Markkinoidaan yhdessä

Helsingin markkinointi perustuu sen brändikonseptissa määritettyihin vetovoimatekijöihin. Jotta voidaan yhdessä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä Helsingissä on, rakennetaan kaupungin brändiä ja toteutetaan markkinointia yhteistyössä kaupunkiyhteisön eri toimijoiden kanssa. Pyrkimys monimuotoisuuteen korostuu etenkin markkinoinnin sisällöissä, oli kyse sitten asukkaista, elinkeinosta, matkailusta tai vaikkapa palveluista. Helsingin tulee luoda mahdollisuuksia ja mahdollistaa niihin tarttuminen tasapuolisesti.

Tällä sivulla

Helsingin ihmeellisyyttä ja omaperäisyyttä parhaimillaan. Kuva: Juha Valkeajoki
Helsingin ihmeellisyyttä ja omaperäisyyttä parhaimillaan. Kuva: Juha Valkeajoki

Pääkohderyhmät ja -tavoitteet

Brändin kehityksen ja markkinoinnin osalta Helsingin kaupunki haluaa puhutella erityisesti seuraavia kohderyhmiä:

 • Kaupunkilaiset
 • Yritykset ja työntekijät 
 • Vierailijat 
 • Kaupungin henkilöstö 

Päätavoitteet: 

 • Helsingin tunnettuus ja vetovoimaa kasvaa ja mielikuva vahvistuu 
 • Tunneside Helsinkiin vahvistuu ja osallisuus lisääntyy 
 • Palveluiden kiinnostavuus ja elämysten houkuttelevuus paranevat 

 

Helsingin tunnettuus ja vetovoimaa kasvaa ja mielikuva vahvistuu 

 Tavoitteena on kasvattaa Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja brändin mukaista mielikuvaa, brändikonseptissa määritettyihin vetovoimatekijöihin perustuen. Vahvistaan kaupungin hyvää mainetta elinvoimaisena asuinympäristönä, liiketoimintaympäristönä sekä kiinnostavana matkailu- ja tapahtumakaupunkina.   

Kansainvälisten tutkimusten mukaan Helsinki tunnistetaan kestävyydestä, toimivuudesta, fiksuudesta ja elämänlaadusta, muttei niinkään elävästä kaupunkikulttuurista ja niistä asioista, jotka saavat paikallisten ja vierailijoiden sydämen sykkimään kaupungille. 

Tavoitteena on pitää kiinni niistä mielikuvamuuttujista, joita on Helsinkiin jo onnistettu kiinnittämän, mutta näiden rationaalisempien kilpailuetutekijöiden rinnalla tuodaan emootiotasoa vahvistavia aihealueita sekä sisältöjä, jotka saavat ihmiset laajemmassa mittakaavassa vaikuttumaan Helsingistä entistä vahvemmin myös tunnetasolla. 

Tunneside Helsinkiin vahvistuu ja osallisuus lisääntyy   

 
Helsingissä pyritään kaikkien kohderyhmien keskuudessa siihen, että tunneside Helsinkiin vahvistuu.  Kannustetaan helsinkiläisiä, Helsingissä vierailevia ja Helsingistä kiinnostuneita tutustumaan kaupunkiin entistä syvemmin, uusia ulottuvuuksia, alueita ja palveluita löytäen.    

Osallisuus on merkittävässä roolissa kaupungin kehityksessä ja muun muassa eri kaupunginosia ja yhteisöllistä kaupunkikehittämistä ja yritysten sekä yhteisöjen kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan hyödyntää brändi- ja markkinointityön sisällöissä. Pyritään siihen, että kaupunki tunnetaan luotettavana ja ratkaisukeskeisenä yhteistyökumppanina. Rakennetaan Helsingin brändiä pitkäjänteisesti kaupunkilaisten, yritysten, kansainvälisten vierailijoiden ja muiden kaupungin tekijöiden ja yhteisöjen kanssa. 

