Kundråd

Kundråden utvecklar våra social- och hälsovårdstjänster så att de blir mer kundorienterade. Med hjälp av råden får vi viktig information av våra kunder. Informationen hjälper oss att förbättra våra tjänster.

Vad är ett kundråd?

Kundråden hjälper oss att utveckla våra tjänster så att de bättre svarar på våra kunders behov. Med hjälp av råden kan vi höra våra kunders åsikter och beakta dem i planeringen av tjänsterna. I råden deltar förutom kunder också vår personal. Råden är av olika storlek och har olika arbetsmetoder, och de kan också sammanträda elektroniskt.

Kundråd inom social- och hälsovårdstjänster

Flera av våra social- och hälsovårdsenheter har ett kundråd. Råden har till uppgift att utveckla våra tjänster utifrån kundernas idéer och tankar. Vanligtvis inrättas råd kring något som ska utvecklas. De används också som strukturer för regelbunden diskussion och utveckling, såsom inom serviceboende för personer med funktionsnedsättning (veckomöten) eller vid seniorcenter för äldre (samfundsmöten).

Personalen styr våra råds verksamhet. Största delen av råden inom våra tjänster är för närvarande slutna, vilket innebär att vi redan har kallat medlemmar till dem bland våra kunder. Medlemmarna i våra råd är frivilliga och har tystnadsplikt. Vi introducerar rådsmedlemmarna i verksamheten.

Vi informerar om öppna råd och möjligheterna att delta lokalt och i flera kanaler.

Fråga mer om våra kundråd: sotepe.osallisuus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)