Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelma 2023 nostaa jopa 7 500 henkilön palkkaa

Kaupungin palkkoja korotetaan kaupungin oman palkkakehitysohjelman pohjalta. Vuoden 2023 palkkakehitysohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota matalapalkkaisimpiin työntekijäryhmiin. Lisäksi palkkakehitysohjelman tavoitteena on parantaa osaavan henkilöstön saatavuutta niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on palkkakilpailukykyhaasteita.
Palkkakehitysohjelma 2023 nostaa yli 7 500 henkilön palkkaa ja se toteutetaan viidettä kertaa.  Kuva: Jussi Hellsten
Palkkakehitysohjelma 2023 nostaa yli 7 500 henkilön palkkaa ja se toteutetaan viidettä kertaa. Kuva: Jussi Hellsten

Vuodesta 2023 alkaen palkkakehitysohjelma on eriytetty kahteen osaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudistuksen myötä.  Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteutukseen on varattu vuoden 2023 talousarvioon 7 miljoonaa euroa vuositasolla.  Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palkkakehitysohjelman toteutukseen on käytettävissä myös 7 miljoonaa euroa vuositasolla ja rahoitus siihen tulee toimialan oman budjetin sisältä. Näin ollen palkankorotuksiin on käytössä yhteensä 14 miljoonaa euroa vuositasolla. 

– Olen hyvin iloinen ja ylpeä, että olemme onnistuneet kasvattamaan palkkakehitysohjelmamme kokoa ennätyksellisen suureksi tälle vuodelle. Pyrimme parantamaan palkkakilpailukykyämme, työvoiman saatavuutta sekä osoittamaan arvostusta työntekijöitämme kohtaan näillä konkreettisilla korotuksilla, pormestari Juhana Vartiainen sanoo. 

Palkkakehitysohjelmalla halutaan lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana ja helpottaa rekrytointihaasteita 

Palkkakehitysohjelma 2023 nostaa yli 7 500 henkilön palkkaa ja se toteutetaan viidettä kertaa. Ohjelma perustuu palkankorotustarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa.  

Palkkakehitysohjelman korotukset on kohdennettu ammattiryhmille tarvekartoituksen pohjalta. Kriittisimmät ammattiryhmät on valittu toimialojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä on kuultu laajasti eri tahoja kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia.   

Erityistä huomiota matalapalkkaisimpiin työntekijäryhmiin 

Vuoden 2023 palkkakehitysohjelmassa huomioidaan kaikkein matalimmin palkattuja tehtäviä. Kaupunki korottaa kaikki alle 2 000 euron tehtäväkohtaiset palkat vähintään 2 000 euron tasolle viimeistään 1.6.2023 mennessä. Korotukset toteutetaan asteittain niin, että tehtäväkohtainen palkka nousee 2000 euron tasolle joko 1.4.2023 voimaan astuvan palkkakehitysohjelman tai viimeistään 1.6.2023 yleiskorotuksen myötä.  

Korotukset koskevat kaupungin vakituista ja määräaikaista henkilöstöä. Korotukset eivät koske harjoittelijoita, opiskelijoita, oppisopimussuhteisia tai kesätyöntekijöitä. 

Haasteet henkilöstön saatavuudessa ja yleinen palkkakilpailukyky nostaa useiden ammattiryhmien palkkoja 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla palkkakehitysohjelma nostaa yli 3 000 varhaiskasvatuksen ammattilaisen palkkaa. Korotus kohdennetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajille sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja kiertäville erityisopettajille. Korotuksen saavat myös perusopetuksessa kelpoisuusehdot täyttävät opettajat tietyissä kouluissa alueellisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Alueellista yhdenvertaisuuslisää myönnetään määräajaksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi erityiskoulunkäyntiavustajat saavat korotuksen saatavuushaasteiden perusteella.  
   
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla korotukset kohdistuvat näyttämö-, valaistus- ja äänimestarien työtehtäviin, liikunnanohjaajille ja vastaaville liikunnanohjaajille sekä tiettyihin yksikkötason esihenkilötehtäviin. 
 
Kaupunkiympäristön toimialalla korotuksia kohdentuu muun muassa kiinteistölakimiehille sekä erilaisiin rakennuttamisen, maanmittauksen sekä katu- ja liikennesuunnittelun projektinjohto-, insinööri- ja esihenkilötehtäviin. Lisäksi korotusten piiriin kuuluvat kaupunkiympäristön toimialan ja Staran paikkatietoasiantuntijat ja -suunnittelijat. Starasta korotuksen saavat myös hankintainsinöörit ja -suunnittelijat sekä tuotantoinsinöörit ja erikoismittaajat. 
 
Palvelukeskus Helsingissä osa koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstöstä kuuluu korotusten piiriin.  
 
Taloushallintopalvelussa korotukset kohdistuvat vaativissa palkanlaskennan asiantuntijatehtävissä työskenteleville palkkasihteereille, sekä niille kirjanpitäjille ja pääkirjanpitäjille, joiden tehtäväkohtaiset palkat ovat alhaisimmat.   
  
Sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimialalla korotukset kohdistetaan kotihoidossa, seniorikeskuksissa, Helsingin sairaalassa sekä terveysasemilla ja sisätautien poliklinikalla hoitotyön lähiesihenkilötehtävissä toimiville.  Lisäksi korotuksia saavat suun terveydenhuollossa ja neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevät lähiesihenkilöt. Myös lääkäreille on luvassa korotus. Palkkakehitysohjelmassa on varattu rahaa myös palomiesten ja ylipalomiesten palkkauksen tarkastamiseen. Tämä tehdään myöhemmin keväällä.   

Palkkakehitysohjelma on osa kaupungin vuosittaista talousarvioprosessia   

Helsingin kaupungin pidemmän aikavälin palkkakehitysohjelman tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita.   

Palkkakehitysohjelma käynnistettiin kaupungissa vuonna 2019 järjestelmälliseksi ja suunnitelmalliseksi tavaksi vastata tähän haasteeseen. Vuosittain käytettävissä oleva summa vaihtelee. Palkkakehitysohjelman toteuttamisesta ja siihen käytettävissä olevasta määrärahasta päätetään vuosittain kaupunginvaltuustossa.