Tölöviksparken

Tölöviksparken är ett centralt parkområde som omges av Helsingfors centrum och dess kulturbyggnader. Den är även en del av parkzonen som omger Tölövikens och Djurgårdsvikens stränder. Planeringen av iståndsättningen av parken har börjat på hösten 2023. I parken planeras förbättringar såväl på kort som på lång sikt.
Puita ja kulkuväyliä Töölönlahdenpuistossa.

Parkens läge

Tölöviksparken ligger öster om Finlandiahuset och Villa Hagasund och gränsar i söder till Tölöviksgatan och i norr till Tölövikens strand. Parken mellan Musikhuset och Ode heter Magasinparken. Tölöviksparkens totala yta är cirka 8,8 ha. 

Från idé- och konceptplanen till parkplanen

Det behövs en uppdatering av områdets nuvarande parkplan. Den tidigare parkplanen förkastades och skickades tillbaka till beredning 2014, och 2016 förverkligades den nuvarande, tillfälliga parken. 

Som grunden för den nya parkplanen utarbetas en idé- och konceptplan i allmänna drag med principerna för växtligheten och utvecklingen av funktionerna. Utgångspunkten för planeringen är att förvara den nuvarande parkens huvuddrag och naturvärden. Idé- och konceptplanen för Tölöviksparken startar genom en invånarenkät samt verkstäder med aktörerna i området i årsskiftet 2023–2024. Materialet för idé- och konceptplanen kunde kommenteras i Säg din åsikt-enkäten i juni 2024.

Utgående från idé- och konceptplanen börjar man utarbeta parkplanen under hösten 2024. I parkplanen presenterar man närmare utvecklingsbilden för parken på lång sikt. I samband med den egentliga parkplaneringen är det fortfarande möjligt att ge respons på parkutkasten. Parkplansutkasten publiceras även på adressen hel.fi/planer, under Gatu- och parkplaner. Tidtabellen för bygget av parken preciseras senare. 

Havainnekuva kesäisestä puistosta ja ihmisiä
Bild: MASU Planning

Tölöviks sommarparkförsök

I Tölöviksparken planeras även utvecklingsåtgärder med en snabbare tidtabell, som redan under de närmaste åren kunde förbättra parkens utseende och användbarhet. Målet med åtgärderna är att öka parkens trivsamhet med mångfaldig växtlighet samt genom att pröva på olika funktionella områden och konstruktioner. Försöken följs upp och observationerna utnyttjas vid fortsatt planering av parken. 

I år 2024 börjar Tölöviks sommarparkförsöken. Den öppna evenemangsgräsplanen sås, och på platsen för gräsplanen planteras en praktfull blomsteräng som ger glädje såväl för människor som näring för insekter och fåglar. Floran har valts så att den omfattar rikligt med näringsväxter för insekter och vinterståndare som näring för fåglar. Bland de nya ängsområdena i parkens mellersta del placeras lek-, spel- och vistelseområden. På området planteras även nya träd och buskar.

Det stenbelagda området i parkens södra del bredvid Tölöviksgatan kommer att ha ett cykelcenter, en dansscen samt nya planteringar. På området reserveras utrymme även för smidiga kiosker. De snabba åtgärderna är i huvudsak tillfälliga och försöksliknande, men till exempel träden planteras permanent på plats. De flesta åtgärder som vidtas har plockats från idéerna som invånare lämnat in.

Projektets skeden

 1. Hösten 2023

  • Utarbetandet av idé- och konceptplanerna startar
 2. Vintern 2023-2024

  • Invånarenkät 15.–31.12.2023
  • Verkstäder för aktörerna inom området 10.1.2024 och 12.1.2024
  • Enkät för aktörerna inom området 19.12.2023–19.1.2024
  • Planeringen av snabba åtgärder startar
 3. Våren 2024

  • Säg din åsikt -enkät

   

 4. Sommaren 2024

  • Idé- och konceptplanen blir färdig
  • Tölövikens sommarparkförsök
 5. Hösten 2024–vintern 2025

  • Utarbetandet av parkplanen startar
 6. 2025 -

  • Parkplanen blir färdig
  • Tidpunkterna för bygget av parken preciseras senare

Tölövikens omgivning utvecklas

 

Tölövikens omgivning är ett populärt rekreationsområde för stadsborna och besökare. I området pågår flera olika planerings- och grundlig förbättringsprojekt. 

För Hesperiaparkens och Hagasunds parkens område utarbetas som bäst en parkplan. Utkasten till parkplanen presenteras i ett diskussionsmöte i början av 2024. Dessutom pågår planeringen av grundlig renovering av Hesperiaesplanaden som ligger väster om Mannerheimvägen.

Detaljplaneringen för Fågelsångs område håller på att börja. Syftet med detaljplanen är att skydda villa- och parkmiljön samt förbättra parkområdets användbarhet. I korsningen mellan Fågelsångsvägen och Helsingegatan planeras ett utegym som ska betjäna motionärer.

I fråga om Tölöviken utreds även möjligheten att inrätta ett naturskyddsområde och en grönskyddszon på grund av ett invånarinitiativ. 

En del av projekten för Tölövikens område är redan i genomförandeskedet. Den grundliga förbättringen av Finlandiahuset blir färdig nästa år och huset öppnas till publiken i januari 2025. Den grundliga renoveringen av Mannerheimvägen färdigställs 2025. På andra sidan järnvägen har den grundliga renoveringen av Kajsaniemiparken börjat. Området utvecklas så att det blir trivsammare och lämpar sig bättre för evenemangsbruk. Även Kajsatunneln mellan områdena öppnas nästa sommar.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/toloviksparken.