Totalrenovering av Mannerheimvägen

Mannerheimvägen ska totalrenoveras på avsnittet mellan Postgatan och Runebergsgatan och avsnittet mellan Runebergsgatan och Grejusgatan. Särskilt mycket händer under gatan, eftersom den ungefär hundra år gamla kommunaltekniken under gatan kommer att förnyas helt och hållet. Dessutom kommer alla gatuytor att bytas ut. Det handlar om det hittills största gatuarbetet i Helsingfors.
Havainnekuva Mannerheimintiestä.

Vad gör vi under gatuarbetet?

Under totalrenoveringen:

 • Den cirka hundra år gamla kommunaltekniken kommer att förnyas. Med kommunalteknik avses bland annat vattenledningar, fjärrvärme- och fjärrkylledningar samt el- och telekablar under gatan. Den nya kommunaltekniken står ut länge i framtiden.
 • Gång- och cykelvägar samt körbanor kommer att förnyas.
 • Kollektivtrafiken kommer att förbättras och spårvägsnätet moderniseras. Under entreprenaden kommer nya rälsar att byggas för en sträcka på 2,6 kilometer.
 • Bron över Banan på Mannerheimvägen mellan Kiasma och Lilla parlamentet kommer att förnyas.
 • Lastnings- och parkeringsplatser kommer att läggas till på Mannerheimvägens sidogator.
 • Rosagatan, Savilagatan och Salligatan ändras till enkelriktade gator.
 • I Hesperiaparken byggs en ramp och trappor som avgränsas med en stödmur av natursten.

Arbetet påverkar trafiken och orsakar buller och damm

Totalrenoveringen inleds i mars 2023. Vi arbetar i två steg: först bygger vi sträckan mellan Postgatan och Runebergsgatan, sedan börjar vi med sträckan mellan Runebergsgatan och Grejusgatan.

Arbetet kommer att orsaka förändringar i rutterna för gång-, cykel- och kollektivtrafiken samt motorfordon. Trafikarrangemangen förändras flera gånger när arbetet framskrider. Rutterna skyltas i terrängen så tydligt som möjligt.

Byggarbetet kommer också att orsaka buller och damm, även om vi strävar efter att förebygga båda med alla medel. Målet är att totalrenoveringen färdigställs senast före utgången av 2025.

Så här framskrider arbetet

Fasningskarta över hur byggarbetsplatsen framskrider.

Mer information

Totalrenovering av Mannerheimvägen: vanliga frågor

Vad ingår i totalrenoveringen av Mannerheimvägen?

Totalrenovering av Mannerheimvägen kommer att genomföras i två etapper, och den bedöms bli färdig i slutet av 2025. Byggarbetsplatsen sträcker sig delvis också över tvärgatorna till Mannerheimvägen.

Först renoveras avsnittet mellan Postgatan och Runebergsgatan 2023–2024. I slutet av 2024 flyttar arbetet till mellan Runebergsgatan och Grejusgatan när den första etappen är trafikmässigt klar.

All gatubeläggning byts ut, men det mesta händer under gatan, eftersom all gammal kommunalteknik under gatan byts ut helt.

I totalrenoveringen:

 • Förnyas den cirka hundra år gamla kommunaltekniken. Med kommunalteknik avses bland annat vattenledningar, fjärrvärme- och fjärrkylledningar samt el- och telekablar under gatan. 
 • Förnyas bron över Banan på Mannerheimvägen mellan nya Kiasma och Lilla parlamentet.
 • Förnyas trottoarer, cykelvägar, spårvägar och körbanor.
 • Ökas antalet lastplatser för service- och distributionstrafik på Mannerheimvägen och tvärgator.
 • Ändras Rosagatan, Savilagatan och Salligatan till enkelriktade i riktning  mot Mannerheimvägen.
 • Byggs en ramp och trappor som avgränsas med en stödmur av natursten i Hesperiaparken.

