360-katunäkymäkuvaukset

Helsingin kaupunki toteuttaa Cyclomedia Technologies BV:n kanssa 360-katunäkymäkuvauksia koko Helsingin alueella kesän 2023 aikana.
Kuvauksia pyritään tekemään hiljaiseen ja valoisaan aikaan.  Kuva: Julia Kivelä / Helsinki Partners
Kuvauksia pyritään tekemään hiljaiseen ja valoisaan aikaan. Kuva: Julia Kivelä / Helsinki Partners

Katujen kuvaukset toteutetaan elo-syyskuun aikana Cyclomedia Technologies BV:n kuvausautoilla. Autojen katoilla on kuvauslaitteistoa, jolla saadaan mitattavaa 360-asteen panoraamavalokuva- ja pistepilviaineistoa katutilasta. Helsingin kaupunki on tilannut katunäkymäkuvaukset liikennemerkkitiedon keräämistä sekä liikennejärjestelmän ja katurakenteiden suunnittelua ja ylläpitoa varten. Katukuvauksella saadut aineistot eivät ole julkisia, vaan niitä käsitellään ja säilötään luottamuksellisesti ja tietoturvavaatimusten mukaisesti. Ihmisten kasvot ja ajoneuvojen rekisterikilvet sumennetaan kuvista automaattisesti. Kuvausaineistosta tallennetaan teknistä tietoa ainoastaan viranomaiskäyttöön eli kaupungin omiin järjestelmiin sekä liikennemerkkitietoa kansalliseen katu- ja tieverkkotietokantaan, Väyläviraston Digiroadiin.

Kuvaukset pyritään toteuttamaan hiljaiseen, mutta valoisaan aikaan, jolloin kaduilla olisi mahdollisimman vähän liikennettä. Kuvausten kokonaiskesto riippuu kuvausautojen lukumäärästä sekä vallitsevasta säästä. Kuvauksia ei voida toteuttaa sateiseen tai kovin sumuiseen aikaan.  Koko Helsingin alueen kuvaukset pyritään toteuttamaan syyskuuhun mennessä, mutta hyvän sään vallitessa ja parhaimmassa tapauksessa kuvaukset on tehty vain muutamassa viikossa.

Tietoa 360-katunäkymäkuvauksista ja henkilötietojen käsittelystä

Kuvauksia suoritetaan Helsingin kaupungin toimeksiannosta. Tarkemmin sanottuna kuvauksien tilaajana toimii kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelut. Kaupunki toimii kuvauksiin liittyvän henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä.

Helsingin kaupunki on kilpailuttanut kuvauksien käytännön toteuttajaksi sopimuskumppanin eli Cyclomedia Technologies Oy:n. Sopimuskumppanin luotettavuus on varmistettu tarjouskilpailun yhteydessä.

Kuvauksiin liittyen rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat:

Sähköposti: pihla.kuokkanen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Puhelinnumero: 09 310 34301  
Käyntiosoite: Työpajankatu 8, 00580 Helsinki 

Lisäksi Helsingin kaupungille on nimetty myös tietosuojavastaava, joka avustaa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja toimenpiteissä.

Kaupungin tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat:

Sähköposti: tietosuoja@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Postiosoite: PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelinnumero: 09 310 1691 (puhelinvaihde)

Kuvausten tarkoituksena on tuottaa Helsingin kaupungin julkisten liikenneväylien alueelta katunäkymäaineistoja. Aineistot koostuvat 360-asteen panoraamavalokuvista sekä laserkeilauslaitteiden avulla tuotettavasta kolmiulotteisesti kaupunkitilaa mallintavasta pistepilvitiedosta.

Kaupunki käyttää aineistoja apuna erityisesti liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvissä lakiin ja kaupunkistrategiaan perustuvissa tehtävissään. Sähköisessä muodossa olevan katunäkymäaineiston avulla sujuvoitetaan monin tavoin liikenne- ja katusuunnittelua. Sillä voidaan esimerkiksi vähentää tarvetta toimialan työntekijöiden maastokäynneille, ja siten edistää myös kaupungin resurssien tehokasta käyttöä ja ilmastotavoitteita.

