Träbyggande

Kraven på byggnaders energieffektivitet blir allt hårdare. Det innebär att när energianvändningen vid boende minskar, får byggnadsmaterialen en viktigare roll. Därför främjar Helsingfors på många sätt byggande i trä.

På den här sidan

Helsingfors mål är att vara koldioxidneutralt före år 2030. En allt viktigare del i att uppnå målet är att bygga i trä, eftersom trä som byggnadsmaterial binder kol.
Helsingfors mål är att vara koldioxidneutralt före år 2030. En allt viktigare del i att uppnå målet är att bygga i trä, eftersom trä som byggnadsmaterial binder kol.

Genomförandeprogrammet för markanvändning, som trädde i kraft 2020, ställer upp målet att öka träbyggandet i Helsingfors. Även avtalet mellan staten och Helsingfors om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) strävar efter att väsentligt öka byggandet i trä.

Fastän det hittills har byggts relativt få höghus i trä kommer det att finnas mycket mer av dem i en nära framtid. Till exempel Hongasmossa är Helsingfors största nya område med träbyggnation, en stadsby av trähus i nordvästra Helsingfors. Även i arkitektoniskt imponerande märkesbyggnader har andelen trä ökat i såväl beklädnader som konstruktioner.

Byggande i trä finns också med i stadens program Kehittyvä kerrostalo för innovativa höghus. Inom programmet publicerades år 2020 bland annat en rapport där identiska höghus i trä och betong jämfördes. Andra projekt för byggande i trä i programmet är Kiertotalouskortteli (Kvarter inom cirkulär ekonomi),  Puinen tilaelementtikerrostalo (Trähöghus av volymelement),  Tulevaisuuden puukerrostalo (Framtidens trähöghus) och Village Co-Living + LiM.

Träbyggnadsprojekt

En planeringstävling ordnades 2020–2021 för flervåningsbostadshusen i kvarteret på Stickelvägen 12 i Nedre Malm, där en avskalande sanering av byggnaderna och höjning av dem med två våningar i trä skulle planeras. Tävlingen ställde även ambitiösa förbättringsmål för saneringen i fråga om energieffektivitet.

Objektet är en helhet med åtta höghus som byggdes 1977 och ägs av Helsingfors stads bostäder Ab. Vid den avskalande saneringen ska fasadmaterialet bytas från betongelement till trävirke.

Fyra arkitektbyråer bjöds in till tävlingen, som vanns av Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli tillsammans med Arkkitehtitoimisto A-Konsultit med ett arbete som kallades ”Metsä puilta”. Kriterier för bedömningen var, utöver innovativ användning av trämaterial, även reproducerbarhet, arkitektonisk kvalitet, positiv effekt på stadsbilden, koldioxidsnålhet samt kostnadseffektivitet. Det vinnande förslaget var det förmånligaste visavi totala kostnader.

Havainnekuva voittajaehdotuksesta.
Bild: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit

Daghemmet Hopealaakso med plats för 210 barn byggs i Kronbergsstranden. Daghemmet blir färdigt hösten 2021.

Daghemmet blir i två våningar, och man sökte efter nya former för det genom en arkitekttävling 2019. Trä som byggnadsmaterial var det mest kostnadseffektiva alternativet för projektet.

Målet var att RTS-miljöklassificeringen skulle ge daghemmet fyra stjärnor. Byggnaden får ett grönt tak där det växer fetknopp.

Träbyggarnas video visar bygget av daghemmet i ett byggtält hösten 2020(Länk leder till extern tjänst)

I november 2020 inleddes ett projekt i syfte att utveckla ett parkeringshus i trä som uppfyller finska normer. Användningen av trä i parkeringshus kunde minska koldioxidavtrycket från byggande och öka antalet kolsänkor.

I nuläget finns det inte ett enda parkeringshus i trä över två våningar, eftersom det på grund av brandsäkerhetsnormerna inte har varit möjligt att hittills bygga sådana. Projektet ämnar visa att ett parkeringshus i trä kan byggas brandsäkert utan skivskydd.

Projektets parkeringshus planeras till Kungseken i Helsingfors och Kivistö i Vanda. I dessa nya bostadsområden ligger fokus på träbyggande och andra miljövänliga bygglösningar. Parkeringshusen ska bland annat få gröna tak för infiltration av dagvatten samt solpaneler för elproduktion.

Visualisering av parkeringsbyggnaden

Framtida träbyggesområden

Träbyggnation planeras till flera bostadsområden som under de kommande åren ska planläggas och byggas i Helsingfors. För bland annat Västra Bulevardstaden samt Byholmen planeras träbyggen för att minska koldioxidavtrycket från byggande i området. Byggande i trä har också en stor roll inom framtida kompletteringsbyggande i gamla bostadsområden.

På kartan nedan kan du framtida träbyggnadsområden. Det planeras mycket byggande i trä i områdena för kompletteringsbyggande bland annat längs Spårjokern.

Kartta, johon on merkitty tulevaisuuden puurakentamisalueita.

Kontaktinformation

Namn
Mervi Abell

Titel
Planeringsingenjör, stadskansliet