttamalla saarelle houkuttelevia levähdyspaikkoja ja luomalla mobiililuontopolkuja. Vasikkasaaren mobiiliopas(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) liitettiin osaksi Citynature.eu –verkkosivuja.

Tallinnan kaupungille kuuluva Aegnan saari on suosittu lähimatkailukohde. Hankkeen aikana saareen rakennettiin uusi jätteenkeräysasema entisen tilalle. Lisäksi saaren reittejä ja opastauluja uusittiin, jotta kävijät saavat monipuolisemmin tietoa saaren luonnosta, historiasta ja kestävistä toimintamalleista.

Sekä Helsingissä että Tallinnassa kaupunkilaisia rohkaistiin luonnon havainnointiin ja kansalaistieteen tekemiseen. Helsingissä kaupunkilaisia innostettiin lajintunnistukseen iNaturalist -sovelluksen avulla. Opasmateriaaleiksi luotiin iNaturalist –opasvideo(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)iNaturalist –käyttöohje sekä iNaturalist -käyttöohje opettajille ja oppaille. Tallinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota rantojen roskaantumiseen ja opettajille luotiin valmis materiaalipaketti opetuskäyttöön, jota testattiin Aegnan luontokouluryhmien kanssa.

Älykkäät ratkaisut osana luontoseurantaa

Vasikkasaaressa ja Aegnan saarella testattiin Helsingin kaupungin kehittämisyhtiö Forum Viriumin sekä Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikön kanssa älykkäitä ratkaisuja niin saaren luonnon kuin kävijöiden seurantaan.

Älykkäiden ratkaisujen avulla kävijät saivat ennakkotietoa internetistä saaren sen hetkisistä sääoloista, ilmanlaadusta ja veden lämpötilasta. Vasikkasaaren livekameran ja virtuaalikierroksen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) avulla kävijät pystyivät tutustumaan jo ennakkoon sekä saaren maisemiseen että saarella liikkumiseen.

Luontoseurantaa kokeiltiin pienoiskopterin eli dronen avulla. Dronen todettiin helpottavan ja nopeuttavan saaristossa tehtävää linnustoseurantaa.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Drone- ja satelliittikuvia hyödynnettiin myös luontoreittien kulumisen arvioimiseen vertaamalla vanhoja ja uusia kuvia.

Lisätietoa hankkeesta

Kaisa Pajanen, tiimipäällikkö, luonto- ja ympäristötietoisuus
Puh. +358 50 5932 137, kaisa.pajanen @ hel.fi

Tietoa projektista

 • Hankkeen nimi: URBAN ECO ISLANDS – Urban and Smart Island Tourism Destinations
 • Kesto: 1.4.2019 - 30.6.2021
 • Rahoittaja: European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic
 • Hankeosapuolet:
  • Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut (pääkoordinaattori)
  • Tallinnan kaupungin keskushallinto (projektipartneri)
  • Forum Virium Helsinki Oy (projektipartneri)
  • Tukholman ympäristöinstituutti Tallinnan yksikkö (projektipartneri)
 • Budjetti: 1 093 704 euroa
 • EU-rahoituksen osuus: 858 225 euroa

Linkit ja verkkomateriaali

Hankeosapuolten verkkosivut

Hankkeen viitekehys, käsikirja sekä loppuseminaarin tallenne

Tutustu hankkeen saarikohteisiin ja niiden luonto-oppaisiin

Euroopan unionin aluerahaston ja Interreg-ohjelman logot

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/urban-eco-islands-fi.