Osaamisen kehittäminen

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimessa jatkuva kehittyminen on työmme ytimessä! Kehitämme osaamistamme, jotta voimme vastata asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Osaamista voi kehittää monin eri tavoin.

Tällä sivulla

Työssä kehittyminen edellyttää meiltä uusien näkökulmien omaksumista ja halua ottaa käyttöön uudenlaisia toimintatapoja. Jatkuva oppiminen ja osaamisen päivittäminen on osa niin yksilön kuin työyhteisön kehittymistä. Kehittyminen lisää motivaatiota, vahvistaa ammatillista itsetuntoa ja saa työn luistamaan paremmin. Siihen panostamalla panostamme myös hyvinvointiin, uudistumiseen, työn mielekkyyteen sekä kokemukseen työn merkityksellisyydestä. Yhdessä oppimisella ja osaamisen jakamisella edistämme työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja rakennamme yhteistä työtä. 

Osaamista voi kehittää myös osallistumalla Kehitä ja kehity työssäsi -ohjelmaan. Kehitä ja kehity työssäsi -ohjelma (entinen Uramalliohjelma) tarjoaa mahdollisuuden syventää ja jakaa omaa osaamistaan sekä oppia uutta osana moniammatillista verkostoa.  

Kehitä ja kehity työssäsi -ohjelma tukee horisontaalista urakehitystä. Ohjelmassa on mahdollista kehittää palveluita ja toimintatapoja sekä saada tietoa kehittämisen ja johtamisen tueksi. Kehittämistyö toteutetaan asiakasrajapinnassa, jolloin se palvelee helsinkiläisiä. Ohjelma mahdollistaa kehittämisen ja kehittymisen työssä ja toimii siten veto- ja pitovoimatekijänä edistämällä työssä viihtymistä, työmotivaatiota sekä sitoutumista.

Kehitä ja kehity työssäsi -ohjelmassa työntekijät jatkavat vakituisissa työtehtävissään, käyttävät 30 % työajastaan kehittämistehtävään ja saavat 5 % tehtävälisän. Työntekijän tilalle voi palkata sijaisen. Osallistujat saavat kehittämisen ja kehittymisen tueksi koulutusta ja tukea vertaisiltaan sekä ohjelman ohjausryhmältä.

Kehitä ja kehity työssäsi -ohjelma on tarkoitettu asiakastyötä tekeville, joilla on AMK- tai yliopistotutkinto, erityisosaamista, vakituinen työsuhde ja riittävä työkokemus. Vuoden 2025 alusta ohjelmaan voi hakea mukaan myös lähihoitajan ja pelastajan tutkinnoilla. Samalla ohjelma laajentuu Pelastuslaitokselle. 

Kehitä ja kehity työssäsi -ohjelman tavoitteena on oman erityisosaamisen hyödyntäminen ja jakaminen sekä oman osaamisen ja toiminnan kehittäminen. Ohjelma kestää vuoden, jonka jälkeen osallistujalla on mahdollisuus hakeutua optiovuodelle. Parhaillaan on käynnissä kausi 2023–2024, jossa on mukana 17 henkilöä sekä optiokausi, jossa on mukana viisi henkilöä. Kaudella 2023–2024 pilotoidaan tutkimuspainotteista uramalliohjelmaa yhteistyössä Helsingin yliopiston Helsinki Practice Research Centren (HPRC) ja TAITAVA-tutkimushankkeen kanssa.

Lisätietoja saat sotepe.kehitajakehitytyossasi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Mentorointi on oppimisen menetelmä, jossa kokeneempi mentori tukee kokemattomampaa aktoria ammatillisessa kehittymisessä. Mentoroinnin perusta on mentorin ja aktorin välisessä vuorovaikutuksessa, ja mentoroinnista hyötyvät mentoriparin molemmat osapuolet. Tavoitteena on molemmille antoisa ja hyödyllinen yhteistyöprosessi.  

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen työntekijänä sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi myös mentoroinnilla. Mentorointi-ohjelma kestää 8–10 kuukautta ja tarjoaa valmennusta sekä tukea mentori ja aktori -pareille heidän omassa mentorointiprosessissaan. Mentorointi-ohjelma sisältää kolme yhteistä tapaamisista: aloitusvalmennus, välitapaaminen ja päätöstilaisuus.  

Lisäksi saat:

  • tietoa ja tukea helpottamaan mentorointia
  • koulutusta ohjaustyyleistä ja mentoroinnin menetelmistä
  • vertaistukea ja verkostoitumista muiden mentoriparien kanssa. 

Täydennyskoulutus on yksi tapa kehittää omaa osaamista. Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen työntekijänä sinulla on laajat mahdollisuudet maksuttomaan täydennyskouluttautumiseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala toteuttaa itse työntekijöilleen paljon täydennyskoulutuksia. Koulutuksia järjestetään keskitetysti koko sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialan henkilöstölle, mutta myös räätälöidymmin yhden palvelun tai yksikön työntekijöille. Kaupungin sisäisten koulutusten lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin. Koulutusten ja valmennusten lisäksi voit hankkia uutta tietoa ajasta ja paikasta riippumattomasti verkkokoulutuksista, webinaareista, podcasteista ja koulutustallenteista.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan oma täydennyskoulutustarjonta on ammatilliseen osaamiseen ja johtamiseen liittyvää, mutta myös työn sujuvuutta ja työhyvinvointia vahvistavaa sekä palveluja kehittävää. Ammatillisen osaamisen täydennyskoulutusta on esim. asiakas- ja potilastyön menetelmiin, kielitaitoon ja -tietoisuuteen, vuorovaikutukseen, digitaitoihin sekä hallinnollisiin prosesseihin liittyvät koulutukset. Toimialan omaa koulutustarjontaa täydentää kaupunginkanslian koulutustarjonta.