Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet velvoittavat henkilöstöä ja luottamushenkilöitä ja ohjaavat heidän toimintaansa koko kaupunkikonsernissa. Esihenkilöt vastaavat siitä, että eettiset periaatteet saatetaan henkilöstön tietoon työyhteisöissä.

Työskentelemme asukkaita varten

Edistämme asukkaiden ja palveluiden käyttäjien hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaisuutta. Olemme kaikessa toiminnassamme palvelutehtävässä. Ymmärrämme ja ennakoimme kaupunkilaisten ja palvelujen käyttäjien tarpeet. Tavoitteenamme on hyvä asukas- ja käyttäjäkokemus.

Teemme kaiken jatkuvasti hieman paremmin, jotta helsinkiläisten elämä olisi parempaa. Toimintamme perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Päätöksenteko on avointa, julkista, tasapuolista; päätösten vaikutukset arvioidaan mahdollisimman hyvin. Kaupungin viestintä on avointa, ajankohtaista, ennakoivaa ja totuudenmukaista. Se antaa kaupunkilaisille, medialle, viranomaisille ja muille sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille hyvät tiedot palveluista ja päätöksenteosta.

Painotamme kaikessa toiminnassamme rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaista kohtelua. Vuorovaikutus ja osallisuus ovat meille tärkeitä. Rakennamme yhdessä asukkaiden ja eri yhteisöjen kanssa vakaata ja turvallista elinympäristöä.

Kunnioitamme eri väestöryhmiin kuuluvien oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin sekä kaikkien kaupunkilaisten kulttuurisia oikeuksia. Emme salli rasismia – helsinkiläinen voi olla monenlainen ja jokainen on yhtä arvokas. Yhdenvertaisuus on ihmisoikeus ja yhteiskunnan perusarvo. Turvallisuus, kaupunkilaisten keskinäinen luottamus sekä yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeitä asioita.  Kaupunki on kaikkia varten.

Noudatamme hyvän hallinnon ja hyvän johtamisen periaatteita

Noudatamme toiminnassamme kaikkia kaupunkia koskevia säännöksiä. Jokainen työntekijä ja luottamushenkilö tuntee kaupungin toimintaa ja omaa tehtäväänsä koskevan lainsäädännön sekä kaupungin säännöt ja ohjeet. Esihenkilömme huolehtivat henkilöstön perehdyttämisestä ja omalta osaltaan kaupunkiorganisaation osaamisen ylläpidosta. Ylin johto ja esihenkilöt näyttävät esimerkkiä toiminnallaan ja tarvittaessa puuttuvat havaitsemiinsa epäkohtiin.

Käsittelemme kaupunkilaisten, asiakkaiden ja sidosryhmien tietoja huolellisesti niitä koskevien säädösten mukaisesti yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Suojaamme järjestelmät hyvin ja käsittelemme kaupungin omia tietoja turvallisesti.

Kohtelemme sidosryhmiämme yhdenmukaisten periaatteiden mukaan ja edellytämme, että myös ne kunnioittavat kaupungin hyväksymiä eettisiä periaatteita. Emme ohjaa sopimuskumppania tai muuta osapuolta tekemään mitään sellaista, mitä emme itse saisi tehdä. 

Emme salli korruptiota emmekä väärinkäytöksiä

Emme salli kaupungin toiminnassa henkilökohtaisen edun tavoittelua, väärinkäytöksiä tai rikollista toimintaa. Vihjeet tällaisesta toiminnasta tutkitaan ja tarvittaessa ryhdytään oikeudellisiin toimiin.

Henkilökohtainen tai lähipiirin etu ei saa vaikuttaa päätöksentekoon tai sen valmisteluun millään tasolla. Jokainen meistä toimii rehellisesti ja vilpittömästi. Emme vaadi, ota vastaan tai hyväksy lahjaa tai muuta etua, jolla vaikutetaan, pyritään vaikuttamaan tai joka on omiaan vaikuttamaan toimintaamme. Tunnemme kaupungin ohjeet ulkopuolisten kustantamien matkojen ja muiden taloudellisten etujen vastaanottamisesta ja esihenkilöt huolehtivat, että kaikki ovat perehtyneitä niihin.

Vältämme toimintaa tai sivutoimia, jotka voivat olla ristiriidassa kaupunkia kohtaan olevien velvollisuuksiemme kanssa. Ilmoitamme kaupungin ohjeistuksen mukaan mahdollisista sivutoimistamme, millä varmistetaan, ettei päätoimen ja sivutoimen välille muodostu ristiriitaa.