Kuvausten tarkoituksena ei miltään osin ole henkilötietojen kerääminen, mutta vilkkaassa kaupunkitilassa kuvattaessa liikenneväylien alueella oleskelevien henkilöiden päätymistä kuvattaviin aineistoihin ei voida välttää. Siksi aineistoihin voi tallentua erilaisia henkilötietoja, kuten henkilöiden kasvokuvia ja ajoneuvojen rekisterikilpiä.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan tilapäisesti siihen saakka, kunnes ne anonymisoidaan. Henkilötiedot anonymisoidaan automaattisten ja manuaalisten sumentamistekniikoiden avulla viipymättä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa kuvauksista, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseen. Sovellettavat säännökset ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 6 artiklan e kohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 2 kohta.

Kuvauksia toteutetaan kuvausajoneuvojen avulla. Ajoneuvot liikkuvat kaupungin liikenneväylillä. Ajoneuvoihin on asennettu kameroita ja muuta kuvauksissa tarvittavaa tekniikkaa. Kuvausautot on merkitty Helsingin kaupungin tunnisteilla.

Vuonna 2023 kuvauksia toteutetaan valoisaan päivänaikaan heinäkuun lopun ja syyskuun lopun välisenä aikana. Kuvauksia pyritään ajoittamaan aikoihin, jolloin väylillä olisi mahdollisimman vähän liikennettä.

Anonymisoimattomiin aineistoihin on pääsy ainoastaan kuvauksia ja aineistojen käsittelyä toteuttavan Cyclomedia Technologies Oy:n henkilöstöllä. Anonymisoimattomia aineistoja käsitellään ainoastaan tietoturvallisessa ympäristössä ja ne on suojattu teknisin, sopimuksellisin ja hallinnollisin suojatoimin. Anonymisoimattomat aineistot tuhotaan anonymisoinnin jälkeen.

Anonymisoituja aineistoja käyttävät erityisesti kaupunkiympäristön toimialan työntekijät. Anonymisoituja aineistoja tai otteita niistä voivat käyttää myös esimerkiksi muut kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt. Myös aineistojen toimittaja voi käyttää anonymisoituja aineistoja muussa liiketoiminnassaan.

Aineistoihin tallentuneilla henkilöillä eli rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, jotka liittyvät omiin henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn Helsingin kaupungilla.

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö kaupungilla rekisteröidyn henkilötietoja ja mitä henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot nähtäväksi. Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa, onko hänen tietojaan tallentunut katunäkymäaineistoihin, pyydämme rekisteröityä yksilöimään Helsingin kaupungille osoitetussa tiedustelussaan, missä paikassa, minä päivänä ja kellonaikana rekisteröity epäilee tulleensa kuvatuksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötiedot poistettavaksi. Huomioithan kuitenkin, että henkilötiedot anonymisoidaan joka tapauksessa aineistoista 14 päivän kuluessa kuvausten suorittamisesta.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä tietosuojalainsäädännön vastaiseksi katsomastaan henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle.

Suomessa tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puhelinvaihde: 029 566 6700

Lisätietoja kuvauksista ja niihin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä saat:

Tiina Kiuru
Yksikön päällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala, liikenne- ja katusuunnittelu

Puh. 040 8665236
tiina.m.kiuru@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Fanny Mailammi (tavoitettavissa 8.8. alkaen)
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala, liikenne- ja katusuunnittelu
Puh. 040 6857968

fanny.mailammi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kaisa Juntunen (tavoitettavissa 14.8. alkaen)
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala, liikenne- ja katusuunnittelu

Puh. 040 641 6273
kaisa.juntunen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/360-kuvaukset.