Helsingin rakennusvalvonta ja muita kaupunkiympäristön toimialan palveluja on kiinni 8.–28.7.2024.

Sulkuaikana rakennusvalvonta ei järjestä ennakkoneuvotteluita tai käsittele lupia. Lisäksi kiinni ovat seuraavat palvelut: rakennusvalvonnan arkisto ja ajanvarauksiin liittyvät palvelut, maa- ja kallioperään liittyvä asiakaspalvelu, maalämpöön liittyvä naapurin suostumusten käsittely, jos naapurina on Helsingin kaupunki.

Kaupunkimittauspalvelut on pääosin suljettu 8.–28.7.2024. Sulun aikana tehdään vain poikkeuksellisen kiireelliset työt. Asiakaspalvelu on avoinna normaalisti.

Rakennuslupa ja muut lupatyypit

Helsingissä rakentamiseen liittyviä lupia haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa. Saat lupapäätöksen Lupapisteeseen. Lupapisteessä voi myös kysyä neuvoa ja varata neuvotteluaikoja lupakäsittelijöille.

Tällä sivulla

Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi uuden rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai suuriin korjaushankkeisiin. Jos kyse on vähäisestä rakennus- tai taloteknisestä korjauksesta tai muutoksesta ei rakennuslupaa tarvita vaan voidaan tehdä lausunto. Rakennusluvan käsittelyaika on 99 päivää.

Tarvitset toimenpideluvan esimerkiksi pienen talousrakennuksen rakentamiseen, useisiin korjaus- ja muutostöihin sekä maalämpö- tai jätevesijärjestelmän rakentamiseen. Toimenpideluvan käsittelyaika on 51 päivää.

Tarvitset maisematyöluvan maanrakennustöitä ja joissain tapauksissa puiden kaatamista varten. Maisematyölausunto voi riittää vähäisemmissä hankkeissa. Maisematyöluvan käsittelyaika on 31 päivää.

Ennen kuin voit purkaa rakennuksen, tarvitset purkamisluvan tai sinun on tehtävä purkamisilmoitus.

Rakentamiseen liittyviä lupia haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa. Voit valmistella siellä  hankettasi ja kysy neuvoa Lupapisteessä. Voit varata neuvotteluaikoja lupakäsittelijöille. Saat lupapäätöksen Lupapisteeseen. 

 

Hae lupaa tai lausuntoa

Helsingissä rakentamiseen liittyviä lupia haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa.

Lupatyypit

Tarvitset rakennusluvan, kun rakennat uuden rakennuksen tai laajennat rakennusta, lisäät olemassa olevan rakennuksen kerrosalaa, muutat rakennuksen käyttötarkoitusta olennaisesti tai toteutat ison korjaushankkeen.

Hankkeeseen vaaditaan rakennuslupa, jos työllä on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveyteen. Esimerkiksi ullakkorakentamiseen, linjasaneeraukseen ja saunan rakentamiseen tarvitset rakennusluvan.

Rakennuslupaa edellyttävästä hankkeesta tulee aina käydä ennakkoneuvottelu. Ennakkoneuvottelua pyydetään Lupapisteen neuvontapyynnön kautta.

Vähäisissä rakennus- ja taloteknisissä korjaus- ja muutostoimenpiteissä, kuten uuden oviaukon tekemisessä tai takan ja hormin rakentamisessa voidaan tapauskohtaisesti arvioida, riittääkö lausunto vai tarvitaanko hankkeeseen rakennuslupa.

Lupapisteen hakemuksessa voit kirjata hankkeen kuvaukseen, että haet Z-lausuntoa. Kun hakemus on täytetty ja siihen liittyvät liitteet ja suunnitelmat tallennettu Lupapisteeseen, hankkeen piirustukset laatinut suunnittelija varaa ajan alueen tarkastusinsinöörille. Tarkastusinsinööri arvioi tapaamisessa, riittääkö lausunto vai tarvitaanko rakennuslupa.

Hae rakennuslupa ja lausunto ennen rakennushankkeen aloittamista.

Rakennusluvan sijasta rakentamiselle voidaan hakea toimenpidelupa, jos kyseessä on pieni talousrakennus tai muu rakennelma. Toimenpidelupa tarvitaan myös korjaus- ja muutostöihin, kuten joihinkin julkisivutoimenpiteisiin ja asuinhuoneistojen yhdistämiseen ja jakamiseen silloin, kun hankkeessa ei pureta tai muuteta kantavia rakenteita. Myös maalämpö- tai jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttävät toimenpidelupaa.

Rakennusjärjestys vapauttaa tietyt toimenpiteet toimenpideluvan hakemisesta. Tarkista Ohjeita rakennushankkeisiin -sivuilta, tarvitaanko hankkeeseesi lupaa.

Hae lupa ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen sujuvuuden varmistamiseksi on aina hyvä käydä ennakkoneuvottelu hankkeesta ennen lupahakemuksen jättämistä. Ennakkoneuvottelua pyydetään Lupapisteen neuvontapyynnön kautta. Vähäisissä toimenpiteissä ennakkoneuvottelulla voidaan varmistaa, riittääkö kaupunkikuvallinen lausunto toimenpideluvan sijaan.

Tarvitset maisematyöluvan maisemaa muuttavia maanrakennustöitä, kuten kaivamista, louhimista tai täyttämistä varten. Joissain tapauksissa tarvitset luvan myös puiden kaatamista varten. Tarkista puiden kaatamista koskeva ohje kaupungin sivuilta.