Totalrenoveringen av Mannerheimvägen i siffror

 • Dags för rörrenovering - Mannerheimvägens äldsta vattenledning som ännu används är från 1877.
 • Nytt under gatan - 2,3 kilometer ny vattenledning och 3,1 kilometer dagvattenavlopp.
 • Ny räls - 2,6 kilometer ny spårvägsräls.
 • Helsingfors näst äldsta bro förnyas - Mannerheimvägens bro över Banan är från 1894.
 • Den största gaturenoveringen i Helsingfors - Arbetsområdet är cirka 2,8 kilometer långt och arean cirka 102 000 m2.

Varför görs totalrenoveringen?

Under Mannerheimvägen finns mycket vattenledningar, avloppsledningar och elledningar som har nått slutet av sin livscykel. Den äldsta vattenledningen som ännu är i bruk är från 1877. I totalrenoveringen byts dessa kommunaltekniska system ut. Genom renovering av vattenförsörjningen undviks tråkiga avbrott i vattenförsörjningen.

I totalrenoveringen förnyas också gatans ytstrukturer, såsom stenläggningar, asfalt och spårvägsrälsen samt telekablar, gatubelysning, stolpar, trafikljus, trafikmärken och skyltning. Dessutom förbättras och förlängs spårvagnshållplatserna för den kommande snabbspårvägen.

Slutresultatet av projektet är en totalrenoverad gata med plats för alla trafikanter, oavsett transportsätt.

Hur lång tid tar renoveringen?

Arbetet inleddes mars 2023. Målet är att totalrenoveringen blir helt klar till slutet av 2025.

När inleds arbetet på de olika områdena?

Arbetet inleds  i mars 2023 på gatuavsnittet mellan Postgatan och Runebergsgatan, det vill säga den södra delen av projektområdet.

När projektområdets första del är färdig flyttar man till gatuområdet mellan Runebergsgatan och Grejusgatan i projektområdets norra del. Då återgår trafikarrangemangen i den södra delen i stort till det normala.

Vem utför gaturenoveringen?

Entreprenören är VM Suomalainen Oy. Huvudbeställare av gatuarbetet är Helsingfors stadsmiljösektor.

Kan bostadsbolag göra egen renovering under totalrenoveringen?

Om bostadsbolag har renoveringsplaner ska disponenten kontakta entreprenören. Varje husrenovering måste behandlas och diskuteras från fall till fall, eftersom bostadsaktiebolagets placering samt renoveringens slag och tidsschema påverkar huruvida det kan genomföras under gatubyggarbetet.

Staden har i förväg frågat bostadsaktiebolagen om de planerar fastighetsrenovering under tiden för totalrenoveringen av Mannerheimvägen.

Vilken är den dagliga arbetstiden?

Preliminärt kan arbete utföras på byggplatsen vardagar kl. 7–22 och vid behov lördagar 7–22. Eventuellt måste arbeten utföras även nattetid. Vi informerar separat om bullrande arbete nattetid. Andra arbeten än särskilt störande, bullrande eller vibrationsskapande arbeten kan utföras även nattetid utan särskilt meddelande.

Ger arbetet upphov till buller?

Ja, på byggplatsen uppstår sedvanligt gatubyggnadsbuller. De mest bullrande arbetena sker vardagar klockan 7–18, men på byggplatsen kan arbete utföras vardagar klockan 7–22 och vid behov även lördagar klockan 7–22.

Områdets fastigheter informeras regelbundet om bullrande arbeten.

Utförs arbete nattetid?

Arbeten utförs i regel endast dagtid, men en del arbeten är det motiverat att utföra nattetid.

Enligt Helsingfors stads miljötjänster får arbeten som ger upphov till störande buller utföras klockan 22–7 endast av tvingande och motiverade orsaker. Om bullrande arbete utförs på natten informeras alltid boende och företag i förväg.

Orsakar arbetet vibrationer? När?

Ja, arbetet kan ge upphov till vibrationer. Om man känner till att betydande vibrationer (av schaktning) kommer, informerar man i god tid om sådana arbeten så att bland annat vibrationsdämpning kan beaktas i tid.

Schaktningar är planerade att utföras med en metod utan sprängning, det vill säga genom borrning och hydraulisk kilning. Detta ger inte upphov till vibrationsvågor som schaktning genom sprängning.

Orsakar arbetet avbrott i el eller vatten? När?

Ja, gatuarbetet kan orsaka korta avbrott i el och vatten under anslutningsarbetena. Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Helen Elnät Ab informerar om nödvändiga avbrott i förväg.

Meddelande per sms om planerade avbrott för vatten kan beställas från HRM: www.hsy.fi/tekstiviesti(Länk leder till extern tjänst)

Även oväntade rörbrott är möjliga under gatuarbetena. HRM har publicerat anvisningar för boende i händelse av oväntade vattenavbrott: www.hsy.fi/vesikatkot(Länk leder till extern tjänst)

Var hittar jag information om arbetet och ändrade trafikarrangemang?

Entreprenören uppdaterar aktuella uppgifter om framskridandet och gällande trafikarrangemang på renoveringens webbplats manskunkatutyöt.fi(Länk leder till extern tjänst).

Aktuella arbeten och förändringarna i trafikarrangemangen meddelas dessutom på projektets Facebook-sida facebook.com/uusimannerheimintie(Länk leder till extern tjänst).

Hur påverkar totalrenoveringen möjligheten att ta sig runt i området?

Gatuarbetet påverkar rörligheten i området på många sätt. Trafikarrangemangen förändras flera gånger när arbetet framskrider.

Arbetena orsakar förändringar av rutterna för fotgängare och cyklister, men det går att passera byggplatsen till fots, med cykel och med rullstol. Rutterna skyltas i terrängen så tydligt som möjligt.

Banan spärras av tillfälligt vid bron under rivningen av bron på Mannerheimvägen, men annars kommer Banan att förbli öppen. Tidpunkterna och längden för avbrotten samt alternativa rutter informeras i förväg.

Arbetet påverkar motorfordonstrafiken genom entreprenadområdet, eftersom endast ett körfält i varje riktning är i bruk. Trafikstockningar kan uppstå under hela totalrenoveringen. Det är därför rekommenderat att reservera mer tid än vanligt för resor, använda alternativa rutter eller om möjligt utnyttja kollektivtrafik.

Vilka alternativa rutter finns för motorfordonstrafiken?

Förslag till omvägar under byggets första etapp finns samlade i kartan intill.

Kommer man in på normalt sätt till fastigheterna under arbetet? Hur är det med företagen längs gatan?

Det är möjligt att nå fastigheterna och butikerna längs gatan under hela projektet. Om det finns ett schakt vid infarten eller trappan hålls de öppna med körbroar. Varuleveranser säkerställs också.

Vilka förändringar medför arbetet för kollektivtrafiken?

I den första etappen flyttas spårvagnslinjerna 4 och 10 från Mannerheimvägen till Runebergsgatan. Även en del av busslinjerna flyttas från Mannerheimvägen till Runebergsgatan. I den andra etappen, det vill säga från och med hösten 2024 blir det fler ändringar i kollektivtrafikens rutter. HRT berättar närmare om förändringarna i kollektivtrafiken på webbplatsen hsl.fi och i sina andra kanaler. https://www.hsl.fi/(Länk leder till extern tjänst)

Blir det förändringar i parkeringen på projektområdet?

Det blir förändringar i parkeringen på tvärgatorna till Mannerheimvägen i närheten av korsningsområdet. I den första etappen blir det förändringar åtminstone på Auroragatan och Södra Hesperiagatan. Från dessa tas parkeringsplatser bort under tiden för arbetet och återställs i takt med att arbetet framskrider.

Förslag till omvägar runt byggarbetsplatsen.

Vad är förändrat efter gatuprojektet?

I fortsättningen kan man röra sig på Mannerheimvägen som tidigare, till fots, med cykel, rullstol, kollektivtrafik och bil. Antalet körfiler kvarstår oförändrat.

