Hongasmossa

Hongasmossa är Helsingfors största nya träbyggnadsområde, trähusens stadsby. Den gröna och urbana träbyn för 2 000 invånare färdigställs under 2020-talet.

På den här sidan

Hongasmossa som område

Hongasmossa bildas av egnahemshus, sammanlänkande småhus och höghus som byggs runt parken. De första invånarna flyttade till området 2016. 

Trähusen har främst två till fem våningar. Husen målas färggranna och de bredvidliggande byggnaderna måste ha olika färger. I området finns det såväl ägar- som hyres- och bostadsrättsbostäder.  Kärnan i Hongasmossa är parken Fjärilsängen med sina stadsodlingslotter. 

Väster om Hongasmossas bostadsområde är mossen med vitmossa som i miljöcentralens kartläggning har konstaterats vara en regionalt värdefull geologisk formation. Mossen har dikats ut i samband med torvupptagning för ungefär 50 år sedan på grund av vilket mossen har blivit skogbevuxen. På mossen växer bland annat tall, gran, skvattram och odon. 

Västra kanten av Hongasmossa är en del av Helsingfors västra grönfingrar. I området finns fåglar, som kornknarren, gräshoppsångaren, flodsångaren, kärrsångaren, busksångaren, grönsångaren och svarthättan. Skogs- och mossområdet har ett rikt bestånd av skogsfåglar, också härmsångaren, järpen som är sällsynt i Helsingfors och den mindre korsnäbben. Hongasmossas ängsområde är enligt invånares iakttagelser också en bra fjärilsäng. 

Bild: Pertti Nisonen

Hongasmossas centrala parkområde, Fjärilsängen, bildas av Hongasmossa torps tidigare gård. Huset låg på en kulle som är omgiven av en åker som röjts, en äng och ett fårhus. På gården har det bevarats syrener, ett äppelträd och andra gårdsträd, men av byggnaderna finns endast rester efter stenfötterna kvar. Parken ska utvecklas utifrån den befintliga kulturmiljön. Av parken reserveras områden för odlingslotter för invånarna, och i den del som blir kvar som öppen äng är avsikten att föredra särskilt ängsväxtlighet som lämpar sig för fjärilarnas näring. 

Kvartersparken i östra delen av Hongasmossa, Aspfjärilsparken, bildas av  en fin berghäll och det talldominerade trädbeståndet omkring. 

Västra delen av mossparken, Hongasmossparken, skulle tack vare sin speciella växtlighet kunna bli en parktyp som i större utsträckning väcker intresse. Skvattramen, alprosen, ängsullen och andra växter som är sällsynta annanstans trivs naturligt på mossarna. 

I Kådparken byggs bassänger och försänkningar för att fördröja dagvatten, såsom också i Gräsfjärilsparken. 

Bild: Susa Junnola

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi bygger till exempel bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra farleder går.  

Hongasmossa planer i karttjänsten - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Byggande

Vi inledde byggandet av planområdet från östra delen i februari 2013. Den regionala grundberedningen startade våren 2013. Bostadsbyggandet började dessutom 2015. 

Detaljplaneändringen för Hongasmossvägen möjliggör byggandet av nya bostäder för totalt 800 invånare i västra delen av Hongasmossa. Planen som trädde i kraft 2022 effektiviserar markanvändningen vid Hongasmossvägen. 

I Hongasmossa betonas ekologiskt hållbart och klimatsmart byggande. Man fäster på många sätt uppmärksamhet vid den ekologiska hållbarheten i byggnadsprojekt och boende under byggnadernas hela livscykel. I detaljplanen har det getts bestämmelser om lågenergibyggande och utnyttjande av förnybar energi. Alla bostadshus i området byggs av trä. 

 

Honkasuon rakennusaikataulukartta kuvana
Bild: Susa Junnola

Trafikförbindelser

Malmgårds station ligger på gångavstånd från Hongasmossa, likaså Myrbacka. Med Ringbanans tåg kommer man till både Helsingfors centrum och flygplatsen i en dryg kvart. Hongasmossa nås enkelt också med bussen. 

Tjänster

Den närmaste skolan, daghemmet och lekparken ligger på gångavstånd från Kådparken. Hongasmossas eget daghem färdigställs 2023. Tjänster ligger också i närheten av Malmgårds tågstation. 

Hongasmossa tjänster på karta - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Max Takala

Titel
Projektchef 
Beskrivning
Områdesbyggandet i Hongasmossa