Kajsatunneln

Kajsatunneln är en tunnel för fotgängare och cyklister som byggs under bangården, under huvudjärnvägens järnvägsspår. Tunnelns änden kommer att finnas vid Tölöviksgatan och sydvästra hörnet av Kajsaniemiparken. Tunneln underlättar cykeltrafiken från den öst-västliga riktningen oerhört.
Havainnekuva Kaisantunnelin länsipään sisäänkäynnistä.

Kajsatunneln är en tunnel för fotgängare och cyklister som byggs under bangården, under huvudjärnvägens järnvägsspår. Tunnelns änden kommer att finnas vid Tölöviksgatan och sydvästra hörnet av Kajsaniemiparken. Tunneln underlättar cykeltrafiken från den öst-västliga riktningen oerhört.

Kajsatunneln är omkring 220 meter lång, cirka 8 meter bred och 3 meter hög. Cykelbanan är 4 meter bred och gångbanan cirka 3,5 meter bred. Banorna separeras med kantstenar.

I anslutning till tunneln placeras Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s cykelcenter och en cykelparkering för cirka 1 500 cyklar.

Tunneln byggs på norra sidan av den nuvarande gångtunneln och tunnlarna kopplas ihop med en förbindelsegång. Byggandet inleddes i början av 2021 och beräknas bli klart i februari 2024.

Entreprenören är Destia.

Vanliga frågor om Kajsatunneln

Kajsatunneln ger cyklister en snabb anslutning under järnvägsstationen. Den underlättar cykeltrafiken från den öst-västliga riktningen oerhört, eftersom Banan har en direkt anslutning till tunneln och Kajsaniemiparken. Även fotgängarförbindelserna förbättras och mängden fotgängare och cyklister på Brunnsgatan minskar.

Underfarten förkortar cykelvägen från ena sidan spåret till andra med cirka 600 meter jämfört med rutten via Brunnsgatan. Den nuvarande rutten går via Helsingfors livligaste gågata, Elielplatsen, och genom den korsande gångtrafiken på Brunnsgatan. På den nuvarande rutten finns även trafikljus i fyra korsningar som orsakar fördröjningar.

Enligt prognosmallen för cykeltrafik cyklar 4 900 cyklister per dygn genom Kajsatunneln på en vardag i oktober 2025. När antalet cyklister är som högst, kommer de vara upp till 10 000 per dygn. Även vintertid förväntas underfarten vara en av Helsingforsregionens livligaste förbindelser för cykeltrafik.

Stadsinvånarna har kunnat delta i planeringen av tunneln i olika skeden av processen. Man samlade in respons om generalplanen för tunneln 2018, utöver vilket man ordnade ett möte mellan stadsinvånarna och planerarna i Kajsaniemiparken. Parterna hade möjlighet att ge respons i samband med avvikelsen i generalplanen, som planeringen av tunneln förutsätter. Tunnelns gatu- och parkplaner var officiellt framlagda och kunde kommenteras i början av 2020.

I interaktionen fick man rikligt med konstruktiv respons om såväl helheten som detaljerna, och med hjälp av den kunde lösningarna för tunneln finslipas. Under generalplaneringen ändrades bland annat spiralrampen i västra änden till en rak ramp och tunnelns geometri gjordes smidigare.

Även under projektets utvecklingsskede förmedlade stadsinvånarna sina tankar och förväntningar med anknytning till den kommande tunneln. I utvecklingsskedet tillfrågades även stadsinvånarna om idéer på namn på tunneln och namnet fanns bland förslagen som fick stöd.

I anslutning till tunneln placeras Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s cykelcenter och en cykelparkering för 1 370 cyklar. Cykelcentret placeras mellan den nya underfarten och den gamla gångtunneln, och man har åtkomst dit med hiss, cykel och till fots.

Kajsatunnelns östra ända planeras så att den passar Kajsaniemiparkens landskap. Den nya tunneln och den befintliga gångtunneln får en gemensam ingång. På norra sidan om ingången skapas 80 cykelplatser ovan mark. Den nya stadscykelstationen placeras å sin sida söder om ingången.

Länk till illustration

Tunneln har planerats tillgänglig och dess västra ända (Tölöviksgatans sida) har dessutom utrustats med en hiss för att underlätta rörligheten. Från järnvägsstationen finns dessutom en tillgänglig förbindelsegång till Kajsatunneln.

Kajsatunneln och cykelparkeringen är väl belysta. Tunnelutrymmena omfattas av samma övervakning som järnvägsstationen, vilket innebär att väktare ser till att ingen obehörig vistelse förekommer i utrymmena. Övervakningskameror underlättar övervakningen. Cykelparkeringen kommer dessutom att ha passagekontroll.

Namn
Heidi Kekäläinen

Titel
Kontaktperson för byggarbetsplatsen