När renoveringen är klar är gatans ytskikt nya och trafikarrangemangen överensstämmer med stadens mål. Det är tryggt att röra sig på gatan med vilket transportmedel som helst. Även gatubelysningen och trafikljusen förnyas.

På hela gatuavsnittet byggs enkelriktade cykelbanor separerade från gående och biltrafik. Detta gör cykeltrafiken smidigare och förbättrar säkerheten för alla trafikslag.

Speciellt mycket händer under gatan eftersom all kommunalteknik byts ut. Cirka 2,3 kilometer stamledning för kranvatten renoveras, 1,5 kilometer stamledning för blandavlopp renoveras och cirka 3,1 kilometer ny stamledning för dagvatten byggs. Med renoveringen av vattenförsörjningen säkerställs vattnet även i framtiden.

Vad gäller stadsbilden kommer den största förändringen att vara rampen och trappan som byggs i kanten av Hesperiaparken. Dessa avgränsas med en stödmur av natursten. Dessutom kommer bron över Banan att förnyas.
 

Hur rör man sig och tar man sig fram i området efter att gatuarbetet blivit klart?

Gång
I fortsättningen är gångtrafik separerad från cykelbanor vilket förbättrar säkerheten för fotgängare. Tillgängligheten förbättras speciellt i korsningsområden och hållplatser.

Farliga övergångsställen utan trafikljusstyrning tas bort och platserna för övergångsställen ändras. Övergångsställen byggs i överensstämmelse med specialnivån för tillgänglighet.

Cykling
När renoveringen är klar går cykeltrafiken på separerade, enkelriktade cykelbanor, det vill säga cykling är tryggare än tidigare. Cykelvägarna görs enkelriktade i enlighet med stadens mål för cykelnätet.

Kollektivtrafik
Spårtrafikens räls byts ut och spårvagnstrafiken går i sin egen fil. I totalrenoveringen beaktas också de ökande behoven av kollektivtrafik, eftersom Västra Helsingfors snabbspårlinje i framtiden kommer att gå längs Mannerheimvägen. Spårvagnshållplatserna tillgänglighet förbättras.

För bussar behålls en egen körbana som säkerställer förutsättningarna för busstrafiken.

Antalet hållplatser bibehålls, och även deras platser blir ungefär samma som idag. Norr om korsningen Runebergsgatan ändras busshållplatserna till körbanehållplatser med undantag för hållplatsen Operan.

Trafik med motorfordon
Med bil kan man röra sig som tidigare, eftersom det på Mannerheimvägen finns två körbanor i vardera riktningen. Den ena av körbanorna är en bussfil på samma sätt som idag. Förbuden mot vänstersväng blir kvar.

Antalet lastplatser för service- och distributionstrafik ökas på Mannerheimvägen och tvärgator. 

Rosagatan, Savilagatan och Salligatan ändras till enkelriktade i riktning mot Mannerheimvägen.

Minskar antalet parkeringsplatser?

Det totala antalet parkeringsplatser i området förblir nära dagens läge. Antalet lastplatser för service- och distributionstrafik ökas på Mannerheimvägen och tvärgator.

Kommer träd att avverkas och planteras nya träd i stället för borttagna träd?

Gatuträdsraden i Mannerheimvägens östra kant kommer att förnyas i sin helhet mellan Tölö sporthall och Savilagatans korsning på grund av de nya trafikarrangemangen och renoveringen av kommunaltekniken.

Likaså kommer gatuträden i både den östra och västra kanten på avsnittet Dunckergatan–Runebergsgatan att förnyas. Målet är att förbättra växtförhållandena för de träd som förnyas. Ungefär samma antal nya träd planteras.

På grund av den stödmur som byggs i kanten av Hesperiaparken fälls träd i kanten av parkområdet. I stället för de träd som tas bort planteras nya träd, buskar och perenner på lämpliga ställen.

Vad är kostnaden för gatuarbetet?

De sammanlagda kostnaderna för totalrenoveringen av Mannerheimvägen är cirka 46,2 miljoner euro.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/mannerheimvagen.