Kiusaamisen vastainen toiminta peruskouluissa

Emme hyväksy kiusaamista. Työskentelemme monin eri tavoin kiusaamisen ennalta ehkäisemiseksi ja puutumme kiusaamiseen.

Lapsilla ja nuorilla tulee olla turvallinen ympäristö kasvaa ja oppia. Emme hyväksy kiusaamista ja puutumme siihen.

Työskentelemme kouluissa aktiivisesti ja monin eri tavoin kiusaamisen ennalta ehkäisemiseksi. Kaikilla kouluilla on toimintamallit kriisi- ja kiusaamistilanteiden varalle. Olemme koonneet koulujen toimenpiteet kiusaamisen vastaiseksi ohjelmaksi, jossa on 13 toimenpidettä. Voit tutustua niihin alla.

Kouluilla on käytössään myös toimintamalli kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi (pdf). Toimintatapojen ja toimintamallien tulee olla jokaisen koulun henkilökunnan jäsenen ja huoltajien tiedossa. Toimintamalli on hyvä käydä yhdessä läpi säännöllisesti.  

Kiusaamisen vastainen toimintamme, Helsingin KVO13-ohjelma

1. Myönteinen koulukulttuuri ennaltaehkäisee kiusaamista

Seuraamme koulu- ja luokkatasolla oppilaiden arjen sujumista ja jaksamista säännöllisesti  kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiprofiilin avulla. Hyödynnämme tuloksia kiusaamisen ehkäisemiseen sekä siihen puuttumiseen. 

Harjoittelemme säännöllisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Hyödynnämme opetuksessa järjestöjen ja yliopistojen tuottamia luotettavia ja tutkittuja materiaaleja. Ylläpidämme opettajien sekä muiden ammattilaisten osaamista.

Laadimme yhdessä säännöt jokaisessa luokassa. Ne auttavat kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä, kiusaamisen tunnistamisessa ja tukevat puuttumista ongelmien jo alettua.

Tuemme oppilaiden ryhmäytymistä säännöllisesti, mikä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ryhmäytämme oppilaita ympäri lukuvuoden, etenkin silloin, kun uusi luokka aloittaa yhdessä, siirrytään yläkouluun, lomien jälkeen, kun joku siirtyy pois luokalta tai luokkaan tulee uusi oppilas. 

Oppilashuollon henkilöstömme pitää 7. -luokkalaisille lukuvuoden alussa pienryhmäkeskustelun mielenterveydestä ja sitä heikentävistä asioista, kuten kiusaamisesta.

Kehitämme tukioppilastoimintaa kouluttamalla ohjaajia ja tukioppilaita kiusaamisen vastaiseen työhön yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Folkhälsanin kanssa. Vaikka vastuu kiusaamiseen puuttumisesta on koulun aikuisilla, tarvitaan oppilaita mukaan yhteisöllisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen sekä kiusaamisen vastaisten normien ylläpitämiseen. Tukioppilastoiminnalla on roolinsa koulun kiusaamisen vastaisessa työssä niin ennaltaehkäisyn, huomaamisen, kiusaamiseen puuttumisen kuin kiusatun tukemisenkin osalta.

2. Kiusaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen

Puutumme kiusaamiseen järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Selvitämme kiusaamistilanteet ja kirjaamme selvitykset Wilmassa olevaan muistiopohjaan.

Kiusaaminen voi tapahtua myös piilossa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Yksikään kiusaamistapaus ei saa jäädä piiloon. Oppilaat voivat ilmoittaa kiusaamisesta myös sähköisellä kiusaamisilmoituslomakkeella Aulassa (oppijoiden digitaalinen työpöytä). Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti tai omalla nimellä.

Käytämme ihmissuhteita korjaavia eli restoratiivisia menetelmiä ristiriitatilanteissa kouluissa. Restoratiivisuus on kohtaamista, kuuntelua, ihmisten välisten suhteiden eheyttämistä ja sosiaalisten taitojen vahvistamista. Kuraattorimme sekä osa psykologeistamme ovat kouluttautuneet menetelmien käyttöön.

Pitkään jatkuneen koulukiusaamisen katkaisemiseen tarvitaan kaikki mahdollinen apu. Toisinaan ulkopuolinen taho voi tuoda uusia näkökulmia ongelmatilanteeseen. Ulkopuolinen taho huomioi kokonaistilanteen tulehtuneissa tapauksissa. Tätä kutsutaan K-0-toiminnaksi, jota toteutetaan tarvittaessa jokaisessa Helsingin perusopetuksen koulussa. K-0-toiminnan on kehittänyt Aseman lapset ry.

Otamme tarvittaessa koulun ulkopuolisia toimijoita mukaan työskentelyyn. Tällaisia toimijoita voivat olla esimerkiksi nuorisopalvelut, kolmannen sektorin toimijat, lastensuojelu tai poliisi. 

3. Toipumisen tukeminen

Joskus tarvitaan enemmän tukea. Silloin kiusattu nimeää turvallisen aikuisen, joka auttaa ja tukee eteenpäin.

Vertaisryhmät tarjoavat mahdollisuuden kertoa oma kokemus muiden samaa kokeneiden kanssa. Kerromme Mannerheimin Lastensuojeluliiton tarjoamista vertaisryhmistä kiusaamista kokeneille lapsille ja nuorille sekä heidän huoltajilleen.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot osana kiusaamisen torjumista

Vahvistamme oppilaiden hyvinvointia ja ryhmässä toimimista myös systemaattisella tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelulla. Kaikissa kouluissamme opetetaan ja opitaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, mutta toteutustavat vaihtelevat koulukohtaisesti. Taitoja voidaan harjoitella säännöllisesti osana jotain oppiainetta, tai se voi olla ihan oma oppiaineensa.

 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen avulla lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan, nimeämään ja säätelemään tunteitaan. Taidot mahdollistavat ryhmässä toimimisen ja toisten kuuntelemisen ja huomioimisen.

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö