Ulkomailta rekrytoinnin eettiset periaatteet

Ulkomailta rekrytoinnin eettiset periaatteet ohjaavat ulkomailta rekrytoinnin prosesseja ja toimintatapoja Helsingin kaupungilla.  Niiden tarkoituksena on varmistaa läpinäkyvä ja reilu rekrytointiprosessi ulkomailta rekrytoitavalle työntekijälle sekä tarjota riittävästi tukea työhön ja uuteen kotimaahan asettautumiseen. 

Helsingin kaupungin ulkomailta rekrytoinnin lähtökohtia ovat taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Helsingin kaupunki kohtelee kaikkia työntekijöitään yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti, kunnioittaen työelämän perusperiaatteita (ILO) ja ihmisoikeuksia. 

Ulkomailta rekrytoinnin eettiset periaatteet on sidottu kaupungin eettisiin periaatteisiin sekä hankintojen vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteisiin (Code of Conduct). Helsingin kaupunki seuraa aktiivisesti kansainvälisen rekrytoinnin kehityssuuntia ja riskejä, kehittäen niihin liittyvää tietotaitoa jatkuvasti.  

Suomeen asettautuminen ja asettautumiselle osoitettava tuki pitää sisällään niitä asioita, joita ulkomailta muuttava työntekijä välittömästi saavuttuaan tarvitsee. Näitä ovat esimerkiksi viranomaisasioinnit, asumisen kysymykset ja kielen oppiminen. Kotoutuminen tarkoittaa pitkäkestoista tapahtumien sarjaa, jonka avulla Suomeen muuttanut kokee tulevansa yhdenvertaisesti osaksi yhteiskuntaa. Kotoutuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. 

Helsingin kaupunki rekrytoi ulkomailta vastuullisesti

Haluamme varmistaa läpinäkyvän rekrytointiprosessin

Helsingin kaupungilla rekrytoitavan henkilön oikeudet ovat keskiössä. Olemme tietoisia siitä, että ulkomailta rekrytointiin voi liittyä työperäistä hyväksikäyttöä tai ihmiskauppaa. Haluamme estää työntekijöiden lainvastaisen, epäasiallisen tai pakotukseen perustuvan kohtelun kaikissa rekrytoinnin vaiheissa sekä rekrytointimaksujen perimisen rekrytoidulta työntekijältä.

Arvioimme rekrytointiprosessin eettisyyttä, jotta väärinkäytökset voidaan estää. Edellytämme palveluntuottajalta heidän toteuttamansa rekrytointiprosessin kirjallista kuvausta.

Rekrytoimme ulkomailta oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaisesti

Huomioimme lähtömaan työvoimatilanteen. Noudatamme kestävän rekrytoinnin periaatetta niin, ettemme toiminnallamme vaurioita lähtömaan peruspalveluita.

Noudatamme rekrytointikumppanin valinnassa sekä sopimuksenhallinnassa hankintaa koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia

Edellytämme, että valitsemamme rekrytointikumppani ja sen alihankkijat toimivat näiden eettisten periaatteiden, lainsäädännön, sopimusehtojen sekä muiden ohjeistustemme mukaisesti, ja seuraamme ja valvomme tämän toteutumista.

Työntekijä on tervetullut kaupungille töihin

Annamme Helsingin kaupungille tulevalle työntekijälle tarkkaa ja paikkansapitävää tietoa. 
Huolehdimme, että kaupungin työntekijöiksi saapuvat henkilöt saavat tietoa jo lähtömaassa työehdoista Suomessa, työelämän käytännöistä sekä Helsingin kaupungista työnantajana. Varmistamme, että antamamme tieto on kattavaa ja oikeaa. 
Työntekijällä on oikeus pätevöityä koulutustaan vastaavaan työhön ja saada työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Helsingin kaupungilla ulkomailta rekrytoitavalla työntekijällä on oikeus tehdä koulutustaan vastaavaa työtä tai pätevöityä siihen. Varmistamme, että palkka on työehtosopimuksen ja koulutuksen mukainen. Kaikki henkilöstöedut kuuluvat myös ulkomailta rekrytoitaville.

Työntekijällä on oikeus tasapuoliseen kohteluun työyhteisössä

Ulkomailta rekrytoitavalla työntekijällä on oikeus kotoutua Suomeen sekä saada samat palvelut kuin muilla yhteiskunnan jäsenillä. Työnantajana varmistamme, että työntekijä saa työhön tullessaan asianmukaisen, yhdenvertaisen ja tasapuolisen perehdytyksen. Mahdollistamme koulutuksen ja urakehityksen.

Tunnemme työnantajan vastuumme ja tuemme kotoutumista

Hoidamme lakisääteiset velvollisuutemme työnantajana

Noudatamme työnantajaa velvoittavaa lainsäädäntöä ja hoidamme työnantajan velvollisuutemme varmistamalla työntekijän oleskelu- ja työnteko-oikeuden sekä pätevyyden ja ammattitaidon. Pidämme huolen myös muista ulkomaalaislain mukaisista työnantajan velvoitteista. 

Työnantajana tuemme tulijaa asettautumisessa ja kotoutumisessa

Tuemme työntekijää asettautumisessa, kun hän on saapunut Suomeen. Ymmärrämme ulkomailta Suomeen muuttavan henkilön asettautumiseen liittyvät prosessit sekä neuvomme tarvittaessa kääntymään oikeiden viranomaisten puoleen. Sovimme tarkasti asettautumis-, kieliopetus-, neuvonta- ym. palvelujen sisällöstä, jos hankimme niitä ulkopuoliselta palveluntuottajalta. 

Tuemme ulkomailta tulevan työntekijän kotoutumista hyödyntäen sekä kaupungin sisäisiä että ulkoisia verkostoja.

Edistämme ja tuemme yhtenäisyyttä työyhteisöissä, joihin tulee työntekijöitä ulkomailta

Edistämme esihenkilöiden ja työyhteisöjen valmiutta työskennellä tiimeinä, joihin tulee ulkomailta työntekijöitä. Sitoudumme tukemaan ulkomailta tulleiden työntekijöiden suomen ja ruotsin kielen oppimista. 

Edistämme perheenyhdistämistä

Lähtökohtamme ulkomailta rekrytoinneissa on, että edistämme työntekijän mahdollisuutta tuoda halutessaan myös perheensä Suomeen. Olemme tietoisia perheenyhdistämiseen liittyvistä ehdoista kuten tulorajoista. Haluamme edistää niitä palveluita, joita tarjotaan maahan tulevien työntekijöiden puolisoille (muun muassa International House Helsinki).