Palveluiden kiinnostavuus ja elämysten houkuttelevuus paranevat   

Kaupungin palveluiden tulee kiinnostavuudellaan ja helppoudellaan houkutella entisiä, nykyisiä ja uusia käyttäjiä sekä kävijöitä puoleensa. Palveluiden toimivuutta on kehitetty erityisesti digiympäristöissä ja tämä näkyy esimerkiksi hel.fi-verkkopalvelun kehityksenä ja jatkumona tälle työlle tulee erityisesti markkinoinnin keinoin vahvistaa näiden palveluiden tunnettuutta, käyttäjämäärien kehitystä ja sitoutumisastetta soveltuvin osin.  

Vierailijoita, yrityksiä ja työntekijöitä ajatellen palveluiden pitää olla kiinnostavia ja Helsingin kaupunkikulttuurin ja erilaisten elämysten houkuttelevia, jotta Helsinki vahvistaa asemiaan sekä veto- että pitovoiman osalta esimerkiksi vierailu, työnteko- ja investointikohteena. Helsingin elämystarjonta kehittyy ja on sen pääkohderyhmille houkuttelevaa, kiinnostavaa ja Helsinkiä erilaistavaa. Kansainvälisessä ja monikulttuurisessa Helsingissä monikielisellä markkinoinnilla pyritään houkuttelemaan kaupungissa asuvia, opiskelevia ja vierailevia kansainvälisiä kohderyhmiä palveluiden ja elämysten pariin sekä juurruttamaan heitä entistä vahvemmin kaupunkiin. 

Monet brändin rakentamisen ja markkinoinnin keinot ovat yhteisiä sekä kohderyhmien kannalta että kaupungin eri yleisöjä tavoittelevassa toiminnassa ja markkinoinnissa.  

Brändin rakentamisessa tunnettuutta edistetään pitkäjänteisesti erityisesti digitaalisen markkinoinnin, lähettiläiden, bränditekojen, tapahtumien ja sisältösuunnittelun kautta. Näissä linjauksissa esitetyt markkinoinnin keinot on todettu aiemman strategiakauden aikana toimiviksi ratkaisuiksi, joita halutaan edistää myös uuden kaupunkistrategian näkökulmasta. 

Bränditeot  

Vaikuttavat teot herättävät brändin henkiin. Helsingin arvopohjaiset bränditeot ponnistavat Helsingin brändikonseptista ja arvolupauksesta: Helsingissä ovat hyvät elämän tekijät kohdillaan, ja toisaalta jokainen on Helsingissä hyvän elämän tekijä.  

Bränditekojen kriteerit:  

 • Vahvistavat haluttua Helsinki-brändiä sekä mielikuvaa Helsingistä keskeisten kohderyhmien keskuudessa sekä paikallisesti että kansainvälisesti 

 • Nousevat kaupunkiyhteisön olemassa olevista vaikuttavista teoista tai luodaan yhteistyössä kaupunkiorganisaation ja kumppaneiden kanssa 

 • Ovat luonteeltaan osallistavia, arvopohjaisia ja tunteisiin vetoavia, voivat sisältää arvopohjaisesti merkittävän keskustelunavauksen.

Kumppanuudet ja verkostot   

Hyödynnämme yhteismarkkinoinnin (co-branding) mahdollisuuksia nykyisen ja edelleen kehittyvän yhteistyöverkoston kanssa. Kumppanuuksien kautta vahvistetaan maailmanlaajuisesti vaikuttavaa liiketoimintaa, kehitetään kaupunkia ja tuetaan yhteisöllistä hyvinvointia. Brändiekosysteemiä kehitetään mm. vahvistamalla helsinkiläisten toimijoiden välisiä yhteistyörakenteita ja kaupunkiyhteistä yhteistyötä ulkoisten toimijoiden kanssa sekä tekemällä aktiivista, ajankohtaista ja sopivissa määrin eloisaa ja tunteita herättävää markkinointia yhteistyössä kumppaneiden kanssa kohderyhmäkohtaisesti. 