Toimimme hankinnoissa vastuullisesti ja edistämme ihmisoikeuksia kansainvälisen työelämän perusnormien lisäksi muun muassa lapsityövoiman käytön vähentämiseksi. Torjumme harmaata taloutta ja edellytämme sitä myös sopimuskumppaneiltamme. Edistämme läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassa ja talouden hoidossa korruption ja lahjonnan ehkäisemiseksi.

Turvaamme kestävän kasvun

Helsinki on kansainvälisesti aloitteellinen toimija globaalin vastuun kantamisessa paikallisesti. Kokonaisvaltaisen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistaminen on kasvavan kaupunkimme tärkeimpiä periaatteita.

Hoidamme kaupungin taloutta vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti, jotta kaupunkilaisten palvelut voidaan turvata ja jotta kaupunki on kilpailukykyinen sijaintipaikka yrityksille pitkällä aikavälillä. Kaikki kaupunkikonsernin toiminta tukee kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita ja palvelujen järjestämistä. Tavoitteenamme on tarjota ajoissa apua ja tukea sekä löytää erityisesti kaikkein haavoittuvimmat ihmisryhmät avun piiriin. Väestöryhmien ja alueiden välisen eriytymisen hillitseminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaikkialla Helsingissä on hyvä elää ja asua elämän alusta elämän loppuun asti.

Painotamme toiminnassamme kestävää kehitystä ja ekologisia arvoja sekä torjumme ilmastonmuutosta.

Helsingin kaupunki on vastuullinen työnantaja

Korostamme työnantajana kaikessa toiminnassamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä työelämän monimuotoisuutta. Edellytämme työnantajana asiallista ja arvostavaa suhtautumista kaikkia työtovereita ja asiakkaita kohtaan.

Monimuotoisuus on kaupungin vahvuus. Toimintakulttuurin ja palvelujen kehittämisessä osaamme hyödyntää monimuotoisuuden tuomia etuja. Jokainen voi olla oma itsensä.

Kaupungilla toteutuu hyvä ihmisten johtaminen ja esihenkilötyö. Toimintakulttuurimme on avointa, innostavaa ja luottamusta rakentavaa. Kannustamme henkilöstöä osallistumiseen ja itsenäiseen toimintatapaan. Huolehdimme työnantajana uudistumisesta ja osaamisen jatkuvasta kehittymisestä. Ennakoimme toimintaympäristön muutoksia ja kehitämme toimintaamme yhdessä kaupunkilaisten parhaaksi. Hyvä henkilöstö- ja asiakaskokemus vaikuttavat toinen toisiinsa.

Kaupungin työpaikat ovat terveellisiä ja turvallisia. Ennakoimme työelämän epäkohtia ja työkykyriskejä. Työpaikoilla emme salli minkäänlaista rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua emmekä seksuaalista häirintää. Edistämme kulttuuria, jossa puututaan, otetaan puheeksi ja toimitaan, jos yhteisesti sovituista toimintatavoista poiketaan. Jokaisen työntekijän ja esihenkilön tulee tietää, miten toimitaan vastuullisesti ja edistetään hyvää työilmapiiriä.

Velvollisuutemme ja oikeutemme työntekijöinä ja luottamushenkilöinä

Toimintamme Helsingin kaupungissa perustuu avoimuudelle ja luottamukselle. Olemme kaikki sitoutuneet noudattamaan kaupungin toimintaperiaatteita, sääntöjä ja ohjeita. Rakennamme kaikki eettistä toimintakulttuuria. Velvollisuutenamme on ylläpitää ja kehittää osaamistamme. Meistä jokainen on vastuussa kannustavan ja avoimen ilmapiirin ylläpitämisestä ja luomisesta. Jokainen meistä on oikeutettu kunnioittavaan, hyvään ja arvostavaan kohteluun.

Velvollisuutemme on tarkastella asioita useammasta näkökulmasta kaupungin edun kannalta. Huolehdimme kaupungin omaisuudesta ja käsittelemme työvälineitämme asianmukaisella tavalla. Emme vaaranna tai vahingoita omalla toiminnallamme kaupungin mainetta.

Kaupunginhallitus hyväksyi eettiset ohjeet 28.10.2019