Sockenbacka

Pitäjänmäen toimistotilojen keskittymä
Sockenbacka är en organisk blandning av bostads- och företagsområde. Sockenbackas fasad kommer att putsas upp under de närmaste åren och förvandlas till en trivsam gata med rader av träd.

Sockenbacka som område

I och med att spårvägen Spårjokern färdigställs kommer också en mängd nya bostäder och affärsutrymmen till Sockenbacka.

Planändringarna under de närmaste åren kommer att hämta mer bostäder och tjänster till Sockenbackas område. Målsättningen är upp till 1700 nya bostäder på området fram till år 2030. De nya bostäderna är huvudsakligen höghusbostäder i olika typer av torn- och lamellhus.

Efter centrum har Sockenbacka den näst högsta koncentrationen av arbetsplatser i Helsingforsregionen. Planändringarna medför nybyggen på företagsområdet; man har exempelvis planerat ca 10 000 m² nya affärs- och verksamhetslokaler längs med Sockenbackavägen. Dessutom grundrenoveras de nuvarande verksamhetslokalerna och tas i bruk på nytt. Man strävar efter upp till 2000 nya arbetsplatser i Sockenbacka fram till år 2030. Se närmare information om Helsingfors stads affärsverksamhetsmöjligheter på webbplatsen För företag.

•    På västra sidan av Sockenbacka stationspark planläggs bostäder och nya affärsutrymmen i samband med den planerade Kustbansplatsen. Området får cirka 550 nya invånare. Sockenbacka stationspark med byggnader skyddas.
•    Väverivägens område får cirka 1200 nya invånare och nya affärsutrymmen vid den nya Väveriplatsen som byggs längs med Sockenbackavägen. I slutet av Väverigränd kommer stadens nya daghem för ungefär 200 barn. 
•    För Tali idrottspark pågår en detaljplansändring. Man planerar att utvidga tenniscentret, ändringar i idrottsinstitutets parkeringsområden och rutterna för dem samt en ny idrottshall längs med Hoplaxvägen.
•    På Valios område undersöker man olika möjligheter för markanvändningen i framtiden. Man undersöker möjligheterna att placera bostadskvarter, en skola och ett daghem på östra sidan om Vichtisvägen. Rekreationsleden i syd-nordlig riktning samt en stor del av skogsparkområdet med sina befästningsanläggningar bevaras. Detaljplaneringen för detta område mellan kustbanan och Krämarvägen är för åren 2022–2027.
 

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Pitäjänmäen suunnitelmat kartalla - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Spårjokern är en snabbspårvagnslinjer som ska byggas mellan Östra centrum och Kägeludden och ska ersätta busslinje 550. Tack vare snabbspårvagnen blir det lättare att röra sig mellan stadsdelarna. I närheten av Spårjokerns hållplatser planeras nya gång- och cykelvägar. 
I Sockenbacka finns två tågstationer. Gjuteriets järnvägsstation utvecklas tillsammans med Vichtisvägens boulevard. Stationen är planerad att bli en urban, kompakt byggd knutpunkt för kollektivtrafiken. Sockenbacka station är igen ett skyddsobjekt på grund av sina gamla träbyggnader och stationsparken. Man förbereder en planändring för området kring stationen.
 

Pitäjänmäen suojeltu asemarakennus
Bild: Tero Pajukallio

Tjänster

Med hjälp av nedanstående kartor kan du bekanta dig närmare med områdets tjänster. 

Pitäjänmäen palvelut palvelukartalla - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Lotta Suominen

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggandeprojektet Spårjokern Områdesbyggandet i Sockenbacka

Namn
Linda Toivonen

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Områdesbyggandeprojektet Spårjokern Områdesbyggandet i Sockenbacka