Helsingin kaupunki vahvistaa myös sisäisiä verkostoja, joiden kautta voidaan jakaa tietoa, jakaa hyviä käytäntöjä ja mahdollistaa synergiahyödyt eri toimijoiden välillä. Luodaan ulkoinen koordinaatiomekanismi, jolla vahvistetaan systemaattisempaa yhteistyötä ulkoisten brändikumppaneiden kanssa. 

PR-työ ja viestintä 

Helsingin kansainvälinen tunnettuus on globaalisti kehittynyt, mutta kansainvälisesti vertailtuna, vielä riittämättömällä tasolla. Pitkäjänteinen, muutamaa valittua pääviestiä toistava PR-työ on tehokas markkinoinnin väline globaalinen tunnettuuden kasvattamiseksi. PR-työ toimii hyvin itsenäisesti, mutta tehokkaimmillaan se on osa muuta samaa teemaa ja viestiä toistavaa markkinoinnin kokonaisuutta.  

PR työssä ja viestinnässä pyritään aina kiinnittämään teemat sekä uutisoitavat aiheet laajempaan arvopohjaiseen Helsinki kontekstiin sen sijaan, että uutisoidaan yksittäisitä tapahtumista tai aiheesta. Viestinnässä on myös tärkeää muistaa inhimillisyys ja kaupungin tapa puhua ihmiseltä ihmiselle.  

Proaktiivista mediatyötä tehdään keskitetysti valittujen maantieteellisten alueiden sekä medioiden uskottavuuden perusteella. 

Tarinallistaminen   

Tarinalähtöisellä markkinoinnilla vaikutetaan Helsingin mielikuvaan sekä herätetään tunteita. Sen tehtävänä on brändikehityksen ja kaupunkimarkkinoinnin näkökulmasta saada Helsinki erottautumaan positiivisesti kilpailijoista sekä sitouttaa pääkohderyhmiä asiakaslähtöisten sisältöjen avulla. Tarinoita käytetään myös välineenä asiakaskokemuksen laadun ja elämyksellisyyden kehittämiseen.  

Kerrotaan vaikuttavista teoista ja hyvästä elämästä kestävästi toimivassa kaupungissa sekä kuvataan ja jaetaan ihmeellistä, vapaata ja urbaanin villiä Helsinkiä asukkaiden, vierailijoiden, ja työntekijöiden aitojen kokemusten ja kertomusten kautta. Yksittäisten pienten tarinoiden toivotaan kiinnittyvän isompaan Helsinki-tarinaan sekä brändiin, konkretisoiden ja tuoden eläväksi hyvän elämän ihmeellisen, toimivan ja kestävän konseptin. 

Digitaalinen markkinointi 

Helsingin kaupungin tarjoamia digitaalisia palveluita ja kanavia kehitetään ja tarvittaessa uudistetaan kaupunkilaisten ja muiden kohderyhmien ja käyttäjien tarpeista lähtien, panostaen asiakaskokemukseen ja palveluiden löydettävyyteen. Esimerkiksi hel.fi-uudistuksella pyritään ennen kaikkea parantamaan digitaalisten palveluiden toimivuutta sekä löydettävyyttä ja näiden kautta myös käyttöastetta. Kaupungin tarjoamien palveluiden halutaan olevan asiakaslähtöisesti ja helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta ja näiden palveluiden pariin voimme ohjata kohderyhmiä digitaalisella markkinoinnilla tehokkaasti asiakasryhmittäin. 

Sosiaalisen median käyttö ja painoarvo kasvaa entisestään. Myös käyttäjälähtöisten sisältöjen määrää pyritään monipuolistamaan sekä rikastamaan eri kanavissa ja somessa syntyvää Helsinki-kuvaa. Myös muun digitaalisen markkinoinnin rooli on kasvanut ja tarkoitus on hyödyntää digimarkkinoinnin eri mahdollisuuksia kattavasti myös kumppaneiden kanssa asiaa eteenpäin kehittäen.  