Aina et tarvitse maisematyölupaa, vaan maisematyölausunto voi riittää. Saat Lupapisteessä tiedon siitä, kumpi on hankkeessasi tarpeen. Vireillä olevan rakennuslupahakemuksen ja asemakaavan mukaisen hankkeen valmistelevia töitä varten voidaan usein antaa maisematyölausunto.

Et tarvitse maisematyölupaa tai -lausuntoa, jos toimenpide liittyy
- myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten toimenpiteiden suorittamiseen
- yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseen, jos esimerkiksi kaadat puita asemakaavassa määrätyltä rakennusalalta.

Tarvitset rakennuksen purkamiseen luvan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Purkamislupaa ei tarvita, jos voimassaoleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista.

Voit purkaa rakennuksen ilman purkamislupaa pelkällä purkamisilmoituksella, jos rakennus on talousrakennus tai muu vähäinen rakennus, eikä se ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas.

Purkamisilmoitus täytyy tehdä viimeistään 30 päivää ennen purkamistyön aloittamista. Saatamme perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista ennen purkutyön aloittamista.

Lupahakemuksen liitteet

Liitä purkamislupaan seuraavat liitteet

 • valokuvat purettavasta rakennuksesta
 • asemapiirustus tai karttaote, jossa on selkeästi esitetty purettava rakennus
 • omistusoikeusselvitys tontista
 • selvitys purkamistyön järjestämisestä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä
 • selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta, lajittelusta ja käsittelystä sekä sijoituspaikasta 
 • selvitys terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä, jos hankkeeseen kuuluu tällaista jätettä
 • asbesti- ja haitta-aineselvitys
 • selvitys pilaantuneen maan käsittelystä, jos hankealueella on mahdollisesti pilaantunutta maaperää
 • selvitys rakennukseen kohdistuvista mahdollisista rasitteista
 • selvitys naapurien kuulemisesta, jos purettava rakennus sijaitsee tontin rajalla tai purkamisella on muuten vaikutus ympäristöön tai alueella sijaitseviin rasitteisiin.

Täytä selvitys kaivu-, rakennus- ja purkujätteen käsittelystä (pdf)

Liitä purkamisilmoituksen seuraavat liitteet:

 • valokuvat purettavasta rakennuksesta
 • asemapiirustus tai karttaote, jossa on selkeästi esitetty purettava rakennus
 • selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta
 • selvitys terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä, jos hankkeeseen kuuluu tällaista jätettä.

Lupien hinnat ja käsittely

Rakentamisen luvat ja lausunnot ovat pääosin maksullisia. 

Katso kaikki maksut:

Helsingin rakennusvalvontataksa 2024 (pdf).

Helsingin rakennusvalvontataksa 2023 (pdf). 

Hakija saa tiedon lupapäätöksestä Lupapisteeseen.

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset ovat virallisesti nähtävissä 14 vuorokautta ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lupapäätökset 30 vuorokautta. Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätöksistä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lupapäätöksistä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätösten julkipanolistan näet Lupapisteestä Julkipano -palvelusta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (ei vaadi kirjautumista). 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lupapäätösten julkipanolistan löydät Kaupunkiympäristötalon aulasta osoitteessa Työpajankatu 8.

Lupapäätökset löydät verkkosivulta:  

Voit tutustua julkipanolistaan ja päätöksiin myös Kaupunkiympäristötalon aulassa osoitteessa Työpajankatu 8.

Lupapäätös saa lainvoiman, kun muutoksenhakuaika on kulunut umpeen ja kukaan ei ole hakenut muutosta lupapäätökseen. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökseen voi hakea muutosta 30 päivän ajan ja rakennusvalvonnan viranhaltijan päätökseen 14 päivän ajan. Päätöksen antamisen ajankohta ja muutoksenhakuajan kesto kerrotaan lupapäätöksessä.

Voit aloittaa rakennustyöt vasta, kun lupa on lainvoimainen. Rakennusluvan saaneet työt pitää aloittaa 3 vuoden kuluessa ja rakentamisen tulee olla valmis 5 vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuudesta. Toimenpideluvan, purkamisluvan tai maisematyöluvan mukaiset työt tulee tehdä 3 vuoden aikana.

Hae luvalle jatkoaikaa luvan voimassaoloaikana. Mikäli jatkoaikaa ei haeta luvan voimassaoloaikana, joudut hakemaan lupaa uudestaan.

Helsingissä kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Myös yleinen ja hankekohtainen ohjaus ja neuvonta tehdään ensisijaisesti Lupapisteen kautta. Hakemukseen ja rakentamisen aikaiseen valvontaan liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Lupapisteeseen.

Näin aloitat ja kysyt neuvoa Lupapisteessä

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisellä kerralla. Jatkossa kirjaudut sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

 2. Kirjoita katuosoite, jossa hanke sijaitsee.

 3. Kysy neuvoa painamalla "Kysy neuvoa" -painiketta sivun oikeassa yläkulmassa. 

 4. Kirjoita lyhyt kuvaus hankkeesta ja kysymyksesi. Sinut ohjataan oikealle asiantuntijalle. 

Neuvonnan jälkeen voit muuttaa neuvontapyynnön lupahakemukseksi.

Tarvitsetko apua Lupapisteen käyttöön?

Lupapisteen käyttöohjeesta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)löydät ohjeita muun muassa rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen, uuden hakemuksen ja neuvontapyynnön tekemiseen, neuvontapyynnön muuttamiseen lupahakemukseksi tai hakemuksen jättämiseen.

Teknistä tukea Lupapisteen käyttöön saat tarvittaessa tukipyyntölomakkeella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).