Västra boulevardstaden

Västra boulevardstaden omfattar ett fyra kilometer långt område som börjar från Hoplaxvägen i den södra änden av Munksnäs och fortsätter via Hagarondellen fram till Vichtisvägen. Boulevardstaden kompletterar den befintliga staden i Munksnäs, Näshöjden, Munkshöjden, Västra Haga och Sockenbacka. I framtiden blir det ca 14 000 nya invånare i Västra boulevardstaden, nya tjänster och förbättrade trafikförbindelser. Den planerade Västra Helsingfors snabbspårväg, den nyligen färdigbyggda Spårjokern och det befintliga järnvägsnätet erbjuder ett smidigt och hållbart sätt att röra sig på området.
Läntinen Bulevardikaupunki, Haagan ympyrän suunnitelmien havainnekuva

Bild: Illustrationsbild av Hagarondellen. Hagarondellen utgör en central del av planeringen för Västra boulevardstaden.

Beräknat tidsschema

Detaljplanläggningen för boulevardstaden har inletts och kommer att fortsätta del för del under 2020-talet. Invånarna i områdena informeras om att detaljplaneändringar inletts, och samråd med parterna ordnas i samband med planändringarna.

Hoplaxvägen och Vichtisvägen

Hoplaxvägen och Vichtisvägen omvandlas i framtiden till urbana boulevardgator. Längs med dem kan man bekvämt färdas till fots eller med cykel och för biltrafiken finns två körfält i båda riktningarna. En ny högklassig cykelväg förbinder området med Hoplax station.

Spårjokern, vars rutt går genom Hagarondellen, påbörjar trafikeringen 2023. Spårjokern förbättrar den tvärgående trafiken mellan Kägeludden i Esbo och Östra centrum, och den betjänar också invånarna i Västra boulevardstaden. Västra Helsingfors spårväg som är under planering kommer att gå igenom området från söder till norr.

Tjänster

Målet för planeringen av Västra boulevardstaden är en tät innerstadsliknande stadsstruktur med lokaler och tjänster längs gatorna. När boulevardstadens markanvändning förverkligas i sin helhet växer också behovet av nya skolor och daghem. Nya och befintliga skol- och daghemslokaler i området granskas när planeringen av boulevardstadens helhet framskrider.

I området kring Hagarondellen planeras Haga familjecenter samt en central för hälsa och välbefinnande.

Familjecentret samlar tjänster för barn och familjer på ett och samma ställe.

Med centralen för hälsa och välbefinnande avses en tjänstehelhet som samlar hälso- och socialtjänster avsedda för i huvudsak den vuxna befolkningen.

Klimatsmart och energieffektiv

I planeringen av boulevardstaden har man satt upp målet att vara i främsta ledet när det gäller att vara klimatssmarta i stadsplaneringen.

En del av de planerade kvarteren i boulevardstaden ligger på områden där det idag finns trädbestånd. Denna utgångspunkt ökar behovet av att sörja för grön effektivitet och hanteringen av dagvatten på bebyggda områden. Funktionen för kommande grönområden planeras omsorgsfullt ur såväl perspektiven rekreation som naturens mångfald. I den Västra boulevardstaden är det möjligt att bo klimatsmart tack vare den nya snabbspårvägen och de lokala tjänsterna längs boulevarden.

 

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Läntisen bulevardikaupungin asemakaavat kartalla. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/vastraboulevardstaden.