Lähettiläät ja vaikuttajat 

Markkinoinnilla pyritään siihen, että mahdollisimman monet helsinkiläiset ja Helsingistä vaikuttuneet haluavat kertoa omaa tarinaansa Helsingistä. Lähettiläitä voivat olla esimerkiksi kaupungin työntekijät ja kaupunkilaiset sekä yritysten, yhteisöjen edustajat, kiinnostavat vierailijat ja yhteiskunnallisesti aktiiviset mielipidevaikuttajat.  

 

Helsinkiläisiä kannustetaan jakamaan omia kokemuksiaan kotikaupungista. Kansainvälisesti markkinointia kohdennetaan mielipidevaikuttajiin, jotka suosittelevat Helsinkiä tärkeille kohderyhmille. Vaikuttajamarkkinointi tulee korostumaan kaikkien kohderyhmien markkinointikeinona. Vaikuttajamarkkinoinnissa on tärkeää tunnistaa yhteistyöhön vaikuttajia, jotka jakavat kaupungin arvot ja vahvistavat kaupungin mielikuvan vahvistumista ja brändiä. Helsingin lähettiläiksi toivotaan erilaisia ihmisiä kaupunkilaisista, yrityksistä, paikallisista mikrovaikuttajista kansainvälisiin tunnettuihin henkilöihin asti. 

Tapahtumat   

Yksi keskeisimpiä Helsingin brändin vahvistamisen ja markkinoinnin keinoja ovat omaperäisestä kulttuurista, urheilusta ja liikunnasta, muotoilusta, taiteesta ja tieteestä ammentavat ainutlaatuiset ja elämykselliset tapahtumat.  Helsingin mielikuvan rakentamisen keinona hyödynnetään entistä enemmän tapahtumia ja brändi- ja tapahtumamarkkinointia tehdään yhteistyössä erilaisten kumppaneiden kanssa. 

Ympärivuotiset ja laajasti ympäri Helsinkiä levittäytyvät tapahtumat vahvistavat Helsingin ja helsinkiläisten yritysten elinvoimaisuutta sekä tuovat niin kaupunkilaisia kuin vierailijoitakin yhteen lisäten elävyyttä sekä kestävää tapahtumallista matkailua.  

Kaupunkitilat ja kohtaamispisteet  

Brändikonsepti ja visuaalinen ilme otetaan huomioon sanoin, kuvin ja teoin kaupunkitilan suunnittelussa ja kaupungin kehittämisessä. Markkinoinnilla korostetaan paikkoja, joissa paikalliset ja vierailijat voivat kohdata ja vaikuttua Helsingistä. Kiinnostava ja elävä kaupunkitila tekee mahdolliseksi viipymisen ja oleilun, luo paikan kaupallisille palveluille ja toimii julkisen toiminnan näyttämönä.  

Erityisesti huomion kohteena on tällä kaupunkistrategiakaudella elinvoimaisen ydinkeskustan sekä valittujen kaupunkikeskusten, mm. kaupunkiuudistusalueiden mielikuvan vahvistamisen. Yhteistyötä tehdään muun muassa “placemaking”-kokeiluissa, jotka tukevat alueellista yhteisöllistä kehittämistä. 

Kaupungin erilaiset asiakkaiden kohtaamispisteet ja toimivat näkyvänä mediana ja kaupunkitilassa olevia pintoja hyödynnetään oivaltavalla ja brändiä vahvistavalla tavalla. Helsingin urbaani luonto voidaan tuoda markkinoinnin keinoin lähelle ja helposti koettavaksi. Käyttäjälähtöiset sisällöt rikastavat Helsinki-kuvaa, ja hyödynnämme niitä niin fyysisissä kuin digitaalisissakin maastoissa.